Montelukast "Krka"

filmovertrukne tabletter 10 mg

Krka AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Montelukast Krka 10 mg filmovertrukne tabletter 

montelukast  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Montelukast Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Krka
 3. Sådan skal du tage Montelukast Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Montelukast Krka er

Det aktive stof i Montelukast Krka er montelukast, som er en leukotrienreceptor- antagonist. 

Sådan virker Montelukast Krka

Leukotriener forårsager forsnævring hævelse i lungerne og forårsager også allergiske symptomer. Ved at blokere leukotrienernes virkning kan Montelukast Krka forbedre symptomerne på astma, hjælpe med at kontrollere astma og forbedre sæsonbetinget allergiske symptomer (også kaldet høfeber eller sæsonbetinget allergisk snue). 

Hvornår Montelukast Krka anvendes

Din læge har ordineret Montelukast Krka til behandling af astma, til forbyggelse af astmasymptomer om dagen og om natten. 

 • Montelukast Krka anvendes til behandling af voksne og unge fra 15 år og derover, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med deres medicin, og som har brug for yderligere behandling.
 • Montelukast Krka kan også hjælpe til at forhindre forsnævring af luftvejene ved fysisk aktivitet.
 • Hos astmatiske patienter, hvor Montelukast Krka er foreskrevet til astma, kan Montelukast Krka også mindske symptomerne fra sæsonbetinget allergisk snue.

 

Din læge vil beslutte, hvordan Montelukast Krka skal anvendes afhængigt af symptomerne, og hvor alvorlig dit barns astma er. 

Hvad er astma

Astma er en kronisk sygdom.
 

Astma omfatter: 

 • vejrtrækningsbesvær på grund af forsnævrede luftveje. Denne forsnævring af luftvejene forværres og forbedres som respons på forskellige tilstande.
 • følsomme luftveje, som reagerer på mange ting, såsom cigaretrøg, pollen eller kold luft eller fysisk aktivitet.
 • Hævelse (inflammation) af slimhinden i luftvejene.

 

Astmasymptomer omfatter: hoste, hvæsende vejrtrækning og tæthed i brystet. 

Hvad er sæsonbetinget allergisk snue?

Sæsonbetinget allergi (også kendt som høfeber eller sæsonbetinget allergisk snue) er en allergi, der ofte skyldes luftbårne pollen fra træer, græs og korn. Symptomerne på sæsonbetingede allergier omfatter typisk : tilstoppet, løbende, kløende næse, nysen, rindende, hævede, røde, kløende øjne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Fortæl lægen om alle sygdomsrelaterede problemer eller allergier, som du har nu eller har haft. 

Tag ikke Montelukast Krka

 • hvis du er allergisk over for montelukast eller et af de øvrige indholdsstoffer i Montelukast Krka (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Monelukast Krka. 

 • Tal straks med lægen, hvis din astma eller vejrtrækning bliver værre.
 • Montelukast Krka tabletter er ikke beregnet til behandling af akutte astmaanfald. Hvis du får et astmaanfald, skal du følge den instruktion lægen har givet. Du skal altid have din inhalationsmedicin til astmaanfald med dig.
 • Det er vigtigt, at du eller dit barn tager den astmamedicin, som lægen har udskrevet til dig. Montelukast Krka må ikke erstatte eventuel anden medicin mod astma, som lægen har udskrevet til dig.
 • Alle patienter i behandling med astmamedicin skal kontakte lægen, hvis de udvikler en kombination af influenzalignende symptomer, stikkende- og prikkende- eller sovende fornemmelser i arme eller ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt.
 • Du må ikke tage acetylsalicylsyre (aspirin) eller anden nonsteroid anti-inflammatorisk medicin (NSAID, visse former for smertestillende medicin), hvis din astma bliver værre af disse.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 15 år.
Lægemidlet fås i forskellige former til børn under 18 år baseret på aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn tager eller for nylig har taget eller måske har taget noget andet medicin inklusive medicin der fås uden recept.
 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Montelukast Krka, eller Montelukast Krka kan påvirke virkningen af anden medicin.
 

Fortæl det til lægen hvis du tager følgende medicin, før du begynder at tage Montelukast Krka: 

 • phenobarbital (mod epilepsi),
 • phenytoin (mod epilepsi),
 • rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner),
 • gemfibrozil (mod forhøjet fedtindhold i blodet).

Brug af Montelukast Krka sammen med mad

Montelukast Krka 10 mg kan tages sammen med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Din læge vil vurdere, om du kan tage Montelukast Krka i denne periode.
 

