Felodipin "Actavis"

depottabletter 5 mg og 10 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Felodipin Actavis

5 mg og 10 mg depottabletter

Felodipin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 •  Lægen har ordineret Felodipin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har. 
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 
 •  Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse 
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin Actavis 
 3. Sådan skal du tage Felodipin Actavis 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring 
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Felodipin Actavis indeholder det aktive stof felodipin, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes calciumblokkere af dihydropyridintypen. Disse virker ved at afslappe de glatte muskler i blodkarrenes vægge og udvide blodkarrene, så blodtrykket sænkes. 

  

Felodipin Actavis anvendes: 

 • til behandling af forhøjet blodtryk (essentiel hypertension).
 • Til behandling af en bestemt type brystsmerter, der opstår under motion (stabil angina pectoris).

 

Lægen kan have givet dig Felodipin Actavis til noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin Actavis

Tag ikke Felodipin Actavis, hvis du:

 • er overfølsom (allergisk) over for felodipin, andre tilsvarende stoffer (calciumblokkere af dihydropyridintypen) eller et af de øvrige indholdsstoffer (se pkt. 6).
 • har en meget lav puls og lavt blodtryk (kardiogent shock).
 • har alvorlige forsnævringer (stenosis) af kroppens hovedpulsåre eller af hjerteklapperne (mitral- eller aortaklapperne).
 • har en forstørret hjertemuskel (hypertrofisk kardiomyopati).
 • får brystsmerter selv under hvile eller ved minimal anstrengelse (ustabil angina pectoris).
 • har haft et hjerteanfald inden for de sidste 2 måneder.
 • har ubehandlet hjerteinsufficiens, som giver hævelser af arme og ben, svaghed og åndenød
 • har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • er gravid eller har planer om at blive gravid (se under afsnittet ”Graviditet”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Felodipin Actavis, hvis du: 

 • har alvorligt nedsat nyrefunktion
 • har nedsat leverfunktion.
 • har en hjertelidelse.
 • har for hurtig puls (takykardi).
 • har forsnævringer (stenosis) af kroppens hovedpulsåre og af hjerteklapperne (mitralog aortaklapperne).
 • har forstyrrelser i hjertets ledingssystem (anden- eller tredjegrads hjerteblok).
 • har dårlig mundhygiejne, da dette kan øge din risiko for tandkødsbetændelse under behandlingen med Felodipin Actavis.

Brug af anden medicin sammen med Felodipin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Tal med din læge, hvis du tager:  

 • anden blodtrykssænkende medicin såsom hydrochlorthiazider (vanddrivende), betablokkere (mod forhøjet blodtryk), nitrater (mod hjerte- og kredsløbslidelser), tricykliske antidepressiva (mod depression) eller phenothiaziner (mod psykoser).
 • amiodaron, diltiazem eller verapamil (hjertemedicin).
 • digoxin (hjertemedicin).
 • fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miconazol eller voriconazol (mod svampeinfektion).
 • erythromycin, clarithromycin eller telithromycin (antibiotika).
 • rifampicin eller rifabutin (mod tuberkulose).
 • fluoxetin eller fluovoxamin (mod depression).
 • tacrolimus eller ciclosporin (medicin, der undertrykker immunforsvaret fx efter organtransplantationer).
 • phenobarbital, phenytoin eller carbamazepin (mod epilepsi).
 • cimetidin (mod halsbrand og mavesår).
 • nevirapin, ritonavir, sakinavir (til behandling af HIV).
 • naturlægemidler, der indeholder Johannesurt (hypericum perforatum).

Brug af Felodipin Actavis sammen med mad og drikke

Se afsnit 3 ”Sådan skal du tage Felodipin Actavis”.   

 

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.  

 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.    

 

Graviditet   

Du må ikke tage Felodipin Actavis, hvis du er gravid.  

Hvis du tror, du er gravid, planlægger at blive gravid eller bliver gravid mens du er i behandling med Felodipin Actavis, skal du umiddelbart stoppe med at tage medicinen og kontakte din læge.  

 

Amning   

Felodipin udskilles i modermælken og brug af Felodipin Actavis anbefales derfor ikke, hvis du ammer. Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager  dette lægemiddel.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Felodipin Actavis kan give bivirkninger som svimmelhed eller træthed. Dette gælder især i begyndelsen af behandlingen, hvis dosis øges eller ved samtidig indtagelse af alkohol. Du bør ikke færdes i trafikken eller arbejde med maskiner, hvis du mærker disse bivirkninger.  

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Felodipin Actavis 

Felodipin Actavis indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Felodipin Actavis

Sådan skal du tage Felodipin Actavis Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne 

5 mg tabletter: 

  

Forhøjet blodtryk: 

Startdosis er 1 tablet (5 mg) én gang daglig. Hvis det er nødvendigt, kan lægen øge din dosis til 2 tabletter (10 mg) daglig eller udskrive et ekstra lægemiddel for at sænke dit blodtryk. 

  

Brystsmerter: 

startdosis er 1 tablet (5 mg) én gang daglig. Hvis det er nødvendig, kan lægen øge din dosis til 2 tabletter (10 mg) én gang daglig. 

  

10 mg tabletter: 

  

Forhøjet blodtryk: 

Startdosis er 5 mg én gang daglig (Felodipin Actavis er også tilgængelig i tabletter på 5 mg felodipin). Hvis det er nødvendigt, kan lægen øge din dosis til 1 tabet Felodipin Actavis
10 mg (svarende til 10 mg felodipin) dagligt eller udskrive et ekstra lægemiddel for at sænke dit blodtryk. 

