Mixtard 30 InnoLet

injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml

Novo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mixtard® 30 InnoLet®  

100 IE/ml (internationale enheder/ml) injektionsvæske, suspension i fyldt pen 

humant insulin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mixtard®
 3. Sådan skal du tage Mixtard®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mixtard® er en blanding af hurtigtvirkende og langtidsvirkende humant insulin.  

 

Mixtard® anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos patienter med sukkersyge (diabetes mellitus). Diabetes er en sygdom, hvor kroppen ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Mixtard® kan hjælpe med til at forhindre komplikationer fra din diabetes. 

 

Mixtard® begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 30 minutter efter injektion, og virkningen holder i ca. 24 timer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mixtard®

Tag ikke Mixtard®

► Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mixtard®, se under punkt 6.  

► Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker), se Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.  

► I insulininfusionspumper. 

► Hvis InnoLet® tabes, beskadiges eller knuses. 

► Hvis insulinet ikke har været opbevaret korrekt, eller hvis det har været frosset, se punkt 5

► Hvis insulinet ikke fremstår ensartet hvidt og uklart efter opblanding.  

 

Hvis noget af ovenstående gør sig gældende, må du ikke bruge Mixtard®. Tal med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Før du tager Mixtard®

► Kontrollér på etiketten, at det er den rigtige insulintype. 

► Brug altid en ny nål til hver injektion for at undgå forurening. 

► Nåle og Mixtard® InnoLet® må ikke deles med andre. 

► Mixtard® InnoLet® er kun egnet til indsprøjtning under huden. Tal med lægen, hvis du har behov for at indsprøjte din insulin på en anden måde. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Nogle omstændigheder og aktiviteter kan have indflydelse på dit insulinbehov. Tal med din læge: 

► Hvis du har problemer med nyrer, lever, binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel. 

► Hvis du dyrker mere motion, end du plejer, eller ønsker at ændre din kost, da dette kan påvirke dit blodsukkerniveau. 

► Hvis du bliver syg, skal du fortsætte med at tage insulin og kontakte din læge. 

► Hvis du har planer om at rejse til udlandet, kan en eventuel tidsforskel påvirke insulinbehovet og injektionstidspunktet.  

Brug af anden medicin sammen med Mixtard®

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Nogle lægemidler påvirker dit blodsukkerniveau, og dette kan betyde at din insulindosis skal ændres. Nedenstående liste omfatter en række almindelige lægemidler, som kan påvirke din insulinbehandling. 

 

Dit blodsukkerniveau kan falde (hypoglykæmi), hvis du tager:  

 • Andre lægemidler til behandling af diabetes
 • Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (til behandling af depression)
 • Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk)
 • ACE-hæmmere (angiotensin-konverterings-enzym-hæmmere) (til behandling af visse hjertelidelser eller forhøjet blodtryk)
 • Salicylater (smertestillende og febernedsættende)
 • Anabolske steroider (såsom testosteron)
 • Sulfonamider (til behandling af infektioner).

 

Dit blodsukkerniveau kan stige (hyperglykæmi), hvis du tager:  

 • Oral prævention (p-piller)
 • Thiazider (til behandling af forhøjet blodtryk eller ved væskeophobning)
 • Glukokortikoider (såsom "cortison" til behandling af inflammation (vævsirritation))
 • Skjoldbruskkirtelhormon (til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen)
 • Sympatomimetika (såsom adrenalin, salbutamol eller terbutalin til behandling af astma)
 • Væksthormon (lægemiddel, der stimulerer væksten af skelet og legeme og har en udtalt effekt på kroppens stofskifteprocesser)
 • Danazol (lægemiddel, der påvirker ægløsning).

 

Octreotid og lanreotid (til behandling af akromegali, en sjælden hormonel sygdom, der sædvanligvis forekommer hos midaldrende voksne og skyldes, at hypofysen danner for meget væksthormon) kan enten øge eller reducere dit blodsukkerniveau.  

