Yervoy®

konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

YERVOY 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

ipilimumab 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge YERVOY
 3. Sådan skal du bruge YERVOY
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

YERVOY indeholder det aktive stof ipilimumab, som er et protein, der hjælper immunsystemet med at angribe og ødelægge kræftceller. 

 

Ipilimumab alene anvendes til behandling af fremskredent melanom (en bestemt type hudkræft) hos voksne og unge på 12 år og derover. 

 

Ipilimumab i kombination med nivolumab anvendes til behandling af fremskredent melanom (en bestemt type hudkræft) hos voksne. 

 

Da YERVOY kan gives i kombination med nivolumab, er det vigtigt, at du også læser indlægssedlen for dette lægemiddel. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål om nivolumab. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge YERVOY

Brug ikke YERVOY

 • hvis du er allergisk over for ipilimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i YERVOY (angivet i afsnit 6 "Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger"). Tal med lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger YERVOY. 

 • betændelse i tarmene (colitis) som kan forværres med blødning eller perforering af tarmen. Tegn og symptomer på colitis kan være diarre (vandig, løs eller blød afføring), flere afføringer end normalt, blod i afføringen eller mørkfarvet afføring, smerter eller ømhed i maveområdet.
 • problemer med lungerne, f.eks.vejrtrækningsbesvær eller hoste. Det kan være tegn på en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne (pneumonitis eller interstitiel lungesygdom).
 • leverbetændelse (hepatitis) som kan medføre leversvigt. Tegn og symptomer på hepatitis kan være gulfarvning af øjnene eller huden (gulsot), smerter i den højre side af maven, træthed.
 • betændelseslignende reaktion (inflammation) i huden, som kan medføre alvorlige hudreaktioner (kendt som toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom og lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)). Tegn og symptomer på en alvorlig hudreaktion kan være hududslæt med eller uden kløe, afskalning af huden, tør hud, feber, træthed, hævelse af ansigt eller lymfekirtler, øget mængde eosinofile celler (bestemt type hvide blodlegemer) og påvirkning af lever, nyrer eller lunger. Du skal være opmærkosm på, at reaktionen DRESS kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis.
 • nervebetændelse som kan medføre lammelser. Symptomerne på nerveproblemer kan være muskelsvaghed, følelsesløshed eller snurren i hænder og fødder, tab af bevidsthed eller problemer med at vågne.
 • betændelseslignende reaktion i nyrerne eller problemer med nyrerne. Tegn og symptomer kan være unormale prøveresultater for nyrefunktionen eller nedsat urinmængde.
 • betændelse i de hormonproducerende kirtler (især i hypofysen, binyrerne og skjoldbruskkirtlen) som kan påvirke måden, hvorpå disse kirtler virker. Tegn og symptomer på at dine kirtler ikke virker ordentligt kan være hovedpine, sløret syn eller dobbeltsyn, træthed, nedsat sexlyst, ændret adfærd.
 • sukkersyge (diabetes) (symptomer omfatter overdreven tørst, kraftigt øget urinproduktion, øget appetit med vægttab, træthed, sløvhed, svaghedsfølelse, nedtrykthed, irritabilitet og generel utilpashed) eller diabetisk ketoacidose (syrestoffer i blodet som følge af diabetes).
 • betændelseslignende reaktion i musklerne såsom myocarditis (inflammation i hjertemusklen), myositis (inflammation i musklerne) og rhabdomyolyse (stivhed i muskler og led, muskelkramper). Tegn og symptomer kan være muskelsmerter, muskelstivhed, muskelsvaghed, brystsmerter eller voldsom træthed.
 • øjenbetændelse. Tegn og symptomer kan være røde øjne, smerter i øjnene, synsproblemer eller sløret syn.
 • hæmatofagisk histiocytose. En sjælden sygdom hvor vores immunforsvar laver for mange, ellers normale, infektions-bekæmpende celler kaldet histiocytter og lymfocytter. Symptomer kan inkludere forstørret lever og/eller milt, hududslæt, forstørrede lymfekirtler, vejrtrækningsbesvær, let tendens til blå mærker, nyre-abnormaliteter og hjerteproblemer.

