Mirtazapin "Actavis"

filmovertrukne tabletter 15 mg og 30 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mirtazapin Actavis 15 mg filmovertrukne tabletter  

Mirtazapin Actavis 30 mg filmovertrukne tabletter  

Mirtazapin Actavis 45 mg filmovertrukne tabletter  

Mirtazapin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Mirtazapin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtazapin Actavis
 3. Sådan skal du tage Mirtazapin Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mirtazapin Actavis tilhører gruppen af medicin, der kaldes for antidepressiva.  

Mirtazapin Actavis anvendes til behandling af depression.  

  

Lægen kan have givet dig Mirtazapin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtazapin Actavis

Tag ikke Mirtazapin Actavis

 • hvis du er allergisk over for mirtazapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mirtazapin Actavis (angivet i pkt. 6). Hvis det er tilfældet, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt, inden du indtager Mirtazapin Actavis.
 • hvis du tager eller for nyligt (inden for de sidste to uger) har taget medicin, der kaldes monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Mirtazapin Actavis. 

Børn og unge

Mirtazapin Actavis bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år fordi effekten ikke er påvist. Desuden gøres opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Mirtazapin Actavis til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Mirtazapin Actavis til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til lægen. Hvis patienter under 18 år indtager Mirtazapin Actavis, og hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, skal lægen kontaktes. Derudover foreligger der ikke langtidsdata om sikkerhed for Mirtazapin Actavis med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe. 

Derudover er signifikant vægtøgning blevet observeret oftere i denne aldersgruppe kategori, når de behandles med mirtazapin, sammenlignet med voksne. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • hvis du er ung. Informationer fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller tage på hospitalet.  

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

Vær også ekstra forsigtig med at tage Mirtazapin Actavis

 • hvis du har eller har haft en af følgende tilstande. Fortæl lægen om disse tilstande, inden du tager Mirtazapin Actavis, hvis ikke du allerede har gjort det.
  • epilepsianfald. Hvis du begynder at få anfald eller dine anfald bliver hyppigere, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Actavis og straks kontakte lægen
  • leversygdomme, inklusiv gulsot. Hvis der opstår gulsot, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Actavis og straks kontakte lægen
  • nyresygdomme
  • hjertesygdomme eller for lavt blodtryk
  • skizofreni. Hvis psykotiske symptomer, som f.eks. paranoide tanker, forekommer hyppigere eller bliver voldsommere, skal du straks kontakte lægen
  • manisk depression (perioder skiftende mellem opstemthed /overaktivitet og nedsat sindsstemning). Hvis du begynder at føle dig opstemt eller ophidset, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Actavis straks og kontakte lægen
  • sukkersyge (det kan blive nødvendigt at justere din dosis af insulin eller af anden medicin til sukkersyge)
  • øjensygdomme, såsom forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
  • vandladningsbesvær, på grund af forstørret blærehalskirtel.
 • hvis du udvikler tegn på infektioner såsom uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i munden. Stop behandling med Mirtazapin Actavis og kontakt straks lægen for at få taget en blodprøve.
  I sjældne tilfælde kan disse symptomer være tegn på forstyrrelser i produktionen af blodceller i knoglemarven. Symptomerne, der er sjældne, forekommer oftest efter 4-6 ugers behandling.
 • hvis du er ældre, kan du være mere følsom over bivirkninger af antidepressiv medicin.

Brug af anden medicin sammen med Mirtazapin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tag ikke Mirtazapin Actavis samtidig med: 

 • monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere). Du må heller ikke tage Mirtazapin Actavis i to uger efter, at du er stoppet med at tage MAO-hæmmere. Hvis du holder op med at tage Mirtazapin Actavis, må du heller ikke tage MAO-hæmmere i de første to uger herefter.
  Eksempler på MAO-hæmmere er moclobemid, tranylcypromin (begge er antidepressiva) og selegilin (anvendes ved Parkinsons sygdom).

