Srivasso

inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Srivasso® 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel 

Tiotropium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Srivasso
 3. Sådan skal du bruge Srivasso
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Srivasso hjælper mennesker, der lider af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) ved at lette vejrtrækningen. KOL er en kronisk lungesygdom, som forårsager åndenød og hoste. Betegnelsen KOL er forbundet med sygdommene kronisk bronkitis og emfysem (”for store lunger”). Da KOL er en livslang sygdom, bør du bruge Srivasso hver dag og ikke kun, når du har vejrtrækningsproblemer eller andre symptomer på KOL. 

 

Srivasso er en langtidsvirkende bronkieudvidende medicin, der hjælper med at åbne dine luftveje og gør det lettere at trække vejret. Daglig brug af Srivasso hjælper dig, hvis du har vedvarende åndenød og vil mindske de gener som sygdommen giver i dagligdagen. Srivasso forbedrer den helbredsrelaterede livskvalitet og hjælper dig også til at kunne være mere udholdende ved fysisk anstrengelse. Daglig brug af Srivasso hjælper desuden til at forebygge akut forværring af dine KOL symptomer, der kan vare op til flere dage. 

 

Srivasso virker i 24 timer, og skal kun tages én gang dagligt. For korrekt dosering af Srivasso se venligst afsnit 3 om, hvordan du skal tage Srivasso. Læs brugsanvisningen, der også er i denne indlægsseddel. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Srivasso

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Srivasso:

 • hvis du er allergisk over for tiotropium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Srivasso (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for atropin eller stoffer, der er beslægtet med det, f.eks. ipratropium eller oxitropium.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Srivasso: 

 • Hvis du har grøn stær (snævervinklet glaukom), problemer med blærehalskirtlen (prostata) eller har vandladningsproblemer.
 • Hvis du har problemer med nyrerne - kontakt din læge.
 • Srivasso er beregnet til vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom, og bør ikke bruges til at behandle et akut anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning.
 • Alvorlige allergiske reaktioner som udslæt, hævelser, kløe, hvæsende vejrtrækning eller åndenød kan forekomme efter administration af Srivasso. Kontakt straks din læge, hvis det sker.
 • Inhaleret medicin som Srivasso, kan forårsage en fornemmelse af trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter inhalation. Kontakt straks din læge, hvis det sker.
 • Undgå at få inhalationspulveret i øjnene, da det kan udløse eller forværre grøn stær (snævervinklet glaukom). Smerter eller ubehag i øjet, sløret syn, halosyn (glorie omkring lyskilde) eller regnbuesyn samt røde øjne kan være symptomer på et akut anfald af grøn stær (snævervinklet glaukom). Øjensymptomerne kan være ledsaget af hovedpine, kvalme og opkastning. Du bør holde op med at bruge Srivasso og straks kontakte en læge, helst en øjenspecialist, hvis du får førnævnte symptomer på grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • Mundtørhed, som er set ved bl.a. denne type bronkieudvidende medicin (antikolinerg behandling), kan på længere sigt være forbundet med huller i tænderne (karies). Husk derfor at være omhyggelig med mundhygiejnen.
 • Hvis du har haft en blodprop i hjertet inden for de sidste 6 måneder, eller hvis du har haft en ustabil eller livstruende uregelmæssig hjerterytme eller alvorlig hjertesvigt inden for det sidste år, skal du fortælle det til din læge. Dette er vigtigt for at finde ud af, om Srivasso er det rette lægemiddel for dig.
 • Brug ikke Srivasso oftere end én gang dagligt.

Børn og unge

Srivasso 18 mikrogram anbefales ikke til børn og teenagere under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Srivasso

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet hvis du bruger eller for nylig har brugt lignende medicin for din lungesygdom, som f.eks. ipratropium eller oxitropium. 

 

Der har ikke været rapporteret om særlige bivirkninger i forbindelse med at bruge Srivasso sammen med anden medicin til behandling af KOL, såsom behovsmedicin (f.eks. inhalation af salbutamol), methylxanthiner, f.eks. theofyllin og/eller binyrebarkhormon (steroid) som inhalation eller tabletter, f.eks. prednisolon. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du bør ikke bruge Srivasso med mindre, din læge har ordineret det specielt til dig. 

 

Amning 

Du bør ikke bruge Srivasso med mindre, din læge har ordineret det specielt til dig. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Srivasso kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Disse bivirkninger er svimmelhed, sløret syn eller hovedpine. 

Srivasso indeholder lactosemonohydrat

Når Srivasso bruges som anbefalet, 1 kapsel 1 gang dagligt, vil hver dosis indeholde op til 5,5 mg lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter eller er allergisk over for mælkeproteiner (som kan findes i små mængder i hjælpestoffet lactosemonohydrat). 

