Magnyl Svage "DAK"

filmovertrukne tabletter 150 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Magnyl® Svage DAK 150 mg filmovertrukne tabletter 

acetylsalicylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

Magnyl Svage DAK kan fås uden recept for pakningsstørrelser under 67 stk., hvis de er markedsført. Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger som lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Hvis lægen har ordineret dette lægemiddel til dig, er det til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnyl Svage DAK
 3. Sådan skal du tage Magnyl Svage DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Magnyl Svage DAK (herefter kaldet Magnyl Svage) er et smertestillende og betændelsesnedsættende lægemiddel, som anvendes ved svage smerter, led- og muskelsmerter samt smerter ved betændelsestilstande hos børn. Magnyl Svage kan forebygge dannelsen af nye blodpropper hos voksne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnyl Svage DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Magnyl Svage, hvis du:

 • er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
 • tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende lægemidler (af typen NSAID eller salicylater)
 • har mavesår (blodigt opkast og/eller sort afføring)
 • har øget tendens til blødning for eksempel på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader
 • har stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
 • er gravid i 7. - 9. måned (ved doser over 100 mg/dag)
 • er barn under 15 år med feber

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Du må ikke tage Magnyl Svage sammen med smertestillende medicin (NSAID) i længere tid, da det kan øge risikoen for bivirkninger.
 • Ældre bør ikke tage Magnyl Svage i længere tid, pga. risiko for blødning fra mave og tarme med mindre andet er aftalt med lægen.
 • Børn under 15 år som har virusinfektioner (f.eks. influenza), må kun få Magnyl Svage efter lægens anvisning.
 • Magnyl Svage kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber eller andre kroniske luftvejssygdomme.
 • Magnyl Svage kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du: 

 • har astma, vejrtrækningsbesvær eller allergiske lidelser
 • har eller har haft mave-tarmsygdom, f.eks. mavesår eller blødning fra mave eller tarm.
 • har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi)
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K- antagonister eller heparin

 

Hvis du skal opereres, skal du stoppe behandlingen med Magnyl Svage nogle dage før operationen. Det gælder også, hvis du f.eks. skal have trukket en tand ud. Spørg din læge.  

 

Magnyl Svage må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

 

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Magnyl Svage. 

Brug af anden medicin sammen med Magnyl Svage

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder ved: 

 • medicin mod for megen mavesyre (syreneutraliserende)
 • medicin til behandling af sukkersyge
 • blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, ticlopidin, heparin)
 • hjertemedicin (abciximab, tirofiban, eptifibatid, ACE hæmmere, quinidin)
 • vanddrivende medicin (furosemid, spironolakton)
 • smertestillende medicin (COX-2 hæmmere, NSAID f.eks ibuprofen).
  Du skal tage Magnyl Svage mindst 2 timer før du tager ibuprofen.
 • medicin, der øger udskillelsen af urinsyre (probenecid, sulfinpyrazon)
 • medicin mod visse former for gigt, svær psoriasis og kræft (methotrexat)
 • medicin mod grøn stær (acetazolamid)
 • medicin mod epilepsi (valproat)
 • medicin mod depression (SSRI)
 • binyrebarkhormoner
 • vaccine mod skoldkopper
 • naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Magnyl Svage, hvis du er gravid i 7. - 9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan Magnyl Svage anvendes i så kort tid som mulig og i lavest mulige dosis og kun efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Magnyl Svage hvis det er aftalt med lægen. 

 

Kvinder der planlægger at blive gravide 

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under længerevarende behandling med Magnyl Svage kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magnyl Svage påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Magnyl Svage DAK

Tag altid Magnyl Svage nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletten kan deles eller knuses. Til mindre børn er det en god idé at knuse og opløse tabletten i vand eller saft. 

Den sædvanlige dosis er:

Smertetilstande 

Børn over 2 år: 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 - 3 doser i højst 2 døgn. 

 

Gigtsygdomme 

Børn over 2 år: 50 - 100 mg/kg legemsvægt i døgnet. 

