Oramorph®

oral opl., endosisbeh. 10 mg og 30 mg

L. Molteni

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oramorph 10 mg og 30 mg oral opløsning, enkeltdosisbeholdere 

Morphinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Oramorph til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oramorph
 3. Sådan skal du tage Oramorph
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oramorph er et smertestillende middel, som påvirker de områder i hjernen, der registrerer smerter. Du kan bruge Oramorph til behandling af stærke smerter. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oramorph

Tag ikke Oramorph:

 • hvis du er allergisk over for morphin, andre stærke smertestillende midler (opioider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oramorph (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er i behandling med anden morfinlignende medicin.
 • hvis du har tarmproblemer eller hvis du har forstoppelse.
 • hvis du har vejrtrækningsproblemer eller svær astma.
 • hvis du har alvorlig leversygdom.
 • hvis du har eller får pludselige mavesmerter.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af Oramorph, og at virkningen af Oramorph kan være nedsat efter lang tids brug. 


Kontakt lægen, før du tager Oramorph: 

 • hvis du er i eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling for depression eller Parkinsons sygdom.
 • hvis du skal opereres eller er blevet opereret inden for de sidste 24 timer.
 • hvis du har åndedrætsbesvær.
 • hvis du har akutte mavesmerter.
 • hvis du har kronisk forstoppelse eller anden tarmsygdom.
 • hvis du har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag i hovedet eller af anden årsag).
 • hvis du har krampeanfald.
 • hvis du har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald.
 • hvis du har galdevejssygdomme.
 • hvis du har betændelse i bugspytkirtlen.
 • hvis du har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom).
 • hvis du har forstørret blærehalskirtel.
 • hvis du har for lavt stofskifte (myxødem).
 • hvis du får andre smertestillende midler (opioider).
 • hvis du har tendens til at blive svimmel og besvime på grund af for lavt blodtryk.
 • hvis du har hjerte- eller lungesygdom.
 • hvis du har nyre- eller urinvejssygdomme.
 • hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromocytom).

 

Oplys altid ved operation, blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Oramorph. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Oramorph

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du tager: 

 • anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider).
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere).
 • medicin mod Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere).
 • medicin mod sindssygdomme.
 • medicin mod opkastninger (antiemetika).
 • muskelafslappende medicin.
 • beroligende medicin.
 • medicin mod epilepsi.
 • medicin mod allergi.
 • medicin mod infektion (rifampicin).
 • medicin mod for megen mavesyre (cimetidin, antacida). Der bør gå 2 timer mellem du tager medicin mod for megen mavesyre og Oramorph.

 

Du må ikke tage Oramorph sammen med alkohol, da det forstærker virkningen af Oramorph. 

Brug af Oramorph sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, ufortyndet eller du kan blande det i et glas vand eller saft og drikke den med det samme. 


Du må ikke drikke alkohol, når du er i behandling med Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Oramorph. 

 

Graviditet  

Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention. Hvis du er gravid, må du kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oramorph især i begyndelsen af behandlingen, ved øgning af dosis eller ved overgang fra behandling med anden medicin, kan virke sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Oramorph

Tag altid Oramorph nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne: Den sædvanlige dosis er mellem 1 dosisbeholder på 10 mg til 3 dosisbeholdere på 30 mg (dvs. 10 - 30 mg) hver 4. time. Lægen kan vælge at øge dosis med 1 dosisbeholder (10 mg), alt efter hvor stærk smerten er. 

 

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Den sædvanlige dosis er 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt/dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre (75 år eller derover) eller svækkede patienter: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, skal tages gennem munden (oralt). 

Afriv en beholder. Vrid toppen af. Klem indholdet ud. Du kan tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, ufortyndet eller du kan blande det i en væske (f.eks. et glas vand, frugtsaft eller sød drik) og drikke den med det samme. 

Hvis du har taget for meget Oramorph

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Oramorph, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du af den grund føler dig utilpas. Tag beholderen med. 

 

Du kan få meget små pupiller, åndedrætsbesvær, og åndedrætsforstyrrelser, ekstrem søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben, kold og klam hud, smerter, feber, nyresvigt, langsom puls og lavt blodtryk. Ved alvorlig overdosering kan du få uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, ophør af åndedrættet og hjertestop. 

Hvis du har glemt at tage Oramorph

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Oramorph

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Oramorph. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger, udvidelse af pupillerne, hedeture, øget sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, ledsmerter og kramper. 

Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig syg igen, efter behandlingen med Oramorph er stoppet. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsom hovedpine, besvimelse eller bevidstløshed pga. øget tryk i kraniet. Ring 112.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Astmaanfald, hvis du er overfølsom over for Oramorph. Kontakt læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (i løbet af minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet på grund af vand i lungerne. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Humørsvingninger, opstemthed eller depression.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og10 ud af 100 behandlede):  

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Tal med lægen.
 • Sløvhed, døsighed, hovedpine, svimmelhed,
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Små pupiller.
 • Forstoppelse ved lang tids behandling.
 • Kvalme, opkastning især i begyndelsen af behandlingen.
 • Sure opstød og smagsforandringer.
 • Kraftig sveden.
 • Overfølsomhedsreaktioner som f.eks. nældefeber og kløe.
 • Appetitløshed.
 • Søvnløshed, rastløshed.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.
 • Forvirring.
 • Urinvejsinfektion.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Urinvejskramper.
 • Galdevejskramper.
 • Hjertebanken.
 • Uklarhed.
 • Anfaldsvise mavesmerter (kolik).
 • Mundtørhed, ansigtsrødme.
 • Nedsat virkning af medicinen ved lang tids brug.
 • Fald eller stigning i blodtrykket.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger, udvidelse af pupillerne, hedeture, øget sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, ledsmerter og kramper.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):  

 • Svimmelhed, når du rejser dig op.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Høje doser kan medføre forstærket smertefølelse og kramper, der kan være alvorlige. Tal med lægen.
 • Rysten.
 • Rykvise muskelsammentrækninger, krampeanfald, muskelkramper, muskelstivhed.
 • Sløret syn, dobbeltsyn, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Udslæt.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Utilpashed, kulderystelser.
 • Hævede fødder, ankler og hænder, som forsvinder igen, når behandlingen ophører.
 • Psykisk og fysisk afhængighed af morfin.
 • Manglende sexlyst, impotens.

 

Oramorph kan desuden give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det er ændringer i visse laboratorieprøver, som øget udskillelse af hormoner (ADH) og forhøjede levertal (leverprøver). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Oramorph utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Oramorph ved almindelig temperatur. 

 

Tag ikke Oramorph efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oramorph indeholder:

 • Aktivt stof: Morphinsulfat.
 • Øvrige indholdsstoffer: dinatriumedetat, citronsyre (E330), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, er en klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning til oral brug. Hver enkeltdosisbeholder indeholder 5 ml opløsning. Pakninger med 10 eller 30 enkeltdosisbeholdere. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A 

Strada Statale 67, Fraz. Granatieri 

50018 Scandicci (Firenze), Italia 

Tel. +3905573611 

Repræsentant i Danmark:

Abcur AB  

Bergaliden 11  

252 23 Helsingborg  

Sverige  

Tel. +46 (0)42 13 57 70 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 15. maj 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...