Lacidipin "Orifarm"

filmovertrukne tabletter 2 mg og 4 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

1000114340-001-01 

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lacidipin Orifarm 2 mg og 4 mg, filmovertrukne tabletter  

Lacididin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacidipin Orifarm.
 3. Sådan skal du tage Lacidipin Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Lacidipin Orifarm indeholder det aktive stof lacidipin. Dette tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calciumblokkere. Lacidipin Orifarm får blodkarrene til at slappe af, så de udvides. Herved øges blodgennem-strømningen, og blodtrykket falder.
 • Ved regelmæssig anvendelse af Lacidipin Orifarm efter lægens anvisning kan du sænke forhøjet blodtryk (behandle hypertension).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacidipin Orifarm

Tag ikke Lacidipin Orifarm

 • hvis du er allergisk over for lacidipin, andre calciumblokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lacidipin Orifarm (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en forsnævring af hjerteklapperne (alvorlig aorta- stenose).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lacidipin Ori- farm  

 • hvis du har hjerterytmeforstyrrelse eller andre problemer med hjertet.
 • hvis du har haft eller får hjertekramper, med symptomer som f.eks. brystsmerter og åndenød.
 • hvis du for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • hvis du har nedsat leverfunktion.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med {navn}. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Lacidipin Orifarm

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • for højt blodtryk (diuretika, betablokkere, ACE-hæmmere).
  • hjerteproblemer (betablokkere).
  • for meget mavesyre/mavesår (cimetidin).
  • immundæmpende medicin til behandling af bl.a. transplantati- onspatienter (ciclosporin).
  • tuberkulose/infektion (rifampicin, erythromycin).
  • svampeinfektioner i huden (itraconazol).
  • betændelsessygdom i tarmen, Crohns sygdom, leddegigt (arthri- tis) og betændelse i knogler og led (osteoarthritis) (kortikoider, tetracosactid).
  • hjerteproblemer ( antiarytmika).
  • depression/psykiske lidelser (tricykliske antidepressiva, antipsy- kotika).
  • allergi (terfenadin).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Lacidipin Orifarm sammen med mad, drikke og alko- hol

 • Du kan tage Lacidipin Orifarm sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice.
 • Alkohol kan forstærke virkningen af Lacipidin Orifarm. Tal med lægen.

Graviditet , amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet: 

Hvis du er gravid, må du kun tage Lacidipin Orifarm efter aftale med lægen. 

Amning: 

Hvis du ammer, bør du kun tage Lacidipin Orifarm efter aftale med lægen. 

Frugtbarhed: 

Brug af Lacidipin Orifarm kan påvirke frugtbarheden hos mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lacidipin Orifarm kan give bivirkninger (svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Hvis du bliver svimmel, bør du ikke køre bil og betjene maskiner. 

Lacidipin Orifarm indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Lacidipin Orifarm 

3. Sådan skal du tage Lacidipin Orifarm

Tag altid Lacidipin Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Tabletterne bør sluges hele sammen med en rigelig mængde vand (1½ dl). 

Tabletterne bør indtages på samme tidspunkt hver dag, helst om morgenen. 

Den sædvanlige dosis

Voksne:  

Den anbefalede begyndelsesdosis er 2 mg hver morgen. 

Efter 3-4 uger kan dosis øges til 4 mg hver morgen. 

Hvis det er nødvendigt, kan dosis øges igen til 6 mg hver morgen, der er den maksimale daglige dosis. 

Lacidipin Orifarm 4 mg tabletter kan deles i 2 lige store doser. 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Brug til børn og unge:  

Lacidipin Orifarm anbefales ikke til behandling af børn og unge. 

Nedsat leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisnin- ger. 

Nedsat nyrefunktion:  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisnin- ger. 

Hvis du har taget for mange Lacidipin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lacidipin Orifarm, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer:  

 • Svimmelhed.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Hurtig puls.
 • Langsom puls.

Hvis du har glemt at tage Lacidipin Orifarm

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lacidipin Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af  

 • 1.000 patienter):
 • Brystsmerter (angina), herunder forværring af brystsmerter. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og ure- gelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Rødme.
 • Mavebesvær, kvalme.
 • Udslæt (herunder rødmen af huden og kløe).
 • Forøget urinmængde.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Vand i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af  

 • 1.000 patienter):
 • Brystsmerter (angina), herunder forværring af brystsmerter.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Fortykkelse af tandkødet (gingival hyperplasi).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nældefeber.
 • Muskelkramper.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Rysten.

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Lacidipin Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Lacidipin Orifarm efter den udløbsdato, der står på pak- ningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbs- datoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Lacidipin Orifarm i blisterkortet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lacidipin Orifarm indeholder:

Aktivt stof: 

Lacidipin 

Lacipidin Orifarm 2 mg tabletter: En tablet indeholder 2 mg lacidipin. 

Lacipidin Orifarm 4 mg tabletter: En tablet indeholder 4 mg lacidipin. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: Povidon K-30, vandfri lactose, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat. 

Filmovertræk: Titandioxid (E171), hydroxypropylmethylcellulose (E464), akaciegummi (E414), lactosemonohydrat, talcum /E553b). Tabletter med 2 mg indeholder desuden jernoxid, gul (E172) og jernoxid, rød (E172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Lacipidin Orifarm 2 mg tabletter: Beige, bikonvekse, runde filmovertrukne tabletter mærket "2LC" på den ene side. Den anden side er glat. 

Lacipidin Orifarm 4 mg tabletter: Hvide, bikonvekse, ovale filmovertrukne tabletter med delekærv og præget med "4" og "LC" på den ene side. Den anden side er glat. Lacipidin Orifarm 4 mg tabletter kan deles i 2 lige store doser.  

 

Lacipidin Orifarm fås i: 

Lacipidin Orifarm 2 mg og 4 mg i pakninger med 98 tabletter. 

 

Begge styrker er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

 

Fremstiller:
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Lacidipin Orifarm også som Lacidipin Teva. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...