 

Forebyggende behandling efter blodprop 

Voksne: 150 - 300 mg daglig. 

 

Ældre 

På grund af risiko for blødning i mave-tarmsystemet bør Magnyl Svage ikke tages vedvarende. Følg altid lægens anvisning, da lægen har vurderet, hvad der er bedst for dig. 

 

Brug til børn og unge 

Magnyl Svage må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion 

Følg lægens anvisninger. Magnyl Svage må ikke anvendes, hvis du har svært nedsat lever- eller nyrefunktion. 

Hvis du har taget for mange Magnyl Svage

Kontakt lægen eller apoteket hvis du har taget flere Magnyl Svage, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering (ved høje doser gennem længere tid) kan være 

Feber, hurtig vejrtrækning, tinnitus, søvnlignede sløvhedstilstand, let dehydrering, kvalme, opkastning, forstyrrelse af kroppens syre-base-balance. 

 

Tegn på en pludselig eller svær forgiftning, som følge af overdosering kan være 

Lavt blodsukker (især hos børn), hjernelidelse (forvirring, svær hovedpine, uro og påvirket bevidsthed), koma, lavt blodtryk, vand i lungerne, kramper, blødningsforstyrrelse, væske i hjernen, uregelmæssig hjerterytme. Doser over 300 mg/kg kan give nedsat nyrefunktion, og doser over 500 mg/kg kan være dødelige. 

Hvis du har glemt at tage Magnyl Svage

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Ikke alvorlige: Blødningstendens, blodet er længere tid om at størkne, halsbrand, sure opstød, mavesmerter. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær hos astmapatienter, blødning i mave-tarmkanalen der kan medføre sort afføring og eller blodigt opkast. 

Ikke alvorlige: Hovedpine, søvnløshed, irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, kvalme, opkastning, diarré. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Anafylaktisk reaktion (pludseligt hududslæt med væskeophobning/hævelse under huden især ved læber og hals og/eller åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor få minutter til timer), pga. overfølsomhed), sår og blødning i den øvre del af mave- tarmkanalen, skjult indre blødning. 

Ikke alvorlige: Udslæt (nældefeber) og hævelse, svimmelhed, døsighed, øresusen, allergisk snue på grund af overfølsomhed. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Blødning i hjernen, hul på tarmen. 

Ikke alvorlige: Forstyrrelser i nyrefunktion, tab af hørelsen (dosisrelateret), lavt blodsukker, bleghed og træthed pga. blodmangel, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Reyes Syndrom (feber, opkastning, sløret bevidsthed evt. koma hos børn), kraftig afskalning af hud, blæreformet udslæt og betændelse i hud pga. alvorlig hudsygdom (erytheme multiforme, Steven Johnsons eller Lyell’s Syndrom). 

Ikke alvorlige: Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader), mundbetændelse, spiserørsbetændelse, sår i nedre del af mave- tarmkanalen, forsnævringer af tarm, tarmbetændelse, forværring af inflammatoriske tarmsygdomme, øget tendens til infektioner (for få hvide blodlegemer), mild leverbetændelse (dosisrelateret og i forbindelse med virusinfektion). 

 

Magnyl Svage kan herudover give ændringer i laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren og forandringer i blodet. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Magnyl Svage utilgængeligt for børn.  

Opbevar Magnyl Svage ved temperaturer under 25 °C. 

Brug ikke Magnyl Svage efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Magnyl Svage DAK 150 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er acetylsalicylsyre 150 mg. De øvrige indholdsstoffer er magnesiumoxid, hypromellose, kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol og talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser

Magnyl Svage DAK er hvide, ovale, filmovertrukne tabletter med delekærv. 

Magnyl Svage DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk. Denne pakningsstørrelse er receptpligtig. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

2630 Taastrup  

Danmark 

Fremstiller

Takeda GmbH Oranienburg  

Lehnitzstrasse 70-98 

16515 Oranienburg 

Tyskland  

 

eller 

 

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...