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse tegn eller symptomer eller hvis de bliver værre. Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin. Din læge vil muligvis give dig anden medicin for at forebygge flere alvorlige komplikationer og mildne dine symptomer, udsætte den næste dosis af YERVOY eller helt stoppe din behandling med YERVOY. Du skal være opmærksom på, at disse tegn og symptomer nogle gange er forsinkede og kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis. Inden behandlingen vil lægen undersøge din almene helbredstilstand. Du vil også få taget blodprøver i løbet af behandlingen.  

 

Tal med lægen eller sygeplejersken, inden du får YERVOY 

 • hvis du har en autoimmun sygdom (en tilstand hvor kroppen angriber sine egne celler);
 • hvis du har eller har haft en kronisk virusinfektion i leveren, herunder hepatitis B (HBV) eller hepatitis C (HCV);
 • hvis du har human immundefekt virus (hiv)‑infektion eller erhvervet immundefektsyndrom (aids).
 • hvis du før har haft en alvorlig hudbivirkning i forbindelse med en tidligere kræftbehandling.
 • du tidligere har haft en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne.

Børn og unge

YERVOY bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med YERVOY

Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY 

 • hvis du tager medicin, der hæmmer immunsystemet, som f.eks. kortikosteroider. Disse typer medicin kan påvirke YERVOYs virkning. Når du er i behandling med YERVOY, kan lægen imidlertid godt give dig kortikosteroider for at nedsætte de bivirkninger, du kan få af YERVOY.
 • hvis du tager medicin, der forhindrer blodet i at størkne (antikoagulanter). Denne type medicin kan øge risikoen for blødning i maven eller tarmene, som er en bivirkning ved YERVOY.
 • hvis du for nylig har fået ordineret Zelboraf (vemurafenib; et andet lægemiddel til behandling af melanom). Når YERVOY gives efter vemurafenib kan der være øget risiko for hudbivirkninger.

Fortæl også altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Du må ikke tage anden medicin under behandlingen uden først at tale med lægen. På baggrund af nye oplysninger frarådes samtidig brug af YERVOY (ipilimumab) og vemurafenib, da der ses en øget skadelig virkning på leveren.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Du må ikke bruge YERVOY, hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt anbefaler det. YERVOYs virkning hos gravide kvinder kendes ikke, men det er muligt, at det aktive stof ipilimumab kan skade det ufødte barn.  

 • Du skal anvende sikker prævention, mens du behandles med YERVOY, hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder.
 • Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du anvender YERVOY.

Man ved ikke, om ipilimumab udskilles i mælken. Det forventes dog ikke, at spædbarnet eksponeres for ipilimumab i nogen betydelig grad gennem mælken, og der forventes ingen påvirkning af det ammede spædbarn. Spørg lægen, om du må amme under eller efter behandlingen med YERVOY. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller cykel og anvend ikke maskiner, hvis du har fået YERVOY, medmindre du er sikker på, at du har det godt. Træthed og svaghedsfølelse er en meget almindelig bivirkning ved YERVOY. Dette kan påvirke din evne til at køre bil, cykle eller betjene maskiner. 

YERVOY indeholder natrium

Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY, hvis du er på en diæt med lavt natriumindhold (lavt saltindhold). YERVOY indeholder 2,3 mg natrium pr. ml koncentrat. 

3. Sådan skal du bruge YERVOY

Sådan får du YERVOY

Du vil få YERVOY på et hospital eller en klinik under opsyn af en erfaren læge. 

 

Det gives som en infusion (drop) i en vene (intravenøst) over en periode på 90 minutter. 

 

Hvis du får YERVOY sammen med nivolumab, vil du få de første 4 doser som en infusion over en periode på 90 minutter med 3 ugers mellemrum (kombinationsfasen). Herefter vil du få nivolumab som en infusion over en periode på 30 eller 60 minutter hver 2. eller 4. uge, alt afhængigt af den dosis, du modtager (enkeltstoffasen). 

Så meget YERVOY skal du have

Den anbefalede dosis er 3 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt. 

 

Den mængde YERVOY du får, bliver beregnet ud fra din kropsvægt. Afhængig af din dosis vil hele eller noget af indholdet i YERVOY hætteglasset blive fortyndet med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske før brug. Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas for at opnå den nødvendige dosis. 

 

Du vil blive behandlet med YERVOY en gang hver 3. uge med i alt 4 doser. Du vil muligvis bemærke nye læsioner eller forværring af allerede eksisterende læsioner på huden, hvilket kan forventes, når du behandles med YERVOY. Lægen vil fortsætte med at give dig YERVOY op til i alt 4 doser, afhængig af hvordan du tolererer behandlingen. 

