Tasmar®

filmovertrukne tabletter 100 mg

Meda AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tasmar® filmovertrukne tabletter 100 mg  

Tolcapon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Tasmar til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her (se afsnit 4).

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tasmar
 3. Sådan skal du tage Tasmar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Til behandling af Parkinsons sygdom. Tasmar anvendes sammen med lægemidlet levodopa (som levodopa/benserazid eller levodopa/carbidopa). 

Tasmar anvendes, når alle andre lægemidler ikke kan stabilisere din parkinsonisme. 

 

Du tager allerede levodopa mod Parkinsons sygdom. Et naturligt protein (enzym) i kroppen (COMT) catechol-O-methyltransferase, nedbryder levodopa. Tasmar blokerer dette enzym og nedsætte derfor nedbrydningen af levodopa. Når Tasmar tages sammen med levodopa (som levodopa/benserazid eller levodopa/carbidopa) betyder det, at symptomerne på Parkinsons sygdom mindskes. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tasmar

Tag ikke Tasmar:

 • hvis du har en leversygdom eller forhøjede leverenzymer
 • hvis du har svære ufrivillige bevægelser (dyskinesier)
 • hvis du tidligere har haft alvorlige symptomer med muskelstivhed, feber eller mental forvirring (malignt neuroleptikas syndrom (MNS)) og/eller hvis du har haft en speciel form for muskelsygdom med nedbrydning af skeletmuskulaturen (ikke-traumatisk rabdomyolyse) eller feber (hypertermi).
 • hvis du er allergisk overfor det aktive stof tolcapon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tasmar (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en speciel svulst tumor i binyremarven (fæokromocytom).
 • hvis du tager visse lægemidler til behandling af depression og angst, såkaldte ikke selektive monoaminoxidase hæmmere (MAO)

Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen eller apoteket før du tager Tasmar. Du må ikke begynde at tage Tasmar før din læge: 

 • har oplyst dig om risikoen ved behandling med Tasmar
 • har oplyst dig om de forholdsregler, som er nødvendige for at mindske denne risiko
 • har besvaret alle de spørgsmål, som du måtte have
 • Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Din læge vil snakke med dig om risiko og fordele ved behandling med Tasmar under graviditet. Effekten af Tasmar er ikke undersøgt hos spædbørn. Du må ikke amme dit spædbarn, mens du er i behandling med Tasmar.

 

Fortæl det til lægen, hvis du, din familie eller dine plejere bemærker, at du udvikler trang eller hunger efter at udføre handlinger, som er usædvanlige for dig, eller hvis du ikke kan modstå impulser, drifter eller fristelser til at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Dette kaldes manglende impulskontrol og kan omfatte afhængighed af spil, overspisning eller overforbrug, en unormal høj seksualdrift eller en øget interesse for seksuelle tanker eller følelser. Din læge kan være nødt til at revurdere din behandling. 


Du skal kun behandles med Tasmar, hvis din parkinsonisme ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med anden behandling.
Din læge vil stoppe behandlingen med Tasmar efter 3 uger, hvis din sygdom ikke bedres så meget, at det opvejer risikoen ved fortsat behandling. 

 

Leverskade:  

Tasmar kan i sjældne tilfælde forårsage leverskader, der kan være dødelige. Leverskader har oftest optrådt efter 1 måneds behandling og inden for 6 måneder. Det skal bemærkes, at kvinder kan have større risiko for leverskade. Følgende forebyggende foranstaltninger skal overvejes:
 

Før behandlingen påbegyndes:
For at nedsætte risikoen for leverskade må du ikke tage Tasmar hvis 

 • du har en leversygdom
 • du har forhøjede leverfunktionsprøver - blodprøver analyseret inden behandlingsstart (prøver for alaninaminotransferase (ALAT) og aspartataminotransferase (ASAT)).

 

Under behandlingen:
Under behandlingen skal der tages blodpøver med følgende tidsintervaller: 

 • hver 2. uge i de første 12 behandlingsmåneder
 • hver 4. uge i de efterfølgende 6 måneder
 • hver 8. uge derefter

Behandlingen vil blive stoppet, hvis blodprøverne bliver unormale.
 

