Abboticin Novum

filmovertrukne tabletter 500 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Abboticin® Novum 500 mg filmovertrukne tabletter 

Erythromycin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Abboticin Novum
 3. Sådan skal du tage Abboticin Novum
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Abboticin Novum indeholder et bakteriehæmmende antibiotikum af makrolidgruppen. Abboticin Novum anvendes til behandling af betændelse (infektion), der skyldes bakterier.
 

Abboticin Novum anvendes fortrinsvis ved bakterielle luftvejsinfektioner såsom lungebetændelse. Abboticin Novum anvendes også ved kønssygdomme forårsaget af klamydiabakterien.
 

Abboticin Novum anvendes desuden til behandling af mellemørebetændelse, halsbetændelse, lungebetændelse og ved hudinfektioner hos personer, som ikke tåler penicillin eller hvor penicillin er upassende af andre grunde.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Abboticin Novum

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Abboticin Novum:

 • hvis du er allergisk over for erythromycin, anden medicin af samme type (makrolider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Abboticin Novum (angivet i afsnit 6).
 • hvis du får medicin:
  • mod fordøjelsesbesvær/sure opstød (cisaprid)
  • til behandling af visse psykiske eller adfærdsmæssige problemer såsom skizofreni og psykoser (pimozid)
  • til behandling af allergi (terfenadin, astemizol)
  • til sænkning af lipidniveauet i blodet såsom simvastatin eller lovastatin
  • til behandling af migræne (vasokonstriktoriske sekalealkaloider, f.eks. ergotamin eller dihydroergotamin)
  • domperidon (til behandling af kvalme og opkastning).

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Abboticin Novum: 

 • hvis du har hjerteproblemer
 • hvis din lever ikke fungerer normalt
 • hvis du får langvarig eller blodig diarré under behandlingen. Det kan være alvorligt og kræve behandling
 • hvis du lider af sygdommen myasthenia gravis (muskelsvaghed), da dine symptomer kan forværres
 • hvis du tidligere har haft diarré efter brug af antibiotika
 • kontakt straks lægen, hvis du behandler et mindre barn med antibiotika, og barnet får kvalme eller bliver irritabelt, når det får mad. Det kan skyldes mavemundsforsnævring (infantil hypertrofisk pylorusstenose) og kræver ofte et kirurgisk indgreb
 • hvis du har nyreproblemer
 • hvis du får yderligere en infektion
 • hvis du har tendens til at få synstab, da der efter brug af erythromycin er risiko for nedsat syn.

 

Som med anden antibiotika, er der i sjældne tilfælde opstået alvorlige allergiske reaktioner såsom pudsfyldte blærer på kroppen. Kontakt straks din læge hvis det gælder for dig. 

 

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Abboticin Novum, da medicinen kan påvirke visse laboratorieprøver. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Abboticin Novum, da medicinen kan påvirke visse laboratorieprøver. 

Brug af anden medicin sammen med Abboticin Novum

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Det er særlig vigtigt, at du taler med lægen, hvis du tager disse typer medicin: 

 • statiner (til at sænke kolesteroltallet, f.eks. lovastatin og simvastatin)
 • cisaprid (ved mave-tarm-gener), pimozid (skizofreni og psykoser), astemizol, terfenadin (til behandling af allergi, f.eks. høfeber), domperidon (til behandling af kvalme og opkastning) se ovenfor under "Tag ikke Abboticin Novum".

 

Tal også med lægen, hvis du tager disse lægemidler: 

 • fluconazol, ketoconazol eller itraconazol (til behandling af svampeinfektion)
 • p-piller (til forebyggelse af graviditet)
 • mizolastin (til behandling af allergi, f.eks. høfeber)
 • clozapin (mod sindslidelser)
 • clarithromycin, penicillin, rifabutin, rifampicin, tetracykliner, cefalosporin, clindamycin, lincomycin, streptomycin (medicin mod forskellige former for bakterielle infektioner)
 • ergotamin eller dihydroergotamin (til lindring af migræne)
 • digoxin, quinidin eller disopyramid (mod hjerteforstyrrelser)
 • cilostazol (mod kredsløbsforstyrrelser i arme og ben)
 • hexobarbital, phenobarbital eller midazolam (beroligende midler)
 • warfarin og acenocoumarol (til at fortynde blodet)
 • valproat, carbamazepin eller phenytoin (til at kontrollere epilepsi)
 • theophyllin (mod astma og andre vejrtrækningsproblemer)
 • ciclosporin eller tacrolimus (bruges efter organtransplantationer)
 • bromocriptin (mod Parkinsons sygdom)
 • buspiron, zopiclon eller triazolam/alprazolam (til at falde i søvn på eller afhjælpe tilfælde af angst)
 • alfentanil (til smertelindring)
 • cimetidin og omeprazol (mod sure opstød og lignende tilstande)
 • colchicin (mod urinsur gigt og betændelse i led (artritis))
 • methylprednisolon (til at undertrykke kroppens immunsystem - bruges ved en lang række tilstande)
 • perikon (naturmedicin mod depression)
 • verapamil, felodipin (mod højt blodtryk og smerter i brystet)
 • vinblastin (mod visse kræftsygdomme)
 • sildenafil (mod problemer med rejsning af penis)
 • proteasehæmmere (f.eks. saquinavir til behandling af virusinfektioner)
 • sertralin (behandling af depression)
 • chloramphenicol (behandling af øjenbetændelse)
 • colistin (behandling af cystisk fibrose).