 

Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk) kan svække eller fuldstændigt undertrykke de første advarselssignaler på lavt blodsukker. 

 

Pioglitazon (tabletter, der bruges til behandling af type 2-diabetes) 

Nogle patienter med årelang type 2-diabetes og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, som er blevet behandlet med pioglitazon og insulin, oplevede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig kortåndethed, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). 

 

Fortæl det til din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager noget af ovenstående medicin. 

Brug af Mixtard® sammen med alkohol

► Hvis du drikker alkohol, kan dit insulinbehov ændres, og dit blodsukkerniveau kan enten stige eller falde. Omhyggelig kontrol anbefales.  

Graviditet og amning

► Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Mixtard® kan anvendes under graviditet.
Din insulindosis skal eventuelt ændres under graviditet og efter fødsel. Nøje kontrol med din diabetes, specielt forebyggelse af hypoglykæmi (lavt blodsukker), er vigtigt for dit barns helbred.  

► Der er ingen begrænsninger ved behandling med Mixtard® under amning.  

 

Spørg din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken til råds, før du tager dette lægemiddel, hvis du er gravid eller ammer.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

► Spørg din læge, om du må køre bil eller arbejde med maskiner: 

 • Hvis du ofte har hypoglykæmi.
 • Hvis du har svært ved at opdage symptomerne på hypoglykæmi.

 

Hvis dit blodsukker er lavt eller højt, kan det påvirke din koncentrations- og reaktionsevne, og dermed også din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær opmærksom på, at du kan bringe dig selv og andre i fare.  

Mixtard® indeholder natrium

Mixtard® indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. Mixtard® er stort set natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Mixtard®

Dosis og hvornår du skal tage dit insulin

Tag altid dit insulin og justér din dosis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

 

Spis et måltid eller et mellemmåltid indeholdende kulhydrater inden for 30 minutter efter injektionen for at undgå lavt blodsukker. 

 

Du må ikke skifte insulin, medmindre din læge siger, at du skal. Hvis lægen ændrer dit insulin til en anden insulintype eller et andet insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af din læge. 

 

Brug til børn og unge 

Mixtard® kan anvendes til børn og unge. 

 

Anvendelse til særlige patientgrupper 

Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, eller hvis du er over 65 år, skal du kontrollere dit blodsukker mere regelmæssigt og diskutere ændringer af din insulindosis med lægen. 

Hvordan og hvor du skal injicere

Mixtard® administreres ved injektion under huden (subkutant). Du må aldrig selv injicere direkte i en vene (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Mixtard® InnoLet® er kun egnet til indsprøjtning under huden. Tal med lægen, hvis du har behov for at indsprøjte din insulin på en anden måde. 

 

For hver injektion skal du vælge et nyt injektionssted inden for det bestemte hudområde, som du bruger. Dette kan nedsætte risikoen for at udvikle hudfortykkelse eller sprækker i huden, se punkt 4. De bedste steder til injektion er: Foran på maveskindet, ballen, foran på låret eller overarmen. Insulinet har en hurtigere virkning, hvis du injicerer i maveskindet. Du skal altid måle dit blodsukker regelmæssigt. 

Sådan bruger du Mixtard® 30 InnoLet®

Mixtard® 30 InnoLet® er en fyldt engangspen, som indeholder en blanding af hurtigtvirkende og langtidsvirkende humant insulin i forholdet 30/70. 

 

Læs omhyggeligt Brugervejledningen til Mixtard® 30 InnoLet®, der er inkluderet i denne indlægsseddel. Du skal bruge pennen som beskrevet i Brugervejledningen til Mixtard® 30 InnoLet®. 

 

Kontrollér altid, at det er den korrekte pen, du bruger, før du injicerer dit insulin. 

