Klik for at se 360-graders visning

Klik på billedet for at se en 360-graders visning af produktet.

0%
   
  Træk sidelæns i billedet for at bevæge det eller klik på play.

  Spiriva Respimat

  inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram

  Boehringer Ingelheim

  Om indlægssedlen

  Indlægsseddel: Information til brugeren

  Spiriva® Respimat®, 2,5 mikrogram, inhalationsvæske, opløsning  

  tiotropium 

  Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

  • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
  • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
  • Lægen har ordineret Spiriva Respimat til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
  • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

  Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

  Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spiriva Respimat
  3. Sådan skal du bruge Spiriva Respimat
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  1. Virkning og anvendelse

  Spiriva Respimat hjælper personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller astma, ved at lette vejrtrækningen. KOL er en kronisk lungesygdom, der giver åndenød og hoste. Betegnelsen KOL omfatter sygdommene kronisk bronkitis og emfysem (“for store lunger”). Astma er en kronisk sygdom, der er kendetegnet ved betændelse i luftvejene og forsnævring af luftvejene. 

  KOL og astma er kroniske sygdomme, og du skal bruge Spiriva Respimat hver dag og ikke kun, når du har svært ved at trække vejret. 

  Har du astma, skal du bruge Spiriva Respimat sammen med anden inhalationsmedicin der indeholder binyrebarkhormon og langtidsvirkende bronkieudvidende lægemiddel (langtidsvirkende beta2 agonist). 

   

  Spiriva Respimat er et langtidsvirkende, bronkieudvidende lægemiddel, der hjælper ved at åbne dine luftveje og gør det lettere at trække vejret. Regelmæssig brug af Spiriva Respimat kan også hjælpe dig, hvis du har åndenød på grund af din sygdom, og hjælpe med at mindske de gener, som sygdommen giver i det daglige. Daglig anvendelse af Spiriva Respimat hjælper også til at forebygge akut forværring af KOL symptomer, som kan vare flere dage. 

   

  Læs i punkt 3 (“Sådan skal du bruge Spiriva Respimat”), hvordan du doserer Spiriva Respimat korrekt og læs også brugsanvisningen, der findes sidst i denne indlægsseddel. 

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spiriva Respimat

  Brug ikke Spiriva Respimat

  • hvis du er allergisk over for tiotropium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Spiriva Respimat (angivet i punkt 6)
  • hvis du er allergisk over for atropin eller beslægtede stoffer , som f.eks. ipratropium eller oxitropium.

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Spiriva Respimat.
  Kontakt lægen hvis du har grøn stær (snævervinklet glaukom), problemer med blærehalskirtlen (prostata) eller har vandladningsproblemer.
  Hvis du har problemer med nyrerne skal du kontakte lægen.
  Du skal undgå at få forstøvet medicin i øjnene. Sker det alligevel, kan du få øjensmerter eller ubehag, sløret syn, røde øjne eller se ringe omkranset af lys eller farver (snævervinklet glaukom). 


  Øjensymptomerne kan være ledsaget af hovedpine, kvalme eller opkastning. Skyl øjnene med rindende vand, stop med at bruge tiotropiumbromid og søg straks læge for nærmere vejledning.
  Hvis du, lige efter brug af inhalatoren, får sværere ved at trække vejret, eller hvis du får udslæt, hævelser eller kløe, skal du stoppe med at bruge den og kontakte lægen med det samme. 


  Mundtørhed, som er set ved bronkieudvidende medicin (bl.a. antikolinerg behandling), kan på længere sigt give huller i tænderne. Husk derfor at være omhyggelig med mundhygiejnen.
  Spiriva Respimat bruges dagligt ved KOL og astma som vedligeholdelsesbehandling. Brug ikke Spiriva Respimat til behandling af akutte anfald af åndenød eller pibende/hvæsende vejrtrækning. Din læge bør have ordineret dig en anden inhalator (“behovsmedicin”) til dette formål. Følg din læges anvisninger. 

   

  Ved astma skal Spiriva Respimat bruges sammen med en anden type inhalationsmedicin, der indeholder binyrebarkhormonog langtidsvirkende bronkieudvidende lægemiddel (langtidsvirkende beta2 agonist). Fortsæt med at tage binyrebarkhormon til inhalation som foreskrevet af din læge, også selvom du får det bedre.
  Hvis du 

  • har haft en blodprop i hjertet inden for de sidste 6 måneder,
  • har haft en ustabil eller livstruende uregelmæssig hjerterytme eller alvorligt hjertesvigt inden for det sidste år,

  skal du fortælle det til din læge. Dette er vigtigt for at finde ud af, om Spiriva Respimat er det rette lægemiddel for dig. 


