Novaluzid®

tyggetabletter 265 mg + 195 mg

Meda

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Novaluzid, tyggetabletter

Aluminiumoxid 265 mg/ 

magnesiumoxid 195 mg 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Novaluzid uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Novaluzid. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Novaluzid 

 3. Sådan skal du tage Novaluzid 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Du kan anvende Novaluzid ved sure opstød, svien og brænden i maven pga. af for meget mavesyre og ved let grad af spiserørskatar.  

Novaluzid virker på smerter ved mavesår og sår på tolvfingertarmen, men ved disse lidelser bør du tale med lægen. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Novaluzid for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Novaluzid

Tag ikke Novaluzid

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Novaluzid

 • hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Novaluzid. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Hvis du har nedsat nyrefunktion (serumkreatinin > 200 mikromol/l), kan der være risiko for magnesiumforgiftning.
 • Novaluzid kan maskere symptomer på indre blødning (mavesmerter), som følge af behandling med NSAID eller andre gigtmidler.
 • Hvis du tager Novaluzid igennem længere tid, kan det medføre ændringer i kroppens calcium/fosfatbalance (kalkbalancen). Kontakt din læge, hvis du bruger Novaluzid i længere tid.
 • hvis du har arvelig fructoseintolerans.

Koncentrationerne af mineraler og aluminium i blodet bør kontrolleres. Aluminiumforbindelser kan være farlige hos patienter i dialysebehandling. Spørg lægen hvis du er i tvivl.  

 

Du bør kun bruge Novaluzid mod mavesår efter aftale med lægen.  

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Du må ikke tage Novaluzid sammen med enterotabletter, da Novaluzid kan hæmme virkningen af denne type medicin. Tal med lægen eller apotekspersonalet.  

 

Du må ikke tage Novaluzid sammen med følgende lægemidler: 

 • Antibiotika (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, cefpodoxim, tetracyklin).
 • Middel (estramustin) mod kræft i blærehalskirtlen (prostata).
 • Svampemiddel (ketoconazol).

Der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af Novaluzid og følgende lægemidler: 

 • D-vitamin (calcitriol).
 • Middel mod øget kalkindhold i blodet eller knogleskørhed (clodronat).
 • Smertestillende middel (diflunisal).
 • Hjertemedicin (digoxin, sotalol).
 • Antabus mod alkoholisme (disulfiram).
 • Blodtryksnedsættende middel (fosinopril).
 • Middel mod epilepsi eller smertestillende middel (gabapentin).
 • Middel mod tuberkoluse (isoniazid).
 • Jern.
 • Antibiotika (levofloxacin, cefdinir, gatifloxacin, gemifloxacin, grepafloxacin, moxifloxacin).
 • Middel, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil).
 • Middel mod gigt (penicillamin).
 • Middel mod mavesår (ranitidin).
 • Middel for stofskiftet (thyreoideahormoner).
 • Middel mod kolesterol i blodet (atorvastatin, rosuvastatin).

Der bør gå mindst 4 timer mellem indtagelse af Novaluzid og trovafloxacin (antibiotikum). 

Brug af Novaluzid sammen med mad og drikke 

Frugtjuice og andre citratholdige drikke kan øge optagelsen af aluminium.  

Novaluzid kan nedsætte optagelsen af fosfat fra maden.  

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.  

 

Graviditet: 

Du kan tage Novaluzid under graviditet.  

 

Amning 

Du kan tage Novaluzid, selvom du ammer.  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Novaluzid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Novaluzid

Novaluzid tyggetabletter indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Novaluzid

Tag altid Novaluzid efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering

Den sædvanlige dosis er 

Sure opstød, svien i maven og spiserørskatar: 

Voksne: 1-2 tyggetabletter ved behov. 

 

Mavesår og sår på tolvfingertarmen: 

Voksne: 3 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sovetid. 

 

Børn 

Du må kun bruge Novaluzid til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

Brugsanvisning

Tyggetabletterne skal tygges grundigt. Det er ikke nødvendigt at drikke vand bagefter. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Novaluzid. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Novaluzid tyggetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Novaluzid, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering, som primært skyldes forhøjede mængder af magnesium i blodet er svækket vejrtrækning, kramper, muskelsammentrækninger, forvirring og koma, svimmelhed pga. lavt blodtryk, langsom og uregelmæssig puls. Andre symptomer kan være kvalme, opkastning og ansigtsrødmen. 

 

Aluminiumsforbindelser kan i høje doser give forstoppelse. Afgiftning kan ske med deferoxamin. 

 

Præparater indeholdende magnesium-, calciumsalte eller sorbitol kan i høje doser give luftdannelse og diarré. 

 

Ved brug af store doser Novaluzid kan patienter med nedsat nyrefunktion få symptomer, der ligner curareforgiftning (muskellammelse). 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Novaluzid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede. 

Hos patienter med nedsat nyrefunktion, kan der forekomme øget mængde af magnesium i blodet (ses ved f.eks. sløvhed og døsighed). 

 

Forhøjet magnesium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskellammelse, åndedrætsstop, forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger, ring 112 eller søg omgående læge. 

 

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan der komme demens, kramper, forvirring og bevidstløshed.  

I tilfælde af alvorlige bivirkninger, ring 112 eller søg omgående læge. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.  

Forstoppelse eller diarré. 

 

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

Svær og alvorlig tilstoppelse af tarmen ved brug af meget høje doser. Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan der forekomme ændring i personlighed og pludselige ufrivillige muskellammelser. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Novaluzid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Novaluzid tyggetabletter indeholder:

 • Aktive stoffer: Aluminiumoxid 265 mg og magnesiumoxid 195 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Pebermynteessens, lemonessens, hypromellose, magnesiumstearat, sorbitol (E420) og talkum (E553b).

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Novaluzid er en hvid, rund tyggetablet. Den er mærket A/nT og har delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakning: 30, 60 og 100 tyggetabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS  

Solvang 8 

3450 Allerød 

Tlf. 4452 8888 

Fax. 4452 8899 

Email: info@meda.dk 

 

Fremstiller

Allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH  

Hildebrandstr. 10-12 

37081 Göttingen  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2011.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...