3. Sådan skal du bruge Srivasso

Brug altid Srivasso nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. 

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis er at inhalere indholdet af 1 kapsel (18 mikrogram tiotropium) 1 gang dagligt. Srivasso virker i 24 timer. Tag ikke mere end anbefalet. 

 

Du skal anvende Srivasso én gang om dagen og helst på samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt idet Srivasso virker i 24 timer. 

 

Kapslerne er kun til inhalation - må ikke indtages gennem munden. Kapslerne må ikke synkes. 

 

HandiHaler, som du skal lægge Srivasso kapslen ind i, laver huller i kapslen og gør det muligt at inhalere pulveret, der findes i kapslen. 

 

Sørg for, at du har en HandiHaler, og at du kan anvende den rigtigt. Brugsanvisningen til HandiHaler findes også i denne indlægsseddel, se under ”Instruktioner vedrørende håndtering og brug”. 

 

Vær sikker på, at du ikke puster ind i HandiHaler. 

 

Hvis du har problemer med at bruge HandiHaler, så få apoteket, din læge eller sygeplejerske til at vise dig, hvordan den fungerer. 

 

Du bør rengøre din HandiHaler en gang om måneden. Rengøringsvejledning for HandiHaler findes i denne indlægsseddel. 

 

Når du bruger Srivasso, bør du undgå at få noget af pulveret i øjnene. Hvis du får pulver i øjnene, kan du få et sløret syn, smerter i øjnene og/eller røde øjne; skyl straks øjnene med lunkent vand og kontakt lægen for yderligere vejledning. 

 

Hvis du føler, at din vejrtrækning bliver forværret, så bør du fortælle det til din læge hurtigst muligt. 

Hvis du har brugt for meget Srivasso

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Srivasso, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Du kan risikere at opleve bivirkninger som f.eks. mundtørhed, forstoppelse, vandladningsbesvær, hjertebanken eller sløret syn. 

Hvis du har glemt at bruge Srivasso

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis som sædvanligt. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om det, medmindre det er tid til at inhalere næste dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Srivasso

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Før du holder op med at bruge Srivasso, bør du tale med din læge eller apoteket. Hvis du holder op med at bruge Srivasso, kan dine KOL-symptomer forværres. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De bivirkninger, som her er anført, er indberettet af patienter i behandling med denne medicin og er anført efter frekvenserne almindelig, ikke almindelig, sjældne eller ikke kendt. 

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • mundtørhed (sædvanligvis mild), som kan øge risikoen for huller i tænderne

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • svimmelhed
 • hovedpine
 • smagsforstyrrelser
 • sløret syn
 • hurtig, meget uregelmæssig puls
 • svælgkatar/irritation i svælget
 • talebesvær
 • hoste
 • brændende eller sviende fornemmelse bag brystbenet og sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret
 • forstoppelse
 • svampeinfektion i mund og svælg
 • udslæt
 • besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop
 • smerter og svien ved vandladningen

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • svært ved at falde i søvn (søvnbesvær)
 • hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • forhøjet øjentryk
 • uregelmæssig puls
 • hurtig puls
 • hjertebanken
 • kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/ astmalignende anfald/åndenød
 • næseblod
 • strubebetændelse
 • bihulebetændelse
 • forstoppelse, kvalme, opkastninger og mavesmerter evt. pga. tarmslyng
 • tandkødsbetændelse
 • betændelse i tungen
 • synkebesvær
 • mundbetændelse
 • kvalme
 • overfølsomhed, herunder reaktion umiddelbart efter inhalation
 • alvorligt udslæt (nældefeber) og hævelse (angioødem)
 • nældefeber
 • kløe
 • urinvejsinfektion

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • dehydrering (tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring)
 • huller i tænderne
 • sår eller hudinfektioner
 • tør hud
 • alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)
 • hævede led

 

Alvorlige bivirkninger kan være overfølsomhedsreaktioner som medfører hævelser af ansigt og svælg (angioødem) eller andre overfølsomhedsreaktioner (såsom pludseligt fald i blodtrykket eller svimmelhed). Sådanne reaktioner kan forekomme enkeltvis eller som en alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) efter administration af Srivasso. Hertil kommer, at i lighed med alle inhalerede lægemidler kan nogle patienter opleve en uventet trykken for brystet, hoste, hvæsen eller åndenød umiddelbart efter inhalation (bronkospasme). Kontakt straks lægen, hvis nogle af disse sker. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Srivasso utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Srivasso inhalationspulver efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Når du har taget din første kapsel fra blisterkortet, fortsættes med det samme blisterkort de næste 9 dage (1 kapsel om dagen). Kassér HandiHaleren 12 måneder efter første brug. 

