Oramorph®

orale dråber, opløsning 20 mg/ml

L. Molteni

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oramorph 20 mg/ml orale dråber, opløsning 

Morphinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Oramorph til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Oramorph
 3. Sådan skal De tage Oramorph
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oramorph er et smertestillende middel, som påvirker de områder i hjernen, der registrerer smerter. De kan bruge Oramorph til behandling af stærke smerter. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Oramorph

Tag ikke Oramorph:

 • hvis de er allergisk over for morphin, andre stærke smertestillende midler (opioider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oramorph (angivet i afsnit 6).
 • hvis De er i behandling med anden morfinlignende medicin.
 • hvis De har tarmproblemer eller hvis De har forstoppelse.
 • hvis De har vejrtrækningsproblemer eller svær astma.
 • hvis De har alvorlig leversygdom.
 • hvis De har eller får pludselige mavesmerter.

Advarsler og forsigtighedsregler

De skal være opmærksom på, at De kan blive fysisk og psykisk afhængig af Oramorph, og at virkningen af Oramorph kan være nedsat efter lang tids brug.
 

Kontakt lægen, før De tager Oramorph: 

 • hvis De er i eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling for depression eller Parkinsons sygdom.
 • hvis De skal opereres eller er blevet opereret inden for de sidste 24 timer.
 • hvis De har åndedrætsbesvær.
 • hvis De har akutte mavesmerter.
 • hvis De har kronisk forstoppelse eller anden tarmsygdom.
 • hvis De har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag i hovedet eller af anden årsag).
 • hvis De har krampeanfald.
 • hvis De har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald.
 • hvis De har galdevejssygdomme.
 • hvis De har betændelse i bugspytkirtlen.
 • hvis De har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom).
 • hvis De har forstørret blærehalskirtel.
 • hvis De har for lavt stofskifte (myxødem).
 • hvis De får andre smertestillende midler (opioider).
 • hvis De har tendens til at blive svimmel og besvime på grund af for lavt blodtryk.
 • hvis De har hjerte- eller lungesygdom.
 • hvis De har nyre- eller urinvejssygdomme.
 • hvis De har en svulst i binyrerne (fæokromocytom).

 

Oplys altid ved operation, blod- eller urinprøvekontrol, at De er i behandling med Oramorph. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Oramorph

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med lægen, hvis De tager: 

 • anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider).
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere).
 • medicin mod Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere).
 • medicin mod sindssygdomme.
 • medicin mod opkastninger (antiemetika).
 • muskelafslappende medicin.
 • beroligende medicin.
 • medicin mod epilepsi.
 • medicin mod allergi.
 • medicin mod infektion (rifampicin).
 • medicin mod for megen mavesyre (cimetidin, antacida). Der bør gå 2 timer mellem De tager medicin mod for megen mavesyre og Oramorph.

 

De må ikke tage Oramorph 20 mg/ml, orale dråber, opløsning, sammen med alkohol, da det forstærker virkningen af Oramorph. 

Brug af Oramorph sammen med mad, drikke og alkohol

De skal blande Oramorph 20 mg/ml, orale dråber, opløsning, i et glas vand eller saft.
 

De må ikke drikke alkohol, når De er i behandling med Oramorph 20 mg/ml, orale dråber, opløsning. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager Oramorph. 

 

Graviditet 

De skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention. 

 

Hvis De er gravid, må De kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis De ammer, må De kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

De må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og De må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner.
 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oramorph især i begyndelsen af behandlingen, ved øgning af dosis eller ved overgang fra behandling med anden medicin, kan virke sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De tage Oramorph

Tag altid Oramorph nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne: 

Den sædvanlige dosis er mellem 8 - 24 dråber (dvs. 0,5 - 1,5 ml) hver 4. time. Lægen kan øge dosis med 4 - 8 dråber (dvs. 0,25 - 0,5 ml) alt efter, hvor stærk smerten er. 

 

Børn: 

Dosis afhænger af barnets vægt. Den sædvanlige dosis er 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt/dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre (75 år eller derover) eller svækkede patienter: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Oramorph skal tages gennem munden (oralt). 

