Zolpidem "2care4"

filmovertrukne tabletter 10 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zolpidem 2care4 10 mg, filmovertrukne tabletter  

Zolpidemtartrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zolpidem 2care4
 3. Sådan skal du tage Zolpidem 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zolpidem 2care4 er et hypnotikum, der tilhører gruppen af benzodiazepin-lignende midler.  

 

Det anvendes til kortvarig behandling af søvnløshed. Behandling med benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler ordineres kun imod søvnløshed, der er alvorlige, invaliderende eller årsag til udtalte problemer. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zolpidem 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Zolpidem 2care4 hvis du

 • er allergisk over for zolpidemtartrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zolpidem 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • har korte pauser i vejrtrækningen, når du sover (søvnapnøsyndrom).
 • du lider af alvorlig muskelsvækkelse (myastenia gravis).
 • har alvorligt nedsat vejrtrækningsfunktion (respiratorisk insufficiens).
 • er under 18 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zolpidem 2care4.
Før behandlingen med Zolpidem 2care4 skal 

 • årsagen til søvnforstyrrelserne klarlægges.
 • underliggende sygdomme behandles.

 

Hvis du efter 7-14 dages behandling stadig har søvnforstyrrelser, kan dette tyde på en psykisk eller fysisk sygdom, hvilket skal undersøges. Du bør kontakte lægen. 

Børn og unge

Zolpidem 2care4 må ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende data. 

Vær opmærksom på følgende

Afhængighed
Der er risiko for udvikling af fysisk og psykisk afhængighed. Risikoen for afhængighed øges med dosis og behandlingsvarigheden og er forøget hos patienter med tidligere alkohol- eller medicinmisbrug. Hvis der er udviklet fysisk afhængighed, vil et pludseligt ophør med behandlingen medføre abstinenssymptomer. 

 

Tolerance (nedsat virkning)
Virkningen af Zolpidem 2care4 kan blive nedsat, hvis du tager Zolpidem 2care4 gentagende gange i løbet af få uger. 

 

Abstinenssymptomer (rebound-fænomen)
Hvis behandlingen afbrydes brat, kan dine søvnforstyrrelser forværres. Dette kan være ledsaget af andre reaktioner som hovedpine eller muskelsmerter, ekstrem angst, spænding, rastløshed, forvirring, irritabilitet, søvnforstyrrelser og i svære tilfælde fremmedgørelse over for ens omgivelser og egen personlighed, høreskader (hyperacusis), følelsesløshed og prikkende fornemmelse i arme og ben, overfølsomhed over for lys, støj og fysisk kontakt, hallucinationer eller epileptiske anfald (kramper) kan forekomme. Det er vigtigt, at du er bevidst om muligheden for sådanne symptomer med henblik på at minimere din angst. 

 

Varighed af behandlingen
Du bør anvende Zolpidem 2care4 i så kort en periode som muligt. Denne periode bør ikke være længere end 4 uger inklusiv nedtrapningsperioden. 

 

Hukommelsestab (amnesi)
Der kan opstå midlertidigt hukommelsestab (anterograd amnesi). Denne tilstand forekommer generelt nogle timer efter indtagelse af Zolpidem 2care4. For at minimere denne risiko, bør du sikre dig, at uafbrudt søvn i 7-8 timer vil være muligt (se afsnit 4. ”Bivirkninger”). 

 

Psykiatriske og ”paradoksale” reaktioner 

Rastløshed, indre rastløshed, irritabilitet, aggressivitet, tvangstanker (psykoser), raserianfald, mareridt, hallucinationer, søvngængeri og anden tilknyttet adfærd som kørsel i søvne, tilberedning af mad i søvne, foretagelse af telefonopkald eller gennemførelse af samleje, uden nogen erindring herom, uhensigtsmæssig adfærd, øget søvnforstyrrelse og andre negative adfærdsforstyrrelser er forekommet under behandling. Hvis du får sådanne bivirkninger, skal du stoppe med at tage Zolpidem 2care4 og kontakte lægen. Det er mest sandsynligt, at disse reaktioner forekommer hos ældre. 

 

Psykomotorisk hæmning den efterfølgende dag 

Risikoen for psykomotorisk hæmning den efterfølgende dag, herunder forringet evne til at føre motorkøretøj, øges hvis 

 • Zolpidem 2care4 tages mindre end 8 timer før udførelse af aktiviteter, der kræver mental årvågenhed.
 • der tages højere doser end anbefalet.
 • Zolpidem 2care4 tages samtidig med lignende medicin eller medicin der øger indholdet af zolpidem i blodet, med alkohol eller ulovlige stoffer.

 

Zolpidem 2care4 skal tages som en enkeltdosis umiddelbart før sengetid og må ikke gentages igen i løbet af samme nat. 