Brug af Abboticin Novum sammen med mad og drikke

Du skal tage Abboticin Novum umiddelbart før et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Abboticin Novum, hvis du er gravid eller planlægger at blive det. 

 

Amning 

Erythromycin går over i modermælken. Du må derfor så vidt muligt ikke tage Abboticin Novum, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Abboticin Novum påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Abboticin Novum

Tag altid Abboticin Novum nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal synke tabletterne hele umiddelbart før et måltid. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Den sædvanlige dosis er 2 tabletter á 500 mg (i alt 1000 mg) 2 gange dagligt. Din dosis kan øges til 4 tabletter á 500 mg (i alt 2000 mg) 2 gange dagligt. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.
Følg lægens anvisning. 

 

Brug til børn 

Børn under 8 år må normalt ikke få tabletter.
Bemærk: Til børn under 8 år anbefales det sædvanligvis at give lægemidlet som en suspension med erythromycinethylsuccinat. 

Hvis du har taget for mange Abboticin Novum

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Abboticin Novum, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og (du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for meget Abboticin Novum, kan du få opkastning, mavesmerter, gulsot, hudkløe, høretab, hurtig evt. uregelmæssig hjerterytme. 

Hvis du har glemt at tage Abboticin Novum

Hvis du har glemt at tage en dosis Abboticin Novum, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Abboticin Novum

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hold op med at tage medicinen, og kontakt straks lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen (pseudomembranøs kolitis). Kontakt lægen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Tiltagende myasthenia gravis. Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. (rhabdomyolyse). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (ventrikulær takykardi, torsades de pointes eller forlænget QTinterval på ekg.) Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Gulfarvning af hud og øjne, manglende energi og nedsat appetit (kan være tegn på leverproblemer i form af hyperbilirubinæmi, leverbetændelse med ophobning af galde i galdegange eller leversvigt).
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade (interstitiel nefritis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Mavemundsforsnævring, hvilket viser sig som opkastning og især ses hos spædbørn (pylorusstenose). Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10): 

 • kvalme
 • mavesmerter
 • hyppige anfald af tynd mave (diarré)
 • opkastning
 • nedsat appetit.

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10): 

 • hududslæt.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100): 

 • hævelser i huden med kløe (nældefeber).

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000): 

 • hjertebanken (palpitationer)
 • reversible døvhed (især ved høje doser, eller hvis du har nyreproblemer).

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000): 

 • manglende fornemmelse for tid, sted eller identitet (forvirring/konfusion)
 • uklarhed/balanceproblemer (svimmelhed)
 • ringen for ørerne (tinnitus)
 • feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. (erythema multiforme)
 • kramper
 • epileptiske anfald.

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data): 

 • hævelser i ansigt, læber eller tunge (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • kløe
 • alvorlig allergisk reaktion med pudsfyldte blærer på kroppen (AGEP).
 • smerter i brystet
 • feber
 • lavt blodtryk
 • hører eller ser ting, der ikke findes (hallucinationer)
 • synsproblemer (nedsat syn)
 • føler sig svimmel eller omtåget (vertigo)
 • gulfarvning af hud og øjne (gulsot)
 • unormal forstørrelse af leveren
 • ubehag
 • døvhed.

 

Abboticin Novum kan herudover give bivirkninger som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede leverenzymer i blodet, unormal leverfunktion og forhøjet hvide blodlegemer, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.  

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Abboticin Novum indeholder:

 • Aktivt stof: 500 mg erythromycin som erythromycinethylsuccinat.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Calciumhydrogenphosphat dihydrat, povidon, majsstivelse, hypromellose, macrogol 400, macrogol 8000, sorbinsyre, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat, quinolingult (E104) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Abboticin Novum filmovertrukne tabletter 500 mg er aflange lysegule tabletter mærket med A. 

 

Abboticin Novum: 20, 30 og 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Abboticin® er et registreret varemærke, der tilhører Abbott Laboratories. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...