Vaqta®

injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml

MSD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

VAQTA® 50 E/1 ml  

Suspension til injektion i forfyldt sprøjte  

Hepatitis A-vaccine, inaktiveret, adsorberet  

Til voksne  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du bliver vaccineret, da den indeholder vigtige oplysninger til dig.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret VAQTA 50 E/1 ml til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før VAQTA 50 E/1 ml gives
 3. Sådan skal VAQTA 50 E/1 ml gives
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

VAQTA 50 E/1 ml er en vaccine. Vacciner anvendes til at beskytte mod infektionssygdomme. De får kroppen til at producere sin egen beskyttelse mod en bestemt sygdom. 

 

VAQTA 50 E/1 ml bidrager til at beskytte voksne (18 år og ældre) mod sygdomme forårsaget af hepatitis A- virus. 

 

Hepatitis A-infektion er forårsaget af en virus, der angriber leveren. Smitte sker ved indtagelse af mad eller drikke, der indeholder virussen. Symptomerne omfatter gulsot (gulfarvning af hud og øjne) og general utilpashed. 

 

Når du bliver vaccineret med VAQTA 50 E/1 ml, begynder kroppens naturlige immunsystem at producere beskyttelse (antistoffer) mod hepatitis A-virus. Det tager dog i reglen 2 til 4 uger efter vaccinationen, før du vil være beskyttet. 

 

VAQTA 50 E/1 ml forebygger ikke hepatitis, som er forårsaget af andre patogener end hepatitis A-virus. 

 

Endvidere bemærkes, at hvis du allerede er inficeret med hepatitis A-virus, når du vaccineres med VAQTA 50 E/1 ml, vil vaccinationen muligvis ikke forebygge sygdommen. 

 

VAQTA 50 E/1 ml beskytter mod hepatitis A, men kan ikke forårsage en hepatitis A-infektion. 

2. Det skal du vide, før VAQTA 50 E/1 ml

Det er vigtigt, at du fortæller til lægen eller sygeplejersken, hvis et af de følgende punkter gælder for dig. Hvis der er noget, du ikke forstår, skal du bede lægen eller sygeplejersken om at hjælpe. 

VAQTA 50 E/1 ml bør ikke gives

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i VAQTA 50 E/1 ml (angivet i i punkt 6) eller overfor neomycin eller formaldehyd (se punktet «Tal med lægen eller apotekspersonalet eller sygeplejersken, før VAQTA 50 E/1 ml gives).
 • hvis du for tiden har en alvorlig infektion med feber. Lægen vil bestemme, når vaccinen kan gives.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken før VAQTA 50 E/1 ml gives.  

 • hvis du nogen sinde har haft en allergisk reaktion over for en tidligere dosis af VAQTA 50 E/1 ml.
 • denne vaccine kan indeholde spor af et antibiotikum kaldet neomycin og et stof kaldet formaldehyd, som begge anvendes under fremstilling af vaccine. Derfor kan de være til stede i vaccinen i spormængder.
 • hvis du har haft problemer med blodkoagulering, som medfører, at du let får blå mærker eller bløder i lang tid efter mindre snitsår (f.eks. på grund af en blodsygdom eller behandling med blodfortyndende medicin).
 • hvis du har et svækket immunsystem på grund af cancer, behandlinger, som påvirker immunsystemet eller nogen anden sygdom. Vaccinen beskytter muligvis ikke så godt som det beskytter personer med et sundt immunsystem. Det anbefales, hvis det er muligt, at udsætte vaccinationen, indtil en sådan lidelse er ophørt eller den pågældende behandling er afsluttet.

 

Dette lægemiddels beholder indeholder gummilatex. Gummilatax kan forårsage svære allergiske reaktioner. 

 

Som med andre vacciner beskytter VAQTA 50 E/1 ml ikke fuldstændigt alle personer, som er blevet vaccineret. 

 

Fortæl lægen, hvis du tidligere har haft gulsot eller har boet i et område, hvor hepatitis A er almindeligt. Lægen vil beslutte, om du bør testes for hepatitis A antistoffer inden vaccination. 

Brug af anden medicin sammen med VATQA 50 E/1 ml

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn tager anden medicin (eller andre vacciner) eller har gjort det for nylig. 