 

Specielle patientgrupper
Benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende midler (som f.eks. Zolpidem 2care4) bør anvendes med forsigtighed til: 

 • Ældre og svækkede patienter.
  Hvis du er ældre eller svækket, skal du have en lavere dosis (se pkt. 3. ”Sådan skal du tage Zolpidem 2care4”). Zolpidem 2care4 har en
  muskelafslappende virkning, hvilket øger risikoen for fald og dermed hofteledsbrud. Derfor har især ældre patienter risiko for at falde og derved pådrage sig hoftebrud, når de står ud af sengen om natten.
 • Patienter med nedsat nyre- eller leverproblemer.
 • Patienter med langvarige vejrtrækningsproblemer (kronisk dyspnø).
  Det er påvist, at benzodiazepiner kan svække vejrtrækningen. Derfor kan dine vejrtrækningsproblemer forværres, mens du er i behandling med Zolpidem 2care4.
 • Patienter med tidligere alkohol- og medicinmisbrug.
  Ekstrem forsigtighed er påkrævet. Du skal overvåges nøje under behandling med Zolpidem 2care4, idet du har risiko for tilvænning og psykisk afhængighed.
 • Patienter som har haft en sindslidelse, en psykotisk sygdom eller angst.
  Zolpidem 2care4 kan skjule eller forværre symptomer på disse lidelser.
 • Patienter som har eller har haft en depression.

Brug af anden medicin sammen med Zolpidem 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Hvis du samtidig med Zolpidem 2care4 også anvender medicin, der virker hæmmende på centralnervesystemet, vil dette forstærke den hæmmende virkning på centralnervesystemet. Det drejer sig om nervemedicin, sovemedicin, angstdæmpende/beroligende medicin, muskelafslappende medicin, medicin mod depression, stærk smertestillende medicin, medicin til behandling af epilepsi, midler til bedøvelse samt sløvende antihistaminer (medicin mod allergi).
Ved samtidig anvendelse af visse former for smertestillende medicin (opioider) kan der opstå eufori. Dette kan øge den psykiske afhængighed af Zolpidem 2care4. Hvis du samtidig tager muskelafslappende medicin, kan virkningen af denne forøges. 

 

Visse typer medicin kan øge koncentrationen af Zolpidem 2care4 i blodet og dermed øge virkningen. Det gælder visse typer medicin mod svamp (azoler). Det kan derfor være nødvendigt at nedsætte dosis af Zolpidem 2care4, tal med lægen. 

 

Koncentrationen af Zolpidem 2care4 i blodet kan falde, hvis du samtidig anvender rifampicin, det kan derfor være nødvendigt at øge dosis af Zolpidem 2care4, tal med lægen. 

 

Hvis du tager følgende medicin sammen med Zolpidem 2care4, kan døsighed og psykomotorisk hæmning, herunder forringet køreevne, være øget den efterfølgende dag. 

 • Medicin mod psykiske problemer (antipsykotika)
 • Medicin mod søvnproblemer (hypnotika)
 • Medicin for at berolige eller mod angst
 • Medicin mod depression
 • Medicin mod moderate til stærke smerter (narkotiske analgetika)
 • Medicin mod epilepsi
 • Medicin brugt til narkose
 • Medicin mod høfeber, udslæt eller anden allergi, som kan gøre dig søvnig (sedative antihistaminer).

 

Hvis du tager Zolpidem 2care4 sammen med medicin mod depression (antidepressiva), herunder bupropion, desipramin, fluoxetin, sertralin og venlafaxin, kan du se ting, som ikke er virkelige (syns-hallucinationer). 

 

Det anbefales ikke at tage Zolpidem 2care4 samtidig med fluvoxamin eller ciprofloxacin. 

Brug af Zolpidem 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Zolpidem 2care4 sammen med mad og drikke.
Du bør ikke drikke alkohol, hvis du samtidig tager Zolpidem 2care4, da dette kan øge virkningen af Zolpidem 2care4. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Zolpidem 2care4 må ikke anvendes under graviditet, da sikkerheden i forbindelse med graviditet ikke er påvist. 

 

Hvis du er i behandling med Zolpidem 2care4 og du ønsker at blive gravid, bør du kontakte din læge med henblik på ophør med behandlingen.
Hvis du anvender Zolpidem 2care4 i de sidste 3 måneder af graviditeten eller på tidspunktet omkring fødslen, kan der forekomme følgende virkninger hos den nyfødte: Lav legemstemperatur, muskelslaphed samt moderat nedsat åndedrætsfunktion.
Hvis du har anvendt Zolpidem 2care4 regelmæssigt under den sidste del af graviditeten, kan dit barn have udviklet fysisk afhængighed og derfor være i risiko for at udvikle abstinenssymptomer i den første tid efter fødslen. 