 

Hvis YERVOY gives sammen med nivolumab til behandlingen af hudkræft, er den anbefalede dosis YERVOY 3 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt hver 3. uge for de første 4 doser (kombinationsfasen). Herefter er den anbefalede dosis nivolumab 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge (enkeltstoffasen). 

Hvis du har glemt at bruge YERVOY

Det er meget vigtigt, at du overholder alle dine aftaler om behandling med YERVOY. Hvis du glemmer en aftale, skal du spørge lægen om at få en ny aftale. 

Hvis du holder op med at bruge YERVOY

Hvis du stopper med behandlingen, kan virkningen af medicinen ophøre. Du må ikke stoppe behandlingen med YERVOY, medmindre du har aftalt det med lægen. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du får YERVOY sammen med nivolumab, vil du få nivolumab først og derefter YERVOY. 

 

Du skal læse indlægssedlen for nivolumab, så du kender dette lægemiddel. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål om dette lægemiddel. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen vil tale med dig om disse bivirkninger og forklare dig om risikoen og fordelen ved behandlingen. 

 

Vær opmærksom på vigtige symptomer på inflammation (betændelseslignende tilstand) 

YERVOY virker på dit immunsystem og kan forårsage inflammation i dele af din krop. Inflammation kan medføre alvorlige skader i din krop og nogle inflammationstilstande kan være livstruende. 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret hos patienter, der har fået 3 mg/kg ipilimumab alene:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • manglende appetit
 • diarré (vandig, løs eller blød afføring), opkastning eller kvalme
 • hududslæt, kløe
 • træthed eller svaghedsfølelse, reaktion på injektionssted, feber

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 personer) 

 • tumorsmerter
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning, nedsat funktion (hypopituitarisme) af eller betændelseslignende reaktion (hypofysitis) i hypofysen, der er placeret nederst i hjernen
 • væskemangel
 • forvirring
 • nerveskader (medfører smerter, svaghed og kramper), svimmelhed, hovedpine
 • sløret syn, øjensmerter
 • lavt blodtryk, forbigående rødme i ansigtet og på halsen, intens varmefølelse med svedudbrud og hurtig hjertebanken
 • åndenød (dyspnø), hoste
 • blødning i maven eller tarmene, tarmbetændelse (tyktarmsbetændelse), forstoppelse, halsbrand, mavesmerter
 • unormal leverfunktion
 • betændelseslignende reaktion (inflammation) på indersiden af visse organer
 • inflammation og rødme på huden, farveændringer som pletter på huden (vitiligo), nældefeber (kløende, hævet udslæt), hårtab eller udtynding af håret, voldsom nattesved, tør hud
 • muskelsmerter og ledsmerter (artralgi), muskelkramper
 • kulderystelser, manglende energi, væskeansamlinger (hævelse), smerter
 • influenza‑lignende sygdom
 • vægttab

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer) 

