Metadon "DAK"

oral opløsning 1 mg/ml

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metadon DAK 1 mg/ml oral opløsning 

methadonhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Metadon DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metadon DAK
 3. Sådan skal du tage Metadon DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metadon DAK (herefter kaldet Metadon) er et morfinlignende lægemiddel, som bruges til behandling af stærke smerter og til afvænning af stofmisbrug. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metadon DAK

Tag ikke Metadon, hvis du

 • er allergisk over for methadon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • har nedsat vejrtrækningsfunktion, svær astma eller anden lungesygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør ikke tage Metadon ved lette smerter, akutte smerter, gennembrudssmerter, på behovs-basis, eller hvis du ikke tidligere er behandlet med morfinlignende lægemidler. 


Kontakt lægen, før du tager Metadon, hvis du: 

 • har nedsat funktion af hypofysen
 • har en svulst i din binyre (fæokromocytom)
 • får medicin kaldet MAO-hæmmere, som anvendes mod depression og Parkinsons sygdom, eller er stoppet med at tage MAO-hæmmere indenfor de sidste 14 dage
 • har astma eller en lungesygdom
 • er i behandling med andre lægemidler, der hæmmer vejrtrækningen
 • har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet)
 • har en alvorlig tarmsygdom eller akutte maveproblemer
 • har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myxødem)
 • har en sygdom i binyrebarken (Addisons sygdom)
 • har en sygdom i lever, galdeveje eller i bugspytkirtlen
 • har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller forsnævring af urinrøret
 • har nedsat nyre- eller leverfunktion
 • er ældre
 • har eller har haft en hjertesygdom
 • har for lavt kalium eller magnesium i blodet (hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi)
 • samtidig er i behandling med anden medicin, der øger risikoen for forstyrrelser i hjertets elektriske impulser
 • tager produkter, der indeholder perikon (Hypericum perforatum), da virkningen af Metadon kan blive nedsat

Du kan udvikle psykisk eller fysisk afhængighed eller opleve, at virkningen af medicinen aftager. Dette er især set ved høje doser. 


Pludseligt ophør med behandlingen kan give abstinenssymptomer (se ”Hvis du holder op med at tage Metadon”). 


Metadons søvndyssende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes, hvis du samtidig indtager alkohol. 


Metadon står på dopinglisten og kan medføre diskvalifikation ved sportskonkurrencer. Spørg lægen. 


Metadon indeholder alkohol. Alkoholikere, børn, gravide, ammende og personer med epilepsi eller leversygdomme må derfor kun tage medicinen efter aftale med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Metadon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du tager: 

 • medicin, der øger risikoen for forstyrrelser i hjertets elektriske impulser
 • medicin, der indeholder ammoniumchlorid
 • C-vitamin (ascorbinsyre)
 • medicin mod svampeinfektion (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol)
 • HIV-medicin (efavirenz, nelfinavir, nevirapin, ritonavir, amprenavir, lopinavir, didanosin, stavudin)
 • medicin mod infektion bl.a. ved tuberkulose (rifampicin)
 • epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
 • medicin mod angst og uro (benzodiazepiner)
 • medicin mod depression og tvangstanker (OCD) (fluvoxamin, fluoxetin)
 • medicin mod depression og Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere: isocarboxazid, moclobemid, selegilin)
 • medicin til vedligeholdelse af stoffrihed hos afvænnede personer, stærke smerter og til behandling af kløe (naltrexon, naloxon, nalbuphin, buprenorphin)
 • naturlægemidler, der indeholder perikon

Brug af Metadon sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Metadon. Du kan tage Metadon i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Metadon efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Metadon efter aftale med lægen. 

 

Frugtbarhed  

Metadon kan påvirke fertiliteten hos mennesker. Metadon nedsætter sædkvaliteten hos mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Metadon virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Metadon indeholder ethanol

Denne medicin indeholder 1,12 vol. % alkohol, dvs. op til 360 mg pr. dosis svarende til 9 ml øl eller 4 ml vin pr. dosis. Skadelig for alkoholikere. Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder samt til personer i højrisikogruppe (eksempelvis personer med epilepsi og leversygdomme) efter aftale med lægen. 

Metadon indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat,

som kan give allergiske reaktioner (disse kan optræde, efter behandlingen er afsluttet) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.  

