Clomipraminhydrochl. "2care4"

filmovertrukne tabletter 25 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clomipraminhydrochlorid 2care4 25 mg filmovertrukne tabletter 

Clomipraminhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clomipraminhydrochlorid 2care4
 3. Sådan skal du tage Clomipraminhydrochlorid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clomipraminhydrochlorid 2care4 er et middel mod depression, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes tricykliske antidepressiva. 

Clomipraminhydrochlorid 2care4 øger aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved depression. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clomipraminhydrochlorid 2care4

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger op doseringsetiketten. 

Tag ikke Clomipraminhydrochlorid 2care4, hvis:

 • du er allergisk over for clomipraminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clomipraminhydrochlorid 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • du er overfølsom over for anden medicin mod depression, der virker som Clomipraminhydrochlorid 2care4 (andre tricykliske antidepressiva).
 • du tager eller for nylig har taget en bestemt type medicin (MAO-hæmmere) mod depression (isocarboxacid, moclobemid) eller Parkinsons sygdom (rasagilin, selegilin).
 • du har dårligt hjerte, for nylig har haft blodprop i hjertet, eller har forstyrrelser i hjerterytmen.

Advarsel og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Clomipraminhydroclorid 2care4, hvis du: 

 • har epilepsi.
 • har tendens til kramper (f.eks. på grund af hjerneskade eller alkoholabstinenser).
 • har brugt medicin mod kramper (benzodiazepiner, f. eks. nitrazepam).
 • tager medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (antipsykotika, f.eks. lithium).
 • tager anden medicin mod depression.
 • har dårligt hjerte.
 • har for lidt kalium i blodet.
 • har for lavt blodtryk.
 • har eller har haft forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
 • har problemer med vandladningen (f.eks. prostataproblemer).
 • lider af skizofreni. Din sygdom kan blive forværret.
 • har en leversygdom.
 • har en svulst i binyrerne (fæokromocytom, neuroblastom).
 • har for højt stofskifte eller tager medicin for stofskiftet.
 • har vedvarende forstoppelse. Clomipramin- hydrochlorid 2care4 kan give tarmslyng, især hos ældre og sengeliggende personer.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Nogle patienter (særligt ældre) kan især om natten opleve forvirring, desorientering, nedsat bevidst- hed og søvnforstyrrelser. Det kan være tegn på delirium. Tal med lægen.
 • Hvis du lider af panikangst, kan din angst blive forværret i starten af behandlingen. Dette fortager sig normalt i løbet af 14 dage.
 • Du bør jævnligt gå til tandlægen, når du er i behandling med Clomipraminhydrochlorid 2care4, da der er øget risiko for huller i tænderne.
 • Clomipraminhydrochlorid 2care4 kan nedsætte tåredannelsen. Dette kan give skader i øjet, hvis du bruger kontaktlinser. Tal med lægen.
 • Oplys altid ved lokal eller fuld bedøvelse, at du er i behandling med Clomipraminhydrochlorid 2care4.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Clomipramin- hydrochlorid 2care4. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Så længe du tager Clomipraminhydrochlorid 2care4, skal dit blod undersøges regelmæssigt.
 • Du må ikke stoppe pludseligt med behandlingen. Tal med lægen.

 

Kontakt lægen 

 • Hvis dit humør bliver markant anderledes med unaturlig opstemthed eller irritabilitet og dit søvnbehov ændrer sig. Det kan være tegn på, at du udvikler mani.
 • Hvis du får feber eller ondt i halsen.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 


Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

Brug af anden medicin sammen med Clomipraminhydrochlorid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du må ikke tage Clomipraminhydrochlorid 2care4, hvis du tager eller har taget en bestemt type medicin for nylig (MAO-hæmmere) mod depression (isocarboxacid, moclobemid) eller Parkinsons sygdom (rasagilin, selegilin). Tal med lægen. 


Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du tager: 

 • Anden medicin mod depression (andre tricykliske antidepressiva, SNRI’er, SSRI’er, f.eks. fluoxetin).
 • Medicin mod for højt blodtryk, hedeture og forebyggelse af migræne (clonidin, alfa-methyldopa).
 • Medicin mod angst og uro eller kramper (benzodiazepiner, f.eks. nitrazepam).
 • Sovemedicin (zolpidem).
 • Medicin mod Parkinsons sygdom (biperiden).
 • Medicin mod allergi og høfeber (antihistaminer, f.eks. fexofendin).
 • Medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (lithium og phenothiaziner).
 • Øjendråber (atropin, phenylephrin).
 • Medicin mod alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen eller kredsløbssvigt (isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, efedrin).
 • Medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (propafenon).
 • Medicin mod mavesår og for meget mavesyre (cimetidin).
 • Kvindelige kønshormoner (østrogen).
 • Medicin mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) eller pludselig uimodståelig søvntrang (narkolepsi) (methylphenidat).
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
 • Medicin mod tuberkulose og infektioner (rifampicin).
 • Medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Clomipraminhydrochlorid 2care4 og Clomipraminhydrochlorid 2care4 kan påvirke virkningen af anden medicin. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 


Fortæl din læge, hvis du ryger eller tager nikotinpræparater. Rygning og nikotinpræparater kan påvirke behandlingen med Clomipraminhydrochlorid 2care4. 