 • alvorlig bakterieinfektion i blodet (sepsis, septisk shock), betændelse i hjernen eller rygraden, betændelse i maven og tarmene, betændelse i tarmvæggen (medfører feber, opkastning og mavesmerter), urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje
 • en række symptomer, der skyldes kræften i kroppen som f.eks. høj calcium- og kolesterolkoncentration i blodet og lavt blodsukkerniveau (paraneoplastisk syndrom)
 • allergisk reaktion
 • nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne), øget funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre hurtig hjerterytme, svedudbrud og vægttab, nedsat funktion af kirtler der producerer kønshormoner
 • nedsat funktion af binyrerne på grund af nedsat funktion af hypothalamus (del af hjernen)
 • en række komplikationer med stofskiftet efter kræftbehandling betegnet ved høje koncentrationer af kalium og fosfat i blodet og lav koncentration af calcium i blodet (tumorlysesyndrom)
 • ændret psykisk velbefindende, depression, nedsat seksualdrift
 • alvorlig og muligvis dødelig nervebetændelse, som medfører smerter, svaghed eller lammelse i arme og ben (Guillain‑Barrés syndrom ),besvim else,nervebetæ ndelse ihjernen,voldsom væskeophobning i hjernen, problemer med koordinering af bevægelser (ataksi), rysten, kortvarig, ufrivillig muskeltrækning, talebesvær
 • øjenbetændelse med rødme og smerter, blødning i øjnene, betændelse i den farvede del af øjet, nedsat syn, følelse af et fremmedlegeme i øjet, hævede øjne, der løber i vand, hævede øjne, inflammation i øjenlågene
 • uregelmæssig eller unormal hjerterytme
 • betændelse i blodårerne, sygdom i blodårerne, nedsat blodtilførsel til arme og ben, lavt blodtryk, når man rejser sig op
 • voldsomt vejrtrækningsbesvær, væskeophobning i lungerne, lungebetændelse, høfeber
 • perforering af tarmene, betændelse i hinden på indersiden af mavesækken, betændelse i tyndtarmen, betændelse i tarmen eller bugspytkirtlen (pancreatitis), mavesår, betændelse i spiserøret, tilstopning af tarmen
 • leversvigt, leverbetændelse, forstørret lever, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot)
 • alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse)
 • muskelbetændelse med smerter eller stivhed i hoften og skulderen, ledsmerter (artralgi)
 • betændelse i skjoldbruskkirtlen, nyrerne eller centralnervesystemet
 • inflammation i flere organer
 • inflammation i skeletmuskulaturen
 • muskelsvaghed
 • nyresvigt, nyresygdom
 • manglende menstruation
 • multiorgansvigt ‑ en reaktion forbundetm ed infusionen afm edicinen
 • ændret hårfarve

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • betændelsessygdom i blodårerne (som regel i arterierne i hovedet)
 • inflammation i endetarmsåbningen og indersiden af endetarmen (kendetegnet ved blodig afføring og hyppig afføring)
 • hudsygdom kendetegnet ved tørre, røde pletter dækket af skæl (psoriasis)
 • betændelse og rødme af huden (erythema multiforme)
 • en bestemt type hudreaktion kendetegnet ved udslæt sammen med en eller flere af følgende træk: feber, hævelse af ansigt eller lymfekirtler, øget mængde eosinofile celler (en bestemt slags hvide blodlegemer), påvirkning af lever, nyrer eller lunger (en reaktion kaldet DRESS).

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)  

 • Alvorlig, muligvis livstruende allergisk reaktion

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Derudover er følgende ikke almindelige (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer) bivirkninger blevet rapporteret hos patienter, som i kliniske forsøg fik andre doser end 3 mg/kg YERVOY: 

 • række af symptomer (meningitis): nakkestivhed, følsomhed over for stærkt lys og hovedpine, influenza-lignende ubehag
 • betændelse i hjertemusklen, svaghed i hjertemusklen, væske omkring hjertet
 • betændelse i leveren eller skjoldbruskkirtlen, små knuder af inflammationsceller (celler, der er involveret i kroppens selvforsvar mod diverse skadelige stimuli) i forskellige organer i kroppen
 • bughulebetændelse
 • smertefulde hudlæsioner på arme, ben og ansigt (erythema nodosum)
 • overaktiv hypofyse
 • nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlen
 • øjenbetændelse, inflammation i øjenmuskulaturen
 • nedsat hørelse
 • dårlig blodcirkulation som gør fingre og tæer følelsesløse eller hvide
 • vævsskader i hænder og fødder med rødme, hævelse og blæredannelse

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Andre rapporterede bivirkninger (frekvens ikke kendt) inkluderer: 

 • en type sygdom med blæredannelse på huden (kaldet pemphigoid)
 • en tilstand hvor immunsystemet laver for mange infektions-bekæmpende celler kaldet histiocytter og lymfocytter, der kan forårsage forskellige symptomer (kaldet hæmatofagisk histiocytose)

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Ændringer i testresultater  

YERVOY kan ændre resultaterne af de tests lægen har udført. Disse tests kan være: 

 • en ændret mængde af røde blodlegemer (som transporterer ilt) i blodet, hvide blodlegemer (som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (celler der hjælper blodet til at størkne)
 • unormalt udsving af hormon- og leverenzymniveauer i blodet
 • unormal leverfunktionstest
 • unormal koncentration af calcium, natrium, fosfat eller kalium i blodet
 • blod eller protein i urinen
 • unormalt høj alkalinitet i blodet og andet kropsvæv
 • manglende evne hos nyrerne til at fjerne syre fra blodet
 • antistoffer i blodet rettet mod visse af dine egne celler