Amning
Det vides ikke, om montelukast udskilles i modermælk. Kontakt lægen, før du tager Montelukast Krka, hvis du ammer eller har til hensigt at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Montelukast Krka forventes ikke at påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Det er dog forskelligt, hvordan man reagerer på medicinen. Visse bivirkninger (såsom svimmelhed eller døsighed), som er indberettet i forbindelse med Montelukast Krka, kan påvirke nogle patienters evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

Montelukast Krka indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Montelukast Krka

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Tag kun én tablet Monteluksat Krka dagligt som foreskrevet af din læge.
 • Du skal også tage tabletten, selvom du ikke har symptomer eller har et akut astmaanfald.

 

Brug til voksne og børn og unge 15 år og ældre: 

Den anbefalede dosis er én tablet 10 mg dagligt, som skal tages om aftenen.
 

Montelukast Krka må ikke anvendes samtidigt med andre lægemidler, der indeholder samme aktive stof, montelukast.
Dette lægemiddel er til anvendelse gennem munden.
Du kan take Montelukast Krka 10 mg sammen med eller uden føde. 

Hvis du har taget for mange Montelukast Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Montelukast Krka, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Der er ikke blevet indberettet bivirkninger i de fleste overdosisindberetninger. De hyppigst forekommende symptomer ved overdosis hos voksne og børn omfattede: mavesmerter, søvnighed, tørst, hovedpine, opkastning og hyperaktivitet. 

Hvis du har glemt at tage Montelukast Krka

Prøv altid at tage Montelukast Krka som ordineret. Hvis du har glemt at tage en dosis, fortsæt blot med den sædvanlige dosis på 1 tablet om dagen.
Tag aldrig dobbelt dosis, for at gøre op for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Montelukast Krka

Montelukast Krka kan kun behandle din astma, hvis du fortsætter med at tage det.
Det er vigtigt at fortsætte med at tage Montelukast Krka, så længe som din læge ordinerer det. Det hjælper med at få kontrol over din astma.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

I kliniske undersøgelser med montelukast 10 mg filmovertrukne tabletter var de mest almindeligt indberettede bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede), som menes at hænge sammen med behandling med montelukast: 

 • mavesmerter
 • hovedpine

 

Disse var sædvanligvis lette og forekom med større hyppighed hos patienter behandlet montelukast end placebo (tabletter der ikke indeholder medicin).
 

Hyppigheder for mulige bivirkninger er anført nedenunder og defineres på følgende måde: 

Meget almindelig: kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer 

Almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer
Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer 

Sjælden: kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer
Meget sjælden: kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer
Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data
 

Mens tabletterne har været på markedet er der desuden indberettet følgende: 

 • infektion i de øvre luftveje (meget almindelig)
 • øget blødningstendens (b)
 • allergiske reaktioner med hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre vejrtræknings- eller synkebesvær (ikke almindelig)
 • ændringer i humør eller adfærd [unormale drømme, herunder mareridt, søvnbesvær, søvngængeri, irritabilitet, angst, rastløshed, uro herunder aggressiv opførsel eller fjendtlighed, depression, (ikke almindelig): rysten, opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat hukommelse (sjælden); hallucinationer, desorientering, selvmordstanker og -forsøg (Meget sjælden)]
 • svimmelhed, døsighed, stikken/prikken/følelsesløshed, kramper (ikke almindelig)
 • hjertebanken (sjælden)
 • næseblod (ikke almindelig)
 • diarré, kvalme, opkastning (almindelig): mundtørhed, fordøjelsesbesvær (ikke almindelig)
 • leverbetændelse (hepatitis) (meget sjælden)
 • udslæt (almindelig), blå mærker, kløe, nældefeber (ikke almindelig), ømme røde knuder under huden, oftest på skinnebenene (erythema nodosum), alvorlige hudreaktioner (erythema multiforme), der kan forekomme uden varsel (meget sjælden)
 • led- eller muskelsmerter, muskelkramper (ikke almindelig)
 • feber (almindelig), svaghed/træthed, utilpashed, hævelser, (ikke almindelig)

 

Hos astmapatienter, der behandles med montelukast, er der i meget sjældne indberettet en kombination af symptomer såsom influenzalignende sygdom, stikken, prikken eller følelsesløshed i arme eller ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt (Churg-Strauss syndrom). Du skal straks fortælle det til lægen, hvis du får et eller flere af disse symptomer (se punkt 2). 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængelig for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og pakning efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Montelukast Krka indeholder:

 • Aktivt stof: montelukast. Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg montelukast som montelukastnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat, cellulose, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.
  Tabletfilm: hypromellose, titandioxid (E171), talcum, propylenglycol, rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er abrikosfarvede, runde, let hvælvede og med skrå kanter. 

 

Pakningsstørrelser: blisterkort med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 eller 200 filmovertrukne tabletter i æske. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

KRKA Polska Sp. z.o.o., ul. Równoległa 5, Warszawa, Polen 

TAD Pharma GmbH , Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...