Somavert

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg og 20 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

SOMAVERT® 10 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

SOMAVERT® 15 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

SOMAVERT® 20 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

SOMAVERT® 25 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

SOMAVERT® 30 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

Pegvisomant 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge SOMAVERT
 3. Sådan skal du bruge SOMAVERT
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

SOMAVERT bruges til behandling af akromegali, en hormonel sygdom, som skyldes en øget udskillelse af væksthormon og IGF-I (insulin-lignende vækstfaktor), der er et hormon, der fremmer knogle- og muskelvækst). Sygdommen er karakteriseret ved en øget knoglevækst, hævelser af bløddele, hjertesygdomme og beslægtede sygdomme. 

 

SOMAVERT er et bioteknologisk produkt. Det aktive stof i SOMAVERT, pegvisomant, kaldes for en væksthormon receptorantagonist. 

Væksthormon receptorantagonister reducerer virkningen af væksthormon og nedsætter indholdet af IGF-I i blodet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge SOMAVERT

Brug ikke SOMAVERT

 • hvis du er allergisk over for pegvisomant eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger SOMAVERT. 

 • Hvis du får synsforstyrrelser eller hovedpine, når du bruger SOMAVERT, skal du øjeblikkeligt kontakte din læge.
 • Lægen eller sygeplejersken vil måle, hvor meget IGF-I du har i blodet og justere dosis af SOMAVERT, hvis det er nødvendigt.
 • Lægen bør også følge udviklingen i dit adenom (godartet kræftsvulst).
 • Lægen eller sygeplejersken vil tage målinger af leverenzymer i blodet hver 4.-6. uge inden for de første 6 måneder af behandling med SOMAVERT. Hvis der bliver ved med at vise sig tegn på leversygdom, bør behandlingen standses.
 • Hvis du har diabetes, kan det være, at lægen finder det nødvendigt at justere din dosis af insulin eller anden medicin.
 • Da der kan ses øget fertilitet, bør kvindelige patienter bruge passende prævention, se også afsnit om graviditet.

Brug af anden medicin sammen med SOMAVERT

Du skal fortælle det til lægen, hvis du tidligere har brugt anden medicin til behandling af akromegali eller medicin til behandling af diabetes. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Som en del af din behandling får du muligvis andre lægemidler. Det er vigtigt, at du bliver ved med at tage al din medicin, også SOMAVERT, medmindre din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har fortalt dig noget andet. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Virkningen af SOMAVERT hos gravide er ikke kendt. Dette lægemiddel kan derfor ikke anbefales til gravide. Du frarådes at blive gravid, mens du bruger pegvisomant. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Det vides ikke, om pegvisomant udskilles i mælken hos mennesker. Du må ikke amme, mens du tager SOMAVERT, med mindre din læge har talt med dig om dette. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af hvorvidt SOMAVERT påvirkerevnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

SOMAVERT indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mg natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige ”natriumfri”. 

3. Sådan skal du bruge SOMAVERT

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge vil give dig en subkutan (lige under huden) startdosis på 80 mg pegvisomant. 

Derefter er den normale daglige dosis 10 mg pegvisomant, som gives som subkutane indsprøjtninger (lige under huden). 

 

For at opretholde en optimal virkning vil din læge hver 4.-6. uge foretage en passende justering af din dosis, på baggrund af dit såkaldte serum-IGF-I-niveau. Justeringerne vil blive foretaget i trin på 5 mg pegvisomant/dag. 

Metode og indgivelsesmåde

SOMAVERT indsprøjtes under huden. Indsprøjtningen kan gives af dig selv eller af en anden person, for eksempel din læge eller hans/hendes assistent. Du skal følge den detaljerede vejledning om indsprøjtningsproceduren, som findes sidst i denne indlægsseddel. Du bør fortsætte med at indsprøjte dette lægemiddel i lige så lang tid, som din læge har fortalt dig. 

 

Dette lægemiddel skal opløses inden brug. Opløsningen må ikke blandes i samme sprøjte eller hætteglas, som bruges til anden medicin. 

 

Fedtvæv i huden kan dannes ved injektionsstedet. For at forhindre dette, bør du bruge et nyt injektionssted hver gang, som beskrevet i trin 2 i afsnittet ”Vejledning til blanding og injektion af SOMAVERT” i denne indlægsseddel. Det vil give din hud og området under huden, tid til at komme sig efter en injektion, inden en ny injektion gives på samme sted. 

