Buspirone Orion

tabletter 10 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buspirone Orion 10 mg tabletter 

Buspironhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buspirone Orion.
 3. Sådan skal du tage Buspirone Orion.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Buspirone Orion er et lægemiddel, som anvendes til behandling af symptomerne ved angstlidelser med følgende symptomer: angst, rastløs uro, anspændthed. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buspirone Orion

Tag ikke Buspirone Orion

 • hvis du er allergisk over for buspironhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buspirone Orion (angivet i punkt 6)
 • hvis du lider af akut grøn stær (akut vinkel-lukket glaukom)
 • hvis du lider af myastenia gravis (alvorlig muskelsvækkelse med abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær)
 • hvis du lider af epilepsi
 • hvis du har akut forgiftning med alkohol, hypnotika (medicin mod søvnløshed), analgetika (smertestillende medicin) eller antipsykotiske lægemidler
 • hvis du har alvorlig nedsat nyre- og leverfunktion

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Buspirone Orion  

 • hvis du gennem længere tid har taget lægemidler, som virker beroligende på centralnervesystemet. Før du starter med at tage Buspirone Orion, skal du gradvist trappes ud af behandling med disse lægemidler
 • hvis du tidligere har haft krampeanfald
 • hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion
 • hvis du er eller tidligere har været afhængig af euforiserende stoffer

 

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Buspirone Orion. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 


Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Buspirone Orion. 

Brug af anden medicin sammen med Buspirone Orion

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • parkinsons sygdom (MAO-hæmmere)
  • depression (MAO-hæmmere, SSRI, nefazodon, fluvoxamin, trazadon)
  • infektion (erythromycin, linezolid)
  • svampeinfektion (itraconazol)
  • migræne (triptaner)
  • smerter (tramadol)
  • for højt blodtryk, hjertekrampe, hjertesvigt, migræne (diltiazem, verapamil)
  • tuberkulose (rifampicin)
  • hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser (digoxin)
  • epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin)
  • naturlægemidler indeholdende perikon/hyperikum
  • mavesyre, mavesår, sureopstød, halsbrand (cimetidin)
  • muskelafslappende medicin (f.eks. baclofen)
  • abstinenssymptomer ved ophør af behandling med opioider (lofexidin)
  • kvalme og opkastning (nabilon)
  • allergi/overfølsomhed (antihistaminer)
  • beroligende medicin ( f.eks. diazepam)
  • psykoser/sindslidelser (haloperidol, lithium)
  • blodfortyndende medicin (warfarin)
  • kosttilskud (L-tryptophan)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Buspirone Orion sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du kan tage Buspirone Orion i forbindelse med et måltid dog ikke sammen med grapefrugtjuice
 • Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Buspirone Orion

Graviditet og amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Du bør ikke tage Buspirone Orion, hvis du er gravid.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, bør du ikke tage Buspirone Orion, da det går over i mælken. Tal med lægen.

 

Frugtbarhed:  

 • Det er ikke undersøgt om Buspirone Orion påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buspirone Orion kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger (påvirkning af reaktionstid), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du bør derfor ikke føre motorkøretøjer eller betjene komplekse maskiner, før du er sikker på, at Buspirone Orion ikke påvirker din evne til dette. 

Buspirone Orion indeholder Lactose

 • Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Buspirone Orion

3. Sådan skal du tage Buspirone Orion

Tag altid Buspirone Orion nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Tabletterne skal altid tages på samme tidspunkt hver dag, enten hver dag på tom mave eller hver dag efter et måltid. 

 

Dosis afhænger af dine individuelle omstændigheder. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Den anbefalede startdosis er 5 mg Buspirone Orion tre gange dagligt (svarende til 15 mg buspironhydrochlorid dagligt). 

 

Lægen vil, om nødvendigt, øge dosis gradvist. Den daglige dosis kan øges op til 20-30 mg buspironhydrochlorid dagligt, fordelt på flere doser. En enkeltdosis på 30 mg buspironhydrochlorid bør ikke overskrides. 

Den maksimale daglige dosis er 60 mg buspironhydrochlorid. 

 

Det kan tage et stykke tid, før du får det bedre. Hvis symptomerne ikke bliver bedre i løbet af 4-8 uger, skal du kontakte lægen. Lægen vil bestemme, hvor lang tid du skal fortsætte med at tage Buspirone Orion. Hvis langtidsbehandling er nødvendig, bør denne overvåges nøje af lægen og behovet for fortsat behandlingen bør evalueres med jævne mellemrum. 

 

Brug til børn og unge:  

Buspirone Orion bør ikke anvendes til børn under 18 år. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Buspirone Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Buspirone Orion, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer:  

 • Kvalme og opkastning.
 • Svimmelhed.
 • Træthed.
 • Små pupiller.
 • Maveproblemer.