Behandling med Tasmar kan nogle gange medføre forstyrrelser i leverfunktionen. Du skal derfor omgående kontakte din læge, hvis du får symptomer som f.eks. kvalme, opkastning, mavesmer- ter (specielt over leveren i øverste højre område), appetitløshed, svaghed, feber, mørkfarvning af urinen eller gulsot (gulfarvning af hud eller øjne) eller hvis du nemmere bliver træt.
Hvis du tidligere har taget Tasmar og fået akut leverskade under behandlingen, må du ikke få Tasmar igen. 

 

MNS (Malignt neuroleptikas syndrom):  

Symptomer på malignt neuroleptika syndrom (MNS) kan forekomme under behandling med Tasmar. MNS omfatter nogle af eller alle følgende symptomer: 

 • svær muskelstivhed, rykvise bevægelser i muskler, arme eller ben og ømhed i musklerne. Muskelskader kan nogle gange medføre mørk urin.
 • andre vigtige symptomer er høj feber og forvirring.

Efter pludselig dosisnedsættelse eller pludseligt behandlingsstop med Tasmar eller andre læ- gemidler mod Parkinsons sygdom, kan du i sjældne tilfælde få svær muskelstivhed eller feber eller opleve mental forvirring. Hvis det sker, skal du informere din læge.
 

Følgende forebyggende foranstaltninger skal overvejes:  

 

Før behandlingen påbegyndes:
For at nedsætte risikoen for MNS må du ikke tage Tasmar, hvis du har svære ufrivillige bevægelser (dyskinesi) eller tidligere har haft en sygdom, som kan have været MNS. Tal med lægen.
Fortæl din læge om al receptpligtig og ikke-receptpligtig medicin, du tager. Risikoen for MNS kan nemlig forøges, hvis du tager nogle særlige lægemidler. 


Under behandlingen:
Hvis du får et hvilket som helst symptom beskrevet ovenfor, som du tror, kan være MNS, skal du øjeblikkeligt kontakte en læge. 


Du må ikke holde op med at tage Tasmar eller anden medicin mod Parkinsons sygdom uden aftale med din læge, da det øger risikoen for MNS. 

 

Fortæl også din læge:  

 • hvis du har andre sygdomme end Parkinsons sygdom
 • hvis du er allergisk overfor anden medicin, mad eller farvestoffer
 • hvis du kort efter behandlingsstart med Tasmar får symptomer, som kan skyldes levodopa som f.eks. ufrivillige bevægelser (dyskinesi) eller kvalme.
 • hvis du føler dig utilpas, skal du kontakte din læge, da du måske skal tage mindre levodopa.

Børn og teenagere

Tasmar anbefales ikke til børn under 18 år, da der ikke foreligger tilstrækkelig data for sikkerhed og effekt. Der er ingen relevant indikation for brug til børn og teenagere. 

Brug af anden medicin sammen med Tasmar

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Fortæl din læge hvis du tager anden medicin, specielt: 

 • antidepressiva
 • methyldopa (anvendes til behandling af forhøjet blodtryk),
 • apomorphin (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom),
 • dobutamin (anvendes til behandling af dårligt hjerte),
 • adrenalin og isoprenalin (begge anvendes til hjerteanfald)
 • blodfortyndende medicin af warfarin-typen (til forebyggelse af blodpropper). Lægen vil måske tage regelmæssige blodprøver for at kontrollere, hvor let blodet størkner.

 

Hvis du bliver indlagt på sygehus, eller hvis du får ordineret en ny medicin, skal du fortælle lægen, at du tager Tasmar. 

Brug af Tasmar sammen med mad, drikke og alkohol

Tasmar kan tages med og uden mad. Tasmar skal tages med 1 glas vand. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Tasmar. 


Tasmars virkning er ikke undersøgt hos spædbørn. Du må ikke amme dit spædbarn under behandling med Tasmar. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Da dine evner til at køre bil eller betjene maskiner kan påvirkes af Parkinsons sygdom, skal du tale med lægen herom. 


