Heracillin®

filmovertrukne tabletter 500 mg

Meda

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter 

flucloxacillinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Heracillin
 3. Sådan skal du tage Heracillin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Heracillin er et antibiotikum af penicillintypen. Heracillin anvendes til behandling af betændelser forårsaget af bakterier som f.eks. ved betændelse i hud, bindevæv eller knogler.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Heracillin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Heracillin

 • hvis du er allergisk over for flucloxacillinnatrium eller et af de andre indholdsstoffer i Heracillin (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk overfor andre penicilliner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Heracillin: 

 • hvis du er overfølsom over for cefalosporiner (en anden gruppe antibakterielle lægemidler)
 • hvis du har dårligt hjerte
 • hvis du tager eller skal til at tage paracetamol.

Der er en risiko for blod- og væskeforstyrrelser, som forekommer, når flucloxacillin anvendes samtidigt med paracetamol, især hos visse grupper af patienter med risikofaktorer, f.eks. patienter med svært nedsat nyrefunktion, blodforgiftning eller fejlernæring, især hvis de tager de højst tilladte daglige doser af paracetamol. Blod- og væskeforstyrrelser kan være en alvorlig sygdom, der skal behandles øjeblikkeligt.
 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Er du ældre eller er du i langvarig behandling med Heracillin, kan Heracillin påvirke din lever. Det viser sig ved svær gulsot.

 

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du får: 

 • voldsom eller langvarig, blodig diarré, når du bruger eller har brugt Heracillin. Det kan være tegn på en alvorlig tarmbetændelse.
 • pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse (anafylaktiske reaktioner). Opstår symptomerne inden for minutter til timer, skal du straks ringe 112. Kan være livsfarligt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Heracillin. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Heracillin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl din læge, hvis du tager eller bruger nogle af nedenstående lægemidler, da både deres virkning og Heracillins virkning kan blive ændret ved samtidig anvendelse: 

 • warfarin (blodfortyndende medicin)
 • probenecid (medicin til behandling af urinsyregigt).

Brug af Heracillin sammen med mad og drikke

Du kan tage Heracillin sammen med mad og drikke. Optagelsen af lægemidlet kan dog være lidt forsinket ved samtidig indtagelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Du kan tage Heracillin under graviditet. Du kan tage Heracillin, selvom du ammer. 

 

Heracillin går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det skader dit barn. 

Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heracillin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Heracillin indeholder natrium og alkohol

Heracillin, filmovertrukne tabletter, 500 mg indeholder 1,3 mmol (29 mg) natrium pr. tablet. 

Heracillin, filmovertrukne tabletter, 1 g indeholder 2,6 mmol (58 mg) natrium pr. tablet. 

 

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til dette. 

 

Indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis. 

3. Sådan skal du tage Heracillin

Tag altid Heracillin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge bestemmer dosis, så den passer til dig. Selvom du føler dig bedre efter nogle få dage, er det vigtigt, at du tager hele Heracillin-kuren, som foreskrevet af lægen. Nogle bakterier kan ellers overleve en tid, formere sig og forårsage et nyt udbrud af infektionen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

1 g 3-4 gange daglig. 

 

Brug til børn 

Dosis afhænger af barnets vægt, og hvor svær betændelsen er. Din læge vil oplyse dig om den præcise dosis til dit barn. Følg altid lægens anvisning. 

 

Delekærven er beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. Tabletten kan ligeledes deles i to lige store doser. 

Hvis du har taget for meget Heracillin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonet, hvis du har taget mere Heracillin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, diarré, forstyrrelser i saltbalancen, bevidsthedsændring, muskelsammentrækninger, kramper, dyb bevidstløshed (koma), alvorlig blodmangel med gulsot, nyresvigt og for meget syre i blodet. 

Hvis du har glemt at tage Heracillin

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart som muligt. Fortsæt derefter som tidligere. Tag ikke dobbeltdosis for at kompensere for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Heracillin

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):  

 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Ring 112. Kan være livsfarligt
 • alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen
 • leverpåvirkning (ses især hos ældre og patienter i langvarig behandling med Heracillin)
 • almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt lægen eller skadestuen
 • meget sjældne tilfælde af blod- og væskeforstyrrelser, som forekommer, når flucloxacillin anvendes samtidigt med paracetamol, især ved tilstedeværelse af risikofaktorer (se afsnit 2).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • alvorlige hudreaktioner. Rødt, skællende hududslæt med buler under huden og blærer. Kontakt lægen med det samme, hvis du får disse symptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud 100 behandlede):  

 • kvalme og diarré
 • udslæt.

 

Almindelig bivirkning (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • opkastning.

 

Ikke almindelig bivirkning (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • nældefeber.

 

Meget sjælden bivirkning (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • kløe.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • luftafgang fra tarmen
 • smerter i leddene
 • feber
 • svimmelhed
 • mavesmerter

Heracillin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forandringer i blodet, som igen bliver normale, når behandlingen med Heracillin ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Brug ikke Heracillin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Heracillin indeholder:

 • Aktivt stof: flucloxacillin som flucloxacillinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: cellulose, mikrokrystallinsk; povidon; magnesiumstearat; methylhydroxypropylcellulose; polyethylenglycol; paraffin; titandioxid (E 171); hydrogenperoxiddiluendum 30%; croscarmellosenatrium, ethanol, vand renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Heracillin filmovertrukne tabletter 500 mg er hvide, aflange tabletter med delekærv på den ene side. 

Heracillin filmovertrukne tabletter 1 g er hvide, elliptiske tabletter med delekærv og mærket med A på den ene side. 

HA 

 

Pakningsstørrelser: 

500 mg: 30 stk., 50 stk. og 100 stk. i plastbeholder. 

1 g: 21 stk., 30 stk., 50 stk og 75 stk. i plastbeholder.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Meda AS 

Solvang 8 

3450 Allerød 

Telefon: 44 52 88 88 

Fax: 44 52 88 99 

E-mail: info@meda.dk 

Fremstiller

GK Pharma Aps 

Egøjevej 162 C 

4600 Køge 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i marts 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...