Beconase®

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Beconase® 50 mikrogram/dosis  

næsespray, suspension  

Beclometasondipropionat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase
 3. Sådan skal du bruge Beconase
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Beconase er et forebyggende middel til behandling af høfeber og helårssnue. Det virker ved at øge slimhindens modstandskraft over for allergener (f.eks. pollen, husstøvmider, svampesporer) og ved at hæmme den allergiske reaktion i næsen (kløe, tilstoppet eller løbende næse). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Beconase,

 • hvis du er allergisk over for beclometasondipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Beconase (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Beconase
Vær opmærksom på følgende 

 • Tal med lægen, hvis du har betændelse i næsen. Den kan behandles samtidig med, at du bruger Beconase næsespray.
 • Hvis du har sår, nylig skade eller er opereret i næsen, skal du rådføre dig med lægen, før du bruger Beconase næsespray.
 • Hvis du får tabletbehandling med binyrebark- hormon, må du ikke skifte til Beconase næse- spray uden at tale med lægen.
 • Hvis Beconase næsespray bruges i en længere periode, skal man være opmærksom på bivirkninger, som nedsat binyrebarkhormonproduktion, væksthæmning hos børn og unge, Cushings syndrom og cushingoide træk som rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine p.g.a. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken, nedsat knogletæthed, grå stær (uklart syn) og hovedpine, kvalme,synsnedsættelse og regnbuesyn p.g.a. forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
 • Derudover kan der især hos børn ses psykiskeog adfærdsrelaterede bivirkninger som uro, rastløshed, søvnforstyrrelser, angst, depression og aggressivitet.
 • Ved meget høj udsættelse for sæsonallergener, kan supplerende behandling, især for øjensymptomer, være nødvendig.

Brug af anden medicin sammen med Beconase

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Nogle lægemidler kan øge virkningen af Beconase, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Beconase. Tal med lægen. 

 

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Beconase efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Beconase påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Beconase indeholder benzalkoniumklorid

Beconase indeholder benzalkoniumklorid, som kan give åndedrætsbesvær og virke hudirriterende og medføre hudreaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Beconase

Brug altid Beconase nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Omrystes før brug. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

2 pust (100 mikrogram) i hvert næsebor 2 gange daglig. 

Du må ikke bruge mere end 8 pust (400 mikrogram) daglig. 

Skal bruges hver dag for at opnå maksimal virkning. 

Virkningen indtræder inden for 12-24 timer - efter nogle ganges anvendelse - og fuld effekt efter 3-4 dage. 

 

Bør ikke anvendes i mere end 3 måneder uden lægens anvisning. 

 

Brug til børn og unge 

Børn og unge under 18 år må kun få Beconase næsespray efter lægens anvisning. 

Brugsanvisning

Beconase® 2care4 ApS, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

1. Tag den klare beskyttelseshætte af og ryst flasken. Hold flasken lodret som vist på tegningen. 

Første gang du skal bruge sprayen, eller hvis den har stået ubrugt i nogen tid: Pres pumpen ned et par gange ved tryk på den hvide krave, indtil der kommer forstøvet væske ud. 

Beconase® 2care4 ApS, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

2. Puds næsen forsigtigt. Bøj hovedet let over. Hold flasken lodret og før studsen ind i det ene næsebor. Luk det andet med et let tryk med en finger. Tryk pumpen ned én gang og træk samtidig vejret igennem næsen - ikke så kraftigt, at medicin kan smages. Ånd ud gennem munden. Tag 1 pust i hver indånding. Gentag behandlingen i det andet næsebor. Tør næse- studsen af og sæt altid beskyttelseshætten på igen. 

 

Rengøring 

Fjern beskyttelseshætten og træk den hvide krave forsigtigt af. Vask begge dele under den kolde hane. Lad dem tørre og sæt dem sammen igen. Hvis næsestudsen bliver tilstoppet, fjernes beskyttelseshætten, og pumpedelen skrues af og lægges i blød i håndvarmt vand. 

Lad den tørre og skru den på flasken igen. 

Stik aldrig i næsestudsen med spidse genstande. Kontakt eventuelt apoteket. 

Hvis du har brugt for meget Beconase næsespray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Beconase, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Beconase

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Beconase

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Sløret syn

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hul i næseskillevæggen. Kontakt lægen.
 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst p.g.a. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Ubehagelig smag og lugt.
 • Tørhed og irritation i næse og svælg.
 • Næseblod

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Udslæt, nældefeber, kløe, rødme i huden.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nedsat vækst hos børn og unge.
 • Uro og rastløshed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Beconase utilgængeligt for børn. 

Beconase næsespray må kun anvendes 3 måneder efter anbrud. 

Brug ikke Beconase efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Beconase indeholder:

Aktivt stof: Beclometasondipropionatmonohydrat svarende til beclometasondipropionat 50 mikrogram. Øvrige indholdsstoffer: Vandfri glukose, carboxy- methylcellulosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, 20 mikrogram benzalkoniumchlorid, polysorbat 80, 250 mikrogram phenylethylalkohol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Beconase næsespray er en suspension (opslæmning), som skal rystes før brug. 

 

Pakningsstørrelser 

Beconase fås i pakningsstørrelse á 200 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Beconase® er et registreret varemærke som tilhører Glaxo Group Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...