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret, når ipilimumab er givet i kombination med nivolumab:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning)
 • manglende appetit
 • hovedpine
 • åndenød (dyspnø)
 • betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), diarré (vandig, løs eller blød afføring), opkastning eller kvalme, mavesmerter
 • hududslæt, undertiden med blærer, kløe
 • ledsmerter (artralgi)
 • træthed eller svaghedsfølelse, feber

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • alvorlig lungeinfektion (lungebetændelse), infektioner i de øvre luftveje
 • øget antal eosinofiler (en bestemt type af hvide blodlegemer)
 • allergisk reaktion, reaktioner i forbindelse med infusion af medicinen
 • nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne), nedsat funktion (hypopituitarisme) af hypofysen eller betændelseslignende reaktion (hypofysitis) i hypofysen (sidder nederst i hjernen), øget funktion af skjoldbruskkirtlen (hvilket kan medføre hurtig hjerterytme (puls), svedudbrud og vægttab), betændelseslignende reaktion i skjoldbruskkirtlen, hævelse af skjoldbruskkirtlen
 • dehydrering
 • betændelseslignende reaktion i leveren
 • betændelseslignende reaktion i nerverne (som medfører følelsesløshed, svaghed, snurrende fornemmelse eller brændende smerter i arme og ben), svimmelhed
 • øjenbetændelse (med rødme og smerter), sløret syn
 • hurtig hjerterytme (puls)
 • forhøjet blodtryk (hypertension)
 • betændelseslignende reaktion i lungerne (pneumonitis, med hoste og vejrtrækningsbesvær), blodpropper, hoste
 • mundsår og forkølelsessår (stomatitis), betændelseslignende reaktion i bugspytkirtlen (pancreatitis), forstoppelse, mundtørhed
 • pletvise farveændringer af huden (vitiligo), tør hud, hudrødme, unormalt hårtab eller udtynding af håret, nældefeber (kløende, hævet udslæt)
 • smerter i muskler og knogler (muskuloskeletale smerter)
 • nyresvigt (inklusive pludseligt tab af nyrefunktion)
 • væskeansamling (hævelse), smerter

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • bronkitis
 • kroniske sygdomme forbundet med ophobning af betændelsesceller i forskellige organer og væv, oftest i lungerne (sarkoidose)
 • syrestoffer i blodet som følge af sukkersyge (diabetisk ketoacidose), diabetes
 • midlertidig betændelseslignende reaktion i nerverne, der medfører smerter, svaghed og lammelse af arme og ben (Guillain-Barré syndrom); nerveskade, som medfører følelsesløshed og svaghed (polyneuropati); betændelseslignende reaktion i nerverne; dropfod (peroneusparese); betændelseslignende reaktion i nerverne, som skyldes, at kroppen angriber sig selv, og som medfører følelsesløshed, svaghed og en stikkende eller brændende smerte (autoimmun neuropati)
 • betændelse i hjernen
 • ændret hjerterytme eller hjertefrekvens, uregelmæssig eller unormal hjerterytme, en betændelseslignende reaktion (inflammation) i hjertemusklen
 • væske omkring lungerne
 • perforering af tarmene, betændelseslignende reaktion i maven (gastritis), betændelseslignende reaktion i tolvfingertarmen
 • hudsygdom kendetegnet ved tørre, røde pletter dækket af skæl (psoriasis)
 • kronisk sygdom i leddene (spondylartropati), sygdom, hvor immunsystemet angriber de kirtler, der producerer kropsvæsker som tårer og spyt (Sjögrens syndrom), en betændelseslignende reaktion (inflammation) i led (artritis), muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myopati), en betændelseslignende reaktion i musklerne (myositis), stivhed i muskler og led, muskelkramper (rhabdomyolyse)
 • nyrebetændelse
 • brystsmerter

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

   

  Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer)  

  • alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse eller Stevens-Johnsons syndrom)

  Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

  Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

   

   

  Ændringer i prøveresultater 

  YERVOY kan ændre resultaterne af de tests, lægen har udført. Disse kan være: 