Tasmar har en virkning på dine symptomer fra din Parkinsons sygdom.
Tasmar kan, sammen med din anden medicin mod Parkinsons sygdom, medføre ekstrem træthed (somnolens) og episoder, hvor du pludseligt falder i søvn. Du skal derfor undlade at køre bil eller motorcykel eller cykel og lade være med at arbejde med værktøj eller maskiner, indtil episoderne med overdreven træthed er ophørt. 

Tasmar indeholder laktose

Kontakt lægen før du tager Tasmar, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tasmar

Tag altid Tasmar nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Lægen vil normalt starte med standarddosis på 1 tablet (100 mg) 3 gange dagligt. 

Hvis der ikke er kommet bedring inden 3 uger efter påbegyndt behandling, skal behandlingen med Tasmar stoppes. 

For at forbedre effekten bør din læge kun øge dosis til 2 tabletter (200 mg) 3 gange dagligt, hvis bedringen i dine parkinsonsymptomer opvejer den forventede stigning i bivirkninger. Bivirkningerne af den højere dosis kan tit være alvorlige og kan påvirke leveren. Hvis du ikke får det bedre på den højere dosis i løbet af højst 3 uger, bør din læge stoppe behandlingen med Tasmar. 

 

Når du begynder og under behandlingen med Tasmar kan det være nødvendigt at ændre din levodopadosis. Lægen vil fortælle dig, hvad du skal gøre. 

Sådan tages medicinen

Tag Tasmar med 1 glas vand. 

Du må ikke brække eller knuse tabletterne. 

Den første tablet tages om morgenen sammen med din anden parkinson-medicin ”levodopa”. Følgende doser Tasmar skal tages efter 6 og 12 timer: 

 

Tidspunkt 

Dosis 

Bemærkning 

Morgen 

1 filmovertrukken tablet Tasmar 

Tages sammen med den første daglige dosis ”levodopa” 

Middag 

1 filmovertrukken tablet Tasmar 

 

Aften 

1 filmovertrukken tablet Tasmar 

 

Hvis du har taget for mange Tasmar

Kontakt omgående din læge, et apotek eller et sygehus da du måske har brug for omgående hjælp. Hvis en anden person ved et uheld kommer til at tage din medicin, skal du omgående kontakte en læge, et apotek eller et sygehus, da vedkommende måske har brug for omgående hjælp. 

 

Symptomer på overdosering kan omfatte kvalme, opkastning, svimmelhed og vejrtræknings- vanskeligheder. 

Hvis du har glemt at tage Tasmar

Tag tabletten så snart du kommer i tanke om det og tag næste dosis til den sædvanlige tid. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Fortæl din læge, hvis du har glemt at tage flere doser, og følg lægens anvisninger. 

Hvis du holder op med at tage Tasmar

Du må ikke nedsætte dosis eller stoppe med at tage din medicin, medmindre du har fået besked pådet af lægen. Følg altid lægens råd om, hvor længe du skal tage Tasmar. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Følgende frekvenser anvendes for bivirkninger: 

 

Meget almindelige bivirkninger 

Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

Almindelige bivirkninger 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede 

Ikke almindelige bivirkninger 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede 

Sjældne bivirkninger 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede 

Meget sjældne bivirkninger 

Forekommer hos færre en 1 ud af 10.000 behandlede 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Frekvensen kan ikke angives ud fra tilgængelige data 

 

Du skal så hurtigt som muligt fortælle din læge eller på apoteket: 

 • hvis du føler dig utilpas, mens du tager Tasmar
 • hvis du får symptomer som f.eks. kvalme, opkastning, mavesmerter, appetitløshed, svaghed, feber, mørkfarvning af urinen eller gulsot (gulfarvning af hud eller øjne), da behandlingen nogle gange kan medføre forstyrrelser i leverfunktionen. I visse tilfælde opstod alvorlig leverbetændelse
 • hvis du bemærker mørkfarvning af urinen, da det kan være tegn på muskel- eller leverskade. Alle andre gufarvninger af urinen er som regel harmløse.
 • hvis du får vedvarende eller svær diarre.

 

Kort efter start med Tasmar og under behandlingen kan du få symptomer forårsaget af levodopa som f.eks. ufrivillige bevægelser og kvalme. Hvis du føler dig utilpas, skal du derfor kontakte din læge, da du måske skal have ændret din levodopadosis. 

