Oxexin

hårde kapsler 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxexin 20 mg, hårde kapsler  

Fluoxetin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxexin
 3. Sådan skal du tage Oxexin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oxexin er et middel mod svær depression. Det tilhører gruppen af antidepressive midler, som kaldes SSRI. Oxexin øger mængden af et vigtigt stof (serotonin) i hjernen. Mangel på dét er en af årsagerne til de fleste depressioner og tvangstanker.  

Denne medicin bruges til behandling af følgende lidelser: 

 • Svære depressive perioder. 

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD)). 

 • Spiseforstyrrelser (bulimi): Oxexin bruges sideløbende med samtaleterapi til nedsættelse af spiseanfald og tvangsopkastninger.

  

Børn og unge fra 8 år og opefter
Moderate til svære depressive episoder, hvis depressionen ikke er forbedret efter 4-6 gange samtaleterapi. Oxexin bør kun tilbydes til børn og unge med moderat til svær depression i kombination med sideløbende samtaleterapi.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide før du begynder at tage Oxexin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Oxexin

 • hvis du er allergisk over for fluoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oxexin (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er eller for nyligt har været i behandling mod depression med lægemidler af typen irreversible non-selektive monoaminoxidase-hæmmere (MAOhæmmere), kan der opstå alvorlige til livstruende bivirkninger. Behandling med Oxexin må først startes 2 uger efter, at du er holdt op med at tage en irreversibel MAO-hæmmer (f.eks. tranylcypromin), og tidligst dagen efter, at du er stoppet med at tage en reversible type A MAO hæmmer. Du må ikke i de første 5 uger efter du er stoppet med Oxexin tage nogen former for irreversible non-selektiv MAO-hæmmere. Hvis du har fået Oxexin i en længere periode og/eller i høje doser, kan din læge overveje, om du skal holde en længere pause mellem behandlingerne.
 • hvis du tager metoprolol mod hjertesvigt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Oxexin. 

 

Informer din læge, hvis du 

 • udvikler udslæt eller andre allergiske reaktioner (såsom kløe, hævelser af læber eller ansigt eller får åndenød), skal ud straks stoppe med at tage kapslerne og omgående kontakte din læge eller skadestuen.
 • har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald. Hvis du får et krampeanfald eller oplever en stigning i hyppigheden af anfald, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt at du bliver nødt til at holde op med at tage Oxexin.
 • er manisk eller tidligere har haft en manisk episode. Hvis du oplever en manisk episode under behandlingen med Oxexin, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Oxexin.
 • har diabetes, kan det være nødvendigt, at din læge justerer din insulindosis eller anden diabetesbehandling.
 • har nedsat nyre -leverfunktion eller en leversygdom (det kan blive nødvendigt, at din læge justerer din dosis).
 • har en hjertesygdom.
 • har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have saltmangel som følge af længerevarende, alvorlig diarré og opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende lægemidler).
 • hvis du har glaukom (forhøjet tryk i øjet).
 • hvis du behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT).
 • tidligere har haft en blødningssygdom, får blå mærker eller usædvanlige blødninger.
 • tager blodfortyndende medicin (se ”Brug af anden medicin sammen med Oxexin”).
 • er i behandling med tamoxifen (bruges mod brystkræft) (se ”Brug af anden medicin sammen med Oxexin”).
 • begynder at føle dig rastløs og ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). En øget dosis af Oxexin kan forværre denne tilstand.
 • begynder at få feber, muskelstivhed eller rystelser, ændringer i din psykiske tilstand som forvirring, irritabilitet og voldsom uro, kan du have fået det, man kalder serotoninsyndrom eller neuroleptisk malignt syndrom. Selvom dette syndrom sjældent forekommer, kan det medføre livstruende tilstande. Kontakt din læge omgående, da det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Oxexin.

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Børn og unge fra 8 til 18 år:

Patienter under 18 år, har øget risiko for bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed f.eks. i form af truende eller voldelig adfærd, trodsighed samt vrede. Oxexin bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af moderate til svære depressive episoder (i kombination med samtaleterapi), og bør ikke anvendes til andre indikationer. 

 

For denne aldersgruppe er der kun begrænsede oplysninger om den langsigtede sikkerhed af behandlingen med Oxexin hvad angår vækst, pubertet, mental samt følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling.
På trods af dette, kan lægen ordinere Oxexin til patienter under 18 år mod moderat til svær depression i kombination med samtaleterapi, hvis lægen vurderer at behandlingen vil være i patientens bedste interesse. Hvis lægen har ordineret Oxexin til en patient under 18 år og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogenaf ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år tager Oxexin. 

 

Oxexin bør ikke anvendes til børn under 8 år. 