 

Du skal tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du er af den opfattelse, at virkningen af dette lægemiddel er for stærk eller svag. 

Hvis du har indsprøjtet for meget SOMAVERT

Hvis du ved et uheld indsprøjter mere SOMAVERT, end din læge har sagt, er det sjældent alvorligt, men du bør straks 

kontakte din læge, apoteketspersonalet eller sygeplejersken. 

Hvis du har glemt at tage SOMAVERT

Hvis du glemmer at give dig selv en indsprøjtning, skal du indsprøjte den næste dosis så snart du kommer i tanke om det og derefter fortsætte med at indsprøjte SOMAVERT, som ordineret af din læge. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Lette til alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaktioner er rapporteret hos nogle patienter i behandling med SOMAVERT. Symptomer på en alvorlig allergisk reaktion kan omfatte et eller flere af følgende symptomer: hævelse af ansigt, tunge, læber eller hals; hvæsende vejrtrækning eller problemer med at få vejret (krampe i svælget); udslæt over hele kroppen, nældefeber eller kløe; eller svimmelhed. 

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer 

 

Meget almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • Hovedpine
 • Diarré
 • Ledsmerter

 

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • Kortåndethed.
 • Forhøjet indhold af stoffer man måler for at bedømme leverfunktionen. Disse kan ses ved blodprøvetagning.
 • Blod i urinen.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Forstoppelse, kvalme, opkastning, oppustethed, mavebesvær, luft i maven.
 • Svimmelhed, søvnighed, ukontrollerbar rysten, nedsat følesans.
 • Blå mærker eller blødning på injektionsstedet, ømhed eller hævelse på injektionsstedet, øget mængde fedtvæv under huden ved injektionsstedet, hævede arme og ben, svaghed, feber.
 • Svedtendens, kløe, udslæt, tendens til blå mærker.
 • Muskelsmerter, gigt.
 • Forhøjet kolesterol i blodet, vægtøgning, forhøjet blodsukker, nedsat blodsukker.
 • Influenzalignende symptomer, udmattethed.
 • Unormale drømme.
 • Øjensmerter

 

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

 • Allergisk reaktion efter indsprøjtning (feber, udslæt, kløe og i alvorlige tilfælde vejrtrækningsbesvær, hurtig hævelse af huden, som kræver akut lægehjælp). Kan forekomme øjeblikkeligt eller adskillige dage efter indsprøjtning.
 • Skummende urin pga. protein i urinen, øget urinmængde, nyreproblemer.
 • Mangel på interesse for omverdenen, forvirring, øget sexlyst, angstanfald, hukommelsestab, søvnbesvær.
 • Nedsat mængde blodplader i blodet, øget eller nedsat mængde hvide blodlegemer, blødningstendens.
 • Unormal fornemmelse, nedsat sårheling
 • Anstrengte øjne, problemer i det indre øre.
 • Hævelser i ansigtet, tør hud, natlige svedeture, rødme af huden (erythem), hævede kløende knopper på huden (urticaria).
 • Forøget indhold af fedt i blodet, øget appetit.
 • Mundtørhed, øget spytsekretion, tandproblemer, hæmorider.
 • Unormal lugtesans, migræne.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er i kendt 

 • Vrede
 • Alvorlig kortåndethed (laryngospasme)
 • Hurtig hævelse af huden og det underliggende væv og organers indvendige hinder (mucosa) (angioødem)

 

Omkring 17% af patienterne vil udvikle antistoffer mod væksthormoner under behandlingen. Disse antistoffer ser ikke ud til at nedsætte virkningen af dette lægemiddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

SOMAVERT opløsningen skal anvendes umiddelbart efter blanding. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis opløsningen er tåget eller indeholder partikler. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

SOMAVERT indeholder:

