Zovirax

øjensalve 30 mg/g

ChemVet

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovirax® 30 mg/g (3%), øjensalve 

Aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Zovirax® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på http://www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovirax®
 3. Sådan skal du bruge Zovirax®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovirax® øjensalve virker ved at hæmme formering af herpesvirus og anvendes til behandling af herpes i øjet.

Lægen kan have givet dig Zovirax® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovirax®

Brug ikke Zovirax®

 • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for aciclovir, valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovirax®(se afsnit 6).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Zovirax®

 • Øjensalven kan give forbigående mild svie umiddelbart efter påsmøring.
 • Du må ikke bruge kontaktlinser, mens du er i behandling med Zovirax® øjensalve.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Zovirax® og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovirax® efter aftale med lægen. 

Amning 

Du kan bruge Zovirax®, selvom du ammer. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax® kan give sløret syn lige efter brug. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, til dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Zovirax®

Brug altid Zovirax® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Læg cirka 1 cm øjensalve i nederste øjenlågsrand 5 gange daglig. 

Zovirax ChemVet Pharma ApS øjensalve 30 mg/g 

Fortsæt i mindst 3 dage efter symptomerne er ophørt. 

Hvis du har brugt for meget Zovirax®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Zovirax®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Zovirax®

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Zovirax®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Zovirax® 

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Zovirax® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • irritation i øjet, pga. overfladisk påvirkning af hornhinden.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • mild irritation af øjet
 • svien
 • øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • betændelse i øjenlågsrande (bygkorn).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Zovirax® må ikke opbevares over 25 °C.Opbevares i original beholder,tæt tillukket,for at beskytte mod fugt. 

Brug ikke Zovirax® mere end 1 måned efter åbning. 

Brug ikke Zovirax® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Zovirax® 30 mg/g (3%) øjensalve indeholder:

Aktivt stof: Aciclovir.  

 

Øvrige indholdsstoffer: Hvid vaselin.  

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Zovirax®øjensalve er en blød, ensartet, halvgennemsigtig, hvid til let gullig salve. 

Pakningsstørrelse  

Tube med 4,5 g øjensalve. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS 

A.C. Illums Vej 6, DK-8600 Silkeborg. 

Ompakning og frigivelse

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg  

 

Zovirax® er et registreret varemærke, som tilhører GlaxoSmithKline koncernen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...