Pinemol

filmovertrukne tabletter 1000 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pinemol 1000 mg filmovertrukne tabletter  

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinemol
 3. Sådan skal du tage Pinemol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pinemol virker smertestillende og febernedsættende. 

 

Du kan tage Pinemol mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinemol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Pinemol,

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pinemol (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har meget dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pinemol, 

 • hvis du har dårlig lever
 • hvis du har nedsat nyrefunktion
 • hvis du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • hvis du har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end 3 dage
 • hvis du har en alvorlig infektion, da den kan øge risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer:
  • dyb, hurtig og besværet vejrtrækning
  • kvalme og opkast
  • appetitløshed

Kontakt din læge øjeblikkeligt, såfremt du oplever en kombination af disse symptomer. 

 

Pinemol 2care4 ApS, filmovertrukne tabletter 1000 mg 

Vær opmærksom på:

 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks kontakte læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol er der risiko for overdosering.
 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Pinemol mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Pinemol. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Pinemol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • Medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Pinemol regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Pinemol mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

Brug af Pinemol sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Pinemol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

Du skal tage Pinemol med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du kan tage Pinemol under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der er nødvendig, i kortest mulig tid. Kontakt lægen, hvis du ikke har fået det bedre i løbet af 3 dage og stadig har behov for at tage Pinemol. 

 

Amning  

Du kan amme, selv om du tager Pinemol. Pinemol udskilles i modermælk, men der forventes ingen påvirkning af det ammede barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pinemol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Pinemol

Tag altid Pinemol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min 40 kg) 

1 tablet på 1000 mg 3-4 gange dagligt. Dog aldrig mere end 4 tabletter (4000 mg) dagligt. I enkelte tilfælde kan ½ tablet på 1000 mg 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt. 

 

Doseringsinterval 

Der bør gå minimum 4 timer mellem hver dosering. 

Brug til børn

Børn 2-11 år 

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Dog aldrig mere end 4 tabletter (4000 mg) dagligt. 

 

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil dosis maksimalt være 1500 mg i døgnet, dvs. ½ tablet på 1000 mg (500 mg) højst 3 gange dagligt. 

 

Doseringsinterval 

Der bør gå minimum 6 timer mellem hver dosering. 

 

Børn under 2 år 

Du må ikke bruge Pinemol til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Pinemol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pinemol tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

En større dosis Pinemol end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader. 

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven. Symptomerne kommer normalt ikke med det samme, men først efter 1-2 dage (og kan nogle gange være forsinket op til 4 til 6 dage efter indtagelsen). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for leverskade, og det er meget vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 

 

Symptomer på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastninger, appetitløshed, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald kan du miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at tage Pinemol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pinemol

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Pinemol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt læge.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Nældefeber.
 • Forhøjede levertal.
 • Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser.) Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

Der har været rapporter om sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner.  

Indberetning af bivirkninger:

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også 

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Pinemol utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Pinemol efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pinemol indeholder:

 • Aktivt stof: Paracetamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Pregelatineret stivelse, majsstivelse, povidon, stearinsyre, talcum Filmovertræk: Opadry White (Y-1-7000): Hypromellose, macrogol, titandioxid (E171)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Pinemol 1000 mg er hvide, filmovertrukne, ovale, bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser  

30 eller 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 ApS  

Tømrervej 9 

DK-6710 Esbjerg V  

Danmark 

Fremstiller

2care4 ApS  

Tømrervej 9  

DK-6710 Esbjerg V  

Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...