Fragmin®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 7.500 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.500 anti-Xa IE, 15.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fragmin® 2.500 Anti-Xa IE, 5.000 Anti-Xa IE, 7.500 Anti-Xa IE, 10.000 Anti-Xa IE, 12.500 Anti-Xa IE, 15.000 Anti-Xa IE og 18.000 Anti-Xa IE  

injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Dalteparinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt og det vil blive givet til dig af en læge eller sundhedspersonale.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Fragmin
 3. Sådan bliver du behandlet med Fragmin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fragmin er et såkaldt lavmolekylært heparin. Fragmin forhindrer, at der dannes blodpropper i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne. Fragmin kan også opløse nogle former for blodpropper. 

Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje.  

Du kan bruge Fragmin til 

 • forebyggelse af blodpropper i blodårerne.
 • behandling og forebyggelse af blodpropper i blodårerne i forbindelse med kræft.
 • behandling af alvorlige hjertekramper (ustabil angina pectoris) og akut hjerte- tilfælde (myokardieinfarkt).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Fragmin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Fragmin hvis

 • du er allergisk over for dalteparinnatrium, andre lignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fragmin (angivet i afsnit 6).
 • du har blødning i maven, tarmen eller hjernen eller anden blødning.
 • dit blod har vanskeligt ved at størkne.
 • du har betændelse i hjerteklapperne (septisk endokardit).
 • du har tegn på lav blodtilstrømning til hjernen (lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • du har skader på eller er blevet opereret i centralnervesystemet, øjne eller ører.
 • du tidligere har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin.
 • du skal have rygmarvsbedøvelse eller andet indgreb i rygmarven, og du samtidig får høje doser Fragmin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særlig forsigtig med at behandle dig med Fragmin hvis du 

 • skal have rygmarvsbedøvelse eller andet indgreb i rygmarven.
 • har for få blodplader i blodet eller har blodpladedefekter.
 • har dårlige nyrer/kronisk nyresvigt.
 • har dårlig lever.
 • har forhøjet blodtryk, der ikke er kontrolleret.
 • er overfølsom (allergisk) overfor heparin eller andre heparin-lignende stoffer.
 • er nyopereret eller der er mistanke om øget risiko for blødninger (hos ustabile kranspulsåresygdom).
 • er meget undervægtig.
 • er sygeligt overvægtig.
 • har risiko for blodpropper.
 • får kaliumbesparende lægemidler.
 • ryger tobak.
 • har sukkersyge.
 • er ældre over 80 år.

 

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 


Lægen vil vurdere om Fragmin må gives til ældre. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fragmin. Det kan påvirke prøveresultaterne.
Så længe du får Fragmin, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 

Børn og unge

Dosis er ikke klarlagt til børn. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Fragmin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du 

 • tager smertestillende (NSAID eller acetylsalicylsyre).
 • tager medicin mod urinsyregigt (sulfinpyrazon, probenecid).
 • tager medicin mod hjertekrampe (angina pectoris, nitroglycerin).
 • tager høje doser af penicillin (tetracyclin).
 • tager vanddrivende medicin (etacinsyre).
 • tager hjertemedicin (digitalis).
 • tager c-vitamintilskud (ascorbinsyre).
 • tager medicin mod allergi (antihistaminer).
 • tager medicin mod kramper (kinin).
 • tager medicin der undertrykker immunforsvaret (cytostatika).
 • ryger tobak.
 • tager blodfortyndende medicin (dextran, warfarin).
 • tager anden medicin til forebyggelse eller behandling af blodpropper (heparin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun få Fragmin efter aftale med lægen.
Tal med lægen hvis du er i behandling med Fragmin og skal føde eller har kunstige hjerteklapper. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun få Fragmin efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Fragmin påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Fragmin indeholder natrium

Fragmin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr dosis. Det vil sige den i det væsentlige er natriumfri. 

3. Sådan bliver du behandlet med Fragmin

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af din sygdom. 

 

Brug til børn og unge 

Dosis er ikke klarlagt til børn. Tal med lægen. 

Ved anvendelse af Fragmin til børn, anbefales der tæt overvågning af anti-Xa niveau. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Sådan skal du bruge Fragmin

 1. Afriv en plastpakke med en injektionssprøjte, bøj evt. frem og tilbage et par gange langs perforeringen. NB! Hold ikke omkring spidsen af sprøjten, da nålen let kan bøjes.
 2. Hold plastpakken med sprøjten i den ene hånd med fingrene omkring stemplet, og løft forsigtigt folien i den ende, hvor stemplet sidder.
 3. Tag hætten af. I sprøjten vil der være en luftboble - den skal blive i sprøjten tættest på stemplet og må ikke presses ud før indsprøjtningen.
 4. Vælg et område på maven (evt. låret) og skift stikkested hver dag. Det er en fordel at stikke inden for området, for at mindske blå mærker og blødninger.
 5. Tag fat om en hudfold på maveskindet med 2 fingre.
 6. Hold sprøjten med nålen nedad, og stik den vinkelret eller lidt skråt ind i maveskindet.
 7. Tryk meget langsomt sprøjtens stempel HELT i bund så også luftboblen presses med ind. Dette gøres for at sikre, at al medicinen gives. Det må gerne vare ca. ½ minut, således vil evt. ømhed under indsprøjtningen blive minimeret.
 8. Vent nogle sekunder, før du trækker nålen ud. Hvis der kommer lidt blod, så dup det af med en ren, blød serviet.
 9. Kassér hele sprøjten. Læg den i den affaldsbeholder, du har fået på sygehuset. Du kan aflevere affaldsbeholderen på apoteket, når den er fyldt. Har du fået en nåleklipper af sygeplejersken, kan du bruge den til at klippe nålen over, hvorefter du kan smide resten af sprøjten ud med almindeligt husholdningsaf- fald.

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Fragmin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Fragmin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er blødninger. 

Hvis en dosis af Fragmin er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt. 

Hvis behandlingen med Fragmin bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Forbigående blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Forandringer i huden med sår og vævsdød.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Rygsmerter, lammelser og føleforstyrrelser i benene samt vandladningsbesvær pga. blodansamling i rygraden eller omkring rygmarven ved samtidig brug af rygmarvsbedøvelse. Kontakt læge eller sundhedspersonale.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Voldsomme smerter i maven pga. blødning i bughulen. Kan være livsfarligt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
  Ikke alvorlige bivirkninger
  Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.
 • Hårtab.
 • Blodansamling under huden samt smerter ved stedet for indsprøjtning. Ved hurtigt voksende blodansamlinger skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning. Er dosisafhængig og i de fleste tilfælde milde. Kan dog være alovrligt. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Overfølsomhedsreaktioner.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Udslæt.

 

Fragmin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Det forventes at alvoren og hyppigheden af bivirkninger hos børn, er den samme som hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fragmin utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Fragmin ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke Fragmin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fragmin indeholder:

 • Aktivt stof: Dalteparinnatrium henholdsvis 2.500 Anti-Xa IE, 5.000 Anti-Xa IE, 7.500 Anti-Xa IE, 10.000 Anti-Xa IE, 12.500 Anti-Xa IE, 15.000 Anti-Xa IE eller 18.000 Anti-Xa IE.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Fragmin er en klar væske i en fyldt injektionssprøjte. 

 

Pakningsstørrelser 

Fragmin injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte fås i: 

2.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,2 ml 

5.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,2 ml 

7.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,3 ml 

10.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,4 ml 

12.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,5 ml 

15.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,6 ml 

18.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,72 ml  

 

Fås i pakninger på 5, 10 eller 25 stk injektionssprøjter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Fragmin® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Health AB. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...