 

Du skal være forsigtig med at tage Mirtazapin Actavis samtidig med: 

 • antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er), venlafaxin og L-tryptophan eller triptaner (til behandling af migræne), tramadol (smertestillende), linezolid (mod infektion), lithium (til behandling af nogle psykiatriske tilstande) og perikon-produkter (et naturprodukt mod depression). Mirtazapin Actavis alene eller i kombinationen af Mirtazapin Actavis med disse mediciner kan i meget sjældne tilfælde føre til den tilstand, som kaldes serotonergt syndrom. Nogle af symptomerne på syndromet er: uforklarlig feber, sveden, hjertebanken, diarre, (ukontrollerede) muskelsammentrækninger, rysten, overaktive reflekser, rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. Hvis du oplever en kombination af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.
 • den antidepressive medicin nefazodon. Det kan øge mængden af Mirtazapin Actavis i dit blod. Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Mirtazapin Actavis, og øge dosis igen, når behandlingen med nefazodon stoppes.
 • medicin mod angst eller søvnløshed såsom benzodiazepiner; medicin mod skizofreni såsom olanzapin; medicin mod allergier såsom cetrizin; medicin mod voldsomme smerter såsom morfin.
  Mirtazapin Actavis kan i kombination med disse typer medicin øge den sløvende virkning af disse.
 • medicin mod infektioner; medicin mod bakterieinfektioner (såsom erythromycin), medicin mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol) og medicin mod HIV/AIDS (såsom HIV proteasehæmmere).
  Disse typer medicin kan i kombination med Mirtazapin Actavis øge mængden af Mirtazapin Actavis i dit blod.
  Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Mirtazapin Actavis, og øge dosis igen, når behandling med disse typer medicin stoppes.
 • medicin mod epilepsi som carbamazepin og fenytoin; medicin mod tuberkulose som f.eks. rifampicin.
  Disse typer medicin kan i kombination med Mirtazapin Actavis nedsætte mængden af Mirtazapin Actavis i dit blod.
  Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at øge dosis af Mirtazapin Actavis, og nedsætte dosis igen, når behandling med disse typer medicin stoppes.
 • blodfortyndende medicin såsom warfarin. Mirtazapin Actavis kan øge effekten af warfarin i blodet. Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin. Hvis denne kombination anvendes, tilrådes det, at lægen omhyggeligt kontrollerer dit blod.

Brug af Mirtazapin Actavis sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan blive søvnig, hvis du drikker alkohol, samtidig med at du bruger Mirtazapin Actavis. Det anbefales derfor, at du ikke drikker alkohol.
Du kan indtage Mirtazapin Actavis sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Den begrænsede viden, man har med Mirtazapin Actavis givet til gravide kvinder, indikerer ikke nogen øget risiko. Alligevel skal der udvises forsigtighed ved brug under graviditet.
Hvis du bruger Mirtazapin Actavis indtil eller til kort før fødslen, skal dit nyfødte barn undersøges for eventuelle bivirkninger.
Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Mirtazapin Actavis. Når lignende medicin (SSRI) tages under graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mirtazapin Actavis kan påvirke din koncentration og opmærksomhed. Vær sikker på, at disse evner ikke er påvirket, inden du færdes i trafikken eller arbejder med maskiner. 

Mirtazapin Actavis indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mirtazapin Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Hvor meget skal du tage

Den anbefalede begyndelsesdosis er 15 eller 30 mg daglig. Din læge kan råde dig til at forhøje din dosis (mellem 15 og 45 mg daglig) efter nogle få dage, for at du opnår den dosis, der er bedst for dig. Dosis er normalt den samme for alle aldersgrupper. Lægen kan dog tilpasse dosis hos ældre patienter, samt hos patienter med nyre- eller leversygdomme. 

Hvornår skal Mirtazapin Actavis indtages

Indtag Mirtazapin Actavis på samme tidspunkt hver dag. Det er bedst at indtage Mirtazapin Actavis som en enkelt dosis før sengetid. Lægen kan dog anbefale, at Mirtazapin Actavis tages som to doser - én om morgenen og én om aftenen før sengetid. Den største dosis bør tages inden, du går i seng. 

Tabletterne skal tages gennem munden. Tag din ordinerede dosis af Mirtazapin Actavis uden at tygge på den sammen med noget vand. 

Hvornår kan du forvente en forbedring

Normalt begynder Mirtazapin Actavis at virke efter 1 til 2 uger, og efter 2 til 4 uger kan du mærke en forbedring. 

Det er vigtigt, at du taler med lægen om virkningen af Mirtazapin Actavis i de første par uger af behandlingen: 

Kontakt lægen 2 til 4 uger efter, du er startet med at tage Mirtazapin Actavis, og fortæl hvilken virkning medicinen har. 