Brug af Clomipraminhydrochlorid 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Clomipraminhydrochlorid 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Du skal tage Clomipraminhydrochlorid 2care4 med et glas vand. 


Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Clomipraminhydrochlorid 2care4. Clomipramin- hydrochlorid 2care4 kan forstærke effekten af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Clomipramin- hydrochlorid 2care4 efter aftale med lægen. 


Amning
Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Clomipraminhydrochlorid 2care4 er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Clomipraminhydrochlorid 2care4 kan give bivirkninger, f.eks. sløret syn og søvnighed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Alkohol og anden medicin kan forstærke disse bivirkninger. 

Clomipraminhydrochlorid 2care4 indeholder lactose

Clomipraminhydrochlorid 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Clomipraminhydrochlorid 2care4

Tag altid Clomipraminhydrochlorid 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Startdosis: 25-50 mg (1-2 tabletter á 25 mg) 2 gange daglig. 

Lægen vil herefter normalt justere dosis til 75-150 mg (3-6 tabletter á 25 mg) daglig i løbet af den første behandlingsuge. 

 

Ældre 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Clomipraminhydrochlorid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clomipraminhydrochlorid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er søvnighed, sløvhed, koma, bevægelsesforstyrrelser, rastløshed, ophidselse, øgede reflekser, muskelstivhed, ufrivillige bevægelser, kramper, feber, delirium, hurtig puls, forstyrrelser i hjerterytmen, chok, hjertesvigt, i sjældne tilfælde hjertestop, åndedrætsproblemer, opkastning, udvidede pupiller, svedtendens, ophørt eller nedsat dannelse af urin. 

Hvis du har glemt at tage Clomipraminhydrochlorid 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

Hvis du holder op med at tage Clomipraminhydrochlorid 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Du skal stoppe behandlingen gradvist for at undgå bivirkninger som kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, søvnløshed, hovedpine, nervøsitet og angst. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger (særligt hos ældre patienter og patienter med Parkinsons sygdom). Kontakt læge.
 • Forværret depression. Kontakt læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Opblussen af sindssygdom. Kontakt læge.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Blodig opkastning eller afføring pga. blødning fra mave eller tarm. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedræts- besvær, blodtryksfald og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Allergisk lungebetændelse med hoste og feber. Kontakt lægen.
 • Meget høj feber, over 40° C. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandrin- ger i blodet (pga. mangel på hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
 • Leverbetændelse med eller uden gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Ledningsforstyrrelser (f.eks. hjerteblok). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end l ud af 10 patienter. 

 • Vægtøgning, øget appetit.
 • Svimmelhed, rysten, hovedpine, rykvise sammentrækninger i muskel, døsighed.
 • Synsforstyrrelser, sløret syn.
 • Kvalme, forstoppelse.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Clomiipraminhydrochlorid 2care4 i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Svedtendens, træthed.
 • Forstyrrelser i seksuallysten, impotens.
 • Rastløshed.
 • Vandladningsforstyrrelser.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Hjertebanken.
 • Taleforstyrrelser.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, muskelsvaghed, muskelspændinger, svækket hukommelse, nedsat koncentration.
 • Udvidede pupiller, susen for ørerne (tinnitus), gabetendens.
 • Opkastning, mave-tarmproblemer, diaré, misfarvning af tungen.
 • Udslæt, nældefeber, øget følsomhed af huden over for lys, kløe, misfarvning af huden.
 • Madlede, smagsforstyrrelser, hedeture.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Mælkesekretion, brystforstørrelse.
 • Angst, ophidselse, søvnforstyrrelser, opstemthed (mani), aggressivitet, ændret personlighed, søvnløshed, mareridt.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Usikre bevægelser.
 • Uregelmæssig puls. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Blødning fra skeden.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan i sjældne tilfælde udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hårtab, hævelser i hænder, ankler og fødder pga. vand i kroppen. Tal med lægen.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.

 

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med clomipraminhydrochlorid eller kort efter behandlingsophør. Studier har vist at der er forøget risiko for knoglebrud hos personer på 50 år og opefter. 

 

Clomipraminhydrochlorid 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af hjertet, hjernen og blodet. Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivikninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivikning.dk 

Email: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger, kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Clomipraminhydrochlorid 2care4 ved temperaturer over 25° C. 

 

Opbevar Clomipraminhydrochlorid 2care4 i original pakning. 

 

Tag ikke Clomipraminhydrochlorid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clomipraminhydrochlorid 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: 25 mg clomipraminhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, talkum, polyethylenglycol, hypromellose og titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Clomipraminhydrochlorid 2care4 25 mg er en rund, hvid tablet uden delekærv, med ”G” præget på den ene side og ”CI 25” præget på den anden side. 

 

Pakningsstørrelse 

Clomipraminhydrochlorid 2care4 25 mg findes i en pakningsstørrelse af 100 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V 

 

Clomipraminhydrochlorid 2care4 svarer til Klomipramin ”Mylan”. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret december 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...