Thiopental Life

pulver til injektionsvæske, opl.

Life

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Thiopental Life, pulver til injektionsvæske, opløsning 

thiopentalnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Thiopental Life
 3. Sådan bliver du behandlet med Thiopental Life
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Thiopental Life er et hurtigvirkende thiobarbiturat til intravenøs administration. Det anvendes til helbedøvelse og vedligeholdelse af helbedøvelse. 

Du skal have Thiopental Life som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen. Lægen kan give dig Thiopental Life for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Thiopental Life

Brug ikke Thiopental Life

Du må ikke få Thiopental Life: 

 • hvis du er allergisk over for thiopental, barbiturater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Thiopental Life (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har svære vejrtrækningsproblemer
 • hvis du har svær astma (status astmaticus)
 • hvis du har porfyri (mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst)

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Thiopental Life. Tal med lægen, inden du får Thiopental Life hvis du har: 

 • en alvorlig hjertelidelse
 • for lavt blodtryk eller er i shock
 • nedsat nyre- og/eller leverfunktion
 • nedsat funktion af endokrine kirtler (hypofysen, skjoldbruskkirtlen, binyrerne, bugspytkirtlen)
 • forhøjet tryk i hjernen
 • astma
 • uræmi (urinforgiftning af blodet)
 • svær anæmi (blodmangel)
 • myasthenia gravis (en nervesygdom, som medfører muskelsvækkelse)
 • inflammation af mund, kæbe og hals.

Brug af anden medicin sammen med Thiopental Life

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Fortæl det til lægen, hvis du bruger: 

 • aminofyllin (medicin mod astma)
 • midazolam (beroligende medicin)
 • stærk smertestillende medicin af typen opioider
 • probenecid (medicin mod podagra)
 • sufentanil (smertestillende medicin)
 • benzodiazepiner (medicin mod angst)
 • chloralhydrat (medicin mod søvnløshed)
 • muskelafslappende medicin
 • valproat og MAO-hæmmere (antidepressiv medicin)
 • metoclopramid (medicin mod kvalme)
 • quetiapin (antipsykotisk medicin)
 • midler, der indeholder perikum
 • betablokkere og calciumantagonister (medicin mod forhøjet blodtryk)
 • androgener (medicin til behandling af ufrugtbarhed hos mænd)
 • medicin mod epilepsi
 • felodipin (medicin mod for højt blodtryk)
 • binyrebarkhormoner (antiinflammatorisk medicin)
 • metronidazol (medicin mod bakterielle infektioner)
 • perorale antikoagulantia (medicin mod blodpropper)
 • østrogen (medicin til behandling af overgangsalderen)
 • perorale antidiabetika (medicin mod sukkersyge)
 • theophyllin (medicin til behandling af lungesygdomme)

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Thiopental Life bør kun gives til gravide, hvis der klart behov for det.
 

Thiopental udskilles i modermælk. Før Thiopental Life anvendes, bør amning derfor midlertidigt ophøre (i mindst 12 timer) og brystmælken udmalkes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Patienten må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner inden for 24 timer efter at have fået Thiopental Life, eller i en periode, der fastlægges af den ansvarlige læge. 

Thiopental Life indeholder natrium

Et hætteglas med Thiopental Life 500 mg indeholder 2,2-2,4 mmol (51-56 mg) natrium. Et hætteglas med Thiopental Life, 1 000 mg, indeholder 4,4-4,9 mmol (102-112 mg) natrium. Patienter på natriumfattig diæt skal tage hensyn hertil. 

3. Sådan bliver du behandlet med Thiopental Life

Sundhedspersonalet vil give dig Thiopental Life i en dosis, der fastlægges af lægen. Du vil få thiopental indsprøjtet direkte i en vene (intravenøst). 

Hvis du har fået for meget Thiopental Life

Det er usandsynligt at du får for stor en dosis, da sundhedspersonalet tager sig af administrationen af Thiopental Life. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 10 ud af 100 behandlede):
 

 • hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme)
 • hjerteproblemer
 • for lavt blodtryk
 • søvnighed
 • forsinket opvågnen efter bedøvelsen
 • åndedrætsbesvær
 • hyperventilation (abnormt øget vejrtrækning)
 • synkebesvær
 • hoste
 • snorken
 • rysten

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1 000 behandlede): 

 • allergiske reaktioner som udslæt, vejrtrækningsbesvær, blodtryksfald og angioødem (akut hævelse af huden).