 

Andre vacciner 

Da VAQTA 50 E/1 ml ikke indeholder levende bakterier eller virus, kan vaccinen som regel gives på samme tid som andre vacciner, men ved et andet injektionssted (på den anden side af kroppen, f.eks. den anden arm eller det andet ben). VAQTA 50 E/1 ml må ikke blandes med andre vacciner i den samme sprøjte. I undersøgelser blev det påvist, at VAQTA 50 E/1 ml kan gives samtidig med gul feber- og polysaccharid tyfoid-vacciner. 

 

I undersøgelser med en pædiatrisk formulering blev det påvist, at vaccinen kan gives samtidig med 7-valent konjugeret pneumokok-, mæslinge-, fåresyge-, røde hunde- og inaktiverede polio-vacciner. 

 

Immunoglobulin (antistoffer) 

Sommetider gives der en injektion med et humant immunoglobulin (antistoffer) for at forsøge at beskytte dig, indtil vaccinen begynder at virke. VAQTA 50 E/1 ml kan indgives samtidig med humant immunoglobulin (antistoffer) forudsat, at de to injektioner gives på forskellige injektionssteder. 

 

Medicin, der påvirker immunsystemet eller blodet 

Se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler" ovenfor. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får denne vaccine, 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der foreligger ingen data, der tyder på at VAQTA 50 E/1 ml har indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. 

VAQTA 50 E/1 indeholder natrium

VAQTA 50 E/1 ml indeholder mindre end 1 mmol natrium (3,55 mg) per dosis, dvs. i al væsentlighed ”natriumfrit”. 

3. Sådan skal VAQTA 50 E/1 ml gives

Dosering

VAQTA 50 E/1 ml skal gives af en læge eller sygeplejerske, der er uddannet i brugen af vacciner, og som er udstyret til at kunne håndtere enhver usædvanlig eller alvorlig allergisk reaktion på injektionen. Personen der skal vaccineres, vil modtage en første dosis efterfulgt af en anden (booster) dosis.
 

Første dosis  

Voksne i alderen 18 år eller ældre skal have en injektion af en enkelt dosis 1,0 ml (50 E). Den første dosis af vaccinen bør beskytte dig mod infektion med hepatitis A-virus inden for 2 til 4 uger.
 

Anden (booster) dosis  

Personer, der har modtaget den første dosis af vaccinen, bør modtage en anden (booster) dosis 1.0 ml (50 E) 6 til 18 måneder efter den første dosis.
 

Der kræves en anden dosis (boosterdosis) af vaccinen for at opnå længerevarende beskyttelse. Hos raske voksne, som har modtaget to doser, sås antistofniveauer for en periode på mindst 6 år. Det forventes, at hepatitis A-antistoffer vedvarer i mindst 25 år efter vaccinationen.
 

VAQTA 50E/1 ml anbefales ikke til personer under 18 år. 

Indgivelsesmåde

Lægen eller sygeplejersken vil injicere VAQTA 50 E/1 ml i en muskel i overarmen (deltamusklen)  

 

VAQTA 50E/1 ml må ikke gives intravenøst.
 

Hos personer som kan risikere blødning efter en injektion (f.eks. personer, der lider af hæmofili hhv.
blødersygdom), kan VAQTA 50 E/1 ml indgives som subkutan injektion, men ikke intramuskulært, for at reducere risikoen for blødning. 

4. Bivirkninger

VAQTA 50 E/1 ml kan som al anden medicin og andre vacciner give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Som med andre vacciner er der risiko for allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan medføre shock. Disse reaktioner kan omfatte: 

 • nældefeber
 • åndedrætsbesvær
 • hævelse af ansigt, tunge eller svælg
 • svimmelhed
 • kollaps.

 

Når disse tegn eller symptomer forekommer, sker det ofte hurtigt efter injektionen, og dermed mens du stadig er hos lægen. Hvis nogen af disse symptomer opstår, efter at du har forladt lægen, skal du OMGÅENDE søge læge. 