Hvis du har taget for meget insulin

Hvis du tager for meget insulin, bliver dit blodsukker for lavt (hypoglykæmi). Se Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4

Hvis du har glemt at tage insulin

Hvis du glemmer at tage insulin, kan dit blodsukker blive for højt (hyperglykæmi). Se Følger af diabetes under punkt 4

Hvis du holder op med at tage insulin

Stop ikke med at tage insulin uden først at tale med din læge, der kan fortælle dig, hvad der skal gøres. Manglende insulin kan føre til meget højt blodsukker (alvorlig hyperglykæmi) og ketoacidose. Se Følger af diabetes under punkt 4

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger

Lavt blodsukker (hypoglykæmi) er en meget almindelig bivirkning. Det kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede. 

 

Lavt blodsukker kan forekomme, hvis du:  

 • Injicerer for meget insulin.
 • Spiser for lidt eller springer et måltid over.
 • Motionerer mere end normalt.
 • Drikker alkohol, se Brug af Mixtard® sammen med alkohol under punkt 2.

 

Tegn på lavt blodsukker: Koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hjertebanken, kvalme, usædvanlig stor sultfornemmelse, midlertidige synsforstyrrelser, døsighed, unormal træthed og svaghed, nervøsitet eller rysten, bekymring, forvirring og koncentrationsbesvær.  

 

Alvorligt lavt blodsukker kan føre til bevidstløshed. Hvis alvorligt lavt blodsukker forbliver ubehandlet i længere tid, kan det medføre hjerneskade (midlertidig eller varig) og i værste fald død. Du kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis du får en injektion med hormonet glucagon af en person, der er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis du får glucagon, skal du have glucose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart du igen er ved bevidsthed. Hvis du ikke reagerer på glucagonbehandlingen, skal du behandles på hospitalet. 

 

Du skal gøre følgende, hvis du oplever lavt blodsukker:  

► Hvis du oplever lavt blodsukker, skal du spise glucosetabletter eller et sukkerholdigt produkt (f.eks. slik, kiks, frugtjuice). Mål dit blodsukker, hvis det er muligt, og hvil dig. Medbring for en sikkerheds skyld altid glucosetabletter eller et sukkerholdigt produkt. 

►Når symptomerne på lavt blodsukker er forsvundet, eller når dit blodsukkerniveau er stabiliseret, kan du fortsætte med insulinbehandlingen som sædvanligt. 

► Hvis du får så lavt blodsukker, at du besvimer, hvis du har haft behov for en injektion med glucagon, eller hvis du har haft gentagne tilfælde af lavt blodsukker, skal du tale med din læge. Mængden af eller tidspunktet for insulin, kost eller motion skal muligvis ændres.  

 

Fortæl relevante personer, at du har diabetes, og hvilke konsekvenser det kan have, herunder risikoen for at besvime på grund af lavt blodsukker. Fortæl dem, at hvis du besvimer, skal du vendes om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp. Du må ikke få noget at spise eller drikke, da du kan blive kvalt. 

 

Alvorlige allergiske reaktioner over for Mixtard® eller et af indholdsstofferne (kaldet systemisk allergisk reaktion) er en meget sjælden bivirkning, men den kan være livstruende. Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

 

Kontakt straks lægen: 

 • Hvis allergisymptomerne spreder sig til andre dele af kroppen.
 • Hvis du pludselig føler dig utilpas, og du begynder at svede, kaster op, får åndedrætsbesvær, hjertebanken eller bliver svimmel.
  ► Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer.

Oversigt over andre bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger  

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede. 

 

Symptomer på allergi: Lokale allergiske reaktioner (smerte, rødme, nældefeber (udslæt), inflammation (vævsirritation), blå mærker, hævelse og kløe) på injektionsstedet kan forekomme. Symptomerne forsvinder normalt inden for få uger ved fortsat insulinbehandling. Kontakt straks din læge, hvis symptomerne ikke forsvinder, eller hvis de spreder sig til andre dele af kroppen. Se også Alvorlige allergiske reaktioner ovenfor. 