Ophørssymptomer efter endt behandling med Oxexin

Du kan få ophørssymptomer, når du stopper behandlingen med Oxexin, særligt hvis behandlingen afsluttes brat (se afsnittet ”hvis du holder op med at tage Oxexin”). 

Brug af anden medicin sammen med Oxexin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig (op til for 5 uger siden).
Oxexin kan påvirke virkningen af visse andre lægemidler (interaktioner), det gælder særligt: 

 • Visse monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere), hvoraf nogle bruges til behandling af depression. Irreversible, non-selektive MAO-hæmmere må ikke anvendes samtidig med fluoxetin (se ”Tag ikke Oxexin”) og reversible MAO-hæmmere af type A bør ikke bruges sammen med Oxexin, da der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger (serotoninsyndrom). Behandling med Oxexin må tidligst påbegyndes 2 uger efter, ophør med en irreversibel MAO-hæmmer (f.eks. tranylcypromin). Behandling med fluoxetin kan dog påbegyndes dagen efter, at du er ophørt med at tage visse reversible MAO-hæmmere (f.eks. moclobemid, linezolid, methylthioniniumchlorid (methylenblåt)). Visse MAO-hæmmere af type B (selegilin) kan bruges sammen med Oxexin, forudsat at din læge følger dig nøje.
 • Metoprolol til behandling af hjertesvigt må ikke anvendes samtidig med fluoxetin, da risikoen for bivirkninger af metoprolol, herunder meget langsom hjerterytme kan øges, hvis det tages samtidig med fluoxetin (se ”Tag ikke Oxexin”).
 • Lithium og tryptophan; der er en øget risiko for serotoninsyndrom, når disse lægemidler tages sammen med Oxexin. Når fluoxetin bruges i kombination med lithium vil din læge kontrollere dig hyppigere.
 • Phenytoin (mod epilepsi), da Oxexin kan påvirke niveauet af denne medicin i blodet, kan det være nødvendigt, at din læge starter din phenytoinbehandling forsigtigt og derefter følger behandlingen, når du samtidig får Oxexin.
 • Tramadol (smertestillende) og triptaner (mod migræne); der er en øget risiko for hypertension (forhøjet blodtryk) når triptaner gives sammen med Oxexin.
 • Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen (forlænger QT intervallet), f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin), malariabehandling især halofantrin, visse antihistaminer (astemizol, mizolastin, mequitazin).
 • Warfarin, NSAID og andre blodfortyndende lægemidler (herunder clozapin til behandling af visse psykiske lidelser, og acetylsalicylsyre); Oxexin kan ændre disse lægemidlers virkning på blodet. Hvis Oxexin- behandlingen startes eller stoppes, mens du er i behandling med warfarin, vil din læge være nødt til at udføre visse prøver.
 • Lægemidler, der forårsager nedsat mængde af natrium i blodet (hyponatriæmi). Hyponatriæmi er en uønsket effekt af fluoxetin. Samtidig anvendelse af lægemidler, der kan forårsage hyponatriæmi (f.eks vanddrivende lægemidler) kan føre til en øget risiko.
 • Lægemidler der sænker krampetærsklen. Kramper er en bivirkning ved Oxexin. Hvis Oxexin bruges samtidig med lægemidler, som sænker krampetærsklen kan det føre til en øget risiko.
 • Lægemidler, der ligesom fluoxetin nedbrydes via leverenzymsystemet CYP2D6 som eksempelvis: flecainid, propafenon og nebivolol (mod hjerteproblemer), carbamazepin (mod epilepsi), atomoxetin (mod ADHD), tricykliske antidepressiva og risperidon (mod psykiske lidelser). Din læge kan blive nødt til at nedsætte dosis af disse lægemidler, når du samtidig får Oxexin, fordi Oxexin kan ændre niveauet af disse lægemidler i blodet.
 • Tamoxifen (til behandling af brystkræft). Din læge kan blive nødt til at overveje en anden antidepressiv behandling, da Oxexin kan ændre niveauet af dette lægemiddel. En nedsat virkning af tamoxifen kan derfor ikke udelukkes.
 • Perikum; du må ikke tage naturmedicin, der indeholder perikum, mens du er i behandling med Oxexin da det kan resultere i øgede bivirkninger. Hvis du allerede tager perikum, når du starter Oxexin-behandlingen, skal du stoppe med at tage perikum, og fortælle det til din læge ved dit næste besøg.
 • Cyproheptadin (et antihistamin), som kan nedsætte virkningen af fluoxetin.

Brug af Oxexin sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Oxexin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du bør undgå indtagelse af alkohol, mens du tager Oxexin. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Oxexin efter aftale med lægen. 

