Candexil

tabletter 8+12,5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Candexil 8 mg/12,5 mg, tabletter  

Candesartancilexetil / hydrochlorthiazid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Candexil
 3. Sådan skal du tage Candexil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Candexil anvendes til behandling af højt blodtryk (hypertension) hos voksne patienter. Det indeholder to aktive stoffer: Candesartancilexetil og hydrochlorthiazid.  

Disse arbejder sammen for at sænke blodtrykket. Candesartancilexetil tilhører en gruppe medicin, der kaldes angiotensin II-receptor-antagonister. Det får blodkarrene til at slappe af og udvide sig. Det hjælper med at sænke blodtrykket.  

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe medicin, der kaldes vanddrivende medicin (diuretika). Det øger kroppens udskillelse af vand og salte, som natrium, via urinen. Det hjælper med at sænke blodtrykket. Din læge kan ordinere Candexil, hvis dit blodtryk ikke er passende reguleret af candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid alene.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Candexil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Candexil

 • hvis du er allergisk over for candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Candexil (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for medicin, der indeholder sulfonamid. Hvis du ikke ved, om det gælder for dig, skal du spørge lægen.
 • hvis du har alvorlig leversygdom eller tilstoppede galdeveje (problem med afløb af galde fra galdeblæren).
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer.
 • hvis du på noget tidspunkt har haft urinsyregigt (podagra).
 • hvis du vedvarende har lavt indhold af kalium i blodet.
 • hvis du vedvarende har højt indhold af calcium i blodet.
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet (det er også bedst at undgå Candexil tidligt i graviditeten - se afsnittet ”Graviditet og amning”).
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Candexil 

 • hvis du har sukkersyge (diabetes).
 • hvis du har problemer med hjerte, lever eller nyrer.
 • hvis du for nylig har fået transplanteret en nyre.
 • hvis du har en sygdom i binyrerne, der kaldes Conns syndrom (kaldes også primær hyperaldosteronisme).
 • hvis du nogensinde har haft en sygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • hvis du har lavt blodtryk.
 • hvis du har haft et slagtilfælde.
 • hvis du har / har haft allergi eller astma.
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge.
  • aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.  

 

Se også information under overskriften ”Tag ikke Candexil”.  

 

Din læge vil måske se dig oftere og foretage nogle prøver, hvis du har nogen af disse tilstande.  

 

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Candexil frarådes i den tidlige graviditet og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet, da det kan medføre alvorlig skade på dit barn, hvis det anvendes i dette stadie (se afsnittet om graviditet).  

 

Hvis du skal have foretaget en operation, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager Candexil. Det er fordi Candexil kan medføre blodtryksfald i forbindelse med nogle former for bedøvelse.  

 

Candexil kan medføre øget følsomhed for sollys på huden. 

Børn og unge

Der er ingen erfaring med anvendelse af Candexil til børn (under 18 år). Derfor frarådes det at give Candexil til børn.  

Brug af anden medicin sammen med Candexil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Candexil kan påvirke anden medicins virkning og anden medicin kan påvirke Candexils virkning. Hvis du tager visse typer medicin, kan det være nødvendigt, at din læge af og til tager blodprøver.  

 

Tal med din læge, hvis du tager  

 • anden medicin der hjælper med at sænke blodtrykket, herunder betablokkere, diazoxid og angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hæmmere, såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.
 • ikke-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID’ere), såsom ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib eller etoricoxib (medicin, der virker smertestillende og betændelseshæmmende).
 • acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g hver dag) (medicin, der virker smertestillende og betændelseshæmmende).
 • kaliumtilskud eller salterstatninger, der indeholder kalium (medicin, der øger mængden af kalium i blodet) såsom heparinnatrium og cotrimoxazole, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazole.
 • medicin, der nedsætter indholdet af kolesterol i blodet, såsom colestipol eller cholestyramin.
 • medicin til behandling af sukkersyge (tabletter eller insulin).
 • medicin, der kontrollerer hjerterytmen ( antiarytmisk medicin), såsom digoxin og betablokkere.
 • medicin, der kan påvirkes af kaliumniveauet i blodet, som f.eks. visse antipsykotiske lægemidler.
 • heparin (blodfortyndende medicin).
 • vanddrivende medicin (diuretika).
 • medicin mod shock (adrenalin).
 • behandles med jodholdige kontrastmidler.
 • amphotericin (til behandling af svampeinfektioner).
 • lithium (medicin til behandling af psykiske problemer).
 • steroider såsom prednisolon.
 • hypofysehormoner (ACTH).
 • medicin til behandling af cancer (kræft).
 • amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom eller alvorlige virusinfektioner).
 • barbiturater (en type beroligende medicin til behandling af epilepsi).
 • bedøvelse i forbindelse med operation (anæstetika).
 • antikolinerg medicin, såsom atropin og biperiden.
 • ciclosporin, medicin, der anvendes ved organtransplantation for at forhindre organafstødning.
 • anden medicin, der kan medføre en øgning af den blodtrykssænkende virkning, såsom baclofen (medicin, der modvirker spasticitet), amifostin (til behandling af cancer) og visse typer medicin mod psykiske sygdomme.

 

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:  

 • hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Candexil” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Brug af Candexil sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Candexil sammen med eller uden mad. Undgå at drikke alkohol indtil du har snakket med lægen. Alkohol kan få dit blodtryk til at falde yderligere og/eller øge risikoen for, at du bliver svimmel eller føler at skulle besvime. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.  