Hyppigheden af bivirkninger 

Bivirkninger 

Meget almindelige: kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer 

 • følsomhed på injektionsstedet; smerte, varme, hævelse, hudrødmen

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • hovedpine
 • smerte i armen (hvor vaccinen blev injiceret i)
 • slaphed/træthed, feber (38.3 C eller mere), blodudtrædning under huden på injektionsstedet (ekkymose), smerte og ømhed

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • ondt i halsen, infektioner af de øvre luftveje
 • hævelse af lymfeknuder
 • svimmelhed, abnormale fornemmelser i huden som snurren
 • ørepine
 • hedeture
 • næseflåd eller tilstoppet næse og luftveje, hoste
 • utilpashed (kvalme), diaré, meget luft i maven, flatulens, opkastning
 • nældefeber, kløe, rødme
 • muskelsmerter, stivhed, smerter i skulderen, smerter i bevægeapparatet (smerter, der påvirker muskler, ledbånd, sener langs med knogler), smerte i ryg, ben, hals, svage muskler
 • kløe på injektionsstedet, stivhed/stramhed, smerte, blå mærke på injektionsstedet, kuldegysninger, mavepine, general utilpashed, kold fornemmelse, influenza-lignende sygdom

Sjældent: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer 

 • bronkitis, betændelse af mave-tarm-kanalens slimhinder (gastroenteritis)
 • nedsat appetit
 • kraftesløshed, søvnproblemer
 • søvnighed, migræne, rysten
 • kløende øjne, følsomhed over for lys, øget tåreflåd
 • vertigo (svimmelhed)
 • hævelse i halsen, problemer med bihulerne
 • mundtørhed, blister i munden
 • natlige svedeture, udslæt, hudlidelser
 • muskelkrampe, smerter i albue, hofte, kæbe, spasmer
 • menstruationsproblemer
 • brændende fornemmelse på injektionsstedet, knude (≤ 2,5 cm), muskeltrækninger, udslæt, oppustet mave, brystsmerte, smerte i siden; irritabilitet

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Guillain-Barré syndrom (svage muskler, abnormale fornemmelser, snurren i arme, ben og den øvre del af kroppen)
 • trombocytopeni (nedsat antal blodplader i bloder, som øger risiko for blødning og blå mærker)

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen,  

Axel Heides Gade 1,  

DK-2300 København S, 

Websted: www.meldenbivirkning.dk,  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar vaccinen utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke VAQTA 50 E/1 ml efter den udløbsdato, der star på etiketten bag "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke fryses. 

 

Brug ikke vaccinen, hvis du bemærker, at den har et udsædvanligt udseende (se punkt 6) eller indeholder partikler. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VAQTA 50 E/1 ml indeholder:

Aktivt stof: Inaktiveret hepatitis A virus (fremstillet på MRC-5 humane diploide celler, adsorberet på aluminiumhydroxyphosphat sulfat). 

 

En dosis (1 ml) indeholder 50 U Hepatitis A virus (inaktiveret, adsorberet på aluminiumhydroxyphosphat sulfat (0,225 mg som aluminium)). 

 

Øvrige indholdsstoffer er: 

Natriumborat, natriumchlorid og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

VAQTA 50 E/1 ml er en suspension til injektion (1 ml i en forfyldt injektionssprøjte) 

 • uden nål - i en pakningsstørrelse på 1
 • med en nål eller to separate nåle - pakningsstørrelse på1
 • med fastsiddende nål - i en pakningsstørrelse på 1

 

Ikke alle produktformer og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Efter omhyggelig omrystning er VAQTA 50 E/1 ml en svagt uigennemsigtig, hvid suspension. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2003 PC Haarlem, Holland 

Fremstiller:

Merck Sharp & Dohme,  

Waarderweg, 39, 

NL 2031 BN Haarlem - Netherlands 

Repræsentant i Danmark:

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:  

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger kompatibilitetsstudier, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler. 

Brugsanvisning og håndtering

Vaccinen anvendes som leveret.
 

Inden indgivelse skal vaccinen undersøges visuelt for evt. fremmede partikler og/eller abnorm fysisk udseende. Bortskaf produktet, hvis der er partikler til stede, eller den ser misfarvet ud. Sprøjten skal omrystes grundigt, indtil der opnås en lettere uigennemsigtig hvid suspension.
 

Omhyggelig omrystning er nødvendigt for at opretholde vaccinen som suspension. For injektionssprøjter uden fastsiddende nål skal sprøjtens cylinder fastholdes og nålen fastgøres ved at dreje den med uret, indtil nålen sidder sikkert fast på sprøjten og vaccinen skal indgives omgående. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...