  Brug ikke Spiriva Respimat mere end én gang om dagen. Kontakt lægen hvis du mærker, at din vejrtrækning forværres.
  Fortæl din læge hvis du lider af cystisk fibrose, da Spiriva Respimat kan forværre symptomerne på denne sygdom. 

  Børn og unge

  Spiriva Respimat bør ikke gives til børn under 6 år. 

  Brug af anden medicin sammen med Spiriva Respimat

  Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
  Du skal især fortælle lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger/har brugt luftvejsudvidende (antikolinerg) medicin, f.eks. ipratropium eller oxitropium.
  Der har ikke været rapporteret om særlige bivirkninger i forbindelse med brug af Spiriva Respimat sammen med anden medicin til behandling af KOL som f.eks. behovsmedicin til inhalation (f.eks. salbutamol), metylxantiner (f.eks. teofyllin), antihistaminer, slimløsende midler (f.eks. ambroxol), leukotrien-receptorantagonister (f.eks. montelukast), cromoner, anti-IgE-behandling (f.eks. omalizumab) og/eller inhalations- eller tabletbehandling med binyrebarkhormoner (f.eks. budesonid, prednisolon). 

  Graviditet og amning

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
  Du må ikke bruge dette lægemiddel, medmindre din læge har anbefalet det. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Virkningerne på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ikke blevet undersøgt. I tilfælde af svimmelhed og sløret syn kan evnen til at køre bil eller betjene maskiner være påvirket. 

  3. Sådan skal du bruge Spiriva Respimat

  Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  Spiriva Respimat må kun bruges til inhalation. 

  Den anbefalede dosis til patienter på 6 år og derover er: 

  Spiriva Respimat skal kun bruges ÉN GANG DAGLIG og helst på samme tidspunkt hver dag. Du skal tage TO PUST hver gang. Spiriva Respimat virker i 24 timer. 

  KOL og astma er kroniske sygdomme, og medicinen skal bruges hver dag og ikke kun, når du har svært ved at trække vejret. Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis. 

  Spiriva Respimat bør ikke bruges til børn under 6 år. 

  Du skal vide hvordan Spiriva Respimat inhalatoren bruges korrekt. Brugsanvisningen til Spiriva Respimat inhalatoren findes efter punkt 6 i denne indlægsseddel. 

  Hvis du har brugt for meget Spiriva Respimat

  Kontakt straks lægen hvis du har taget mere end to pust på én dag af Spiriva Respimat. Du har måske større risiko for at få bivirkninger som f.eks. mundtørhed, forstoppelse, vandladningsproblemer, hjertebanken eller sløret syn. 

  Hvis du har glemt at bruge Spiriva Respimat

  Hvis du glemmer at tage en dosis (TO PUST ÉN GANG OM DAGEN), skal du blot tage den så snart, du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis som sædvanligt. 

  Hvis du holder op med at bruge Spiriva Respimat

  Du bør tale med din læge eller apotekspersonalet, før du evt. stopper med at bruge Spiriva Respimat. Hvis du stopper med at bruge Spiriva Respimat, kan symptomerne på KOL og astma blive forværret. 

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hyppigheden af mulige bivirkninger defineres på følgende måde: 

  Almindelig: 

  kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

  Ikke almindelig: 

  kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

  Sjælden: 

  kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer 

  Ikke kendt: 

  hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data. 

  Bivirkningerne i tabellen nedenfor er rapporteret fra personer der bruger dette lægemiddel, og de er anført efter deres hyppighed som enten almindelige, ikke almindelige, sjældne eller ikke kendte. 

  Bivirkning 

  Hyppighed KOL 

  Hyppighed astma 

  Mundtørhed 

  Almindelig 

  Ikke almindelig 

  Hæshed 

  Ikke almindelig 

  Ikke almindelig 

  Hoste 

  Ikke almindelig 

  Ikke almindelig 

  Hovedpine 

  Ikke almindelig 

  Ikke almindelig 

  Svælgkatar 

  Ikke almindelig 

  Ikke almindelig 

  Smerter og svie ved vandladning 

  Ikke almindelig 

  Ikke kendt 

  Svimmelhed 

  Ikke almindelig 

  Ikke almindelig 

  Svampeinfektion i mund og hals 

  Ikke almindelig 

  Ikke almindelig 

  Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop 

  Ikke almindelig 

  Ikke kendt 

  Forstoppelse 

  Ikke almindelig 

  Sjælden 

  Udslæt 

  Ikke almindelig 

  Ikke almindelig 

  Kløe (pruritus) 

