Pacisyn

tabletter 2,5 mg

DLF

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pacisyn 2,5 mg og 5 mg tabletter  

nitrazepam 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pacisyn
 3. Sådan skal du tage Pacisyn
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pacisyn hører til gruppen af benzodiazepiner. De virker beroligende og dæmper angst, spændinger, uro og søvnløshed.  

 

Du kan bruge Pacisyn mod: 

 • søvnløshed.
 • kramper hos børn.
 • visse former for epilepsi.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pacisyn

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Pacisyn:

 • hvis du er allergisk over for nitrazepam, lignende stoffer (benzodiazepiner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pacisyn (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har muskelsygdommen Myastenia gravis.
 • hvis du lider af korte perioder med stop af vejrtrækningen under søvn (søvnapnø).
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • hvis du har akut nedsat åndedrætsfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Pacisyn: 

 • hvis du er over 65 år.
 • hvis du har åndedrætsbesvær.
 • hvis du har en dårligt fungerende lever.
 • hvis du lider af depression.
 • hvis du har eller har haft et alkohol- eller medicinmisbrug.
 • hvis du lider af epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald.

Du skal være opmærksom på følgende:

Længere tids brug af Pacisyn kan føre til tilvænning og afhængighed af medicinen. Risikoen er større, hvis du tidligere har haft et alkohol- eller medicinmisbrug. 

Hvis du er blevet afhængig kan du få abstinenser ved pludselig ophør af behandlingen (se ”Hvis du holder op med at tage Pacisyn”). 

 

Hvis du bruger Pacisyn mod søvnløshed gennem længere tid, kan den søvndyssende virkning aftage. 

 

Du bør ikke drikke alkohol, mens du tager Pacisyn, da alkohol forstærker den sløvende virkning af Pacisyn. 

 

Pacisyn kan medføre hukommelsestab. Det kommer oftest flere timer efter, at du har taget Pacisyn. For at undgå hukommelsestab, bør du sørge for at få 7-8 timers uforstyrret søvn. 

Brug af anden medicin sammen med Pacisyn

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Tal med lægen, hvis du tager: 

 • anden beroligende medicin eller sovemedicin.
 • medicin mod depression.
 • medicin mod sindslidelser.
 • medicin mod epilepsi (phenytoin, carbamazepin eller phenobarbital).
 • medicin mod allergi (antihistaminer).
 • muskelafslappende medicin (suxamethon, tubocurarin).
 • medicin mod stærke smerter (morfin eller morfinlignende medicin (opioider)).
 • medicin mod astma (theophyllin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • medicin mod svampeinfektioner (fluconazol, itraconazol eller ketoconazol).
 • medicin mod betændelse (erythromycin).
 • medicin mod mavesår (cimetidin).
 • medicin mod alkoholmisbrug (antabus).
 • p-piller eller hormonbehandling i overgangsalderen (østrogener).

 

Samtidig brug af Pacisyn og opioider (stærke smertestillende lægemidler, lægemidler til behandling af opioidafhængighed og visse lægemidler mod hoste) øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression), koma og kan være livstruende. På grund af dette, bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlingsmuligheder ikke er mulige. 


Hvis din læge ordinerer Pacisyn sammen med opioider, bør dosis og varighed af den samtidige behandling begrænses af din læge. 


Fortæl din læge om alle de opioider du tager, og følg nøje din læges dosisanbefaling. Det kan være nyttigt at informere venner eller familie om, at være opmærksomme på de ovennævnte tegn og symptomer.
Kontakt din læge, hvis du oplever sådanne symptomer. 

Brug af Pacisyn sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Pacisyn i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du bør undgå at drikke alkohol, mens du tager Pacisyn. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du bliver gravid eller ønsker at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen. 

Du må kun tage Pacisyn i de sidste 3 måneder før forventet fødsel efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Pacisyn, da Pacisyn går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pacisyn virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Pacisyn indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Pacisyn

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag tabletterne sammen med et glas vand. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Søvnløshed 

2,5-10 mg før sengetid. 

Det svarer til 1-4 tabletter på 2,5 mg eller ½-2 tabletter på 5 mg. 

 

Ældre  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Behandling med sovemidler bør ikke vare mere end 2-3 uger. Herefter bør situationen igen vurderes af din læge. 

 

Brug til børn og unge  

Epilepsi 

0,5-1 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. 

Hvis barnet f.eks. vejer 20 kg, vil dosis normalt være 10-20 mg daglig. 

Det svarer til 4-8 tabletter på 2,5 mg eller 2-4 tabletter på 5 mg daglig fordelt over 2 gange. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Pacisyn

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pacisyn, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er sløvhed, forvirring og døsighed. 

I alvorlige tilfælde er symptomerne muskelsvaghed, manglende evne til at koordinere bevægelser, svimmelhed, langsom puls, åndedrætsbesvær og dyb bevidstløshed (koma). Det kan i meget sjældne tilfælde være livstruende. 

Hvis du har glemt at tage Pacisyn

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pacisyn

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. 

Hvis du pludseligt holder op med at tage Pacisyn, kan du få abstinenser. Symptomerne kan være: 

 • hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, forvirring og irritabel adfærd.

 

I alvorlige tilfælde kan du få:  

 • manglende orientering i tid og sted.
 • lav selvopfattelse.
 • øget følsomhed for lyd, lys, støj og fysisk kontakt.
 • prikkende og snurrende fornemmelser i arme og ben eller følelsesløshed i huden.
 • hallucinationer.
 • epileptiske anfald.

 

Desuden kan du opleve, at de symptomer, som Pacisyn dæmpede, bliver forstærket, når du holder op med at tage medicinen. 

Lægen vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at tage Pacisyn. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Steven-Johnsons syndrom).
 • Epileptiske anfald og muskelkramper.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt.
 • Nældefeber med hævelser. I alvorlige tilfælde med hævelse af tunge, læber og ansigt, der kan medføre, at luftvejene blokeres.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

 • Døsighed.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Abstinenser ved ophør af behandlingen: Angst, panik, hjertebanken, svedudbrud, rysten, irritabilitet, aggressivitet, utilpashed og appetitløshed, kvalme, opkastninger og diaré (se også afsnit 3). Kontakt lægen, hvis abstinenserne bliver alvorlige.
 • Svimmelhed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Depression eller forværring af depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Manglende evne til at styre bevægelser.
 • Koncentrationsbesvær, rysten, balanceforstyrrelser.
 • Hovedpine.
 • Hududslæt.
 • Muskelsvaghed.
 • Hukommelsestab, forvirring, søvnforstyrrelser inklusive søvnløshed.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Rastløshed, ophidselse, irritabilitet, aggressivitet, raseri, mareridt, psykoser, truende eller voldelig adfærd, upassende opførsel og andre adfærdsforstyrrelser (især hos børn og ældre). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Øget dannelse af spyt og slim i luftvejene, især hos børn.
 • Kvalme.
 • Nældefeber, hudkløe, eksem.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Nedsat opfattelse og evne til indlæring.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pacisyn 2,5 mg og 5 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: nitrazepam.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kartoffelstivelse, lactose, magnesiumstearat og kolloid silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Pacisyn 2,5 mg er en hvid tablet med krydsdelekærv. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 

Pacisyn 5 mg er en hvid tablet med delekærv. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 

 

Pakningsstørrelser 

Pacisyn 2,5 mg tabletter:  

Tabletbeholder: 50 og 100 tabletter.  

Pacisyn 5 mg tabletter: 

Tabletbeholder: 20, 50 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Dansk Lægemiddelforsyning DLF ApS, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør  

Fremstiller

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...