Atenativ®

pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 50 IE/ml

Octapharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

atenativ® 

50 IE/ml pulver og solvens til infusionsvæske  

Humant antitrombin III 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du får Atenativ
 3. Sådan får du Atenativ
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atenativ er et såkaldt antitrombotisk (blodfortyndende) lægemiddel, som indeholder antitrombin, der er udvundet af blodvæske fra mennesker (humant plasma). Antitrombin er en normal bestanddel af humant plasma og er vigtig i forhold til blodets størkningsevne.
Atenativ bruges til behandling af patienter med en medfødt mangel på antitrombin, især til at forebygge, at der dannes og udvikles blodpropper i de dybe vener og i risikofyldte situationer (f.eks. i forbindelse med en operation eller fødsel). 

2. Det skal du vide, før du får Atenativ

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Atenativ

 • hvis du er allergisk over for humant antitrombin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atenativ (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du bruger Atenativ.
Kontakt lægen, hvis du har andre sygdomme. 


Virussikkerhed  

Når medicin fremstilles af blod eller plasma fra mennesker, træffes der visse forholdsregler for at forhindre, at der overføres infektioner til patienterne. Forholdsreglerne omfatter omhyggelig udvælgelse af donorer af blod og plasma for at sikre, at de, der har risiko for at være smittebærere, udelukkes, at hver donation og plasmapool testes for tegn på virus/infektioner, og at der også medtages processer i behandlingen af blodet og plasmaet, der kan inaktivere eller fjerne vira. På trods af disse forholdsregler kan risikoen for, at der overføres smitsomme stoffer, når der anvendes et medicinsk produkt udvundet af menneskeblod eller plasma ikke helt udelukkes. Dette gælder også ukendte eller nyopdagede vira eller andre typer infektioner. 


De forholdsregler, der tages, anses for at være effektive over for kappebærende virus, såsom human immundefektvirus (HIV), hepatitis B-virus og hepatitis C-virus og det ikke-kappebærende hepatitis A-virus.
 

Forholdsreglerne kan have begrænset virkning over for ikke-kappebærende virus såsom parvovirus B19. Parvovirus B19 infektion kan være alvorlig for gravide kvider (infektion af foster) og for personer, hvis immunsystem er hæmmet eller som har visse typer af anæmi (f.eks. seglcelleanæmi eller hæmolytisk anæmi).
 

Det anbefales på det kraftigste, at sundhedspersonalet så vidt muligt registrerer lægemidlets navn og batchnummer, hver gang du får en dosis Atenativ.
 

Din læge vil muligvis anbefale, at du skal vaccineres mod hepatitis A og B, hvis du regelmæssigt/gentagne gange behandles med antitrombin-produkter udvundet af humant plasma. 

Brug af anden medicin sammen med Atenativ

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Heparins blodfortyndende (antikoagulerende) virkning øges ved behandling med Atenativ, og risikoen for blødninger kan øges. Hvis du har øget risiko for blødninger, skal samtidig behandling med heparin overvejes meget nøje. Hvis lægen beslutter, at du skal tage heparin, vil du blive kontrolleret nøje med laboratorieundersøgelser. 

Brug af Atenativ sammen med mad og drikke

Der er ikke observeret nogen virkninger. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. Der er kun begrænset information om sikkerheden ved brug af Atenativ under graviditet eller amning. Atenativ må kun anvendes under graviditet og amning, hvis det vurderes nødvendigt på grund af en øget risiko for tromboemboli (blodprop) hos patienter med medfødt antitrombin-mangel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke observeret nogen indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Du er personligt ansvarlig for at vurdere, om du er i stand til at føre motorkøretøj eller udføre andre opgaver, der kræver øget opmærksomhed. 

Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Atenativ

Atenativ indeholder natrium Dette lægemiddel indeholder 6,3 - 10,5 mmol (eller 144,9 - 241,5 mg) natrium pr. dosis (30-50 IE/kg). Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan får du Atenativ

Din læge beslutter, om du skal behandles med Atenativ og med hvilken dosis. Atenativ gives som infusion af sundhedspersonale. Du vil blive kontrolleret med de nødvendige laboratorieundersøgelser under behandlingen. 

Hvis du har fået for meget Atenativ

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du tror, du har fået mere af Atenativ, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Der er ingen symptomer rapporteret ved overdosis af Atenativ. 

Hvis du har glemt at få Atenativ

Din læge er ansvarlig for at overvåge behandlingen og at sikre, at laboratorieværdierne holdes inden for det angivne område. 

Hvis du holder op med at få Atenativ

Baseret på laboratorieværdierne beslutter din læge, hvornår behandlingen med Atenativ skal stoppes. Lægen vurderer også mulige risici. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Brugen af lægemidler udvundet af plasma kan - men gør det sjældent - føre til overfølsomhedsreaktioner (f.eks. hævelse af øjne, ansigt eller tunge, brændende og sviende fornemmelse på infusionsstedet, feber, kulderystelser, nældefeber, kvalme, opkastning, åndenød, hovedpine, svimmelhed, kortåndethed, hvæsende vejrtrækning, ændringer i blodtryk, hjertebanken, sløvhed, rastløshed, angst, rygsmerter, svedtendens, rødmen og varmefornemmelse i ansigtet, prikkende fornemmelse i huden eller endda shock). 

 

Hvis der er mistanke om allergi eller overfølsomhed med ovennævnte symptomer, skal behandlingen omgående stoppes. De almindelige retningslinjer for behandling af shock skal følges af din læge. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at skaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Produktet kan opbevares ved stuetemperatur (25 °C) op til en måned uden at komme i køleskab igen, men skal kasseres, hvis det ikke anvendes efter denne periode.
 

Efter tilberedning skal produktet anvendes så hurtigt som muligt. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. Kassér al ubrugt opløsning.
 

Brug ikke Atenativ, hvis opløsningen er uklar eller indeholder partikler.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atenativ indeholder:

 • Aktivt stof: Humant antitrombin III (50 IE/ml).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Pulver: Natriumchlorid, humant albumin, N-acetyltryptophan og caprylsyre.
  Solvens: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Atenativ er et pulver til infusionsvæske, opløsning. Pakningen indeholder et frysetørret pulver i et hætteglas (type II glas) og en solvens (vand til injektionsvæsker) i et hætteglas (type I glas), der bruges til opløsning af pulveret. Normalt er opløsningen klar eller en anelse opaliserende. Den tilberedte opløsning indeholder 50 IE/ ml humant antitrombin III.
 

Atenativ leveres i to forskellige pakningsstørrelser: 500 IE eller 1000 IE. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Octapharma AB 

Lars Forssells gata 23  

SE-112 75 Stockholm  

Sverige 

Fremstiller:

Octapharma AB 

SE-112 75 Stockholm  

Sverige 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under føl- gende navne:

Danmark, Finland, Grækenland, Italien, Kroatien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østrig: Atenativ 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...