Robinul®

injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Robinul 0,2 mg/ ml, injektionsvæske, opløsning 

Glycopyrroniumbromid  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide om Robinul.
 3. Sådan bliver du behandlet med Robinul.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Robinul anvendes til at forebygge og behandle visse uønskede virkninger af narkose.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Robinul

Du må ikke få Robinul

 • hvis du er allergisk over for glycopyrroniumbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Robinul (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Robinul  

 • hvis du har astma
 • hvis du lider af hjertesvigt
 • hvis du hurtig puls
 • har forhøjet blodtryk
 • har for højt stofskifte
 • har Parkinsons sygdom
 • har feber
 • har nedsat nyrefunktion
 • har forhøjet tryk i øjet (grøn stær)

Robinul kan forværre myasthenia gravis, som er en muskelsygdom. 

Brug af anden medicin sammen med Robinul

Der skal udvises forsigtighed ved brug af Robinul sammen med bedøvelsesmidler indeholdende cyklopropan, da kombinationen kan medføre uregelmæssig hjerterytme. Disse uregelmæssigheder kan undgås ved at anvende en lavere dosis af Robinul. 


Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Robinul bør kun anvendes til gravide, hvis det er absolut nødvendigt og kun hvis de forventede fordele for moderen opvejer de mulige risici for fosteret. Erfaringsgrundlaget for anvendelse af Robinul til gravide er lille.

 

Amning:  

 • Der er ingen erfaring med anvendelse af Robinul til ammende. Glycopyrroniumbromid udskilles i modermælken. Det er ikke sandsynligt, at der er risiko for påvirkning af spædbarnet ved de anbefalede doser.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Robinul påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan bliver du behandlet med Robinul

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

4-5 mikrogram/kg i.m. eller i.v., maksimalt 400 mikrogram. 

 

Børn:  

4-8 mikrogram/kg i.m. eller i.v., maksimalt 200 mikrogram. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen. 

 

Robinul gives af en læge eller sygeplejerske som en injektion i forbindelse med narkose. 

Hvis du har fået for meget Robinul

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Robinul. 

 

Symptomer:  

 • Antikollinerge symptomer (fortrinsvis af perifer karakter, men i svære tilfælde kan centrale symptomer ses).
 • Neuromuskulær blokade.
 • Blokering af nikotinreceptorer.

Hvis en dosis er glemt

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Robinul i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Døsighed
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hjertebanken.
 • Synsforstyrrelser.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Overfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Robinul utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Robinul efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Robinul 0,2 mg/ ml indeholder:

Aktivt stof: Glycopyrroniumbromid 

 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, saltsyre, vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Klar farveløs opløsning i glasampul. 

 

Hver pakning indeholder 10 glasampuller med 1 ml injektionsvæske, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...