Fucidin®

oral suspension 50 mg/ml

Leo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin® 50 mg/ml oral suspension  

fusidinsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucidin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin
 3. Sådan skal du tage Fucidin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Fucidin indeholder fusidinsyre, der er et antibiotikum. Fucidin forhindrer bakterierne i at formere sig. 

 

Du kan tage Fucidin mod betændelse, når bakterierne er følsomme over for fusidinsyre. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Fucidin

 • hvis du er i behandling med kolesterolsænkende medicin (statiner f.eks. simvastatin, atorvastatin).
 • hvis du er overfølsom over for fusidinsyre eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fucidin.  

 • Hvis din lever fungerer dårligt, eller du har sygdom i galdevejene, skal du fortælle det til lægen, inden du tager Fucidin.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fucidin. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Vigtig information om mulig alvorlig allergisk reaktion 

Der er set enkelte tilfælde med alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer på hudreaktioner. Disse opstår normalt i de første uger efter første anvendelse af Fucidin.
Symptomerne omfatter hududslæt eller rødmen, herunder udbredt udslæt med blærer og hudafskalning især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene, feber, svien i øjnene og ubehag ved at synke. 

Brug af anden medicin sammen med Fucidin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon).
 • medicin mod HIV og aids (proteasehæmmere f.eks. ritonavir, saquinavir).

 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. 

Brug af Fucidin sammen med mad og drikke

Du kan tage Fucidin sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet: Du bør ikke tage Fucidin under graviditeten. Tal med lægen. 

 

Amning: Fucidin går over i modermælken. Da dit nyfødte barn kan få bivirkninger, skal du holde op med at amme, hvis det er nødvendigt, at du tager Fucidin. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidin indeholder glucose og sorbitol

Fucidin oral suspension indeholder flydende glucose og sorbitol. Kontakt derfor lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

3. Sådan skal du tage Fucidin

Tag altid Fucidin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du bør ikke give Fucidin til børn under 1 år. 

Dosering

Børnesår hos børn 1-12 år: 

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Barnet skal have 10 mg/kg 2 gange daglig i 5-10 dage. 

 

Eksempelvis: 

Børn 1-5 år: 2,5 ml (125 mg) 2 gange dagligt i 5-10 dage. 

Børn 6-12 år: 5 ml (250 mg) 2 gange dagligt i 5-10 dage. 

 

Andre infektioner 

Børn 1-12 år: Dosis afhænger af barnets vægt. Barnet skal have 10 mg/kg 3 gange daglig. 

 

Eksempelvis: 

Børn 1-5 år: 2,5 ml (125 mg) 3 gange dagligt. 

Børn 6-12 år: 5 ml (250 mg) 3 gange dagligt. 

 

Voksne: 10 ml (500 mg) 3 gange dagligt. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Omrystes før brug 

Hvis du har taget for meget Fucidin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere oral suspension, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

 

Hvis du tager mere oral suspension end anbefalet, risikerer du at få diarré, kvalme og opkastning og andre gener fra mave eller tarmen samt evt. gulsot. 

Hvis du har glemt at tage Fucidin

Har du glemt at tage Fucidin, skal du fortsætte med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Fucidin

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Ophobning af galde i galdegangene. Forandringer i blodet. Det kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, bleghed, træthed, feber og infektioner. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse) der kan give symptomer som f.eks. muskelsmerter, muskelømhed, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Tilstanden kan medføre pludselig nyresvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat nyrefunktion. Akut nyresvigt er set hos patienter med gulsot, specielt når der også er andre sygdomme, der kan påvirke nyrerne.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

Der er set enkelte tilfælde med alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet.
Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af følgende symptomer: 

 • hududslæt eller rødmen, herunder udbredt udslæt med blærer og hudafskalning især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene (Steven- Johnson’s syndrom)
 • Kraftig afskalning og afstødning af huden på over 30 % af kroppen (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Omfattende hududslæt som omfatter lever, blod og andre organer (lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer også kendt som DRESS)

Disse alvorlige hudreaktioner opstår efter influenzalignende symptomer, feber, hovedpine, smerter i kroppen (influenzalignende symptomer). 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Diarré, opkastning og kvalme.
 • Halsbrand og sure opstød. Mavesmerter. Mavegener.
 • Søvnlignende sløvhedstilstand. Kraftesløshed, døsighed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Appetitmangel. Hovedpine.
 • Leverbetændelse.
 • Gulsot. Tal med lægen.
 • Overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt evt. med blærer, nældefeber og kløe
 • Anormal leverfunktionsprøve

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
  Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Leverfunktion, abnorm. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Det gælder også mulige bivirkninger som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1,  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

Brug ikke Fucidin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin indeholder

Aktivt stof: Fusidinsyre.  

Øvrige indholdsstoffer: 

Bananessens, appelsinsmagsstof, dinatriumphosphatdihydrat, flydende glucose, hydroxyethylcellulose, methylcellulose, citronsyremonohydrat og renset vand. Konserveringsmiddel: Natriumbenzoat (E 211). Sødemidler: 

Acesulfamkalium (E 950) og sorbitol (E 420). 

Udseende og pakningsstørrelser

Fucidin oral suspension er en cremefarvet suspension, der dufter af banan. 

Pakningen er en brun glasflaske med hvidt plastik skruelåg og plastik hældeindsats. I æsken findes herudover et bæger. 

 

Hver glasflaske indeholder 90 ml oral suspension. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

LEO Pharma A/S  

Industriparken 55  

DK-2750 Ballerup 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i februar 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...