  Ikke almindelig 

  Sjælden 

  Øget tryk i øjet 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Alvorlig allergisk reaktion som kan medføre hævelse i mund og ansigt eller svælg (angioneurotisk ødem) 

  Sjælden 

  Sjælden 

  Søvnbesvær 

  Sjælden 

  Ikke almindelig 

  Uregelmæssig hjerterytme (atrieflimmer, hurtig, meget uregelmæssig puls (takykardi)) 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Hjertebanken (palpitationer) 

  Sjælden 

  Ikke almindelig 

  Næseblod 

  Sjælden 

  Sjælden 

  Betændelse af tungen 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Hurtig puls (takykardi) 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Trykken for brystet i forbindelse med hoste, hvæsen eller åndenød umiddelbart efter en inhalation 

  Sjælden 

  Ikke almindelig 

  Synkebesvær 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Regnbuesyn samtidig med røde øjne (glaukom) 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Sløret syn 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Strubebetændelse (laryngitis) 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Huller i tænderne 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Tandkødsbetændelse 

  Sjælden 

  Sjælden 

  Nældefeber 

  Sjælden 

  Sjælden 

  Bivirkning 

  Hyppighed 

  KOL 

  Hyppighed 

  astma 

  Infektion eller sårdannelse i huden 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Tør hud 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Urinvejsinfektion 

  Sjælden 

  Sjælden 

  Halsbrand 

  Sjælden 

  Ikke kendt 

  Overfølsomhed, herunder akut allergisk reaktion 

  Ikke kendt 

  Sjælden 

  Mundbetændelse 

  Ikke kendt 

  Sjælden 

  Væskemangel 

  Ikke kendt 

  Ikke kendt 

  Bihulebetændelse 

  Ikke kendt 

  Ikke kendt 

  Blokering af tarmene eller ingen bevægelse i tarmen, 

  tarmslyng 

  Ikke kendt 

  Ikke kendt 

  Kvalme 

  Ikke kendt 

  Ikke kendt 

  Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) 

  Ikke kendt 

  Ikke kendt 

  Hævede led 

  Ikke kendt 

  Ikke kendt 

  Der kan forekomme akutte allergiske reaktioner efter inhalation af Spiriva Respimat, som f.eks. udslæt, nældefeber, hævelser i mund og ansigt eller pludselige problemer med vejrtrækningen, eller andre overfølsomhedsreaktioner (såsom pludseligt fald i blodtrykket eller svimmelhed). Sådanne reaktioner kan forekomme enkeltvis eller som led i en svær allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). 

  Herudover, som for alle andre lægemidler til inhalation, kan der forekomme en uventet trykken for brystet, hoste, pibende/hvæsende vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter inhalation. 

  Kontakt straks lægen, hvis noget af dette forekommer. 

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

   

  Lægemiddelstyrelsen  

  Axel Heides Gade 1  

  DK-2300 København S 

  Websted: www.meldenbivirkning.dk  

  E-mail: dkma@dkma.dk 

   

  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

  Brug ikke Spiriva Respimat efter den udløbsdato, der står på pakningen og inhalatoren efter “EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  Spiriva Respimat skal kasseres senest 3 måneder efter, at den er taget i brug første gang (se Brugsanvisningen). 

  Må ikke fryses. 

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Spiriva Respimat indeholder

  • Aktivt stof: Tiotropium. Der frigives 2,5 mikrogram tiotropium ved hvert pust (der skal 2 pust til en dagsdosis) som svarer til 3,124 mikrogram tiotropiumbromidmonohydrat.
  • Den frigivne dosis er den dosis, der er tilgængelig for patienten efter passage gennem mundstykket.
  • Øvrige indholdsstoffer er benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, renset vand og saltsyre til justering af pH.

  Udseende og pakningsstørrelser

  Spiriva Respimat pakningen indeholder en patron med en opløsning til inhalation og en Respimat inhalator. Patronen skal indsættes i inhalatoren, før den tages i brug første gang. 

