Kinin "DAK"

filmovertrukne tabletter 100 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kinin DAK filmovertrukne tabletter 100 mg  

quininhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kinin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonale, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kinin DAK
 3. Sådan skal du tage Kinin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kinin DAK (herefter kaldet Kinin) bruges til behandling af natlige lægkramper og virker ved at dæmpe muskelaktiviteten. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kinin DAK

Tag ikke Kinin hvis du:

 • er allergisk over for quinin, quinidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kinin (angivet i punkt 6).
 • har en arvelig blodsygdom (glucose-6-phosphat dehydrogenase mangel (G6PD))
 • har en alvorlig muskelsygdom (myasthenia gravis)
 • samtidig bruger lægemidlet droperidol (medicin mod kvalme og opkastning)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Kinin, hvis du har: 

 • astma
 • uregelmæssig hjerterytme eller forstyrrelse i hjertets elektriske impulser
 • du er født med eller har en tilstand, der medfører en unormal hjerterytme
 • blodmangel med hæmoglobin i urinen, som medfører mørkfarvning af urinen (black water fever)
 • betændelse i synsnerven
 • øresusen (tinnitus)
 • for lavt blodsukker

Brug af anden medicin sammen med Kinin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte behandling.  

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod psykiske lidelser, kvalme og opkastning eller ufrivillige bevægelser (pimozid, droperidol)
 • medicin mod malaria (mefloquin, chloroquin)
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin)
 • medicin mod HIV-virus (ritonavir, saquinavir)
 • medicin mod for meget mavesyre (der indeholder aluminium)
 • medicin mod mavesår (cimetidin)
 • hjertemedicin (digoxin, flecainid, amiodaron)
 • blodfortyndende medicin (warfarin)
 • medicin, der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin)
 • medicin mod gigt (guldforbindelser)
 • kapsler med vaccine mod tyfus
 • lægemidler, der er kendt for at forårsage forstyrrelser af hjerterytmen
 • lægemidler til behandling af epilepsi (barbiturater eller carbamazepin)

Brug af Kinin sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Kinin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Kinin efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Når du ammer, må du gerne tage Kinin. Kinin går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kinin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kinin DAK

Tag altid Kinin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan eventuelt knuse den. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 - 2 tabletter ved sengetid.  

 

Ældre: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.  

 

Hvis lægkramperne udebliver i flere sammenhængende nætter, bør behandlingen stoppes, så effekten kan vurderes. 

 

Brug til børn og unge  

Du må kun bruge Kinin til børn og unge efter lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Kinin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Kinin, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er hovedpine, døvhed, øresusen, svimmelhed, synssvækkelse, kvalme, opkastning, diaré, mavesmerter, hurtig puls, manglende koordinering af bevægelser, prikkende fornemmelse, nyrepåvirkning, nedsat vandladning, forstyrrelser i hjerterytmen, forstyrrelser i hjernefunktionen, for lavt blodtryk, besvimelse, åndedrætsophør, koma, hjertestop. 

Hvis du har glemt at tage Kinin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Ekstremt lavt sukkerindhold i blodet, blindhed, påvirkning af hørelsen, påvirkning af vejrtrækningen.  

Ikke alvorlige: Kvalme, opkastning, synkebesvær, mavesmerter, diaré, synsforstyrrelser, uklarhed, forvirring, desorientering, ophidselse.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Ekstremt lavt indhold af hvide blodlegemer, blodmangel, påvirkning af hjerterytmen, nyrepåvirkning, leverpåvirkning, åndedrætsbesvær, forværring af astmasymptomer.  

Ikke alvorlige: Astma, ekstrem træthed, feber, svimmelhed, besvimelse, rastløshed, forvirring, hovedpine, lysfølsomhed, allergisk hudreaktion, udslæt, rødmen, kløe, betændelse i blodkar, øget svedtendens, væskeophobninger i ansigtet.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Hudreaktion med kraftig afskalning og afstødning af huden.  

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

Alvorlige: Vedvarende høreskader.  

Ikke alvorlige: For højt sukkerindhold i blodet, for højt insulinindhold i blodet.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail:dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kinin utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Kinin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kinin DAK filmovertrukne tabletter 100 mg indeholder

 • Aktivt stof: Quininhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, glycerol 85 % (E 422), hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, koncentreret saltsyre (E 507), magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b). Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Kinin DAK er en hvid, filmovertrukken tablet uden delekærv.  

Kinin DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

DK-2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...