 • Aktivt stof: pegvisomant.
 • SOMAVERT 10 mg: 1 hætteglas med pulver indeholder 10 mg pegvisomant. Efter opblanding med 1 ml solvens indeholder 1 ml 10 mg pegvisomant.
 • SOMAVERT 15 mg: 1 hætteglas med pulver indeholder 10 mg pegvisomant. Efter opblanding med 1 ml solvens indeholder 1 ml 15 mg pegvisomant.
 • SOMAVERT 20 mg: 1 hætteglas med pulver indeholder 10 mg pegvisomant. Efter opblanding med 1 ml solvens indeholder 1 ml 20 mg pegvisomant.
 • SOMAVERT 25 mg: 1 hætteglas med pulver indeholder 10 mg pegvisomant. Efter opblanding med 1 ml solvens indeholder 1 ml 25 mg pegvisomant.
 • SOMAVERT 30 mg: 1 hætteglas med pulver indeholder 10 mg pegvisomant. Efter opblanding med 1 ml solvens indeholder 1 ml 30 mg pegvisomant.
 • Øvrige indholdsstoffer: glycin, mannitol (E421), vandfri dinatriumfosfat og natriumdihydrogenfosfatmonohydrat.
 • Solvens: vand til injektionsvæsker.
  1 hætteglas med solvens indeholder 8 ml vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

SOMAVERT er pulver og solvens til injektionsvæske i hætteglas. Pulveret er hvidt og solvens er gennemsigtigt og farveløst. Pulveret er i et hætteglas (enten 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg eller 30 mg pegvisomant) og solvens er i et hætteglas (8 ml). Pakningerne indeholder enten 1 eller 30 hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pfizer Limited  

Ramsgate Road  

Sandwich 

Kent CT13 9NJ 

Storbritannien 

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Belgium NV  

Rijksweg 12 

2870 Puurs  

Belgien 

 

Somavert® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Inc. 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

Pfizer ApS 

Tlf: +45 44 20 11 00 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles. 

Vejledning til blanding og injektion af SOMAVERT

Indledning

Denne vejledning forklarer, hvordan du blander og indsprøjter SOMAVERT. Læs vejledningen omhyggeligt og følg den trin for trin. Du vil blive vejledt af din læge eller hans/ hendes assistent i, hvordan du giver dig selv en injektion. Forsøg ikke at give dig selv en injektion, før du er sikker på, at du har forstået, hvordan du blander og giver en injektion.
Pulveret skal være opløst med solvens inden brug.
Denne opløsning bør ikke blandes i samme sprøjte eller hætteglas, som bruges til anden medicin. 

TRIN 1. VALG AF METODE TIL BLANDING AF SOMAVERT INJEKTIONSVÆSKE

Der er 2 metoder til fremstilling af SOMAVERT opløsning. Spørg lægen eller sygeplejersken om, hvilken metode der er bedst for dig:  

a) med hætteglasadapter (MIXJECT) - ikke markedsført i alle lande  

b) uden hætteglasadapter  

 

a) METODE MED HÆTTEGLASADAPTER (MIXJECT) 

 • Vask dine hænder grundigt.
 • Tag:
  1 hætteglas med pulver (SOMAVERT),
  1 hætteglas med solvens (vand til injektionsvæsker)
  1 sprøjte på 1 ml. Det anbefales, at der anvendes en luer-lock sprøjte (denne sprøjte bruges til både at blande SOMAVERT-injektionsvæsken med og til at give injektionen). Andre sprøjtestørrelser og sprøjtetyper kan dog anvendes til blanding og injektion af SOMAVERT. Spørg eventuelt sundhedspersonalet for yderligere oplysninger.
  2 MIXJECT hætteglasadaptere,
  1 aftagelig nål (25-30 G),
  Renseservietter (med alkohol eller andet desinficerende middel) samt en affaldsbeholder til brugte nåle.
 • Undersøg udløbsdatoen på både hætteglas- og sprøjteetiketten. De bør ikke anvendes efter den måned og år, der er anført.

 

Efter blanding med 1 ml solvens indeholder 1 ml klar opløsning enten 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg eller 30 mg pegvisomant.
 

KLARGØRING AF SOMAVERTDOSIS TIL INJEKTION 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

1. Fjern plastbeskyttelseshætterne fra toppen af hætteglassene med solvens og SOMAVERT (Fig. 1). Sørg for ikke at berøre gummipropperne, da de på nuværende tidspunkt er rene. Hvis gummipropperne berøres eller på anden måde forurenes, skal du rense dem med en renseserviet, før hætteglasadapteren stikkes igennem proppen. 