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:  

 • ufrivillige bevægelser (dyskinesi)
 • kvalme, nedsat appetit, diarre
 • hovedpine, svimmelhed
 • søvnproblemer, søvnighed
 • følelse af svimmelhed, når du står oprejst (ortostatiske symptomer)
 • forvirring, hallucinationerbevægelsesforstyrrelser og ufrivillige bevægelser (dystoni)
 • overdrevne drømme

 

Almindelige bivirkninger:  

 • brystsmerter
 • forstoppelse, dyspepsi, mavesmerter, opkastning, tør mund
 • besvimelse
 • øget svedtendens
 • influenzalignende symptomer
 • ufrivilligt langsomme bevægelser (hypokinesi)
 • infektion i de øvre luftveje
 • øgede værdier for specifikke leverenzymer
 • misfarvning af urinen

 

Ikke almindelige bivirkninger:  

 • leverskade, i nogle tilfælde med fatale følger

 

Sjældne bivirkninger  

 • svær muskelstivhed, feber eller mental forvirring (malignt neuroleptikas syndrom) efter pludselig nedsættelse af dosis af parkinsonmedicin eller pludseligt ophør med parkin- sonmedicin.

 

Du kan opleve følgende bivirkninger:  

 • Manglende evne til at modstå impulser til at udføre en handling, der kan være skadelig, som for eksempel:
  • Stærk impuls til at spille overdrevet på trods af personlige eller familiemæssige konsekvenser
  • Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd af væsentlig betydning for dig eller for andre, for eksempel en øget seksualdrift.
  • Ukontrollabelt overdrevne indkøb eller stort forbrug.
  • Overspisning (spise store mængder mad på kort tid) eller tvangsspisning (spise mere mad end normalt og mere end nødvendigt for at stille sulten).

Fortæl det til lægen, hvis du oplever nogle af disse tvangshandlinger. Lægen vil drøfte med dig, hvordan symptomerne kan håndteres eller mindskes. 


Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, på brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, eller på mail til dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tasmar utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Tasmar efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

Brug ikke Tasmar, hvis du bemærker, at tabletterne er beskadiget. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tasmar indeholder:

Aktivt stof: Tolcapon (100 mg i hver filmovertrukken tablet)  

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkernen: Calciumhydrogenphosphat (vandfrit), mikrokrystallinsk cellulose, povidon K30, natriumstivelsesglycolat, lactosemonohydrat, talcum, magnesiumstearat. 

Filmovertræk: Hypromellose, talcum, gul jernoxid (E 172), ethylcellulose, titandioxid (E 171), triacetin, natriumlaurilsulfat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Tasmar er en bleg til lys-gul, ovalformet, filmovertrukken tablet. ”TASMAR” og ”100” er mærket på den ene side. Tasmar findes som filmovertrukne tabletter indeholdende 100 mg tolcapon. De findes i blisterpakninger på 30 og 60 tabletter og som tabletglaspakninger i pakningsstørrelse på 30, 60, 100 og 200 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Meda AB  

Pipers väg 2A  

S-170 09 Solna  

Sverige 

Fremstilleren:

ICN Polfa Rzeszów S.A.  

ul. Przemysłowa 2 

35-959 Rzeszów  

Polen 

Paralleldistribueret og ompakket af:

HAEMATO PHARM GmbH 

Lilienthalstr. 5c  

12529 Schönefeld  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien  

MEDA Pharma S.A./N.V.  

Chaussée de la Hulpe 166/  

Terhulpsesteenweg 166  

B-1170 Brussels 

Tél./Tel.: +32 2 5 04 08 11 

 

България 

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH 

представителство за България  

Одрин 71-75 

1303 София 

Тел.: +359 2 4177977 

 

Česká republika  

MEDA Pharma s.r.o.  

Kodaňská 1441/46  

CZ 100 00 Praha 10 

Tel.: +420 234 064 203 

 

Danmark  

Meda A/S  

Solvang 8  

DK-3450 Allerød  

Tlf.: +45 44 52 88 88 

 

Deutschland  

MEDA Pharma GmbH & Co. KG  

Benzstraße 1 

D-61352 Bad Homburg v.d.H.  