  

Brystsmerter: 

Startdosis er 5 mg felodipin én gang daglig. Hvis det er nødvendigt, kan lægen øge din dosis til 1 tablet Felodipin Actavis 10 mg (svarende til 10 mg felodipin). 

  

Ældre 

Lægen vil fastsætte din startdosis. 

  

Børn 

Felodipin Actavis bør ikke anvendes til børn. 

  

Nedsat leverfunktion 

Du må ikke tage Felodipin Actavis, hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion. 

Hvis du har en leversygdom, vil din læge følge din tilstand og muligvis nedsætte din dosis. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion, vil din læge følge din tilstand og muligvis ændre din dosis. 

  

Sådan tager du tabletterne

 • Depottabletterne skal synkes hele og tages på samme tid hver dag (fx om morgenen) med et glas væske. De må ikke knuses, tygges eller deles.
 • Du må ikke tage Felodipin Actavis sammen med grapefrugtjuice, da det kan forstærke virkningen af Felodipin Actavis.
 • Depottabletterne skal tages på tom mave eller med et let måltid. Tager du dem sammen med mad, må måltidet ikke være for fedtrigt.
 • Tag depottabletterne så længe din læge siger at du skal. Det kan være farligt at stoppe uden din læges anvisning.

Hvis du har taget for mange Felodipin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Felodipin Actavis, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

  

Symptomer på overdosering er: Svimmelhed og besvimelse på grund af meget lavt blodtryk og i sjældne tilfælde langsom hjerterytme (bradykardi). 

  

Hvis du har glemt at tage Felodipin Actavis 

Hvis du har glemt at tage Felodipin Actavis, skal du tage den glemte dosis så snart du kommer i tanke om det. Derefter skal du fortsætte som planlagt. Du må ikke tage to doser på én gang. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

  

Hvis du holder op med at tage Felodipin Actavis

Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Felodipin Actavis, da du så kan få abstinenssymptomer. Hvis du stopper for hurtigt med behandlingen, kan du få forhøjet blodtryk igen. Tal med din læge inden du stopper med behandlingen og følg lægens anvisninger. 

4. Bivirkninger

Felodipin Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Hvis du oplever følgende allergiske reaktioner, skal du stoppe med at tage Felodipin Actavis og kontakte din læge: Hævelse af ansigt, læber, mund, hals og tunge, som kan medføre vejrtræknings- eller synkebesvær. 

  

Fortæl det til din læge, hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Hovedpine, tinnitus (ringen for ørerne), rødmen. Disse forekommer især i begyndelsen af behandlingen eller hvis dosis øges, og de forsvinder som regel ved fortsat behandling. Hævelse af arme og ben (især anklerne). 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede): 

Anfald af brystsmerter eller forværring af brystsmerter (angina pectoris), især i begyndelsen af behandlingen. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede): 

Prikkende og stikkende fornemmelse i huden, svimmelhed, træthed, rastløshed, hjertebanken, hurtig puls (takykardi), meget lavt blodtryk, besvimelse, stakåndethed, kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, mavesmerter, hudkløe, nældefeber, udslæt, lysfølsomhed, øget svedtendens,  

tandkødsbetændelse eller hævelse af tandkødet, led- eller muskelsmerter, rysten, hyppig vandladning, vægtøgning. 

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1-10 ud af 10.000 behandlede): 

Lillafarvning af huden. 


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Hjertetilfælde, leverforstyrrelser som ses ved forhøjede levertal, afskallende hud (exfoliativ dermatitis), impotens, forstørrede brystkirtler hos mænd, kraftig menstruationsblødning, feber. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 


Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevar Felodipin Actavis utilgængeligt for børn.  

Opbevar ikke Felodipin Actavis ved temperaturer over 25 °C. 

Brug ikke Felodipin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen, efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Felodipin Actavis depottabletter 5 mg og 10 mg indeholder

 • Det virksomme indholdsstof er felodipin. En depottablet indeholder 5 mg eller 10 mg felodipin.
 • De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, lactosemonohydrat, povidon K25, propylenglycol, propylgallat (Ph. Eur), magnesiumstearat (Ph. Eur.), kolloid vandfri silica, talcum, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), titandioxid (E171). 

  

Udseende  

Felodipin Actavis 5 mg er en lyserød, rund, bikonveks, filmovertrukket depottablet mærket 5 på den ene side.  

Felodipin Actavis 10 mg er en rødbrun, rund, bikonveks, filmovertrukket depottablet mærket 10 på den ene side.  

  

Pakningsstørrelser 

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 og 1000 depottabletter.  

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78,  

220 Hafnarfjordur, Island.  

  

Fremstiller 

Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple,  

Devon EX32 8NS, England  

  

Repræsentant i Danmark 

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte. 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne

Danmark, Finland, Norge, Sverige: Felodipin Actavis
Tyskland:

Felodipin-Actavis 5 mg 

Felodipin-Actavis 10 mg 

Holland:

Felodipin Actavis Retard 5 mg 

Felodipin Actavis Retard 10 mg  

Portugal: Felodipina Actavis
England:

Vascalpha 5 mg Prolonged Release Tablets 

Vascalpha 10 mg Prolonged Release Tablets 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i juni 2012. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...