Medilax®

oral opløsning 667 mg/ml

Meda

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medilax, 667 mg/ml, oral opløsning  

lactulose 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel, eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.  

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Medilax
 3. Sådan skal du tage Medilax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medilax binder vand i tarmen og blødgør afføringen.  

Du kan bruge Medilax mod kronisk forstoppelse. 

Du kan også bruge Medilax til at forebygge og behandle hjernesvækkelse ved leversvigt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Medilax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Medilax, hvis:

 • tarmen er blokeret (ved svulst eller betændelse)
 • du har blindtarmsbetændelse
 • du er allergisk over for galactose
 • du er allergisk over for lactulose, eller reststoffer fra fremstilling f.eks. sulfit.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, hvis du har brug for afføringsmiddel hver dag, så årsagen til forstoppelsen kan blive undersøgt. 

Tal med lægen før du tager denne medicin, hvis du har uforklareligt ondt i maven. 

 

Ved længerevarende brug, kan din saltbalance i kroppen ændres og du har måske behov for at få den genoprettet. Tal med lægen om dette. Hvis du har sukkersyge og tager mere end 100-150 ml Medilax daglig, skal du måske have mere insulin. Tal med lægen. 

 

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Medilax kan indeholde reststoffer fra fremstillingsprocessen såsom sulfit, lactose, galactose og fructose. 

Brug af anden medicin sammen med Medilax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Tal med lægen hvis du tager vanddrivende midler, digoxin (hjertemedicin), binyrebarkhormoner (hydrocortison, prednison m.v.) eller svampemidlet amphotericin B. 

Brug af Medilax sammen med mad og drikke

Du kan tage Medilax uafhængigt af måltiderne. 

Graviditet og amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du kan tage Medilax under graviditet. 

 

Amning 

Du kan tage Medilax, selvom du ammer. 

 

Frugtbarhed 

Du kan tage Medilax, da det ikke har noget påvirkning af frugtbarheden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Medilax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Medilax

Den sædvanlige dosis er:

Mod forstoppelse  

Voksne og børn over 14 år: Du begynder med at tage 15-30 ml daglig. 

 

Når Medilax virker, kan du nøjes med den halve dosis. Hvis Medilax ikke virker efter 3 dage, kan du fordoble dosis. Tal med din læge, hvis det ikke hjælper. 

 

Du skal tage en dosis, så din afføring bliver halvfast. 

 

Til behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt  

Akut behandling: Du begynder med at tage 50 ml hver 2. time, til du har haft 2 afføringer. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer daglig. Det svarer normalt til, at du skal tage 30-50 ml 3 gange daglig. 

 

Kronisk behandling: Du begynder med at tage 30-45 ml 3-4 gange daglig. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer daglig. 

 

Brug til børn  

Mod forstoppelse  

Børn under 5 måneder: 3-6 ml dagligt fordelt på 2 doser.  

Børn 5-12 måneder: 10 ml dagligt fordelt på 1-2 doser.  

Børn 1-14 år: 5-15 ml dagligt fordelt på 1-2 doser. 

 

Barnet skal have Medilax, indtil afføringen er blevet normal. Det sker normalt i løbet af 7-10 dage. Derefter skal barnet have mindre og mindre doser de følgende uger, indtil behandlingen stoppes. 

 

Du må ikke bruge Medilax til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

 

Hvis din læge har ordineret Medilax til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Hvis du har taget for meget Medilax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Medilax, oral opløsning, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du har taget for meget Medilax, kan du få diarré og tab af vand og salte.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Medilax kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

Lette mavesmerter, oppustet mave og afgang af luft fra tarmen, diarré.  

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

Kvalme, opkastning.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

Forhøjet natriumindhold i blodet ved behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt.  

 

Undersøgelser (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

Ubalance i kroppens saltindhold på grund af diarré.  

 

Hvis du igennem lang tid tager Medilax, og du har tynd afføring, kan du miste vand og salte. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Medilax utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Medilax ved temperaturer over 25˚C. 

Tag ikke Medilax efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medilax, 667 mg/ml, oral opløsning indeholder:

Det aktive stof er lactulose. 

Derudover indeholder Medilax renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Medilax er en oral opløsning. Væsken skal være klar, lidt tyktflydende og farveløs til svagt brunliggul. 

 

Pakningsstørrelser  

100 ml, 250 ml, 500 ml og 1000 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS  

Solvang 8 

3450 Allerød 

Tlf.: 44 52 88 88 

E-mail: info@meda.dk 

Fremstiller

Pharmadan A/S  

Sognevejen 92  

9620 Aalestrup 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...