  • en ændret mængde af røde blodlegemer (som transporterer ilt), hvide blodlegemer (som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (celler der hjælper blodet til at størkne)
  • unormalt udsving af hormon- og leverenzymniveauer i blodet
  • unormalt testresultat for leverfunktionen
  • unormale koncentrationer af calcium, natrium, fosfat eller kalium i blodet
  • blod eller proteiner i urinen
  • unormalt høj alkalinitet i blodet og andet kropsvæv
  • manglende evne hos nyrerne til at fjerne syre fra blodet
  • antistoffer i blodet rettet mod visse af dine egne celler

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se nedenstående oplysninger). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

   

  Lægemiddelstyrelsen 

  Axel Heides Gade 1 

  DK-2300 København S‌‌ 

  Websted: www.meldenbivirkning.dk 

  5. Opbevaring

  Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

   

  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

   

  Opbevares i køleskab (2 °C ‑ 8 °C). 

  Må ikke nedfryses. 

  Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

   

  Eventuelt resterende infusionsvæske må ikke opbevares til senere brug. Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  YERVOY indeholder:‌

  • Aktivt stof: Ipilimumab.
   En ml koncentrat indeholder 5 mg ipilimumab. Et 10 ml hætteglas indeholder 50 mg ipilimumab.
   Et 40 ml hætteglas indeholder 200 mg ipilimumab.
  • Øvrige indholdsstoffer: Tris-hydrochlorid, natriumchlorid (se afsnit 2 ”YERVOY indeholder natrium”), mannitol (E421), pentetatsyre, polysorbat 80, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

  Udseende og pakningsstørrelser

  YERVOY koncentrat til infusionsvæske er en klar til let opaliserende, farveløs til lysegul væske og kan indeholde lyse (få) partikler. 


  Den fås i æsker med enten 1 hætteglas a 10 ml eller 1 hætteglas a 40 ml. 

   

  Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

  Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

  Uxbridge Business Park 

  Sanderson Road 

  Uxbridge UB8 1DH 

  Storbritannien 

  Fremstiller

  Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso 

  03012 Anagni (FR) 

  Italien 

   

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

   

  Belgique/België/Belgien 

  N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 

  Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

  Lietuva 

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

  Tel: +370 52 369140 

  България 

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

  Teл.: + 359 800 12 400 

  Luxembourg/Luxemburg 

  N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 

  Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

  Česká republika 

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 

  Tel: + 420 221 016 111 

  Magyarország 

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

  Tel.: + 36 1 301 9700 

  Danmark 

  Bristol-Myers Squibb 

  Tlf: + 45 45 93 05 06 

  Malta 

  BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 

  Tel: + 39 06 50 39 61 

  Deutschland 

  Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 

  Tel: + 49 89 121 42 0 

  Nederland 

  Bristol-Myers Squibb B.V. 

  Tel: + 31 (0)30 300 2222 

  Eesti 

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

  Tel: +372 640 1030 

  Norge 

  Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 

  Tlf: + 47 67 55 53 50 

  Ελλάδα 

  BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 

  Τηλ: + 30 210 6074300 

  Österreich 

  Bristol-Myers Squibb GesmbH 

  Tel: + 43 1 60 14 30 

  España 

  BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 

  Tel: + 34 91 456 53 00 

  Polska 

  BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 

  Tel.: + 48 22 5796666 

  France 

  Bristol-Myers Squibb SARL 

  Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

  Portugal 

  Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A. 

  Tel: + 351 21 440 70 00 

  Hrvatska 

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 

  Tel: +385 1 2078 508 

  România 

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

  Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

  Ireland 

  Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc 

  Tel: + 353 (0)1 483 3625 

  Slovenija 

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 

  Tel: +386 1 2355 100 

  Ísland 

  Vistor hf. 

  Sími: + 354 535 7000 

  Slovenská republika 

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 

  Tel: + 421 2 59298411 

  Italia 

  BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 

  Tel: + 39 06 50 39 61 

  Suomi/Finland 

  Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 

  Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

  Κύπρος 

  BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 

  Τηλ: + 357 800 92666 

  Sverige 

  Bristol-Myers Squibb AB 

  Tel: + 46 8 704 71 00 

  Latvija 

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

  Tel: +371 67708347 

  United Kingdom 

  Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 

  Tel: + 44 (0800) 731 1736 

   

  Du kan finde yderligere oplysninger om YERVOY på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

  Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

  Klargøring af lægemidlet skal foretages af uddannet personale i overensstemmelse med god praksis, især med henblik på aseptik. 

