Diproderm®

kutanopløsning 0,05%

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diproderm® 0,05% kutanopløsning

Betamethason 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Diproderm® kutanopløsning til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen


1. Virkning og anvendelse 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Diproderm® 


3. Sådan skal De bruge Diproderm® kutanopløsning
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
 

1. Virkning og anvendelse

Diproderm® kutanopløsning indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
 

Diproderm® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
 


De kan bruge Diproderm® kutanopløsning til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.
 

Lægen kan have givet Dem Diproderm® kutanopløsning for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge DIPRODERM® KUTANOPLØSNING

Brug ikke Diproderm® kutanopløsning

 • hvis De er overfølsom (allergisk)over for det betamethason, andre kortikosteroider eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis De har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Brug ikke Diproderm® mod:  

 • En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
 • Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Bumser eller på områder med bumser.
 • Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
 • Hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diproderm® kutanopløsning

 • Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at Deres læge igen har set på Deres hudsygdom.
 • De bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
 • De bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • De bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
 • De bør ikke bruge Diproderm® rundt om øjnene.
 • Undgå at få Diproderm® i øjnene.
 • Hvis De har brugt Diproderm® i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Diproderm® i længere tid.
 • Fortæl lægen, at De bruger Diproderm® kutanopløsning, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Diproderm® kutanopløsning.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.  

 

Graviditet  

Hvis De er gravid, må De kun bruge Diproderm® kutanopløsning efter aftale med lægen.  

 

Amning  

Hvis De ammer, må De kun bruge Diproderm® kutanopløsning efter aftale med lægen. De bør ikke bruge Diproderm® kutanopløsning på brystet mens De ammer.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De bruge DIPRODERM®KUTANOPLØSNING

Brug altid Diproderm kutanopløsning nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Dryp nogle få dråber Diproderm® kutanopløsning på det berørte område, og massér forsigtigt kutanopløsningen godt ind i huden. Brug Diproderm® kutanopløsning 2 gange daglig morgen og aften. Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med færre påsmøringer.  

 

Børn: De må kun bruge Diproderm® kutanopløsning til børn under 12 år efter aftale med lægen. De bør i så fald Diproderm® kutanopløsning, kun smøre Diproderm® kutanopløsning på små hudområder og behandlingen må højest vare 1 uge.  

 

Vask hænder efter påsmøring, med mindre det er hænderne der behandles.  

 

Hvis De har brugt for meget Diproderm® kutanopløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Diproderm® kutanopløsning, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.  

 

Hvis De har glemt at bruge Diproderm® kutanopløsning

Smør et tyndt lag Diproderm® kutanopløsning på, så snart De kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist. 

4. Bivirkninger

Diproderm® kutanopløsning kan som al anden medicin give bivirkninger, med ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse). Ved akut, alvorlig sygdom, skal De straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppighed er ikke kendt:  

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm®.
 • Betændelse i hårsække.
 • Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment).
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Allergisk kontakteksem.
 • Opblødt evt. laset hud.
 • Tynd hud, der let går i stykker / skør hud. Tal med lægen.
 • Strækmærker.
 • Udslæt med små væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Små punktformede eller større blødninger i huden pga. bristede blodkar.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat vækst og nedsat øgning af kropsvægt hos børn. Tal med lægen.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhed. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Brune pletter på huden (øget pigment).

Hyppighed er ikke kendt: 

 • Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm® kutanopløsning utilgængeligt for børn.  

Brug ikke Diproderm® kutanopløsning efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Diproderm® 0,05% kutanopløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Betamethasondipropionat svarende til 0,5 mg/g (0,05%) betamethason.
 • Øvrige indholdsstoffer: Isopropanol, renset vand, carbomer, natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelse


Diproderm® kutanopløsning er en klar, farveløs, tyktflydende væske i en plastflakse.  

 

Diproderm® kutanopløsning findes i pakninger á 60 ml og 2x60 ml.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.  

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Diproderm® er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp. 

Revisionsdato

Senest revideret februar 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...