 

2. Åbn kun én af hætteglasadapterne ved at trække det beskyttende omslag af. Lad adapteren ligge i plastikpakningen, og lad være med at røre spidsen på adapteren. 


Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

3. Hold om plastikpakningen med adapteren og sæt hætteglasadapteren på hætteglasset med solvens ved at presse lige ned (lodret) mod en plan overflade, indtil adapteren klikker på plads, og spidsen på adapteren trænger igennem gummiproppen på hætteglasset med solvens (Fig. 2). Plastikpakningen fra adapteren fjernes og smides væk. 


Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

4. Tag sprøjten ud af den beskyttende indpakning. Træk stemplet tilbage til 1 ml-mærket. Sæt hætteglasset med solvens på en plan overflade med den ene hånd, og forbind spidsen af sprøjten med hætteglasadapteren ved at dreje sprøjten i urets retning (Fig. 3). Stemplet trykkes langsomt i bund, indtil luften fra sprøjten er trykket ind i hætteglasset. 


TILSÆTNING AF SOLVENS 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

5. Tag et sikkert greb om hætteglasset med solvens, adapteren samt den fastgjorte sprøjte og vend det forsigtigt på hovedet.
Tag det op i øjenhøjde (Fig. 4). 

 

6. Lad en hånd glide forsigtigt ned ad hætteglasset med solvens, sådan at du med din tommel- og pegefinger kan gribe sikkert om hætteglassets hals, og med de andre fingre om det øverste af sprøjten. Med den anden hånd trækkes sprøjtens stempel langsomt ned forbi 1 ml-mærket. 


Undersøg om der er luftbobler i opløsningen i sprøjten. Hvis der er luftbobler, bankes på sprøjten indtil boblerne stiger op til sprøjtens top.
Stemplet presses forsigtigt op for at sende luftboblerne tilbage i hætteglasset.
Kontrollér at der er 1 ml solvens tilbage i sprøjten, og træk så nålen ud af hætteglasset.
 

Vend forsigtigt hætteglasset med solvens, adapteren samt den fastgjorte sprøjte og sæt det lodret på en ren overflade. Lad sprøjten sidde i adapteren. 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

7. Som forklaret for den første hætteglasadapter åbnes nu den anden hætteglasadapter ved at trække det beskyttende omslag tilbage. Rør ikke ved hætteglasadapteren. Hold om plastikpakningen med adapteren og sæt hætteglasadapteren på hætteglasset med SOMAVERT ved at presse lige ned (lodret) mod en plan overflade indtil adapteren klikker på plads, og spidsen på adapteren trænger igennem gummiproppen på hætteglasset med SOMAVERT (Fig. 5). Plastikpakningen fra adapteren fjernes og smides væk. 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

8. Fjern sprøjten fra adapteren på hætteglasset med solvens (ved at dreje sprøjten mod uret) og fastgør den på adapteren på hætteglasset med SOMAVERT (drej med uret). Vip hætteglasset med SOMAVERT, adapter samt den fastgjorte sprøjte ud til siden og sprøjt forsigtigt solvensen ned af indersiden på hætteglasset med SOMAVERT (Fig 6). Bortskaf hætteglasset med solvens som anvist af sundhedspersonalet. 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

9. Hold hætteglasset med SOMAVERT, stadig med adapter og sprøjte fastgjort, mellem dine hænder, og rul det forsigtigt for at opløse pulveret (Fig. 7).
HÆTTEGLASSET MÅ IKKE RYSTES.
Når pulveret er opløst, skal opløsningen være klar. Hvis opløsningen er uklar eller tåget, må den ikke indsprøjtes.
Fortæl det til apoteket, og anmod om et erstatningsglas. Smid ikke hætteglasset væk, da apoteket muligvis vil have, at du returnerer det. 