  Beregning af dosis:

  Den ordinerede dosis til patienten gives i mg/kg. Totaldosis beregnes på baggrund af den ordinerede dosis. Det kan være nødvendigt med mere end 1 hætteglas YERVOY koncentrat for at kunne give patienten den totale dosis. 

  • Et 10 ml hætteglas med YERVOY koncentrat giver 50 mg ipilimumab; et 40 ml hætteglas giver 200 mg ipilimumab.
  • Den totale ipilimumab dosis i mg = patientens vægt i kg × den ordinerede dosis i mg/kg.
  • Mængden af YERVOY koncentrat til klargøring af dosis (ml) = den totale dosis i mg, divideret med 5 (styrken af YERVOY koncentrat er 5 mg/ml ).

  Klargøring af infusion:

  Man skal sørge for aseptisk håndtering, mens infusionen forberedes. 

   

  YERVOY kan anvendes til intravenøs administration enten: 

  • ufortyndet, efter overførsel til en infusionsbeholder ved brug af en passende steril sprøjte; eller
  • efter fortynding til op til 5 gange den oprindelige mængde koncentrat (op til 4 dele opløsningsvæske til 1 del koncentrat). Den færdige koncentration bør være fra 1 til 4 mg/ml. Til fortynding af YERVOY koncentrat kan der anvendes enten:
   • natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske; eller
   • 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske

   

  TRIN 1 

  • Lad det passende antal hætteglas med YERVOY stå ved stuetemperatur i ca. 5 minutter.
  • Kontroller YERVOY koncentrat for partikler eller misfarvning. YERVOY koncentrat er en klar til let opaliserende, farveløs til lysegul væske, der kan indeholde lyse (få) partikler. YERVOY må ikke anvendes, hvis der er usædvanligt mange partikler og tegn på misfarvning.
  • Udtag den påkrævede mængde YERVOY koncentrat ved brug af en passende steril sprøjte.

   

  TRIN 2 

  • Overfør koncentratet til en steril, tom glasflaske eller IV pose (PVC eller non-PVC).
  • Hvis det er relevant udføres fortynding med den påkrævede mængde natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske. For at lette klargøringen kan koncentratet også overføres direkte til en præfyldt pose indeholdende en passende volumen 9 mg/ml (0,9%) natriumchloridopløsning til injektion eller 50 mg/ml (5%) glukoseopløsning til injektion. Blandes forsigtigt ved omrøring.

  Administration:

  YERVOY infusionen må ikke administreres som intravenøs bolusinjektion. YERVOY infusion administreres intravenøst over en periode på 90 minutter. 


  YERVOY infusionen må ikke infunderes samtidig med andre lægemidler i samme intravenøse slange. Der skal anvendes en separat infusionsslange. 


  Der skal anvendes et infusionssæt og et in-line, sterilt, ikke-pyrogent, minimalt proteinbindende filter (porrestørrelse 0,2 μm til 1,2 μm). 


  YERVOY-infusionen er kompatibel med: 

  • PVC-infusionssæt
  • In-line filtre af polyetersulfon (0,2 μm til 1,2 μm) og nylon (0,2 μm)

  Efter at infusionen er gennemført, gennemskylles i.v. slangen med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske. 

  Opbevaringsbetingelser og holdbarhed:

  Uåbnet hætteglas 

  YERVOY skal opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Hætteglassene skal opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. YERVOY må ikke nedfryses. 


  Brug ikke YERVOY efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


  YERVOY infusion 

  Ud fra en mikrobiologisk betragtning bør medicinen infunderes eller fortyndes og infunderes umiddelbart efter åbning. Det er påvist, at det ufortyndede eller fortyndede koncentrat (mellem 1 og 4 mg/ml) har en kemisk og fysisk anvendelsesstabilitet ved stuetemperatur (20 °C til 25 °C) i 24 timer eller i køleskab (2‑8 °C). Hvis infusionsvæsken (ufortyndet eller fortyndet) ikke anvendes straks, skal den opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) eller ved stuetemperatur (20 °C til 25 °C) og anvendes inden for 24 timer. Anden opbevaringstid og andre opbevaringsforhold er brugerens ansvar. 

   

  Destruktion: 

  Opbevar ikke nogen rester af den ikke anvendte infusionsopløsning til senere brug. Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2018 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...