Syntocinon®

næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis

CD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Syntocinon®, næsespray, opløsning, 6,7 mikrogram/dosis  

Oxytocin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Syntocinon
 3. Sådan skal du bruge Syntocinon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Syntocinon indeholder det aktive stof oxytocin. Oxytocin er et hormon, der forekommer naturligt i kroppen og påvirker mælkekirtlerne, så mælken lettere løber til. Syntocinon lindrer brystspænding ved amning. 

 

Lægen kan have givet dig Syntocinon til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Syntocinon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Syntocinon:

 • hvis du er allergisk over for aktivt stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Syntocinon (angivet i punkt 6).
 • hvis du er gravid

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Syntocinon. Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du bruger syntocinon næsespray 


Syntocinon næsespray bør ikke anvendes til igangsættelse af fødsler 


Latexallergi/intolerance hos kvinder kan være en væsentlig prædisponerende risikofaktor for anafylaksi efter brug af oxytocin. 

Brug af anden medicin sammen med Syntocinon

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.  

 

Tal med lægen, hvis du tager følgende medicin: 

 • Prostaglandiner
 • Inhalationsbedøvelsesmidler
 • Medicin der får blodkar til at trække sig sammen f.eks. Adrenalin

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Syntocinon.
Syntocinon næsespray må ikke anvendes under graviditet.Syntocinon nässpay kan anvendes kortvarigt i ammeperioden 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Syntocinon kan hos enkelte give sammentrækninger i livmoderen, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Syntocinon indeholder propylparahydroxybenzoat (E 216) og methylparahydroxybenzoat (E 218).

Det kan give allergiske reaktioner (de kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.  

3. Sådan skal du bruge Syntocinon

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.  

 

Den anbefalede dosis er 1 pust i det ene næsebor ca. 5 minutter, før du begynder at amme. 

Brugsanvisning

 1. Fjern beskyttelseshætten og hold flasken lodret.
 2. Inden du tager sprayen i brug første gang, skal du trykke et par gange, indtil Syntocinon kommer ud af flasken i en fin tåge. Herefter er næsesprayen klar til brug.
 3. Anbring sprayen mellem fingrene. Før spidsen på flasken op i det ene næsebor, mens du sidder ret op. Tryk én gang samtidig med, at du trækker vejret blidt ind gennem næsen.
 4. Sæt beskyttelseshætten på igen efter brug.

Hvis du har brugt for meget Syntocinon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Syntocinon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Syntocinon

Brug Syntocinon næste gang du ammer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Syntocinon

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

Unormale sammentrækninger i livmoderen 

 

Sjælden bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

Hovedpine, Kvalme og Allergisk eksem 

 

Ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data:  

Irritation af næseslimhinden 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemidlet utilgængeligt for børn. Brug ikke Syntocinon efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Syntocinon opbevaret i køleskabe ved 2º C til 8º C. Åbnet flaske er kun holdbar i 1 måned og kan opbevares ved højst 25º C 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Syntocinon indeholder:

 • Aktivt stof: oxytocin 6,7 mikrogram pr. dosis.
 • Øvrige indholdsstoffer: propylparahydroxybenzoat (E 216), methylparahydroxybenzoat (E 218), chlorbutanol, dinatriumphosphat, citronsyre, natriumchlorid, sorbitol 70 % (E 420), glycerol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Syntocinon er en klar, farveløs væske. Syntocinon er i en brun glasflaske med pumpeanordning. 

 

Flasken indeholder 5 ml næsespray. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CD Pharmaceuticals AB  

Uppsala Science Park  

751 83 Uppsala, Sweden 

E-mail: Info@cdpharmagroup.one 

Ompakket og frigivet af:

Vepidan ApS,  

Østerbrogade 23,  

9670 Løgstør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 13/08/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...