INJEKTIONEN FORBEREDES  

10. Tag et sikkert greb om hætteglasset med den færdigblandede injektionsvæske med SOMAVERT, hætteglasadapter samt sprøjte og vend det forsigtigt på hovedet.
Tag det op i øjenhøjde. 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

11. Lad som før en hånd glide forsigtigt ned ad hætteglasset, sådan at du med din tommel- og pegefinger kan gribe sikkert om hætteglassets hals og med de andre fingre om det øverste af sprøjten. Med den anden hånd trækkes sprøjtens stempel langsomt ned for at tømme hætteglasset fuldstændigt (1 ml). (Fig.8)  

 

Se sprøjten efter for luftbobler. Hvis der er luftbobler, bankes på sprøjten indtil boblerne stiger op til sprøjtens top.
Stemplet presses forsigtigt op for at sende luftboblerne tilbage i hætteglasset.
Kontrollér at der er 1 ml opløsning tilbage i sprøjten. Hætteglasset med den færdigblandede injektionsvæske med SOMAVERT, hætteglasadapter og sprøjte vendes forsigtigt og placeres lodret på en ren overflade. Lad sprøjten sidde i adapteren. 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

12. Åbn indpakningen til nålen således at kun den ende der skal forbindes med sprøjten kommer til syne. Nålen bør delvis blive i den beskyttende indpakning. Læg nålen i den beskyttende indpakning på bordet. Fjern sprøjten fra hætteglasadapteren ved at dreje sprøjten mod uret. Fjern den beskyttende indpakning og skru nålen på sprøjten.
Lad plastikhætten blive på nålen mens injektionsstedet klargøres (Fig. 9). Når injektionen er klargjort, skal SOMAVERT indsprøjtes umiddelbart efter. Fortsæt med "TRIN 2: INJEKTIONEN GIVES". 


b) METODE UDEN HÆTTEGLASADAPTER  

Klargøring  

 • Vask dine hænder grundigt.
 • Tag 1 hætteglas med pulver (SOMAVERT) og 1 hætteglas med solvens (vand til injektionsvæsker), 1 sprøjte på 3 ml med en 21 gauge, 1 aftagelig nål på 1 tomme, 1 standard 1 ml insulinsprøjte, renseservietter og en affaldsbeholder til brugte nåle.
 • Undersøg udløbsdatoen på både hætteglas- og sprøjteetiketten. De må ikke anvendes efter den måned og det år, der er anført.

 

Efter blanding med 1 ml solvens indeholder 1 ml klar opløsning enten 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg eller 30 mg pegvisomant. 


KLARGØRING AF SOMAVERTDOSIS TIL INJEKTION  

Fjern plastbeskyttelseshætterne fra toppen af begge hætteglas. Sørg for ikke at berøre gummipropperne, da de på nuværende tidspunkt er rene. Hvis gummipropperne berøres eller på anden måde forurenes, skal du rense dem med en steril serviet eller renseserviet, før nålen stikkes igennem proppen.
 

Fjern forsigtigt hætten fra nålen på den store sprøjte (3 ml). Dette er solvenssprøjten. 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

1. Træk solvenssprøjtens stempel ned til 1 ml-mærket. Hold hætteglasset med solvens sikkert i den ene hånd og med den anden hånd stikkes solvenssprøjtens nål lige igennem gummiproppens centrum og dybt ned i hætteglasset.
Tryk forsigtigt på stemplet indtil luften er sprøjtet ind i hætteglasset. (Fig. 1)  

 

TILSÆTNING AF SOLVENS 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

2. Tag et sikkert greb om det sammenhængende hætteglas og solvenssprøjte, mens nålen fortsat er dybt i hætteglasset. Vend forsigtigt det sammenhængende hætteglas og sprøjte på hovedet. Tag det op i øjenhøjde. (Fig. 2) 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

3. Lad en hånd glide forsigtigt ned ad hætteglasset med solvens, sådan at du med din tommel- og pegefinger kan gribe sikkert om hætteglassets hals og med de andre fingre om det øverste af sprøjten.
Med den anden hånd trækkes sprøjtens stempel langsomt ned under 1 ml-mærket. 


Undersøg om der er luftbobler i opløsningen i sprøjten. Hvis der er luftbobler, bankes på sprøjten indtil boblerne stiger op til sprøjtens top.
Stemplet presses forsigtigt op for at sende luftboblerne tilbage i hætteglasset.
Kontroller at der er 1 ml solvens tilbage i sprøjten, og træk så nålen ud af hætteglasset. (Fig. 3) 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

4. Stik solvenssprøjtens nål lige igennem proppen på hætteglasset med pulver (SOMAVERT). Vip sprøjten til siden og sprøjt forsigtigt solvensen ned af indersiden på SOMAVERT-hætteglasset.
Når solvenssprøjten er tom, fjernes den fra hætteglasset. Bortskaf hætteglasset med solvens, sprøjten og nålen som anvist af sundhedspersonalet. (Fig. 4) 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

5. Hold hætteglasset med SOMAVERT opad mellem dine hænder, og rul det forsigtigt for at opløse pulveret.
HÆTTEGLASSET MÅ IKKE RYSTES. 