 

Nogle undersøgelser har vist en øget risiko for medfødte misdannelser af hjertet hos nyfødte, hvor moderen indtog fluoxetin i løbet af de første få måneder af graviditeten. Generelt fødes 1 ud af 100 børn med hjertefejl. Dette var øget til omkring 2 ud af 100 børn, hvis mødrene havde indtaget fluoxetin under den tidlige del af graviditeten.
I samråd med din læge skal I bestemme, om det er bedst for dig at stoppe med at tage Oxexin mens du er gravid. Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge mener det vil være bedre for dig at fortsætte med at tage Oxexin. 

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Oxexin. Når medicin som Oxexin tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor
24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

 

Hvis du tager Oxexin, specielt sent i graviditeten eller lige op til fødslen, kan dit barn have visse symptomer ved fødslen (dette kan skyldes de såkaldte serotonerge effekter eller abstinenssymptomer). Følgende symptomer kan vise sig hos det nyfødte barn: Irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed, vedvarende gråd, problemer med at sutte samt søvnproblemer. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

 

Amning
Oxexin går over i modermælken og kan give dit barn bivirkninger. Du bør kun amme, hvis det er højest nødvendigt og efter aftale med din læge. Hvis amningen fortsættes, kan din læge evt. nedsætte dosis af Oxexin. 

 

Fertilitet
Fluoxetin har i dyreforsøg vist at nedsætte sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oxexin kan påvirke din dømmekraft og koordinationsevne. Du bør ikke køre bil eller betjene maskiner, før du har rådført dig med din læge eller apotekspersonalet. 

Oxexin indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Oxexin

Tag altid Oxexin nøjagtigt efter lægen eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Svær depression 

Den anbefalede dosis er 1 kapsel (20 mg) daglig. Efter 3-4 ugers behandling, vil din læge vurdere din dosis og hvis nødvendigt justere den. Dosis kan gradvist sættes op til maksimalt 3 kapsler (60 mg) dagligt, hvis det er nødvendigt. Dosis bør øges varsomt for at sikre, at du får den laveste effektive dosis. Det er ikke sikkert, at du får det bedre lige med det samme, når du starter med at tage medicin mod depression. Dette er almindeligt, da en bedring i de depressive symptomer først sker et par uger efter, at man er startet i behandling med medicin. Patienter med depression bør behandles i mindst 6 måneder. 

 

Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) 

Den anbefalede dosis er 1 kapsel (20 mg) daglig. Din læge vil efter 2 ugers behandling vurdere og eventuelt justere din dosis, hvis det er nødvendigt. Dosis kan gradvist sættes op til maksimalt 3 kapsler (60 mg) daglig, hvis det er nødvendigt. Hvis der ingen forbedring er efter 10 uger, bør behandlingen med Oxexin tages op til fornyet overvejelse. 

 

Bulimi 

Dosis er 3 kapsler (60 mg) daglig. 

 

Ældre 

Daglig dosis bør generelt ikke overstige 2 kapsler (40 mg). Maksimal anbefalet dosis er 3 kapsler (60 mg) daglig. 

 

Børn og unge fra 8 år til 18 år med depression 

Behandling bør startes og overvåges under vejledning af en speciallæge. Startdosis er 10 mg daglig. Efter 1 til 2 uger kan din læge øge dosis til 20 mg daglig. Dosis bør øges varsomt, for at sikre, at du får den laveste effektive dosis. Børn med lav vægt skal muligvis have lavere dosis. Hvis behandlingen virker tilfredsstillende, bør din læge overveje, om det er nødvendigt at fortsætte behandlingen efter 6 måneder. Hvis du ikke får det bedre i løbet af 9 uger, bør behandlingen genovervejes. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Oxexin hårde kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Oxexin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning og kramper, hjerteproblemer (såsom uregelmæssigt hjerteslag til hjertestop), problemer med lungerne og ændringer i din mentale tilstand, som kan variere fra ophidselse til koma. 

Hvis du har glemt at tage Oxexin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Oxexin

Du må ikke stoppe med at tage Oxexin, uden at det sker i samråd med din læge. Selvom du begynder at få det bedre, er det vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin. Sørg for at du ikke løber tør for kapsler. 

 

Du kan opleve følgende, når du stopper med at tage Oxexin: Svimmelhed, prikkende følelse (som nåle), søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), rastløshed eller ophidselse, usædvanlig træthed eller svaghed, angst, kvalme/opkastning, rystelser og hovedpine. 

 

De fleste synes at symptomerne ved at stoppe med at tage Oxexin er milde og forsvinder af sig selv indenfor et par uger. Hvis du oplever symptomer, når du stopper behandlingen, skal du kontakte din læge. 

