Syntocinon®

næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis

Alfasigma S.p.A

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Syntocinon, næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis 

Oxytocin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan fa brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du far bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Den seneste version af indlægssedlen kan findes pa www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Syntocinon
 3. Sadan skal du bruge Syntocinon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Syntocinon pavirker mælkekirtlerne, sa mælken lettere løber til. 

Syntocinon lindrer brystspænding ved amning.  

Lægen kan have givet dig Syntocinon til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Syntocinon

Brug ikke Syntocinon:

 • Hvis du er allergisk over for det aktive stof oxytocin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Syntocinon (angivet i pkt.6).
 • Hvis du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen hvis: 

 • du havde komplikationer i forbindelse med graviditeten.

 

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du bruger Syntocinon næsespray. 

Brug af anden medicin sammen med Syntocinon

Fortæl altid lægen eller pa apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder ogsa medicin, som ikke er købt pa recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Du kan bruge Syntocinon sammen med anden medicin. 

Brug af Syntocinon sammen med mad og drikke

Ikke relevant. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til rads, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du ma ikke bruge Syntocinon under graviditet. 

 

Amning 

Syntocinon bliver udskilt i modermælken i sma mængder. Du kan bruge Syntocinon kortvarigt i ammeperioden. 

 

Fertilitet 

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til rads, før du bruger dette lægemiddel 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Syntocinon kan hos enkelte give sammentrækninger i livmoderen, som kan pavirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Syntocinon

Syntocinon næsespray indeholder 

 • propylparahydroxybenzoat (E 216) og methylparahydroxybenzoat (E 218), der kan give allergiske reaktioner (de kan ogsa opsta efter endt behandling) og i sjældne tilfælde andedrætsbesvær.
 • sorbitol (E 420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke taler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge Syntocinon

Dosering:

1 pust i det ene næsebor ca. 5 minutter, før du begynder at amme. 

Brugsanvisning

Syntocinon Alfasigma S.p.A. næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis 

 1. Fjern beskyttelseshætten og hold flasken lodret.
 2. Inden du tager sprayen i brug første gang, skal du trykke et par gange, indtil Syntocinon kommer ud af flasken i en fintage. Herefter er næsesprayen klar til brug.
 3. Anbring sprayen mellem fingrene. Før spidsen pa flasken op i det ene næsebor, mens du sidder ret op. Tryk en gang samtidig med, at du trækker vejret blidt ind gennem næsen.
 4. Sæt beskyttelseshætten pa igen efter brug.

 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel pa, hvad den enkelte har brug for. 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samrad med lægen. 

 

Hvis du har brugt for meget Syntocinon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Syntocinon, end der star i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Syntocinon næsespray. 

Hvis du har glemt at bruge Syntocinon

Brug Syntocinon næste gang du ammer. 

4. Bivirkninger

Syntocinon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle far bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ingen alvorlige bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

Sammentrækninger i livmoderen. 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

Hovedpine, kvalme, allergisk hududslæt. 

Hyppigheden er ikke kendt: Irritation af næseslimhinden.  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder ogsa mulige bivirkninger,som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine parørende kan ogsa indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen pa www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail pa sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 • Før abning af flasken: Opbevar Syntocinon ved 2º C til 8º C.
 • Efter abning: Opbevar Syntocinon ved almindelig temperatur (15º C til 25º C).
 • Brug ikke Syntocinon efter den udløbsdato, der star pa pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte maned.

Syntocinon næsespray er kun holdbar i 1 maned efter, at næsesprayen er taget i brug første gang. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spørg pa apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet ma du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

Syntocinon indeholder:

 • Aktivt stof: oxytocin 6,7 mikrogram pr. dosis.
 • Øvrige indholdsstoffer: propylparahydroxybenzoat (E 216), methylparahydroxybenzoat (E 218), chlorbutanol, dinatriumphosphat, citronsyre, natriumchlorid, natriumacetat; eddikesyrem; sorbitol (E 420), glycerol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Hver pakning indeholder 1 sprayflaske på 5 ml. 

Flaske af brunt glas med vedhæftet sprayepumpe. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen::

Alfasigma S.p.A. 

Viale Sarca, n. 223 

20126 Milano (MI), Italien 

Fremstiller:

Delpharm Huningue 

26, rue de la Chapelle 

F68330 Huningue Cedex, Frankrig 

Repræsentant i Danmark

CD Pharma S.r.l. 

Viale Cassiodoro, 16 

20145 Milano, Italien 

Tel. +39 02-43980539 

info@cdpharmagroup.one 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret Maj 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...