  Enkeltpakning:1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser

  Dobbeltpakning: 2 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser

  Tredobbelt pakning: 3 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser

  Ottedobbelt pakning: 8 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser

  Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

   

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og Fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Boehringer Ingelheim International GmbH
  D-55216 Ingelheim am Rhein
  Tyskland 

  Fremstiller

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
  D-55216 Ingelheim am Rhein 

  Tyskland 

  Dansk repræsentant

  Boehringer Ingelheim Danmark A/S 

  Strødamvej 52, 2100 København Ø
  info.cop@boehringer-ingelheim.com 

  Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

  Austria, Liechtenstein: 

  Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation 

  Belgium, Luxembourg: 

  Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler 

  Bulgaria: 

  Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация 

  Cyprus, Greece: 

  Spiriva Respimat 2.5 μικρογραμμάρια, εισπνεόμενο διάλυμα 

  Czech Republic: 

  Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci 

  Denmark: 

  Spiriva Respimat Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvæske, 

  opløsning 

  Estonia: 

  SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses 

  Finland: 

  SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos 

  France: 

  Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation 

  Germany: 

  Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation 

  Hungary: 

  Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat 

  Iceland: 

  Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt 

  Ireland, Malta, UK: 

  Spiriva Respimat 2.5 microgram, inhalation solution 

  Italy: 

  Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione 

  Latvia: 

  Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām 

  Lithuania: 

  Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas 

  Netherlands: 

  Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing 

  Norway: 

  Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning 

  Poland: 

  Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do 

  inhalacji 

  Portugal: 

  Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão 

  Romania: 

  SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat 

  Slovakia: 

  Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka 

  Slovenia: 

  Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje 

  Spain: 

  Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación 

  Sweden: 

  Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning 

   

  Brugsanvisning

  Brugsanvisning

  Introduktion

  Læs denne brugsanvisning, før du tager Spiriva Respimat i brug. Børn bør kun bruge Spiriva Respimat med hjælp fra en voksen. 

  Inhalatoren skal kun bruges ÉN GANG OM DAGEN. Hver gang tages TO PUST. 

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  • Hvis du ikke har brugt Spiriva Respimat inden for de sidste 7 dage, skal du udløse et pust ned mod gulvet.
  • Hvis du ikke har brugt Spiriva Respimat i mere end 21 dage, skal du gentage trin 4-6, indtil der ses en medicinsky. Derefter skal trin 4-6 gentages yderligere tre gange.
  • Rør ikke ved perforeringsnålen nederst i bundstykket.

  Rengøring af Spiriva Respimat

  Mundstykket inkl. metaldysen rengøres med en fugtig klud mindst 1 gang om ugen.
  Hvis der forekommer en let misfarvning af metaldysen i mundstykket, betyder dette ikke noget for anvendelsen af Spiriva Respimat.
  Spiriva Respimat inhalatoren kan eventuelt rengøres på ydersiden med en fugtig klud. 

  Hvornår er det nødvendigt med en ny Spiriva Respimat

  • Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram
  • Spiriva Respimat indeholder 60 pust (30 dagsdoser), hvis den anvendes som beskrevet (to pust/én gang om dagen).
  • Dosisindikatoren viser, hvor meget medicin, der omtrent er tilbage.
  • Når dosisindiktatoren når ind i det røde område, er der medicin til ca. 7 dage tilbage (dvs. 14 pust). På dette tidspunkt skal du anskaffe en ny Spiriva Respimat.
  • Når dosisindikatoren er nået til slutningen af den røde skala, låser Spiriva Respimat automatisk - der kan ikke udløses flere doser. Herefter kan det klare bundstykke ikke drejes yderligere.
  • Spiriva Respimat skal afleveres på apoteket som medicinaffald senest 3 måneder efter, at du har klargjort den til brug, også selv om den ikke er blevet tømt eller er blevet brugt.

  Klargøring

  1. Tag det klare bundstykke af 

  • Hold låget lukket.
  • Tryk sikkerhedslåsen ind for at trække det klare bundstykke af.

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  2. Indsæt patron 

  • Sæt den smalle ende af patronen ind i inhalatoren.
  • Pres inhalatoren mod et fast underlag, indtil der høres et klik - patronen vil stikke ud.

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  3. Sæt det klare bundstykke på 

  • Sæt det klare bundstykke tilbage, så det siger klik.

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  4. Drej 

  • Hold låget lukket.
  • Drej det klare bundstykke i samme retning som pilene på etiketten, indtil det siger klik (en halv omgang).

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  5. Åben 

  • Åben låget og bøj det helt ud til siden.

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  6. Tryk 

  • Hold inhalatoren, så den peger ned mod gulvet.
  • Tryk på udløserknappen.
  • Luk låget igen.
  • Gentag trin 4-6, indtil der ses en medicinsky.
  • Når der ses en medicinsky, gentages trin 4-6 yderligere tre gange.

