Wartec®

kutanopløsning 5 mg/ml

Stiefel Laboratories Legacy

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Wartec 5 mg/ml kutanopløsning  

Podophyllotoxin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Wartec kutanopløsning
 3. Sådan skal du bruge Wartec kutanopløsning
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Wartec kutanopløsning indeholder det aktive stof podophyllotoxin, der hæmmer virusinficerede cellers vækst og virus evne til at trænge ind i raske celler.  

 

Wartec bruges til behandling af kønsvorter (kondylomer).  

 

Wartec kutanopløsning bør ikke anvendes til børn under 18 år. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Wartec kutanopløsning

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Wartec kutanopløsning

 • hvis du er allergisk over for podophyllotoxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Wartec (angivet i punkt 6)
 • hvis du har åbne eller blødende sår i nærheden af en vorte
 • hvis du bruger andre lægemidler, der indeholder podophyllotoxin
 • hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Wartec kutanopløsning. 

 • Undgå at få Wartec kutanopløsning i øjnene. Får du ved et uheld Wartec i øjnene, så skyl straks grundigt med rindende vand, og kontakt lægen.
 • Undgå at påføre Wartec kutanopløsning på slimhinden ved urinvejene, i kønsåbninger og i endetarmen. Anvend kun Wartec kutanopløsning på vorter, der sidder på den udvendige hud.
 • Vask hænderne grundigt efter pensling med Wartec kutanopløsning.
 • Vær forsigtig med kun at påføre Wartec kutanopløsning på selve vorten og ikke den raske hud omkring vorten.
 • Undgå at dække de behandlede vorter med plaster eller lignende.
 • Hvis vorterne dækker et større areal end 4 cm2, skal behandlingen udføres af sundhedspersonale.
 • Hvis der opstår en voldsom lokal hudreaktion (f.eks. blødning, hævelse, udtalt smerte, brændende følelse eller kløe), skal behandlingen stoppes og lægen kontaktes. Vask det behandlede område rent med vand og en mild sæbe.
 • Du bør ikke have samleje under behandling med Wartec kutanopløsning. Du bør vente til vorterne er forsvundet og huden er helet. Hvis du har samleje under behandlingen, skal du bruge kondom. Kønsvorter kan smitte og overføres til en seksualpartner.
 • Kommer din partner i kontakt med Wartec kutanopløsning kan det give hudgener.

Brug af anden medicin sammen med Wartec kutanopløsning

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Brug sikker prævention for at undgå graviditet. Kontakt lægen hvis du bliver gravid under behandling med Wartec kutanopløsning. 

 

Amning 

Du må ikke bruge Wartec kutanopløsning, hvis du ammer, da det ikke vides, om Wartec går over i modermælken. Kontakt lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Wartec kutanopløsning påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Wartec kutanopløsning indeholder alkohol

Wartec kutanopløsning indeholder alkohol. Der er en teoretisk mulighed for at Wartec kutanopløsning kan ændre virkningen af Antabus (disulfiram) eller metronidazol (mod betændelse). Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol, skal du tale med lægen, før du bruger Wartec kutanopløsning. 

3. Sådan skal du bruge Wartec kutanopløsning

Brug altid Wartec kutanopløsning nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Wartec kutanopløsning påføres med applikatoren, der følger med i pakningen 2 gange daglig, morgen og aften, i 3 dage i træk. Hvis vorterne ikke er forsvundet efter den første behandlingsperiode, gentages behandlingen efter 4 dages pause. Denne 7-dages cyklus udgør én behandlingsperiode. Normalt er det nødvendigt med 3-4 behandlingsperioder. Du må ikke bruge Wartec kutanopløsning i mere end 4 behandlingsperioder. Kontakt lægen, hvis vorterne ikke er forsvundet efter 4 behandlingsperioder. 

 

Brug til børn:  

Wartec kutanopløsning må kun bruges til børn under 18 år efter lægens anvisning. 

 

Eksempel på et behandlingsforløb:  

 

Dag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Morgen 

W 

W 

W 

 

 

 

 

Aften 

W 

W 

W 

 

 

 

 

 

Dag 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Morgen 

W 

W 

W 

 

 

 

 

Aften 

W 

W 

W 

 

 

 

 

 

Behandlingsresultatet bliver ikke bedre af, at Wartec påføres oftere end anvist. 

 

Hvis vorterne dækker et område, som er større end 4 cm2, skal behandlingen udføres af sundhedspersonale. 