 

Graviditet 

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Din læge vil normalt råde dig til at stoppe behandling med Candexil, inden du bliver gravid, eller lige så snart du opdager, at du er gravid, og råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Candexil. Candexil frarådes i den tidlige graviditet og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet, da det kan medføre alvorlig skade på dit barn, hvis det anvendes efter graviditetens 3. måned.  

 

Amning 

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller planlægger at amme. Candexil frarådes til mødre, der ammer, og lægen kan vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed eller svimmelhed ved anvendelse af Candexil. Hvis det sker for dig, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.  

Candexil indeholder lactose

Candexil indeholder lactose, som er en slags sukker. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Candexil

Tag altid Candexil nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Candexil hver dag. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis Candexil er 1 tablet 1 gang dagligt. 

Delekærven på tabletten er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. Candexil kan tages med eller uden mad. Tabletten skal synkes hel sammen med et glas vand til.  

Forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag. Dette vil hjælpe dig med at huske at tage den. 

 

Brug til børn og unge 

Der er ingen tilgængelig data omkring sikkerheden og virkningen af Candexil hos børn og unge fra fødslen og til 18 år. Tal med lægen. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat mængde af blod i kredsløbssystemet 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Candexil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Candexil, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er lavt blodtryk, svimmelhed, akut væske- og elektrolyttab, tørst, hurtig puls, uregelmæssig hjerterytme, nedsat bevidsthedstilstand og muskelkramper. 

Hvis du har glemt at tage Candexil

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte tablet. Tag blot den næste dosis som normalt. 

Hvis du holder op med at tage Candexil

Dit blodtryk kan stige igen, hvis du holder op med at tage Candexil. Derfor må du ikke holde op med at tage Candexil uden først at have talt med din læge. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke bivirkninger, der kan forekomme. Nogle af Candexils bivirkninger skyldes candesartancilexetil og nogle skyldes hydrochlorthiazid.  

Stop med at tage Candexil og søg straks lægehjælp, hvis du får nogle af følgende allergiske reaktioner:

 • Besvær med at trække vejret, med eller uden hævelse af ansigtet, læberne, tungen og/eller svælget.
 • Hævelse af ansigt, læber, tunge, svælg og/eller hals, som kan medføre synkebesvær.
 • Kraftig hudkløe (med hævede knuder).
 • Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse pga. overfølsomhed (anafylatisk reaktion/shock), kan være livsfarligt.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom.

 

Candexil kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer. Din modstandskraft over for infektioner kan nedsættes og du kan blive træt, få en infektion eller feber. Hvis det sker, skal du fortælle det til lægen. Din læge kan af og til undersøge dit blod, for at se om Candexil har påvirket blodet (agranulocytose). 

 

Andre mulige bivirkninger omfatter:  

 

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Ændringer i blodprøveresultater:
  • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Kan i sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
  • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. Kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
  • Øget indhold af kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet.
 • Sukker i urinen.
 • Svimmelhedsfølelse/snurrende fornemmelse eller følelse af svaghed.
 • Hovedpine.
 • Luftvejsinfektion.

 

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Lavt blodtryk. Det kan medføre følelse af at skulle besvime eller svimmelhed.
 • Appetitløshed, anoreksi, diarré, forstoppelse, maveirritation.
 • Hududslæt, knudret udslæt (nældefeber), udslæt på grund af øget følsomhed for sollys.

 

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Gulsot (din hud eller det hvide i dine øjne får en gullig farve). Kontakt straks lægen, hvis du oplever dette.
 • Påvirkning af nyrefunktionen, specielt hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvigt.
 • Søvnbesvær, depression, rastløshed.
 • Prikken eller stikken i arme eller ben.
 • Kortvarigt sløret syn.
 • Unormal hjerteslag (puls).
 • Vejrtrækningsbesvær (herunder lungebetændelse og væske i lungerne).
 • Høj temperatur (feber).
 • Betændelse i bugspytkirtlen. Dette kan medføre moderate til voldsomme mavesmerter.
 • Muskelkramper.
 • Skade på blodkarrene, der medfører røde eller violette prikker på huden.
 • Nedsat antal røde eller hvide blodlegemer eller blodplader. Du kan føle træthed, få en infektion, feber eller opleve, at du let får blå mærker.
 • Alvorligt udslæt, der udvikler sig hurtigt med blærer eller afskalning af huden og eventuelt blærer i munden.
 • Forværring af allerede forekommende lupus erythematosus-lignende symptomer eller nye usædvanlige hudreaktioner.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.

 

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Hævelse i ansigtet, læber, tunge, svælg og/eller hals.
 • Kløe.
 • Rygsmerter, led- og muskelsmerter.
 • Forandringer i leverfunktionen inklusive leverbetændelse (hepatitis). Du bemærker evt. træthed, at din hud eller det hvide i dine øjne får en gullig farve og influenzalignende symptomer.
 • Hoste.
 • Kvalme.
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelse i hjertets rytme. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke Candexil ved temperaturer over 30 °C. 

 

Tag ikke Candexil efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Candexil indeholder:

 • Aktive stoffer: 8 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majss tivelse, macrogol 8000, hyprolose, carmellosecalcium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvide, bikonvekse, ovale tabletter med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Candexil 8 mg/12,5 mg fås i en pakningsstørrelse á 98 tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

 

Candexil svarer til Candesartan/Hydrochlorthiazid Krka. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...