  Nu er inhalatoren klar til brug. Disse forberedelser påvirker ikke antallet af tilgængelige doser. Når inhalatoren er klargjort, kan den afgive 60 pust (svarende 

  til 30 doser). 

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  Daglig brug

  DREJ 

  • Hold låget lukket.
  • DREJ det klare bundstykke i samme retning som pilene på etiketten, indtil det siger klik (en halv omgang).

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  ÅBEN 

  • ÅBEN låget og bøj det helt ud til siden.

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  TRYK 

  • Pust langsomt helt ud.
  • Slut læberne tæt omkring mundstykket uden at blokere for lufthullerne. Inhalatoren skal pege mod den bagerste del af mundhulen.
  • Start en langsom indånding gennem munden og TRYK samtidig på udløserknappen. Bliv ved med at trække vejret langsomt ind gennem munden, så længe du kan.
  • Hold vejret i 10 sekunder eller så længe som muligt.
  • Gentag DREJ, ÅBEN, TRYK, så du får 2 pust.
  • Luk låget og lad det være lukket, indtil du skal bruge inhalatoren igen.

  Spiriva Respimat Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 

  Ofte stillede spørgsmål og svar  

  Det er svært at sætte patronen helt ind 

  Kom du til at dreje på det klare bundstykke, før du indsatte patronen?  

  Åben låget, tryk på udløserknappen og indsæt så patronen.  

   

  Satte du patronen ind med den brede ende først?  

  Indsæt patronen med den smalle ende først.  

  Jeg kan ikke trykke udløserknappen ind 

  Har du drejet det klare bundstykke?  

  Hvis ikke, drej det klare bundstykke indtil det siger klik (en halv omgang). 

  Peger dosisindikatoren på Spiriva Respimat på nul?  

  Spiriva Respimat inhalatoren er låst - de 60 pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny Spiriva Respimat klar til brug. 

  Jeg kan ikke dreje det klare bundstykke 

  Har du allerede drejet bundstykket? 

  Hvis det klare bundstykke allerede er drejet, følg trinene ”ÅBEN” og “TRYK” under ”Daglig brug” for at udløse din medicin. 

  Peger dosis indikatoren på Spiriva Respimat på nul?  

  Spiriva Respimat inhalatoren er låst - de 60 pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny Spiriva Respimat klar til brug. 

   

  Dosisindikatoren på Spiriva Respimat peger på nul for hurtigt 

  Har du brugt Spiriva Respimat som anført (to pust/en gang om dagen)?  

  Spiriva Respimat holder i 30 dage, hvis den bruges til to pust en gang om dagen.  

   

  Drejede du det klare bundstykke før du indsatte patronen?  

  Dosisindikatoren tæller hvert drej på det klare bundstykke, om patronen sidder i eller ej.  

  Har du regelmæssigt tjekket om Spiriva Respimat virker ved at trykke på udløserknappen? 

  Når først Spiriva Respimat er klargjort, behøver du ikke tjekke den, hvis den bruges dagligt.  

   

  Indsatte du patronen i en brugt Spiriva Respimat?  

  Sæt altid en ny patron ind i en NY Spiriva Respimat. Medicinskyen kommer af sig selv 

  Var låget åbent, da du drejede det klare bundstykke?  

  Luk låget og drej derefter det klare bundstykke. 

  Trykkede du udløserknappen ind, da du drejede på det klare bundstykke?  

  Luk låget så udløserknappen er dækket og drej så det klare bundstykke. 

  Drejede du ikke det klare bundstykke indtil det sagde klik?  

  Drej det klare bundstykke i en vedvarende bevægelse indtil det siger klik (en halv omgang). 

  Der kommer ingen medicinsky 

  Har du indsat en patron? Hvis ikke, indsæt en patron.  

  Har du gentaget Drej, Åben, Tryk færre end tre gange efter du indsatte en patron? Gentag Drej, Åben, Tryk tre gange efter patronen er sat ind som vist i trinene 4-6 under ”Klargøring”. 

  Peger dosisindikatoren på Spiriva Respimat mod nul? Hvis dosis indikatoren peger mod 0 har du brugt al din medicin og inhalatoren er låst. 

  Når først Spiriva Respimat er samlet, må det klare bundstykke eller patronen ikke fjernes. Sæt altid en ny patron i en NY Spiriva Respimat. 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2018 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...