Sådan påføres Wartec kutanopløsning

Wartec kutanopløsning skal påføres som lægen har anvist. 

 1. Vask hænderne.
 2. Vask vorterne omhyggeligt med en mild sæbe og vand og tør forsigtigt.
 3. Første gang flasken tages i brug trykkes den perforerede ring på kartonens bagside ud. Inden hver behandling placeres flasken heri. Herved får du en god støtte til flasken, så den ikke så nemt vælter.

Wartec® Stiefel Laboratories Ltd, kutanopløsning 5 mg/ml 

 1. Brug en ny applikator hver gang. Brug enden med ”øjet” til små vorter og den flade ende til større vorter, eller hvis du har mange vorter på et lille område.
 2. Et tyndt lag Wartec kutanopløsning påføres vorterne enkeltvis med en af de medfølgende applikatorer, indtil alle vorter er dækket. Lad det tørre. Wartec kutanopløsning skal ikke vaskes af efter påføringen. Hvis Wartec kutanopløsning kommer på rask hud, vaskes det af med vand og sæbe.
 3. Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen.

 

Wartec kutanopløsning er brandfarlig og du skal derfor undgå at ryge eller opholde dig tæt på åben ild under og lige efter påføring.  

 

For kvinder:  

Der medfølger et lille spejl i pakningen, til hjælp ved påføring af Wartec kutanopløsning. 

 1. Fold spejlet ud. Placer det som vist på tegningen.

Wartec® Stiefel Laboratories Ltd, kutanopløsning 5 mg/ml 

 1. Når du skal behandle dig selv, bør du sætte dig på badeværelsesgulvet ca. 20 cm fra en væg.
 2. Hold fødderne samlet og lad knæene falde ud til siden. Læn ryggen tilbage mod væggen.

Wartec® Stiefel Laboratories Ltd, kutanopløsning 5 mg/ml 

 1. Placer flasken med Wartec kutanopløsning på gulvet så tæt på behandlingsstedet som muligt. Spejlet placeres i en sådan afstand foran dig, at du nemt kan se, når du behandler vorterne.
 2. Adskil hudfolderne med fingrene, så du bedre kan komme til.

Wartec® Stiefel Laboratories Ltd, kutanopløsning 5 mg/ml 

Hvis du har brugt for meget Wartec kutanopløsning

 • Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Wartec kutanopløsning, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
  Tag pakningen med.
 • Hvis du har slugt Wartec kutanopløsning, søg straks lægehjælp.

Hvis du har glemt at bruge Wartec kutanopløsning

 • Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Wartec kutanopløsning

Spørg lægen eller på apoteket om hvornår du kan holde op med at bruge Wartec kutanopløsning. Hvis vorterne ikke er forsvundet efter 4 behandlingsperioder, skal du kontakte lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Wartec kutanopløsning kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • hul i huden (erosion)
 • lokal irritation, såsom hududslæt, rødmen, kløe og brændende fornemmelse i huden.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • kontakteksem
 • sårdannelse, skorpedannelse, misfarvning, blærer, tør hud
 • smerte i huden, hævelse og blødning på behandlingsstedet
 • ætsningsskade, hudløshed, væskende sår.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar ikke lægemidlet ved temperaturer over 25 ºC.  

 

Hold beholderen tæt lukket, når den ikke er i brug. 

Indholdet er brandfarligt. 

Hold Wartec kutanopløsning væk fra alle kilder til ild, flammer eller varme.  

Efterlad ikke Wartec kutanopløsning i direkte sollys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Wartec kutanopløsning indeholder:

Aktivt stof: podophyllotoxin, svarende til 5 mg podophyllotoxin i 1 ml kutanopløsning.  

Øvrige indholdsstoffer: ethanol 96 %, patentblåt V (E131), phosphorsyre, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Wartec kutanopløsning er en blå opløsning. 

 

Wartec kutanopløsning fås i en glasflaske med skruelåg indeholdende 3 ml. Hver flaske ligger i en karton. Pakningen indeholder et spejl og applikatorer. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstillandelse:

Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited 

Finisklin Business Park  

Sligo 

Irland 

Repræsentant i Danmark:

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Nykær 68 

DK-2605 Brøndby 

Telefon: 36 35 91 00 

E-mail: dk-info@gsk.com 

Fremstiller:

Famar Nederland B.V., Ad Bladel, Holland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...