Dymista

næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dymista® 137+50 mikrogram/dosis næsespray, suspension  

Azelastinhydrochlorid/fluticasonpropionat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dymista
 3. Sådan skal du bruge Dymista
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dymista indeholder to aktive stoffer: azelastinhydrochlorid og fluticasonpropionat.  

 • Azelastinhydrochlorid tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antihistaminer. Antihistaminer virker ved at hæmme effekten af stoffer såsom histamin, som kroppen producerer i forbindelse med en allergisk reaktion. På den måde mindsker antihistaminet symptomerne ved allergisk snue.
 • Fluticasonpropionat tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes binyrebarkhormoner, og som reducerer betændelse.

 

Dymista bruges til at lindre symptomer på moderat til svær sæsonbetinget eller vedvarende allergisk snue i de tilfælde, hvor brug i næsen af enten antihistamin eller binyrebarkhormon alene ikke vurderes tilstrækkelig. 


Sæsonbetinget og vedvarende allergisk snue er allergiske reaktioner på stoffer som pollen (høfeber), husstøvmider, skimmelsvamp, støv eller kæledyr. 


Dymista lindrer symptomerne på allergi, f.eks.: løbenæse, slim dryppende ned i halsen, nysen og kløende eller tilstoppet næse. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dymista

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Dymista:

 • hvis du er allergisk over for azelastinhydrochlorid eller fluticasonpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dymista (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dymista, hvis 

 • du for nyligt er blevet opereret eller skadet i næsen eller munden.
 • du har en infektion i næsen. Infektioner i næsens luftveje skal behandles med antibakterielle lægemidler eller antisvampemidler. Hvis du får medicin mod infektion i næsen, kan du fortsætte med at bruge Dymista til behandling af din allergi.
 • du har tuberkulose eller en ubehandlet infektion.
 • du har synsændringer eller før har haft forhøjet tryk i øjet, grøn stær og/eller grå stær. Hvis dette gælder dig, skal du overvåges nøje, mens du bruger Dymista.
  Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.
 • du lider af nedsat binyrebarkfunktion. Overgang fra systemisk steroidbehandling (som påvirker hele kroppen) til behandling med Dymista skal gennemføres med forsigtighed.
 • du lider af en svær leversygdom. Du har forhøjet risiko for at få bivirkninger, der påvirker hele kroppen. I disse tilfælde beslutter din læge, om du kan bruge Dymista.

Det er vigtigt, at du tager den dosis, som er angivet i punkt 3 nedenfor, eller som din læge har ordineret. Behandling med binyrebarkhormoner i næsen i højere doser end anbefalet kan medføre undertrykkelse af binyrebarkfunktionen, som er en tilstand, der kan give kvalme, irritation, mørkfarvning af huden, diarré, vægttab, lavt blodsukker, grå stær (uklart syn), hovedpine, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær), uro og rastløshed, depression eller aggression (især hos børn), søvnforstyrrelser eller angst. Hvis dette sker, kan din læge anbefale et andet lægemiddel i perioder med stress eller planlagt operation. 


For at undgå undertrykkelse af binyrebarkfunktionen vil din læge anbefale dig at tage den laveste dosis Dymista, som opretholder en effektiv kontrol af dine symptomer på allergisk snue. 


Hvis børn og unge bruger binyrebarkhormoner i næsen (såsom Dymista) i længere tid, kan det medføre, at de vokser langsommere. Lægen vil kontrollere dit barns højde regelmæssigt og sikrer sig, at han eller hun tager den lavest mulige effektive dosis. 

Børn

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Dymista

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen eller apoteket: 

 • hvis du tager medicin til behandling af HIV såsom ritonavir.
 • hvis du tager medicin til behandling af svampeinfektioner såsom ketoconazol.
 • hvis du tager beroligende medicin.
 • hvis du tager cobicistat-holdige lægemidler, da den øger risikoen for systematiske bivirkninger.

Brug af Dymista sammen med alkohol

Brug af Dymista sammen med alkohol kan forstærke bivirkninger, herunder træthed, udmattelse, svimmelhed eller svaghed. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du bør ikke bruge Dymista under graviditet uden lægens anvisning. 

 

Amning
Du bør ikke bruge Dymista under amning uden lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dymista påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 


I meget sjældne tilfælde kan du opleve træthed, udmattelse, svimmelhed eller svaghed, på grund af selve sygdommen eller ved brug af Dymista. I disse tilfælde kan evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner være nedsat. Vær opmærksom på, at indtagelse af alkohol kan forstærke disse virkninger. 

Dymista indeholder benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid kan forårsage irritation eller hævelser i næsen, især hvis det bruges i en længere periode. 

3. Sådan skal du bruge Dymista

Brug altid Dymista nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Regelmæssig brug er afgørende for at opnå fuld terapeutisk effekt. Undgå kontakt med øjnene. 

Den sædvanlige dosis er

Brug til voksne og unge (12 år og ældre) 

 • Et pust i hvert næsebor to gange daglig (morgen og aften).

 

Brug til børn under 12 år 

 • Dette lægemiddel anbefales ikke til børn under 12 år.

 

Brug ved nedsat nyre- og leverfunktion 

 • Det kan være nødvendigt at justere dosis.
  Følg lægens anvisning.

 

Sådan bruger du næsesprayen 

Til anvendelse i næsen. Læs nedenstående brugsanvisning omhyggeligt og brug kun lægemidlet som beskrevet her. 