 

Thiopental er blevet sat i forbindelse med indberetninger om nedsat kaliumindhold i blodet under infusionen og forhøjet kaliumindhold i blodet efter ophør af infusionen af thiopental. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Uåbnet flaske: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Efter opløsning: Opbevares i køleskab (2-8 °C) i højst 24 timer.  

Opbevares ved rumtemperatur i højst 6 timer. 

 

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Thiopental Life efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Udl.dato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Derved skåner du miljøet. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Thiopental Life indeholder:

 • Aktivt stof: thiopentalnatrium.
  Hvert hætteglas med Thiopental Life, 0,5 g pulver til injektionsvæske, opløsning indeholder 500 mg thiopentalnatrium.
  Hvert hætteglas med Thiopental Life 1 g pulver til injektionsvæske, opløsning indeholder 1 000 mg thiopentalnatrium.
 • Det andet indholdsstof er natriumcarbonat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hætteglas af glas med prop af brombutylgummi, aluminiumkapsel, i karton.  

 

Pakningsstørrelser:
Thiopental Life, pulver til injektionsvæske, opløsning, 0,5 g: 10x1 hætteglas  

Thiopental Life, pulver til injektionsvæske, opløsning, 1 g: 10x1 hætteglas
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Parallelimportør

Life Medical Aps, DK-3660 Stenløse  

Ompakning

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-191 56 Širvintų r. sav., Litauen 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:  

Fremstilling af opløsninger

Thiopental Life, pulver til injektionsvæske, opløsning, skal fremstilles aseptisk med et af følgende tre solvenser:  

 • Vand til injektionsvæsker
 • Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)
 • Glukose, 50 mg/ml (5 %)

 

De kliniske koncentrationer, der anvendes til intermitterende intravenøs administration, varierer mellem 2,0 % og 5,0 %. Oftest anvendes en 2,0 % eller 2,5 % opløsning. En 3,4 % opløsning i sterilt vand til injektionsvæsker er isotonisk; koncentrationer på mindre end 2,0 % i dette solvens anvendes ikke, da de medfører hæmolyse. Til kontinuerlig intravenøs administration i drop anvendes koncentrationer på 0,2 % eller 0,4 %. Opløsningerne kan fremstilles ved tilsætning af thiopental til en 5 % vandig glukoseopløsning eller en 0,9 % opløsning af natriumchlorid.
 

BEREGNINGER TIL FORSKELLIGE KONCENTRATIONER 

Ønsket koncentration 

Mængde, der skal anvendes 

mg/ml 

g Thiopental Life 

ml solvens 

0,2 

500 

0,4 

250 

 

 

500 

2,0 

20 

250 

 

 

10 

500 

2,5 

25 

40 

 

 

200 

5,0 

50 

20 

 

 

100 

 

Da Thiopental Life ikke er tilsat bakteriostatisk middel, skal der udvises den yderste omhu ved fremstilling og håndtering for at undgå tilførsel af mikrobielle kontaminanter. Opløsningerne skal fremstilles frisk og anvendes straks. Når rekonstituering foretages med henblik på administration til flere patienter, skal ubrugt opløsning kasseres efter 24 timer. Der må ikke anvendes sterilisering med damp. 

 

Thiopental Life må kun indgives intravenøst. Undgå ekstravasation og intraarteriel injektion. En person med uddannelse i anæstesi bør konstant være til stede under administration af lægemidlet. Udstyr til endotrakeal intubering, oxygen og genoplivningsudstyr skal være umiddelbart for hånden. 


Hvis der er synligt bundfald efter opløsning af Thiopental Life, bør opløsningen ikke anvendes. 

Uforligeligheder:

Stabiliteten af opløsninger af Thiopental Life, afhænger af flere faktorer, herunder det anvendte solvens, opbevaringstemperatur samt kuldioxidindholdet i den luft, der får adgang til opløsningen. Enhver faktor eller tilstand, der sænker pH (øger surhedsgraden) af opløsninger med Thiopental Life, øger sandsynligheden for udfældning af thiopentalsyre. Sådanne faktorer kan være anvendelse af et for surt solvens og absorption af kuldioxid, der med vand kan danne kulsyre. 


Opløsninger af suxamethonium, tubocurarin og andre lægemidler med surt pH bør ikke blandes med opløsninger af Thiopental Life.
 

De mest stabile opløsninger er dem, der rekonstitueres i vand og/eller isotonisk saltvand og/eller glukoseopløsning og opbevares nedkølet og tillukket. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret: september 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...