Tel.: +49 6172 888 01 

 

Eesti  

Meda Pharma SIA  

Parda tn 4 

10151 Tallinn 

Tel.: +372 62 61 025 

 

Ελλάδα 

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.  

Ευρυτανίας 3 

Χαλάνδρι, 15231 

Τηλ.: +30 210 6775690 

Fax: +30 210 6775695 

 

España  

MEDA Pharma S.L.  

Avenida de Castilla, 2 

Parque Empresarial San Fernando  

Edificio Berlin 

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid)  

Tel.: +34 91 669 93 00 

 

France  

MEDA Pharma 

42 rue Washington 

75008 Paris 

Tél.: +33 (0)1 56 64 10 70 

 

Hrvatska  

Medical Intertrade d.o.o.  

Dr. Franje Tuđmana 3  

10431 Sveta Nedelja 

Tel.: +385 1 3374 010 

 

Ireland  

Meda Health Sales Ireland Ltd. 

Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park  

Dunboyne 

IRL - Co Meath 

Tel.: +353 1 802 66 24 

 

Ísland  

Meda AB  

Box 906  

S-170 09 Solna  

Svíþjóð. 

Sími: +46 8 630 1900 

 

Italia  

Meda Pharma S.p.A.  

Via Felice Casati, 20  

20124 Milano 

Tel.: +39 039 73901 

 

Κύπρος 

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ  

Λεωφ. Κιλκίς 35 

2234 Λατσιά 

Τηλ.: +357 22 49 03 05 

 

Latvija  

SIA Meda Pharma  

Vienibas gatve 109  

LV-1058 Riga, Latvia  

Tel.: +371 67616137 

 

Lietuva  

SIA Meda Pharma  

Veiverių g. 134, 

LT-46352 Kaunas, Lithuania  

Tel.: +370 37330509 

 

Luxembourg/Luxemburg  

MEDA Pharma S.A./N.V.
Chaussée de la Hulpe 166/  

Terhulpsesteenweg 166 

B-1170 Brussels Belgique/Belgien  

Tél./Tel.: +32 2 5 04 08 11 

 

Magyarország 

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.  

H-1139 Budapest 

Váci ut 91 

Tel.: +36 1 236 3410 

 

Malta  

Alfred Gera & Sons Ltd.  

10, Triq il-Masġar 

Qormi QRM 3217 

Tel.: +356 21 446 205 

 

Nederland  

MEDA Pharma B.V.  

Krijgsman 20 

NL-1186 DM Amstelveen  

Tel.: +31 20 751 65 00 

 

Norge  

Meda A/S  

Askerveien 61  

N-1384 Asker 

Tlf.: +47 66 75 33 00 

 

Österreich  

MEDA Pharma GmbH  

Guglgasse 15 

A-1110 Wien 

Tel.: +43 1 86 390 0 

 

Polska  

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.  

ul. Domaniewska 39A 

02-672 Warszawa 

Tel.: +48 22 697 7100 

 

Portugal  

MEDA Pharma Produtos Farmacêuticos, SA  

Rua do Centro Cultural 13 

P-1749-066 Lisboa  

Tel.: +351 21 842 0300 

 

România  

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH  

Reprezentanta Romania 

Calea Floreasca 141-143, et4  

014467 Bucuresti 

Tel.: +40 21 230 90 30 

 

Slovenija  

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH  

Podružnica Ljubljana  

Cesta 24. junija 23 

SI-1231 Ljubljana 

Tel.: +386 (0)59 096 951 

 

Slovenská republika  

MEDA Pharma spol. s r.o.  

Trnavská cesta 50  

SK-821 02 Bratislava 

Tel.: +421 2 4914 0172 

 

Suomi/Finland  

Meda Oy 

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4  

FI-02130 Espoo/ Esbo  

Puh./Tel.: +358 20 720 9550 

 

Sverige  

Meda AB  

Box 906  

S-170 09 Solna 

Tel.: +46 8 630 1900 

 

United Kingdom 

Meda Pharmaceuticals Ltd.  

Skyway House 

Parsonage Road  

Takeley 

Bishop‘s Stortford 

CM22 6PU - UK 

Tel.: +44 845 460 0000 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...