Mucoangin Citron

sugetabletter 20 mg

Sanofi-Aventis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mucoangin® Citron, 20 mg, sugetabletter  

ambroxolhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucoangin Citron
 3. Sådan skal du tage Mucoangin Citron
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mucoangin Citron indeholder det aktive stof ambroxolhydrochlorid. Det aktive stof er den del af sugetabletten, som giver virkningen. 

Mucoangin Citron virker lokalbedøvende og lindrer smerter ved akut ondt i halsen. 

 

Mucoangin Citron anvendes til: 

 • lindring af smerter ved akut ondt i halsen.

2. Det skal du vide før du begynder at tage Mucoangin Citron

Tag ikke Mucoangin Citron

 • hvis du er allergisk over for ambroxolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mucoangin Citron, (angivet i punkt 6).
 • hvis du har fructoseintolerans, en sjælden tilstand.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Mucoangin Citron. 

 • Mucoangin Citron må højst anvendes i 3 dage. Hvis du stadig har symptomer efter 3 dage, eller hvis du har høj feber, bør du tale med din læge.
 • Hvis du ikke tåler visse sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager Mucoangin Citron. Se afsnittet ”Mucoangin Citron indeholder sorbitol og saccharose”
 • Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, skal du tale med din læge forinden.
 • Mucoangin Citron er ikke beregnet til behandling af smerter forårsaget af sår i munden.
  Hvis du har sår i munden, bør du kontakte din læge.
 • Åndenød kan forekomme og kan være forårsaget af en anden sygdom (hævelser i halsen). En anden grund kan være Mucoangin Citrons lokalbedøvende virkning, eller en allergisk reaktion, hvor munden og halsen hæver op.
 • Hvis du får nedsat følsomhed i hals og/eller mund.
 • Der er set alvorlige hudreaktioner, der kan være forårsaget af ambroxolhydrochlorid. Hvis du udvikler hududslæt (herunder forandringer i slimhinderne i f.eks. munden, halsen, næsen, øjnene eller på kønsorganerne), skal du stoppe med at tage Mucoangin Citron og omgående kontakte din læge.

Børn

Mucoangin Citron bør ikke anvendes af børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Mucoangin Citron

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Du må ikke tage Mucoangin Citron, hvis du er gravid, specielt ikke i de første 3 måneder af graviditeten, da ambroxol overføres til det ufødte barn. 

 

Hvis du ammer, må du ikke tage Mucoangin Citron, da ambroxol går over i mælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucoangin Citron påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mucoangin Citron indeholder sorbitol og saccharose

En sugetablet indeholder 1,37 g sorbitol (8,2 g sorbitol ved maksimal døgndosis) og 6,3 mg saccharose (37,8 mg saccharose pr. maks. anbefalet daglig dosis), som er en kilde til fructose (en sukkerart). Hvis du ikke tåler fructose, bør du ikke tage dette lægemiddel. 


Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mucoangin Citron

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis for voksne og børn over 12 år er  

Lad 1 sugetablet ”smelte” i munden ved behov for smertelindring. Du må højst tage 6 sugetabletter i døgnet. 

 

Mucoangin Citron må højst anvendes i 3 dage. Hvis du stadig har symptomer efter 3 dage, eller hvis du har høj feber, bør du tale med din læge. 

 

Kliniske studier med Mucoangin Citron har vist, at den lindrende virkning kommer indenfor 20 minutter, og er vedvarende i mindst 3 timer. 

Hvis du har taget for mange Mucoangin Citron sugetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mucoangin Citron sugetabletter (mere end 6 om dagen), og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis en af de nedenstående bivirkninger optræder, skal du stoppe med at tage Mucoangin Citron og kontakte din læge med det samme:

 • allergisk reaktion med lokale hævelser af ansigt, læber, mund, tunge og/eller hals (angioneurotisk ødem). Dette kan forårsage en følelse af sammensnøring i halsen, synke- eller vejrtrækningsbesvær.
 • hurtigt indsættende allergiske reaktioner, som påvirker hele kroppen (anafylaktisk reaktion, inklusive anafylaktisk shock)

Andre bivirkninger, som kan forekomme er:

Almindelig (forekommer hos op til 1 af 10 personer):  

 • kvalme
 • nedsat følesans i mund, tunge og svælg
 • forandringer af smagsoplevelse (dysgeusia)

 

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • diarré
 • fordøjelsesbesvær (dyspepsi)
 • smerter i mellemgulvet
 • mundtørhed

 

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • overfølsomhedsreaktioner
 • udslæt, urticaria
 • tørhed i halsen

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):  

 • anafylaktiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock, angioødem (allergisk reaktion med hurtig udvikling af hævelse i ansigt, læber, mund, tunge og/eller hals) og kløe
 • alvorlige bivirkninger i huden (herunder erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og akut generaliseret eksematøs pustulose)
 • opkastning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og på blisterkortet.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mucoangin Citron 20 mg sugetabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Ambroxolhydrochlorid
 • Øvrige indholdsstoffer: Citron aroma (indeholder saccharose), frescofort aroma, sorbitol (E420), sucralose, macrogol 6000, talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Mucoangin Citron 20 mg sugetablet er en flad rund hvid sugetablet med facetslebne kanter. 

 

Sugetabletterne er anbragt i aluminium/aluminium-blisterkort i pakninger med 12, 18, 24, 30, 36, 42, eller 48 sugetabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i Danmark. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis Denmark A/S  

Slotsmarken 13 

2970 Hørsholm 

Fremstiller

Delpharm Reims S.A.S 

10 rue Colonel Charbonneaux  

FR-51100 Reims, Frankrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EØSs medlemslande under følgende navne:

Belgien, Luxembourg: Mucoangin® Citron  

Cypern, Grækenland: Lysopadol®  

Danmark, Sverige: Mucoangin® Citron  

Frankrig: LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CITRON 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose  

Holland: Mucoangin® Citroen  

Irland: Lysopadol® Lemon  

Italien: Zerinol gola  

Spanien: LIZIPAINA® ambroxol 20 mg pastillas para chupar 

Tyskland: Mucoangin® gegen Halsschmerzen Zitrone  

Østrig: Mucoangin® Zitrone 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.dkma.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...