BRUGSANVISNING

Forberedelse af sprayen 

Ryst forsigtigt flasken i 5 sekunder før brug ved at vende bunden op og ned, og fjern derefter beskyttelseshætten (se billede 1). Første gang du bruger næsesprayen, skal du forberede pumpen til brug ved at sprøjte ud i luften. 


For at forberede pumpen til brug skal du placere en finger på hver side af spraypumpen og tommelfingeren på flaskens bund. Tryk nedad og pump 6 gange, indtil der viser sig en fin tåge (se billede 2). Pumpen er nu forberedt og klar til brug. 


Hvis du ikke har brugt næsesprayen i mere end 7 dage, skal du forberede pumpen til brug igen ved at trykke den ned én gang og derefter give slip på den. 

 

Brug af sprayen 

Ryst forsigtigt flasken i 5 sekunder før brug ved at vende bunden op og ned, og fjern derefter beskyttelseshætten (se billede 1). Puds næse, så dine næsebor bliver tømt. Bøj hovedet forover mod dine tæer. Vip ikke hovedet bagover. Hold sprayen lodret, og stik forsigtigt studsen ind i det ene næsebor. Luk det andet næsebor til med en finger, og tryk hurtigt én gang på pumpen, samtidig med at du forsigtigt snuser indad (se billede 3). Pust ud gennem munden. 

 

Gentag dette i det andet næsebor. Træk forsigtigt vejret ind, og lad være med at læne hovedet bagover efter brugen af sprayen. På den måde undgår du, at medicinen kommer ned i halsen og giver en dårlig smag. Tør studsen af med en ren serviet eller klud, hver gang du har brugt sprayen, og sæt derefter beskyttelseshætten på igen. 

 

Billede 1 

Dymista 2care4 ApS næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis 

 

Billede 2 

Dymista 2care4 ApS næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis 

 

Billede 3 

Dymista 2care4 ApS næsespray, suspension 137+50 mikrog/dosis 

Behandlingsvarighed

Dymista er egnet til langtidsbrug. Varigheden af behandlingen bør svare til den periode, hvor du har allergisymptomer. 

Hvis du har brugt for meget Dymista

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Dymista, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer af højere doser end anbefalet kan medføre 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen. Binyrefunktionen vil genoprettes i løbet af få dage.
 • Sløvhed
 • Forvirring
 • Dyb bevidstløshed (koma) Ring 112
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Hvis du har glemt at bruge Dymista

Brug næsesprayen, så snart du husker det, og tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Dymista

Du må ikke stoppe med at bruge Dymista uden at spørge din læge først, da det kan betyde, at behandlingen så ikke får den ønskede virkning. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Næseblod.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hovedpine
 • Smagsforstyrrelser
 • Ubehagelig lugt.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Ubehag i næsen. Det kan medføre irritation, stikkende fornemmelse og kløe i næsen
 • Nysen, tørhed i næsen, hoste, tør hals eller irritation i halsen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Tørhed i munden.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Svimmelhed eller døsighed
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt læge eller skadestue
 • Skade på slimhinden i næsen
 • Følelse af træthed, udmattelse eller svaghed
 • Kvalme
 • Udslæt, kløe, nældefeber.

 

Søg straks lægehjælp, hvis du får nogen af følgende symptomer: 

 • Hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, der kan medføre vejrtrækningsbesvær/synkebesvær og et pludseligt opstået hududslæt. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.
  Bemærk: Dette er meget sjældent.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndværende data) 

 • Sløret syn
 • Sår i næsen.

 

Systemiske bivirkninger (bivirkninger, der påvirker hele kroppen) kan forekomme, hvis dette lægemiddel bruges i høje doser i lang tid. Det er langt mindre sandsynligt, at disse bivirkninger opstår, hvis du bruger næsespray med binyrebarkhormon, end hvis du indtager binyrebarkhormon gennem munden. Disse bivirkninger kan variere fra patient til patient, ligesom de kan variere mellem præparater indeholdende binyrebarkhormon (se punkt 2 advarsel og forsigtighedsregler). 


Binyrebarkhormoner taget gennem næsen kan påvirke den normale produktion af hormoner i kroppen, særligt hvis du bruger høje doser i lang tid. Hos børn og teenagere kan denne bivirkning medføre, at de vokser langsommere end andre. 


I sjældne tilfælde har man observeret en reduceret knogletæthed (osteoporose) ved langtids indtagelse af binyrebarkhormoner gennem næsen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Dymista utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares i køleskab eller fryses. 

 

Holdbarhed efter åbning: 6 måneder. 

 

Brug ikke Dymista efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dymista indeholder:

 • Aktive stoffer: azelastinhydrochlorid og fluticasonpropionat.
  Hvert gram suspension indeholder 1000 mikrogram azelastinhydrochlorid og 365 mikrogram fluticasonpropionat.
  Hver dosis (0,14 g) indeholder 137 mikrogram azelastinhydrochlorid (= 125 mikrogram azelastin) og 50 mikrogram fluticasonpropionat.
 • Øvrige indholdsstoffer: dinatriumedetat, glycerol (E422), mikrokrystallinsk cellulose (E460), carmellosenatrium, polysorbat 80 (E433), benzalkoniumchlorid, phenylethylalkohol og renset vand

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Dymista er en hvid, homogen suspension, fås i en ravfarvet glasflaske med spraypumpe, næsestuds og beskyttelseshætte. 

 

Pakningsstørrelser 

Dymista fås i pakningstørrelser á 1 flaske med 23 g næsespray, suspension (mindst 120 doser) og á 3 flasker med 23 g næsespray, suspension (mindst 120 doser). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Dymista® er et registreret varemærke, der tilhører Meda AB. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...