Ved afslutning af behandlingen med Oxexin, vil din læge hjælpe dig med at nedsætte din dosis langsomt over 1 eller 2 uger. Dette mindsker risikoen for bivirkninger efter afslutning af behandlingen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Kontakt omgående din læge eller hospitalet, hvis du får selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv (se afsnit 2).
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hudreaktioner såsom blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber eller kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • En kombination af symptomer (kaldet ” serotoninsyndrom”) inklusive uforklarlig feber med hurtig vejrtrækning og puls, svedtendens, muskelstivhed eller rystelser, forvirring, udtalt ophidselse eller søvnighed (kun sjældent).
 • Følelse af svaghed, døsighed eller forvirring, mest hos ældre og hos patienter, der tager vanddrivende medicin.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, besvimelse, kollaps eller svimmelhed efter at have rejst sig, hvilket kan tyde på unormal funktion af hjertets slagfrekvens. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Søvnløshed, træthed.
 • Hovedpine.
 • Diarre, kvalme.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Angst, nervøsitet, rastløshed, anspændthed.
 • Seksuel dysfunktion (forsinket eller udebleven sædafgang).
 • Vaginalblødning, nedsat sexlyst eller seksuelle problemer (herunder rejsningsbesvær i forbindelse med samleje, impotens, forsinket eller udeblevet ejakulation).
 • Svimmelhed, appetitløshed, anoreksi, vægttab.
 • Sløvhed, søvnighed, døsighed.
 • Søvnforstyrrelser, unormale drømme, mareridt, gaben.
 • Opmærksomhedsforstyrrelser.
 • Kulderystelser.
 • Ukontrollerede rystelser.
 • Smerter i leddene.
 • Sløret syn.
 • Hjertebanken.
 • Kraftig sveden, hedeture, rødmen.
 • Hyppig vandladning.
 • Udslæt, kløe, nældefeber.
 • Opkastning, sure opstød/halsbrand, fordøjelsesbesvær.
 • Smagsforvrængning.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Oxexin i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Fremmedfølelse, unormal tankegang, eufori, opstemthed, selvmordstanker - og adfærd.
 • Problemer med orgasme.
 • Tænderskæren, synkebesvær.
 • Nedsat hukommelse.
 • Muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser, usikre bevægelser, balance- og koordinationsproblemer, rykvise muskelsammentrækninger.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Forstørrede (udvidede) pupiller.
 • Udvidelse af blodkar, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Næseblod.
 • Hårtab, øget tendens til blåmæker, koldsved.
 • Kulde- eller varmefølelse, utilpashed.
 • Smerter og svien ved vandladning, seksuel dysfunktion.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Uhæmmet adfærd.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Opstemthed (manisk), rastløs uro, panikanfald, forvirring, truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Stammen.
 • Rokkende, vridende bevægelser især med benene. Du kan få det værre af at øge din dosis. Hvis du oplever dette, så kontakt din læge.
 • Ufrivillige kæbe-, tunge- og tyggebevægelser.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Lungeproblemer.
 • Halskatar.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Smerter i spiserøret.
 • Unormale leverfunktionsundersøgelser.
 • Blødning/mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Øget følsomhed af huden for lys, rødmen af huden.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Vandladningsproblemer, vandladningsbesvær, vandladningsforstyrrelser.
 • Muskelsmerter.
 • Udskillelse af brystmælk, mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens.
 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter (serumsyge).

 

Knoglebrud:
Hos patienter, som tager denne type medicin, har man set en øget risiko for knoglebrud. 

 

Hos børn og unge (fra 8 til 18 år) kan endvidere ses følgende bivirkninger:
Hæmmet vækst og muligvis kønsmodning. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og tanker om selvmord), fjendtlighed (vrede, irritabilitet, aggression, uro, ophidselse, mani samt næseblod er også almindelige bivirkninger set hos børn). Oxexin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktionsundersøgelser, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Oxexin utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Oxexin ved temperaturer over 25 °C. Brug ikke Oxexin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oxexin indeholder:

 • Aktivt stof: 20 mg fluoxetin som fluoxetinhydrochlorid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, kolloid vandfri silica, talcum, magnesiumstearat.  

  Farvestoffer i kapslen: Brilliant Blue (E133), quinolingult (E104), titandioxid (E171), indigocarmin (E132), erythrosin (E127).  

  Kapsel-bestanddele: Natriumlaurylsulfat, kolloid vandfri silica, gelatine.  

  Blæk: Shellac, propylenglycol, ammoniumhydroxid, sort jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hård gelatinekapsel med lysegrøn, uigennemsigtig nedre del og violet, uigennemsigtig øvre del. ”FL 20” er trykt på den nederste del og ”α” på den øverste del med sort blæk. 

 

Pakningsstørrelser 

Oxexin fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 hårde kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Oxexin svarer til Fluoxetin Mylan. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...