Tobradex®

øjendråber, suspension 1+3 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tobradex® 1mg/ml / 3mg/ml øjendråber,  

suspension 

Dexamethason/tobramycin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tobradex
 3. Sådan skal du bruge Tobradex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tobradex øjendråber indeholder dexamethason, et steroid som reducerer inflammation i øjet (som kan karakteriseres ved hævelse, rødme og smerte) og tobramycin, som er et antibiotikum, der er virksomt overfor en lang række mikroorganismer, som kan give infektion i øjet. 

 

Tobradex anvendes til at forebygge og behandle inflammation i øjet, som kan opstå i forbindelse med grå stær (katarakt) øjenoperation hos voksne og børn og unge over 2 år. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tobradex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doserings etiketten. 

Brug ikke Tobradex hvis du

 • er allergisk overfor tobramycin, dexamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tobradex (angivet i afsnit 6).
 • har inflammation (hævelse, rødme og smerte) eller infektion forårsaget af virus (herunder herpes simplex, kokopper (vaccinia), skoldkopper (varicella) eller andre), svampe eller mycobakterier (bl.a. tuberkulose) samt ubehandlet betændelse (infektion) med parasitter i øjnene (parasitære øjeninfektioner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Tobradex. 

 • Hvis du har en lidelse, som medfører udtynding af øjenvævet så som leddegigt, Fuch’s dystrofi eller som følge af en hornhindetransplantation. Kortikosteroider kan forårsage yderligere udtynding og mulig perforation af hornhinden. NSAIDpræparater (non-steroide antiinflammatoriske stoffer) er også kendt for at medføre langsom eller forsinket sårheling.
 • Hvis du oplever allergiske reaktioner, såsom kløende øjenlåg, hævelse eller rødmen i øjet, alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner) med Tobradex, skal du holde op med at bruge lægemidlet og søge læge. Denne type allergisk følsomhed kan forekomme med andre topikale eller systemiske antibiotika af aminoglykosidtypen.
 • Søg læge, hvis dine symptomer bliver værre eller pludselig vender tilbage. Du kan blive mere modtagelig over for øjeninfektioner, mens du bruger dette lægemiddel.
 • Spørg din læge til råds, hvis du har sukkersyge (diabetes). Risikoen for forhøjet tryk i øjet (forårsaget af kortikosteroider) og /eller grå stær (katarakt) er øget hos patienter med sukkersyge.
 • Spørg din læge til råds, hvis du får anden antibiotikabehandling, herunder oral, samtidig med Tobradex.
 • Hvis du tager Tobradex i længere tid, kan du blive mere modtagelig over for øjeninfektioner, få forhøjet tryk i øjnene eller udvikle grå stær.
 • Tal med lægen, hvis du oplever hævelse og vægtøgning omkring livet og i ansigtet (Cushings syndrom). Binyrefunktionen kan undertrykkes, når man holder op med at bruge Tobradex efter langvarig eller intensiv brug. Tal med lægen, før du stopper behandlingen. Disse risici er særligt vigtige hos børn og hos patienter, der behandles med lægemidlerne ritonavir eller cobicistat.

 

Du kan muligvis stadig bruge Tobradex, men snak med din læge inden. 

 • Trykket i øjet skal kontrolleres regelmæssigt. Dette er især vigtigt hos børn under 6 år, der får medicin, der indeholder dexamethason.
 • Børn under 2 år må ikke få Tobradex, idet sikkerhed og virkning hos denne befolkningsgruppe ikke er klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Tobradex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Fortæl det til din læge, hvis du bruger NSAID-præparater. Samtidig brug af NSAID-præparater og steroider kan øge risikoen for helingsproblemer i hornhinden. Fortæl det til lægen, hvis du bruger ritonavir eller cobicistat, da dette kan øge mængden af dexamethason i blodet.
 

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat eller øjensalver, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Tobradex og det andet præparat. Øjensalver skal påføres sidst. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Tobradex bør ikke anvendes under graviditet. 

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Tobradex efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Tobradex kan give sløret syn umiddelbart efter drypning. Dette kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vent med at køre bil eller betjene maskiner indtil dit syn er klart igen. 