 

Forandringer på injektionsstedet (lipodystrofi): Fedtvævet under huden på injektionsstedet kan skrumpe ind (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Hvis man skifter injektionssted hver gang, kan det være med til at nedsætte risikoen for at udvikle disse hudforandringer. Hvis du bemærker, at huden på injektionsstedet sprækker eller bliver tyk, skal du fortælle det til din læge eller sygeplejerske. Sådanne reaktioner kan blive mere alvorlige, eller måske ændre optagelsen af insulinet, hvis du injicerer på et sådant sted. 

 

Diabetisk retinopati (en øjensygdom med relation til diabetes, som kan medføre synstab): Hvis du lider af diabetisk retinopati, kan dette forværres, hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt. Spørg din læge til råds om dette. 

 

Hævede led: Når du påbegynder insulinbehandling, kan væskeophobning forårsage hævede led, specielt ankler. Dette forsvinder normalt hurtigt. Hvis det ikke forsvinder, skal du tale med din læge. 

 

Smertefuld neuropati (smerte på grund af nervebeskadigelse): Hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt, kan du få en nerverelateret smerte. Dette kaldes akut smertefuld neuropati og er normalt forbigående. 

 

Meget sjældne bivirkninger  

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

 

Synsproblemer: Når du påbegynder insulinbehandling, kan du opleve synsforstyrrelser, men forstyrrelsen er normalt midlertidig. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

Følger af diabetes

Højt blodsukker (hyperglykæmi) 

 

Højt blodsukker kan forekomme, hvis du:  

 • Ikke har injiceret nok insulin.
 • Glemmer at injicere dit insulin eller stopper med at tage insulin.
 • Gentagne gange injicerer mindre insulin, end du har brug for.
 • Får en infektion og/eller feber.
 • Spiser mere, end du plejer.
 • Dyrker mindre motion, end du plejer.

 

Advarselssignaler på højt blodsukker:  

Advarselssignalerne kommer gradvist. De omfatter: Hyppig vandladning, tørst, appetitløshed, kvalme eller opkastning, døsighed eller træthed, rød, tør hud, mundtørhed og frugtlugtende (acetonelugtende) ånde. 

 

Du skal gøre følgende, hvis du får højt blodsukker: 

► Hvis du oplever nogle af ovennævnte signaler: Mål dit blodsukkerniveau, kontrollér om muligt urinen for ketonstoffer og søg straks lægehjælp. 

► Disse symptomer kan betyde, at du har en meget alvorlig tilstand kaldet diabetisk ketoacidose (ophobning af syre i blodet, da kroppen nedbryder fedt i stedet for sukker). Denne tilstand kan ubehandlet resultere i diabetisk koma og i værste fald død. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen med InnoLet® efter ’EXP’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Før ibrugtagning: Opbevares i et køleskab ved 2 ºC - 8 ºC. Må ikke opbevares tæt på køleelementet. Må ikke fryses. 

 

Under brug eller medbragt som reserve: Må ikke opbevares i køleskabet eller fryses. Du kan have det med dig og opbevare det ved stuetemperatur (under 30 °C) i op til 6 uger. 

 

Opbevar InnoLet® med penhætten påsat, når du ikke anvender den, for at beskytte den mod lys.  

 

Kassér nålen efter hver injektion. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mixtard® 30 indeholder

 • Aktivt stof: Humant insulin. Mixtard® er en blanding bestående af 30% opløseligt humant insulin og 70% humant isophaninsulin. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin. Hver fyldt pen indeholder 300 IE humant insulin i 3 ml injektionsvæske, suspension.
 • Øvrige indholdsstoffer: Zinkchlorid, glycerol, metacresol, phenol, dinatriumphosphatdihydrat, natriumhydroxid, saltsyre, protaminsulfat, og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Mixtard® er en injektionsvæske, suspension. Efter opblanding skal injektionsvæsken fremstå ensartet hvid og uklar. 