Hvis du har glemt at tage Buspirone Orion

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Buspirone Orion

 • Du skal fortsætte med at tage Buspirone Orion, indtil lægen beslutter andet.
 • Hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Buspirone Orion, skal du følge lægens anvisninger nøje. Det er meget vigtigt, at behandlingen med lægemidler af denne type ikke stoppes pludseligt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kramper (krampeanfald). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvimelsesanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Trykken i brystet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen) (hypotyreose). Kontakt lægen.
 • Rastløshed, fugtig varm hud eller hænder, rysten, hjertebanken, træthed, slaphed, svaghed, nervøsitet, irritabilitet, udestående øjne, løs afføring, hurtig puls og forhøjet blodtryk(højt stofskifte) (hypertyreose). Kontakt lægen.
 • Psykoser/Sindslidelser. Kontakt lægen.
 • Stærkt begrænset synsfelt, hvor øjets nethinde gradvis svigter (tunnelsyn). Kontakt lægen.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte (hjertesvigt). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet (hjerteanfald). Ring 112.
 • Muskelsvaghed i hjertet (kardiomyopati). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed pga. betændelse eller tillukning af blodårerne i hjernen (cerebrale blodforsyningsforstyrrelser). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Mareridt.
 • Søvnløshed.
 • Nervøsitet.
 • Rastløs uro (agitation).
 • Vrede.
 • Fjendtlighed.
 • Forvirring.
 • Depression.
 • Hovedpine
 • Svimmelhed.
 • Døsighed.
 • Uklarhed.
 • Nedsat koncentrationsevne.
 • Sløret syn.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Brystsmerter.
 • Ondt i halsen.
 • Stoppet næse.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Buspirone Orion i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Mavebesvær. Kan være mavesmerter, kvalme, opkastninger, diarré.
 • Svaghed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Øget appetit.
 • Appetitmangel/madlede (anoreksi).
 • Vægtøgning, vægttab.
 • Indsnævring eller fjernelse af personlige træk (depersonalisering).
 • Opstemthed (eufori).
 • Følelsesudsving med utilfredshed og irritation (dysfori).
 • Uimodståelig trang til bevægelse.
 • Angst.
 • Ligegyldighed (apati).
 • Ser sammenhænge i fuldstændig ulogisk rækkefølge, eller tolker billeder, malerier, musik eller samtale fuldstændigt uforståligt (associationsforstyrrelser). Kan være eller blive alvorligt. Kontakt læge.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Selvmordstanker. Kontakt lægen. Kan være tegn på depression (selvmordsrisiko)
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Tab af koordinationsevne/besvær med at styre bevægelser.
 • Rysten (tremor).
 • Dunken i hovedet.
 • Forandringer i smagen (smagsforstyrrelse).
 • Savlen.
 • Røde, kløende øjne.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd (konjunktivit).
 • Lydoverfølsomhed hvor hverdagslydene opleves forstyrrende, højlydte og sommetider smertefulde. (hyperakusi).
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk (hypotension).
 • For højt blodtryk (hypertension). Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hurtigt åndedræt (Takypnø).
 • Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Ændret lugtesans.
 • Blødning fra endetarmen (rektal blødning).
 • Forstoppelse (obstipation).
 • Luftafgang fra tarmen (flatulens).
 • Vekslende forstoppelse og diarré, smerter og rumlen i maven (irritabel colon).
 • Nældefeber.
 • Rødmen.
 • Øget tendens til blå mærker.
 • Hårtab.
 • Tør hud.
 • Eksem.
 • Blærer (vesicula).
 • Længerevarende muskelkramper.
 • Muskelsmerter, muskelspændinger.
 • Ledsmerter.
 • Symptomer i det nedre urinveje (urinblæren og urinrøret).
 • Uregelmæssig, kraftig blødning (menstruationsforstyrrelser).
 • Nedsat eller øjet sexlyst.
 • Feber, almen utilpashed.
 • Træthed.
 • Svedtendens, fugtige hænder
 • Hævelse af ansigt, vand i kroppen (ansigtsødem/ødemer). Kontakt lægen

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Blodsygdom, ændring i blodtælling (eosinofili).
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Blødningstendens. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Allergiske reaktioner
 • Humørsvingninger (labilitet).
 • Klaustrofobi.
 • Afhængighed af alkohol.
 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser (ekstrapyramidale symptomer).
 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk (parkinsonisme).
 • Rokkende, vridende bevægelser især med benene (akatisi).
 • Uron i benene (restless legs syndrome).
 • Nedsat reaktionstid.
 • Ufrivillige bevægelser.
 • Sløvhed.
 • Sløret tale.
 • Forbigående hukommelsestab
 • Opfarenhed, uro, forvirring, hurtig puls, udvidede pupiller, tab af kontrol over musklerne, muskelkrampe, diarré, hovedpine, rysten og gåsehud som følge af højt serotonin niveau i kroppen (serotoninsyndrom). Kan være alvorlig. Kontakt lægen.
 • Tab af stemme.
 • Øjensmerter, følelse af tryk på øjnene.
 • Lysfølsomme øjne (fotofobi).
 • Langsom puls (bradykardi). Kan blive alvorligt. Hvis De/du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De/du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Næseblod.
 • Brændende fornemmelse i tungen.
 • Hikke.
 • Blødninger i huden.
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Skrøbelige negle.
 • Muskelsvaghed.
 • Ufrivillig vandladning (enuresis).
 • Natlig vandladning (nykturi)
 • Udebleven menstruation i længere tid, hvor graviditet kan udeluk- kes. (amenorré).
 • Underlivsbetændelse.
 • For tidlig sædafgang (ejakulationsforstyrrelser).
 • Impotens (erektil dysfunktion).
 • Mælkesekretion (galaktoré).
 • Udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti).
 • Unormal følsomhed over for kulde (kuldeintolerence).

Buspirone Orion kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverenzymniveauer, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Buspirone Orion utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Buspirone Orion efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Buspirone Orion i ydre karton, for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buspirone Orion indeholder:

Aktivt stof: 

Buspironhydrochlorid 

Hver tablet indeholder 10 mg busprionhydrochlorid. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Lactosemonohydrat, kolloid vandrfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Buspirone Orion 10 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, ovale tabletter mærket med ’ORN 31’ på den ene side og en delekærv på den anden side. 

 

Buspirone Orion fås i:  

Buspirone Orion 10 mg i pakninger med 30 tabletter. 

Buspirone Orion 10 mg i pakninger med 100 tabletter. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...