De kan afmåle dosis ved hjælp af dråbetælleren eller pipetten: 

 • 20 ml flaske med dråbetæller: 1 dråbe indeholder 1,25 mg morphinsulfat, og 4 dråber svarer således til 5 mg, 8 dråber svarer til 10 mg, og 16 dråber svarer til 20 mg.
 • 100 ml flaske med doseringspipette: Pipetten er inddelt i 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 ml, hvilket svarer til henholdsvis 5 - 10 - 15 - 20 mg morphinsulfat.

 

Oramorph skal helst blandes i en væske (f.eks. et glas vand, frugtsaft eller sød drik), rør rundt i blandingen og drik den med det samme. Oramorph kan alternativt tages uden opblanding ved at afmåle dosis ved hjælp af dråbetælleren eller doseringspipetten i eksempelvis en ske. Dosis skal tages med det samme. 

Hvis De har taget for meget Oramorph

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis De har taget mere Oramorph, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De af den grund føler Dem utilpas. Tag flasken med.
 

De kan få meget små pupiller, åndedrætsbesvær, og åndedrætsforstyrrelser, ekstrem søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben, kold og klam hud, smerter, feber, nyresvigt, langsom puls og lavt blodtryk. Ved alvorlig overdosering kan De få uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, ophør af åndedrættet og hjertestop. 

Hvis De har glemt at tage Oramorph

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Oramorph

Kontakt lægen, hvis De ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Oramorph. De må ikke afbryde behandlingen brat, da De kan få abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger, udvidelse af pupillerne, hedeture, øget sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, ledsmerter og kramper.
Fortæl det straks til lægen, hvis De føler Dem syg igen, efter behandlingen med Oramorph er stoppet. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsom hovedpine, besvimelse eller bevidstløshed pga. øget tryk i kraniet. Ring 112.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Astmaanfald, hvis De er overfølsom over for Oramorph. Kontakt læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (i løbet af minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet på grund af vand i lungerne. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Humørsvingninger, opstemthed eller depression.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Forvirring.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Tal med lægen.
 • Sløvhed, døsighed, hovedpine, svimmelhed,
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Små pupiller.
 • Forstoppelse ved lang tids behandling.
 • Kvalme, opkastning især i begyndelsen af behandlingen.
 • Sure opstød og smagsforandringer.
 • Kraftig sveden.
 • Overfølsomhedsreaktioner som f.eks. nældefeber og kløe.
 • Appetitløshed.
 • Søvnløshed, rastløshed.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.
 • Urinvejsinfektion.
 • Forhøjet udskillelse af hormonet ADH.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Urinvejskramper.
 • Galdevejskramper.
 • Ændret hjerterytme.
 • Uklarhed.
 • Anfaldsvise mavesmerter (kolik).
 • Mundtørhed, ansigtsrødme.
 • Nedsat virkning af medicinen ved lang tids brug.
 • Fald eller stigning i blodtryk eller hjerterytme.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger, udvidelse af pupillerne, hedeture, øget sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, ledsmerter og kramper.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede): 

 • Svimmelhed, når De rejser Dem op.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Høje doser kan medføre forstærket smertefølelse og kramper, der kan være alvorlige. Tal med lægen.
 • Rysten.
 • Rykvise muskelsammentrækninger, krampeanfald, muskelkramper, muskelstivhed.
 • Sløret syn, dobbeltsyn, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Udslæt.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Utilpashed, kulderystelser.
 • Hævede fødder, ankler og hænder, som forsvinder igen, når behandlingen ophører.
 • Psykisk og fysisk afhængighed af morfin.
 • Manglende sexlyst, impotens.
 • Manglende menstruation
 • Forhøjede levertal (leverprøver)

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Oramorph utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

 

Tag ikke Oramorph efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Efter første åbning: Oramorph kan anvendes i 3 måneder. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oramorph indeholder:

 • Aktivt stof: Morphinsulfat. 1 ml opløsning indeholder 20 mg morphinsulfat.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumedetat, natriumbenzoat (E211), citronsyre (E330), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Oramorph 20 mg/ml, orale dråber, opløsning, er en klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning til oral brug, i en 20 ml flaske med dråbetæller eller i en 100 ml flaske med 1 ml-doseringspipette. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A 

Strada Statale 67, Fraz. Granatieri 

50018 Scandicci (Firenze), Italien 

Tel. +3905573611 

Repræsentant i Danmark:

EuroPharmaDK ApS 

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N 

Tel. +45 76 12 33 85 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 27. juni 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...