Rhinocort®

næsepudder 100 mikrogram/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rhinocort® 100 mikrogram/dosis næsepudder 

budesonid 

 

Rhinocort® er et registreret varemærke, der tilhører Cilag GmbH International. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Rhinocort til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhinocort
 3. Sådan skal du bruge Rhinocort
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rhinocort indeholder et binyrebarkhormon, der forhindrer hævelse og irritation i næsen ved allergi (kløe, tilstoppet og/eller løbende næse). 

 

Du kan bruge Rhinocort lokalt i næsen til: 

 • Forebyggelse af høfeber og helårssnue.
 • Behandling af polypper i næsen. Forebyggelse af nye polypper efter operation.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhinocort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Rhinocort:

 • hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rhinocort (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Rhinocort 

 • hvis du har eller har haft lungetuberkulose.
 • hvis har en svampe- eller virusinfektion i luftvejene.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 


Systemiske virkninger af kortikosteroider kan forekomme, specielt ved høje doser givet i længere perioder. Kontakt straks lægen, hvis du oplever en af følgende virkninger: 

 • Cushings sygdom (rødt måneansigt).
 • Binyrebarkhæmning.
 • Væksthæmning hos børn og unge.
 • Grå stær.
 • Grøn stær.
 • Årehindelækage (CSCR/stressøje).

I sjældne tilfælde kan der opleves psykiske og adfærdsmæssige påvirkninger, som kan vise sig ved hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression og aggresion (specielt hos børn). Kontakt lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Rhinocort

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Rhinocort efter aftale med lægen. 


Amning
Du kan bruge Rhinocort, selvom du ammer. Rhinocort går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rhinocort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Rhinocort

Brug altid Rhinocort nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med lægen. 

Den sædvanlige dosering er:

Forebyggelse af høfeber og helårssnue 

Voksne: 2 sug i hvert næsebor om morgenen. Når den ønskede virkning er opnået, kan du prøve at nedsætte dosis til et sug i hvert næsebor om morgenen. 


For at forebygge høfeber bør du så vidt muligt starte behandlingen med Rhinocort, før pollensæsonen starter. 


Du skal altid bruge Rhinocort regelmæssigt, som lægen har ordineret. 


Hvis næsen er stoppet, kan medicinen ikke fordele sig godt nok, hvor den skal virke. For at få effekt kan det derfor være en god ide også at bruge næsespray eller næsedråber mod tilstoppet næse de første 2-3 dage. 


Børn: Du bør ikke bruge Rhinocort til børn. 


Behandling eller forebyggelse af næsepolypper: 

Voksne: 1 sug i hvert næsebor to gange dagligt (morgen og aften). 


Børn: Du bør ikke bruge Rhinocort til børn. 

Brugsanvisning:

Rhinocort Paranova Danmark A/S næsepudder 100 mikrogram/dosis 

 

Klargøring af din nye Rhinocort inhalator 

Inden du bruger din nye Rhinocort inhalator for første gang, skal du klargøre den til brug på følgende måde: 

 • Skru beskyttelseshætten af og tag den af.
 • Hold din Rhinocort inhalator lodret med bundstykket nederst.
 • Drej bundstykket så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter tilbage i den modsatte retning så langt som det kan komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du drejer det først). Du bør nu høre et klik.
 • Gentag dette; drej bundstykket i begge retninger.
 • Din Rhinocort inhalator er nu klar til brug.

 

Sådan bruges Rhinocort 

 1. Puds næsen. Skru beskyttelseshætten af.
 2. Hold Rhinocort lodret med det grå bundstykke nedad. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din inhalator. Drej bundstykket en gang frem og tilbage. Det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først. Du vil høre en klikkende lyd. Din Rhinocort inhalator er nu klar til brug. Klargør kun din Rhinocort inhalator, når du har brug for den.
  Rhinocort Paranova Danmark A/S næsepudder 100 mikrogram/dosis
 3. Anbring næsestykket helt tæt til det ene næsebor og luk det andet næsebor med en finger. Træk vejret hurtigt og kraftigt ind (i ca. et halvt sekund).
  Rhinocort Paranova Danmark A/S næsepudder 100 mikrogram/dosis
 4. Før du puster ud igen, skal du fjerne inhalatoren fra næsen.
 5. Gentag punkt 2-4 i det andet næsebor.
 6. Hvis der er ordineret yderligere dosis i hvert næsebor, gentages punkt 2 til 5.
 7. Skru beskyttelseshætten på igen.

 

Vigtigt: Pust aldrig ud gennem næsestykket og skru altid beskyttelseshætten på efter brug. Rhinocort afgiver altid den rigtige dosis, også hvis der er blevet drejet flere gange på bundstykket.
Du kan hverken lugte eller smage medicinen. 


Rengøring: 

Rengør næsestykkets yderside 2-3 gange om ugen med en tør klud.
Obs! Næsestykket må ikke rengøres med vand. 

 

Hvornår er Rhinocort tom? 

Når du kan se et rødt mærke øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, er Rhinocort tom, og du skal kassere den. 

 

Rhinocort Paranova Danmark A/S næsepudder 100 mikrogram/dosis 

 

Den lyd du kan høre, når du ryster Rhinocort, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. 


Du skal være opmærksom på, at Rhinocort ikke virker lige med det samme.
Der kan godt gå et par dage, før du får det bedre. 

Hvis du har brugt for meget Rhinocort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Rhinocort, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Det er vigtigt, at du bruger den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som aftalt med din læge. Du bør kun bruge så meget som din læge har anbefalet; bruger du mere eller mindre kan dine symptomer blive værre. 


Der er dog ingen akut risiko forbundet ved at bruge for meget Rhinocort en enkelt gang. 

Hvis du har glemt at bruge Rhinocort

Hvis du har glemt en dosis Rhinocort, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Rhinocort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Dannelse af hul i næseskillevæggen. Søg læge.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt 

 • Grå stær (uklart syn).
 • Grøn stær (hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet).

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Irritation i næsen i form af tørhed og nysen, umiddelbart efter brugen, samt næseblod.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Kløe, eksem eller udslæt.
 • Muskelkramper.
 • Nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Tegn og symptomer på systemiske virkninger af kortikosteroider, såsom nedsat funktion af binyrerne og forsinket vækst i højden hos børn (se "Yderligere bivirkninger hos børn og unge").
 • Sårdannelse i næsen.
 • Stemmesvigt.
 • Øget tendens til blå mærker.
 • Sløret syn.

 

Yderligere bivirkninger hos børn og unge 

Væksthæmning er blevet rapporteret hos børn med intranasale steroider. Lægen vil regelmæssigt måle barnets højde, mens det får behandling med Rhinocort. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne ind- lægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddel- styrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Rhinocort utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 ºC.
 • Skal opbevares med beskyttelseshætten skruet tæt på.
 • Opbevares tørt.
 • Brug ikke Rhinocort efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rhinocort indeholder:

 • Aktivt stof: Budesonid 100 mikrogram/dosis.
 • Der er ingen øvrige indholdstoffer.

Udseende og pakningsstørrelser:

Rhinocort er et hvidt pulver i en plastikinhalator. 

 

Rhinocort findes i pakningstørrelsen 1 × 200 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...