Pakningsstørrelser med 1, 5 og 10 fyldte penne á 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Injektionsvæsken er uklar, hvid og vandig. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark 

 

Brugervejledningtil InnoLet® findes på bagsiden. 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

 

Mixtard®, InnoLet®, NovoFine® og NovoTwist® er varemærker ejet af Novo Nordisk A/S, Danmark 

 

© 2018 

Novo Nordisk A/S 

Brugervejledning til Mixtard® 30 injektionsvæske, suspension i InnoLet®.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager din InnoLet® i brug. Hvis ikke du følger denne brugervejledning omhyggeligt, kan du få for lidt eller for meget insulin, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau.
 

Din InnoLet® er en kompakt, fyldt pen, som kan afgive en dosis på mellem 1 og 50 enheder i spring på 1 enhed. InnoLet® er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle med en længde på op til 8 mm. Medbring for en sikkerheds skyld altid et ekstra insulindispenseringssystem, i tilfælde af at din InnoLet® mistes eller beskadiges. 

 

Mixtard 30 InnoLet 30 innolet® Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

Klargøring

Kontrollér navnet og farven på etiketten af din InnoLet® for at sikre, at den indeholder den korrekte insulintype. Dette er specielt vigtigt, hvis du bruger mere end én type insulin. Hvis du tager den forkerte insulintype, kan dit blodsukkerniveau blive for højt eller for lavt. Træk penhætten af.
Insulinet er lettere at opblande, hvis det har stuetemperatur. 

Opblanding af insulinet

Før hver injektion: 

 • Kontrollér, at der er mindst 12 enheder insulin tilbage i cylinderampullen for at sikre ensartet opblanding. Brug en ny InnoLet®, hvis der er mindre end 12 enheder tilbage.
 • Bevæg pennen op og ned mellem position A og B, så glaskuglen bevæger sig fra den ene ende af cylinderampullen til den anden (figur 1A) mindst 20 gange. Gentag denne bevægelse mindst 10 gange før hver injektion. Bevægelsen skal altid gentages, indtil al væsken er ensartet hvid og uklar.
 • Kontrollér altid før hver injektion, at du har opblandet insulinet. Hvis ikke du opblander insulinet, kan det forårsage upræcis dosering, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau. Efter opblanding gennemføres følgende injektionsprocedure uden forsinkelse.
  Mixtard 30 InnoLet 30 innolet® Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml

Påsætning af nålen

 • Brug altid en ny nål til hver injektion. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af insulin, blokerede nåle og upræcis dosering.
 • Vær opmærksom på ikke at bøje eller ødelægge nålen før brug.
 • Fjern papirforseglingen fra en ny engangsnål.
 • Skru nålen lige på din InnoLet® (figur 1B).
 • Fjern den store ydre og den indre nålehætte fra nålen. Den store ydre nålehætte kan opbevares i nålebeholderen.
  Forsøg aldrig at sætte den indre nålehætte tilbage på nålen. Du kan stikke dig på nålen.
  Mixtard 30 InnoLet 30 innolet® Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml

Klargøring for at fjerne luft før hver injektion

Der kan samle sig små luftbobler i nål og cylinderampul under normal brug.
 

For at undgå injektion af luft og sikre korrekt dosering: 

 • Indstil dosisvælgeren på 2 enheder ved at dreje den med uret.
 • Hold din InnoLet® med nålen opad, og bank let på cylinderampullen med fingeren et par gange (figur 1C), så eventuelle luftbobler samles i toppen af cylinderampullen.
 • Hold fortsat nålen opad, og tryk trykknappen ind, hvorved dosisvælgeren stilles tilbage til 0.
 • Kontrollér altid at der kommer en dråbe insulin til syne på nålens spids før injektion (figur 1C). Dette sikrer insulingennemløb. Hvis dette ikke sker, skift nålen og gentag proceduren, dog højst 6 gange.

 

Hvis der stadig ikke kommer en dråbe insulin til syne, er pennen defekt og må ikke bruges. 