Hvis du stadig ikke føler en forbedring, kan lægen forhøje dosis. I dette tilfælde skal du kontakte lægen igen efter 2 til 4 uger. 

Normalt skal du tage Mirtazapin Actavis indtil depressions-symptomerne har været forsvundet i 4 til 6 måneder. 

Hvis du har taget for meget Mirtazapin Actavis

Hvis du eller andre har taget for mange Mirtazapin Actavis, skal du straks kontakte lægen. De mest almindelige symptomer på overdosis med Mirtazapin Actavis (uden anden medicin og alkohol) er søvnighed, desorientering og hjertebanken. 

Hvis du har glemt at tage Mirtazapin Actavis

Hvis du skal tage din dosis én gang daglig 

 • hvis du har glemt at tage din Mirtazapin Actavis dosis, må du ikke tage den glemte dosis. Spring den over. Tag den næste dosis til normal tid.

Hvis du skal tage din dosis to gange daglig 

 • hvis du har glemt din morgendosis, skal du tage den sammen med din aftendosis
 • hvis du har glemt din aftendosis, skal du ikke tage den sammen med din dosis næste morgen. Spring den over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.
 • hvis du har glemt begge doser, skal du ikke forsøge at erstatte de glemte doser. Spring begge doser over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.

Hvis du holder op med at tage Mirtazapin Actavis

Behandlingen med Mirtazapin Actavis må kun stoppes efter aftale med din læge.
Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan din depression vende tilbage. Kontakt lægen, når du har fået det bedre. Lægen vil afgøre, hvornår behandlingen kan stoppes.
Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Mirtazapin Actavis, også selv om din depression er blevet bedre. Hvis du pludselig stopper behandling med Mirtazapin Actavis kan du komme til at føle dig utilpas, svimmel, ophidset eller ængstelig, og få hovedpine. Disse symptomer kan undgås ved at nedtrappe dosis gradvist. Lægen vil fortælle dig, hvordan du nedtrapper dosis gradvist. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Hold op med at tage Mirtazapin Actavis og fortæl det straks til din læge, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger: 

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)  

 • Følelse af opstemthed eller at være følelsesmæssigt ‘høj’ (mani).

 

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer)  

 • Gulfarvning af øjne eller hud; det kan være tegn på forstyrrelse af leverfunktionen (gulsot).
 • Svære smerter i den øverste del af maven ofte med kvalme og opkastning (betændelse i bugspytkirtlen)

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data)  

 • Tegn på infektion såsom pludselig uforklarlig høj feber, ondt i halsen og mundsår (agranulocytose).
 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber på grund af ændringer i blodet (knoglemarvsdepression).
 • Træthed og bleghed, tendens til strubebetændelse og hudblødning på grund af alvorlig blodmangel (anæmi) og muligvis andre forandringer i blodet (aplastik anæmi).
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Et øget antal hvide blodlegemer (eosinofili).
 • Epileptisk anfald (kramper).
 • En kombination af symptomer såsom uforklarlig feber, svedeture, hjertebanken, diare, (ukontrollerede) muskelsammentrækninger, kulderystelser, overaktive reflekser, uro, humørsvingninger og bevidstløshed. De kan i meget sjældne tilfælde være tegn på serotoninsyndrom.
 • Tanker om at skade dig selv eller begå selvmord - kontakt din læge eller tag på hospitalet med det samme.
 • En hudreaktion, der kaldes ‘erythema multiforme’ (kløende rødlilla pletter på huden, særlig i håndfladerne eller fodsålerne, ‘nældefeberlignende’ forhøjede hævede områder på huden,ømme områder på overfladen af munden, øjnene og kønsorganerne, eventuelt ledsaget af feber og træthed)
 • Kraftigt udslæt, vabledannelse (bulløs dermatitis), afskalning eller andre virkninger på huden, øjnene, munden eller kønsorganerne, kløe eller høj temperatur (symptomer på alvorlige hudreaktioner, der kaldes Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).
 • Muskelsmerter eller svaghed eller hævelse der skyldes unormal nedbrydning af musklerne tiltider ledsaget af ‘te-farvet urin’ (rhabdomyolyse).

