Resonium Calcium

pulver til oral/rektal suspension

Sanofi-Aventis

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Resonium Calcium, 999,34 mg/g, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

Calciumpolystyrensulfonat 

Læs denne information grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Resonium Calcium til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. 

  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste version af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Resonium Calcium 

 3. Sådan skal du bruge Resonium Calcium 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Resonium Calcium er en ionbytter. Under passagen gennem tarmen fjerner det kalium og tilfører i stedet calcium. Du kan bruge Resonium Calcium ved for meget kalium i blodet. For meget kalium kan give forstyrrelser af hjertefunktionen. Du kan bruge Resonium Calcium, hvis du har meget dårlige nyrer, ikke tåler for meget natrium (meget forhøjet blodtryk, dårligt hjerte, meget vand i kroppen) eller samtidig har for lidt calcium i blodet. Lægen kan have givet dig Resonium Calcium for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Resonium Calcium

Brug ikke Resonium Calcium

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for calciumpolystyrensulfonat eller lignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

 • hvis du har for lavt indhold af kalium i blodet. 

 • hvis du lider af en tarmsygdom, som giver tendens til stop i tarmpassagen, f.eks. operation, betændelser eller svulster (obstruktiv tarmsygdom). 

 • hvis du har for meget calcium i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende:
 

 • Hvis du får forstoppelse, skal du kontakte lægen.
 • Du må ikke bruge afføringsmidler, der indeholder magnesium. 

 • Pas på, at du ikke kommer til at indånde Resonium Calcium pulveret. 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Resonium Calcium.  

  Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Resonium Calcium

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Tal med din læge, hvis du bruger: 

 • medicin, der indeholder sorbitol 

 • medicin mod forstoppelse (f.eks. magnesiumhydroxid, aluminiumkarbonat) 

 • medicin mod sure opstød/halsbrand (syre-neutraliserende midler) 

 • medicin for hjertet (digoxin) 

 • medicin mod depression (lithium) 

 • medicin mod for lavt stofskifte (levothyroxin) 

 • medicin mod betændelse (tetracycliner) 

 • vanddrivende medicin (loop-diuretika og thiaziddiuretika) 

 • medicin mod kramper i mave og tarm (antikolinerge lægemidler) 

Brug af Resonium Calcium sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå fødevarer, der indeholder sødemidlet sorbitol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid, kan du bruge Resonium Calcium efter aftale med lægen. 

  

Amning 

Du kan bruge Resonium Calcium, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Resonium Calcium påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Resonium Calcium

Brug altid Resonium Calcium nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Det anbefales at stå oprejst ved indtagelse af Resonium Calcium. 

Den sædvanlige dosis er:

Doseringsanvisningerne er kun vejledende, da effekten af resinet er variabel. 

  

Voksne inklusive ældre: 

1 strøget doseringsmål (ca. 15 g) 3-4 gange daglig. 

Rør Resonium Calcium ud i lidt vand eller saft (men ikke juice, da det indeholder kalium), i blandingsforholdet 3-4 ml væske per gram resin, inden du tager det. 

  

Børn: 

Ved akut forhøjet kalium i blodet: 1 g resin/kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere daglige doser. Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 30 g pulver daglig fordelt på flere doser. 

Vedligeholdelsesbehandling: 0,5 g resin/kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere daglige doser. Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 15 g pulver daglig fordelt på flere doser. 

Rør Resonium Calcium ud i lidt vand, saft (men ikke juice, da det indeholder kalium) eller syltetøj, i blandingsforholdet 3-4 ml væske per gram resin, inden du giver det til barnet. 

  

Doseringsmål medfølger i dåsen. Et strøget doseringsmål er ca. 15 g. 

  

Hvis du har opkastninger eller mavebesvær, kan du få Resonium Calcium til indhældning i endetarmen. Tal med lægen. 

  

Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat lever- eller nyrefunktion. 

Hvis du har brugt for meget Resonium Calcium

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Resonium Calcium, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

  

Du kan få symptomer som: 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne, irritation, forvirring, langsom tankevirksomhed, nedsatte reflekser pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Kramper og uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hvis du har glemt at bruge Resonium Calcium

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Resonium Calcium

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller på tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for afgang af luft og afføring pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. betændelse i lungerne efter indånding af Resonium Calcium. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data) 

 • Ved samtidig brug af sorbitol kan der forekomme vævs-død i tarmene. Blødning eller celle/vævs-død i tarmene som kan lede til hul på tarmen.
 • Betændelsestilstand i tyktarmen som følge af nedsat blodtilførsel.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen. 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Maveirritation, opkastning, appetitmangel/madlede, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Diarré.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Hos for tidligt fødte børn og nyfødte med lav fødselsvægt, kan der komme rød blødning fra endetarmen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Uregelmæssig puls pga. for lavt magnesium i blodet. For lavt magnesium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Resonium Calcium utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Resonium Calcium ved almindelig temperatur. 

Brug Resonium Calcium umiddelbart efter udrøring i væske. Resonium Calcium kan holde sig i 24 timer efter udrøring. 

Brug ikke Resonium Calcium efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Resonium Calcium indeholder:

 • Aktivt stof: Calciumpolystyrensulfonat. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Vanillin, saccharin. 

Udseende og pakningsstørrelser

Resonium Calcium sælges i hvide dåser med 300 g pulver. Der er vedlagt et doseringsmål, som indeholder ca. 15 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis Denmark A/S  

Slotsmarken 13  

2970 Hørsholm 

Fremstiller:

Sanofi Winthrop Industrie  

196 rue du Maréchal Juin  

45200 Amilly 

France 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...