Vigtig information ved brug af kontaktlinser

Brug af kontaktlinser anbefales ikke under behandlingen af en øjeninfektion eller en betændelseslignende tilstand i øjet.
Tobradex indeholder et konserveringsmiddel, (benzalkoniumchlorid), som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Hvis du anvender bløde kontaktlinser, skal du tage dem ud, inden du bruger Tobradex, og vente mindst 15 minutter efter anvendelse, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

3. Sådan skal du bruge Tobradex

Brug altid Tobradex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Tobradex øjendråber må kun anvendes i øjnene. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og ældre 

Normal dosering er én dråbe i det berørte øje (øjne) hver 4. til 6. time. Dosering skal fortsættes i 14 dage og ikke længere end 24 dage. 

 

I løbet af de første 24 til 48 timer kan lægen øge dosis til en dråbe hver 2. time. 

 

Brug til børn og unge  

Børn og unge under 18 år må kun få Tobradex efter lægens anvisning. 

 

Børn under 2 år  

Børn under 2 år må normalt ikke få Tobradex.  

 

Sådan bruges Tobradex korrekt: 

Tobradex 2care4 ApS øjendråber, suspension 1+3 mg/ml 

Vask hænderne. Ryst flasken grundigt og drej låget af. Hvis hættens brudsikre krave sidder løst efter åbning af flasken, skal man fjerne kraven, inden øjendråberne anvendes. Hold flasken med tommel- og langfinger (Fig.1). 

 

 1. Læn hovedet tilbage og træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg, således at der dannes en lomme mellem øjenlåget og øjet. Hold flaskespidsen tæt på øjet, men uden at berøre det (Fig. 2). Det kan være nyttigt at bruge et spejl.
 2. Tryk forsigtigt med pegefingeren på bunden af flasken. Der afgives nu én dråbe af gangen (Fig. 3). BERØR IKKE ØJE ELLER ØJENLÅG MED FLASKESPIDSEN. BERØR IKKE FLASKESPIDSEN MED FINGRENE. Dryp igen hvis dråben ikke rammer øjet. Blink for at sprede øjendråben over hele øjets overflade. Luk derefter øjnene i mindst 1 minut.
 3. Skru låget på efter brug. Flasken skal være lukket tæt når den ikke anvendes.

Hvis du har brugt for meget Tobradex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Tobradex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du har dryppet for meget Tobradex i øjet kan det skylles væk med lunkent vand. 

Hvis du har glemt at bruge Tobradex

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Tobradex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær (laryngospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenhavende data):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Rødme i øjet eller på øjenlåget, unormal fornemmelse i øjnene, øjensmerte, øjenirritation, øget tryk i øjet.
 • Hovedpine.
 • Løbende næse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Kløe i øjet, ubehag i øjet, allergi i øjet, betændelse i øjet (hornhinden eller bindehinden), hævelse af det hvide i øjet (bindehinden), blænding, hævelse af øjenlåg, lysfølsomhed, øget tåreflåd, følelse af sand i øjnene, øjensmerter, hævelse i øjet.
 • Ubehag eller irritation i halsen.
 • Næseflåd.
 • Hævelse og vægtøgning af kroppen og ansigtet (Cushings syndrom).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Sløret syn, tørre øjne.
 • Smagsforstyrrelser.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenhavende data):  

 • Overfølsomhed.
 • Svimmelhed.
 • Pupiludvidelse.
 • Kvalme, udbehag i maven.
 • Udslæt, hævelse i ansigt, kløe.
 • Feber, udslæt i ansigtet og på arme og ben (erythema multiforme).

 

Langvarig administration forøger risikoen for andre uønskede bivirkninger såsom øget øjentryk og 

sekundære øjeninfektioner (se under ”Advarsler og forsigtighedsregler”). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tobradex utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Tobradex ved temperaturer over 25 °C. Må ikke fryses.  

 

Beholderen holdes tæt tillukket. 

 

Brug ikke Tobradex efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Flasken skal kasseres 4 uger efter den er åbnet første gang. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tobradex indeholder:

 • Aktive stoffer: Tobramycin og dexamethason.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumklorid 0,1 mg/ml (konserveringsmiddel), dinatriumedetat, tyloxapol, natriumklorid, natriumsulfat, hydroxyethylcellulose og renset vand.

Der kan endvidere være tilsat små mængder svovlsyre og/eller natriumhydroxid for at opretholde en normal surhedsgrad (pH niveau). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Tobradex er en hvid/råhvid suspension. 

 

Pakningsstørrelser  

Tobradex fås i en pakningsstørrelse á 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V 

 

Tobradex® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...