Metadon indeholder saccharose

Denne medicin indeholder 94,5 mg saccharose pr. ml. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Kan være skadelig for tænderne. 

3. Sådan skal du tage Metadon DAK

Tag altid Metadon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Behandlingsstart, -ændring eller -stop bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Afmål medicinen med målebæger. 

 

Metadon bør ikke tages oftere end hver 4. - 8. time, da det kan medføre øget sløvhed og svækket vejrtrækning med blåfarvning af læber og negle (alvorligt - ring 112). 

 

Hvis du tager Metadon i lang tid, kan du udvikle tolerans overfor Metadon og det kan være nødvendigt at øge dosis. 

 

Lægen vil justere dosis efter den enkelte patients behov. 

Den sædvanlige dosis er

Stofmisbrugere 

Individuel dosering. 

Startdosis: Højst 40 mg daglig. 

Vedligeholdelsesdosis: 60-120 mg daglig. I nogle tilfælde er det nødvendigt med op til 180 mg daglig. I andre tilfælde kan det være tilstrækkeligt med mindre end 60 mg daglig. 

 

Ved stærke smerter 

Voksne 

Startdosis: 5-10 ml hver 4. - 8. time. Efter et par døgn kan dosis øges op til 40 ml hver 

6. - 8. time. 

 

Brug til børn  

Startdosis: Sædvanligvis 100-200 mikrogram pr. kg legemsvægt, hver 6. - 8. time. 

 

Ældre 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

Børn og ældre får lettere forgiftning end voksne; vær derfor opmærksom på overdoseringssymptomerne (se ”Hvis du har taget for meget Metadon). 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Metadon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Metadon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering kan være små pupiller, sløvhed, bleghed, fugtig hud, lav kropstemperatur, vejrtrækningsbesvær og koma. Ved alvorlig overdosering kan forekomme kortvarig åndedrætsstandsning, lavt blodtryk, langsom puls, shock, hjertepåvirkning, væske i lungerne, krampeanfald, muskelsvækkelse, nyresvigt, uregelmæssig hjerterytme og hjertestop. 

 

Vær opmærksom på at børn og ældre lettere får forgiftning end voksne. 

Hvis du har glemt at tage Metadon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Metadon

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du må ikke pludseligt holde op med at tage Metadon, da du kan få abstinenssymptomer som f.eks. søvnløshed, løbende næse, tåreflåd, appetitløshed, diare og smerter. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Ikke alvorlige: Udvikling af mænds brystkirtler (ses efter længere tids brug), forsinket tømning af mavesækken. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):  

Ikke alvorlige: Påvirkning af bevidstheden, svimmelhed, sløvhed, kvalme, opkastning, forstoppelse, rødmen i ansigtet, kløe, øget svedtendens, vandladningsbesvær, impotens og for tidlig, forsinket eller udeblivende sædafgang.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær, væske i lungerne efter høje doser.  

Ikke alvorlige: Opstemthed, nedtrykthed, følelse af afmagt, hovedpine, søvnløshed, desorientering, ophidselse, synsforstyrrelser, langsom puls, blodtryksfald ved pludselig ændring fra liggende/siddende til stående stilling, mundtørhed, appetitløshed, forværring af smerter i galdevejene.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Forstyrrelser i hjerterytmen, hallucinationer.  

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

Ikke alvorlige: Kramper i urinleder. Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side som ved galdestensanfald. Shock. Forvirring.  

Abstinenssymptomer (f.eks. søvnløshed, gåsehud, madlede, nervøsitet, rastløshed, hurtig puls, feber, næseflåd, nysen, rystelser, kulderystelser, mavesmerter, smerter i kroppen, øget tåreflåd, nedsat appetit, kvalme og diarré) begynder normalt 24-48 timer efter behandlingsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Metadon utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Metadon efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metadon DAK oral opløsning 1 mg/ml indeholder

 • Aktivt stof: Methadonhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Citronsyremonohydrat (E 330), ethanol og renset vand.
  Smagsstof: Appelsinessens.
  Sødestof: Saccharose.
  Konserveringsstof: Methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216).

Udseende og pakningsstørrelser

Metadon er en klar, flydende væske med duft af appelsin. 

 

Metadon findes i pakningsstørrelser à 5, 10, 25, 40, 50, 80, 100, 300, 1000 og 5000 ml. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S 

Dybendal Alle 10 

2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o. 

12 Księstwa Łowickiego ST. 

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...