Glentek

filmovertrukne tabletter 50 mg

Abacus

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glentek® 50 mg, filmovertrukne tabletter 

Riluzol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Glentek til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Glentek
 3. Sådan skal du bruge Glentek
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Glentek er 

Det aktive indholdsstof i Glentek er riluzol, der virker på nervesystemet. 

 

Glentek anvendes til  

Glentek anvendes til patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS). 

 

ALS er en form for motor-neuronsygdom, hvor angreb på de nerveceller, der er ansvarlige for at sende instruktioner til musklerne, fører til muskelsvaghed, muskeltab og lammelse. 

 

Ødelæggelsen af nervecellerne i motor-neuronsygdomme kan skyldes for meget glutamat (et kemisk stof) i hjernen og rygmarven. Glentek forhindrer frigivelse af glutamat, og dette kan hjælpe med at forebygge, at nerveceller bliver ødelagt. 

 

Få mere information hos din læge om ALS, og hvorfor du får denne medicin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Glentek

Brug ikke Glentek

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for riluzol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glentek.
 • hvis du har en leversygdom eller forhøjede niveauer af visse lever-enzymer (transaminaser) i blodet.
 • hvis du er gravid eller ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Glentek, hvis: 

 • du har nogen form for leverproblemer: Gulfarvning af huden eller det hvide i dine øjne (gulsot), kløe over det hele, eller hvis du føler dig syg
 • dine nyrer ikke fungerer optimalt.
 • du får feber: Dette kan være et tegn på et fald i antallet af hvide blodleger, som kan medføre forøget risiko for infektion.
 • du er under 18 år. Glentek bør normalt ikke anvendes til børn, da der er ingen informationer tilgængelige om denne gruppe

Hvis du oplever noget af ovenstående, eller hvis du føler dig usikker, så fortæl det til din læge, som vil beslutte hvad der skal gøres.  

Brug af anden medicin sammen med Glentek

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller har tænkt dig at gøre det. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om at du er det, eller hvis du ammer må du IKKE anvende Glentek. 


Hvis du har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svimmel eller omtåget, når du anvender lægemidlet, opfordres du til ikke at køre i bil eller betjene maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rødadvarselstrekant. Det betyder, at Glentek kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Glentek

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den anbefalede dosis er 1 tablet to gange om dagen. Du bør indtage medicinen oralt hver 12. time på samme tidspunkt af dagen hver dag (for eksempel om morgenen og om aftenen). 

Hvis du har taget for mange Glentek tabletter

Hvis du har taget for mange tabletter, skal du straks kontakte din læge eller skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Glentek

Hvis du har glemt at tage din tablet, skal du springe den dosis over og tage den næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

VIGTIGT

Kontakt straks din læge 

 • hvis du får nogen form for feber (forhøjet temperatur), da Glentek kan medføre nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer. Din læge kan ønske at tage blodprøver for at kontrollere antallet af hvide blodlegemer, som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner.
 • hvis du får nogen af følgende symptomer: Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), kløe over hele kroppen, du føler dig syg eller kaster op, da dette kan være tegn på leverbetændelse (hepatitis). Din læge kan udføre regelmæssige blodprøver, mens du får Glentek, for at sikre sig, at dette ikke sker.
 • hvis du får hoste eller besvær med at trække vejret, da dette kan være tegn på en lungesygdom (som hedder interstitiel lungesygdom).

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere en 1 ud af 10 patienter):  

 • Træthed
 • Kvalme
 • Forøgede niveauer i blodet af nogle enzymer (transaminase).

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 ud af 10 og 1 ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed
 • Følelsesløshed eller prikken i munden
 • Opkastning
 • Søvnighed
 • Hurtigere hjerterytme
 • Diarré
 • Hovedpine
 • Mavesmerter
 • Smerter

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 ud af 100 og 1 ud af 1000 patienter):  

 • Blodmangel
 • Allergiske reaktioner
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 • Interstitiel lungesygdom (gruppe af sjældne lungesygdomme)

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.  

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Glentek utilgængelig for børn 

 • Brug ikke Glentek efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glentek indeholder:

Aktivt stof: Riluzol 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: Calciumhydrogenphosphat, vandfrit, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica , magnesiumstearat 

Overtræk: Hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 400 

Udseende og pakningstørrelser

Glentek 50 mg filmovertrukne tabletter fås som: 

 

Tabletterne er hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne med facetslebet kant, præget med ”381” på den ene side og ”G” på den anden side. 

 

Glentek 50 mg filmovertrukne tabletter fås i PVC/PVDC- aluminium blisterkort med 28, 56 eller 98 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S 

Vesterbrogade 149 

1620 København V 

Tel: +45 70 22 02 12 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V. 

Herculesstraat 25 

1812 PD Alkmaar 

Holland 

Tel +31 6 50 57 41 87 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...