 

Når pulveret er opløst, bør opløsningen være klar. Hvis opløsningen er uklar eller tåget, må den ikke indsprøjtes.
Fortæl det på apoteket, og anmod om et erstatningshætteglas. Smid ikke hætteglasset væk, da apoteket muligvis vil have, at du returnerer det. Indsprøjt SOMAVERT med det samme. (Fig. 5)  

 

INJEKTIONEN KLARGØRES 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

6. Rens gummiproppen på hætteglasset med SOMAVERT med en steril serviet eller renseserviet. Fjern hætten fra nålen på sprøjten (1 ml). Træk sprøjtens stempel ned til 1 ml-mærket. Hold hætteglasset med solvens sikkert i den ene hånd. Med den anden hånd stikkes nålen lige igennem gummiproppens centrum og dybt ned i hætteglasset. Tryk forsigtigt på stemplet indtil luften er sprøjtet ind i hætteglasset. Tag et sikkert greb om det sammenhængende hætteglas og sprøjte, mens nålen fortsat er dybt i hætteglasset.
Vend forsigtigt det sammenhængende hætteglas og sprøjte på hovedet. Tag det op i øjenhøjde. (Fig. 6) 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

7. Lad som før en hånd glide forsigtigt ned ad hætteglasset, sådan at du med din tommel- og pegefinger kan gribe sikkert om hætteglassets hals og med de andre fingre om det øverste af sprøjten. Med den anden hånd trækkes sprøjtens stempel langsomt ned for at tømme hætteglasset fuldstændigt (1 ml). For at beholde nålespidsen i væsken, bør du trække den langsomt gennem proppen samtidig med at du trækker væsken op i sprøjten. 


Se sprøjten efter for luftbobler. Hvis der er luftbobler, bankes på sprøjten indtil boblerne stiger op til sprøjtens top.
Stemplet presses forsigtigt op for at sende luftboblerne tilbage i hætteglasset.
Kontroller at der er 1 ml opløsning tilbage i sprøjten, og fjern så nålen fra hætteglasset. 

TRIN 2: INJEKTIONEN GIVES

Vælg et injektionssted på overarmen, den øverste del af låret, maven eller balderne.
Skift injektionssted hver dag. Det kan være en hjælp at notere dagens injektionssted, hvis du anvender SOMAVERT dagligt.
Anvend ikke et hudområde med udslæt eller et beskadiget, forslået (med blå mærker) eller knudret hudområde. 


Rengør stedet med en steril serviet eller renseserviet, lad huden tørre inden injektion af produktet. 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

a) Klem forsigtigt huden på injektionsstedet sammen med den ene hånd. Hold sprøjten med den anden hånd og med en enkel, let bevægelse presses nålen fuldstændigt og lige ned (med en vinkel på 90 grader) i huden. (Fig. A) 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

b) Vær sikker på at nålen bliver helt inde i huden, mens du langsomt presser sprøjtens stempel ned, indtil sprøjten er tom. 


Slip den sammenklemte hud og træk nålen lige ud. (Fig. B) 

 

Somavert Abacus Medicine A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 10 mg, 15 mg og 20 mg 

c) Gnid ikke injektionsstedet. En lille blødning kan forekomme. Om nødvendigt kan en ren, tør, bomuldsserviet lægges over injektionsstedet. Servietten presses forsigtigt ned i 1 eller 2 minutter eller indtil blødningen er stoppet. (Fig. C)  

Bortskaffelse af udstyr

Sprøjte og nål må ALDRIG genbruges.
Bortskaf sprøjte og nål som oplyst af din læge, sygeplejerske eller apotek og i henhold til lokale retningslinjer.
 

Alle spørgsmål bør besvares af en læge, sygeplejerske eller apotekspersonale, der har kendskab til SOMAVERT. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 06/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...