 

Følgende bivirkninger er også blevet indberettet: 

 

Meget almindelige: (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer) 

 • øget appetit og vægtøgning
 • søvnighed og træthed
 • hovedpine
 • mundtørhed

 

Almindelige: (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • døsighed
 • svimmelhed
 • skælven og rysten
 • kvalme
 • diarre
 • opkastning
 • forstoppelse
 • udslæt (eksantem)
 • smerter i led (artralgi) og muskler (myalgi)
 • rygsmerter
 • svimmelhed og besvimelse, når man rejser sig hurtigt op (ortostatisk hypotension)
 • hævelser (typisk i ankler og fødder) forårsaget af væskeophobning (ødem)
 • træthed
 • livagtige drømme
 • forvirring
 • ængstelig
 • søvnproblemer

 

Hos børn under 18 år er følgende bivirkninger er almindeligt forekommende:  

 • signifikant vægtøgning
 • nældefeber
 • forhøjede triglycerider

 

Ikke almindelige: (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • unormal fornemmelse i huden, som brænden, stikken, kilden og prikken (paræstesi)
 • uro i benene
 • besvimelse (synkope)
 • fornemmelse af følelsesløshed i munden (oral hypoæstesi)
 • lavt blodtryk
 • mareridt
 • følelse af ophidsethed
 • hallucinationer
 • uro i kroppen

 

Sjældne bivirkninger: (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer) 

 • muskeltrækninger og -kramper (myoklonus)
 • truende evt. voldelig adfærd

 

Ikke kendt: (frekvens kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data) • unormal 

 • unormal fornemmelse i munden (oral paræstesi)
 • væskeophobning i munden (mundødem)
 • for lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi)
 • uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon
 • øget spytmængde
 • talebesvær
 • at gå i søvne
 • vandladningsbesvær
 • forandringer i blodets enzymer (viser sig ved blodprøver)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Udløbsdato.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Du kan opbevare Mirtazapin Actavis ved almindelig temperatur. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mirtazapin Actavis indeholder:

 • Det aktive stof er mirtazapin.
  Hver Mirtazapin ”Actavis” 15 mg filmovertrukne tablet indeholder 15 mg mirtazapin.
  Hver Mirtazapin ”Actavis” 30 mg filmovertrukne tablet indeholder 30 mg mirtazapin.
  Hver Mirtazapin ”Actavis” 45 mg filmovertrukne tablet indeholder 45 mg mirtazapin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat, prægelatineret majstivelse, kolloid silica, vandfrit, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.
  Filmovertræk: hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E171) Talkum
  Filmovertrækket i Mirtazapin Actavis 15 mg filmovertrukne tabletter indeholder også gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).
  Filmovertrækket i Mirtazapin Actavis 30 mg filmovertrukne tabletter indeholder også gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Mirtazapin Actavis er filmovertrukne tabletter. 

15 mg tabletter: Gule, med delekærv på begge sider, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. Mærket med 'I' på den ene side. Tabletten kan deles i to lige dele. 

 

30 mg tabletter: Brune, med delekærv på begge sider, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. Mærket med 'I' på den ene side. Tabletten kan deles i to lige dele. 

 

45 mg tabletter: Hvide, oval, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. Mærket med 'I' på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 og 100 tabletter i blisterpakning. 

30, 100 og 500 tabletter i beholder. 

 

Pakninger med 500 tabletter er beregnet til hospitalsbrug.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island. 

Repræsentant i Danmark

Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg. 

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

 

Belgien: 

Mirtazapin AB 15 mg Filmtabletten, Mirtazapin AB 30 mg Filmtabletten, Mirtazapin AB 45 mg Filmtabletten 

Danmark 

Mirtazapin Actavis 

Italien 

Mirtazapina Actavis PTC 15 mg compresse rivestite con film, Mirtazapina  

Actavis PTC 30 mg compresse rivestite con film, Mirtazapina Actavis PTC 45 mg compresse rivestite con film 

Malta 

Remirta 15 mg, Remirta 30 mg, Remirta 45 mg 

Norge 

Mirtazapin Actavis 

Polen 

Remirta 

Portugal 

Mirtazapina Aurovitas 

Storbritannien 

Mirtazapine 15 mg Tablets, Mirtazapine 45 mg Tablets 

Sverige 

Mirtazapin Actavis 

Tjekkiet 

Remirta 

Østrig 

Mirtazapin Actavis 15 mg Filmtabletten, Mirtazapin Actavis 30 mg Filmtabletten, Mirtazapin Actavis 45 mg Filmtabletten 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...