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Må ikke fryses. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Srivasso indeholder:

 • Aktivt stof: 1 kapsel indeholder 18 mikrogran tiotropium (som monohydratbromid). Ved inhalation leveres 10 mikrogram fra mundstykket af HandiHaler.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (som kan indeholde små mængder mælkeprotein).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Srivasso inhalationspulver i hårde kapsler, er en lysegrøn, hård kapsel med produktkoden TI01 og firmalogo påtrykt. 

 

Pakningsstørrelser 

30 kapsler 

90 kapsler 

30 kapsler + HandiHaler 

 

Srivasso® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim International GmbH. 

 

Srivasso® svarer til Spiriva®. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

Brugsanvisning

Kære Patient, 

HandiHaler anvendes til inhalation af medicinen i Srivasso kapsler - som din læge har ordineret til behandling af din luftvejslidelse. 


Du skal nøje følge lægens anvisning for brug af Srivasso. HandiHaler er specielt designet til inhalation af Srivasso, og må ikke anvendes til anden medicin. HandiHaler bør udskiftes ca. 1 år efter, at den er taget i brug.
Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram 

 

HandiHaler 

 1. Beskyttelseslåg
 2. Mundstykke
 3. Basisdel
 4. Trykknap til perforering af kapslen
 5. Kapselkammer

Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram 

 

 1. Tryk på knappen (4) og beskyttelseslåget åbner sig.
  Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram
 2. Beskyttelseslåget skubbes helt tilbage. Derefter løftes i mundstykket, så det åbner sig.
  Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram
 3. Tag en Srivasso kapsel ud af blisterarket (umiddelbart inden anvendelse), og anbring denne i kapselkammeret (5), som vist på tegningen. Det betyder ikke noget, hvordan kapslen vender.
  Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram
 4. Mundstykket trykkes helt ned, dvs. til der høres et “klik". Beskyttelseslåget skal forblive åbent.
  Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram
 5. Hold HandiHaler inhalatoren med mundstykket opad. Tryk den grønne knap helt ind (kun én gang) og slip den igen. Dette laver huller i kapslen og frigiver medicinen, når du inhalerer.
  Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram
 6. Pust helt ud. OBS! Det er vigtigt ikke at puste ud gennem mundstykket.
  Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram
 7. Før HandiHaler op til munden og slut læberne tæt rundt omkring mundstykket. Hold hovedet opret og træk vejret langsomt og dybt, men dog så hurtigt, at du kan høre eller føle, at kapslen vibrerer.
  Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram

  Træk vejret indtil lungerne føles helt fulde, hold vejret så længe som muligt og fjern samtidigt HandiHaler fra munden. Ånd roligt ud efter inhalationen. Herefter trækkes vejret normalt igen.

  Gentag punkt 6 og 7 én gang til for at tømme kapslen fuldstændigt.
 8. Mundstykket åbnes igen. Ryst den tomme kapsel ud og kassér den. Luk mundstykket og beskyttelseslåget igen før du lægger HandiHaler inhalatoren fra dig.
  Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram

Rengøring af HandiHaler

Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram 

HandiHaler bør rengøres 1 gang om måneden. Beskyttelseslåget og mundstykket lukkes op. Basisdelen åbnes derefter ved at løfte op i knappen. Skyl hele inhalatoren med varmt vand for at fjerne pulverrester. Tøm HandiHaler ved at hælde/ryste overskydende vand ud og lufttør den herefter ved at lægge HandiHaler på en papirserviet med beskyttelseslåg, mundstykke og basisdel helt åben. Det tager inhalatoren 24 timer at tørre, så rengør den umiddelbart efter anvendelse, og den er klar til brug ved næste inhalation. Ydersiden af mundstykket kan om nødvendigt gøres rent med en fugtig, men ikke våd, serviet. 

Håndtering af blisterkort

A. Del blisterarket i to dele ved at hive langs perforeringen i midten.
Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram 

 

B. Træk forsigtigt folien af ved hjælp af flappen på blisterkortet indtil en kapsel er helt synlig (umiddelbart før anvendelse). Folien må kun løsnes fra 1 kapsel ad gangen.
Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram 

 

Hvis folien utilsigtet løsnes fra den næstfølgende kapsel, og kapslen derved udsættes for luft, så skal denne kapsel kasseres.
 

C. Tag kapslen ud - vip eller ryst evt. kapslen ud på et underlag. 

Srivasso 2care4 ApS inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram 

 

Srivasso kapsler indeholder kun en ganske lille mængde pulver. Kapslen er således kun delvist fyldt. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...