 • Hvis ikke der kommer en dråbe til syne, injicerer du ikke noget insulin, selvom dosisvælgeren bevæger sig. Dette kan betyde, at nålen er blokeret eller ødelagt.
 • Klargør altid din InnoLet® før du injicerer. Hvis ikke du klargør din InnoLet®, kan du få for lidt eller eller slet intet insulin. Dette kan føre til et for højt blodsukkerniveau.
  Mixtard 30 InnoLet 30 innolet® Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml

Indstilling af dosis

 • Kontrollér altid, at trykknappen er helt i bund, og at dosisvælgeren står på 0.
 • Indstil det ønskede antal enheder ved at dreje dosisvælgeren med uret (figur 2).
 • Der høres et klik for hver enhed, der indstilles. Dosis kan korrigeres ved at dreje dosisvælgeren begge veje. Dosisvælgeren må ikke drejes, og dosis må ikke indstilles, når nålen er indsat i huden. Dette kan føre til upræcis dosering, og forårsage at dit blodsukker bliver for højt eller for lavt.

  Brug altid dosisskalaen og dosisvælgeren til at se, hvor mange enheder du har indstillet, før du injicerer insulinet. Tæl ikke antal penklik. Hvis du indstiller og injicerer den forkerte dosis, kan dit blodsukkerniveau blive for højt eller for lavt. Brug ikke restdosisskalaen, den viser kun cirka hvor meget insulin der er tilbage i din pen.

 

Du kan ikke indstille en dosis, som er højere end det antal enheder, der er tilbage i cylinderampullen. 

Mixtard 30 InnoLet 30 innolet® Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

Injektion af insulin

 • Stik nålen ind under huden. Anvend den injektionsteknik, din læge har anbefalet.
 • Injicér dosis ved at trykke trykknappen helt i bund (figur 3). Der høres en klikkende lyd, når dosisvælgeren stilles tilbage på 0.
 • Efter injektion skal nålen forblive under huden i mindst 6 sekunder for at sikre korrekt injektion af hele dosis.
 • Sørg for, at du ikke blokerer for dosisvælgeren under injektion, da det er vigtigt, at den kan returnere frit til 0, når der trykkes på trykknappen. Kontrollér altid at dosisvælgeren vender tilbage til 0 efter injektionen. Hvis dosisvælgeren stopper før den vender tilbage til 0, er den fulde dosis ikke blevet indgivet, hvilket kan resultere i et for højt blodsukkerniveau.
 • Kassér nålen efter hver injektion.
  Mixtard 30 InnoLet 30 innolet® Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml

Fjern nålen

 • Sæt den store ydre nålehætte på nålen, og skru nålen af (figur 4). Kassér den omhyggeligt.
 • Sæt penhætten tilbage på din InnoLet® for at beskytte insulinet mod lys.
  Mixtard 30 InnoLet 30 innolet® Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml

 

Brug altid en ny nål til hver injektion.
Fjern og kassér altid nålen efter hver injektion og opbevar din InnoLet® uden nålen påsat. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af insulin, blokerede nåle og upræcis dosering. 

Anden vigtig information

Omsorgspersoner skal være meget forsigtige når de håndterer brugte nåle - for at reducere risikoen for stikuheld og krydsinfektion.
 

Kassér omhyggeligt den brugte InnoLet® uden påsat nål.
 

Del aldrig din pen og nåle med andre. Det kan føre til krydsinfektion.
 

Del aldrig din pen med andre. Din medicin kan være skadelig for deres sundhed.
 

Opbevar altid din pen og nåle utilgængeligt for andre, specielt børn. 

Vedligeholdelse

InnoLet® er udformet til at fungere præcist og sikkert. Den skal behandles med omtanke. Hvis den tabes, beskadiges eller knuses, er der risiko for udsivning af insulin. Dette kan føre til upræcis dosering, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau.
 

InnoLet® kan renses udvendigt ved at tørre den med en medicinsk serviet. Den må ikke lægges i blød, vaskes eller smøres. Dette kan beskadige mekanismen og kan føre til upræcis dosering, og forårsage et for højt eller for lavt blodsukkerniveau.
 

Genopfyld aldrig din InnoLet®. Når den er tom, skal den kasseres. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...