 

Amning
Du må ikke anvende Zolpidem 2care4, hvis du ammer, da Zolpidem 2care4 bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Zolpidem 2care4 kan give bivirkninger (døsighed, hukommelsestab, nedsat koncentration og nedsat muskelfunktion), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Hvis du samtidig indtager alkohol, vil dette kunne nedsætte evnen yderligere. Du bør derfor undgå at køre bil eller betjene maskiner, hvis du indtager alkohol samtidig med at du tager Zolpidem 2care4. Denne risiko øges, hvis du samtidig er i søvnunderskud.
Zolpidem 2care4 påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, med risiko for ”søvn-kørsel”. Dagen efter, at du har taget Zolpidem 2care4 (og andre lægemidler mod søvnløshed), skal du være opmærksom på, at: 

 • Du kan føle dig døsig, søvnig, svimmel eller forvirret
 • Din reaktionsevne kan være nedsat
 • Dit syn kan være sløret eller du kan se dobbelt
 • Du kan være mindre opmærksom

 

For at minimere disse virkninger anbefales det, at der er mindst 8 timer mellem indtagelse af zolpidem og kørsel, betjening af maskiner og arbejde i højder.
Du må ikke drikke alkohol eller tage andre psykoaktive stoffer, når du tager Zolpidem 2care4, da det kan forstærke ovennævnte virkninger. 

Zolpidem 2care4 indeholder lactose

Zolpidem 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Zolpidem 2care4

Tag altid Zolpidem 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Behandlingen skal være så kortvarig som mulig. Den vil normalt vare fra få dage til 2 uger, dog maksimalt 4 uger inklusiv gradvis nedtrapningsperiode. 

Din læge vil angive, hvordan din dosis skal sættes ned, afhængigt af hvad du har brug for. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Den anbefalede daglige dosis for voksne er 10 mg, som bør tages sammen med væske umiddelbart før sengetid. 

 

Ældre og svækkede 

Den anbefalede dosis er 5 mg. Behandlingen skal tages som enkeltdosis, og doseringen må ikke gentages i løbet af samme nat. 

 

Brug til børn og unge 

Zolpidem 2care4 må ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

 

Nedsat leverfunktion 

Den anbefalede dosis er 5 mg svarende til ½ tablet Zolpidem 2care4 10 mg. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig, og du godt kan tåle medicinen, kan lægen øge din dosis til 10 mg. 

 

Maksimal dosis 

En daglig dosis på 10 mg må ikke overskrides. 

Hvis du har taget for mange Zolpidem 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zolpidem 2care4 filmovertrukne tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Symptomer på overdosering kan variere fra døsighed til let koma og mere alvorlige symptomer herunder fatale udfald. 

Hvis du har glemt at tage Zolpidem 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zolpidem 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Afbryd ikke behandlingen med Zolpidem 2care4 pludseligt. Risikoen for abstinenser er større efter brat ophør med behandlingen (se afsnit 2 ”Abstinenssymptomer”). Din læge vil rådgive dig i hvordan du gradvist nedsætter dosis. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Betændelse i øvre og nedre luftveje.
 • Hallucinationer.
 • Rastløs uro.
 • Mareridt.
 • Træthed.
 • Døsighed den efterfølgende dag.
 • Følelsesmæssig blokering.
 • Nedsat årvågenhed.
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Ufrivillige muskelbevægelser.
 • Hukommelsesforstyrrelse.
 • Forværret søvnløshed.
 • Diarré.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Mavesmerter.
 • Rygsmerter.

 

Ikke almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Forvirring.
 • Irritabilitet.
 • Dobbeltsyn.
 • Udslæt.
 • Kløe.
 • Nældefeber.
 • Kraftig sveden.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Rastløshed.
 • Aggressioner.
 • Vrangforestillinger.
 • Vrede.
 • Psykoser.
 • Søvngængeri.
 • Upassende adfærd og andre adfærdsmæssige forstyrrelser.
 • Afhængighed (abstinenssymptomer eller tilbagefald kan opstå ved behandlingens ophør).
 • Ændringer i den seksuelle lystfølelse.
 • Nedsat bevidsthed.
 • Depression (uerkendt eksisterende depression kan forværres ved brug af Zolpidem 2care4 eller andre benzodiazepiner).
 • Muskelsvækkelse.
 • Gangforstyrrelser.
 • Nedsat virkning af medicinen.
 • Fald (oftest hos ældre og i tilfælde, hvor Zolpidem 2care4 ikke er anvendt som foreskrevet af lægen).
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.

 

Zolpidem 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget 

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zolpidem 2care4 utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar Zolpidem 2care4 i original yderpakning, da det er følsomt for lys. 

 

Tag ikke Zolpidem 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zolpidem 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Zolpidemtartrat.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Succinsyre, natriumstivelsesglycolat (type A), mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, kolloid siliciumdioxid, vandfri.
  Tabletovertræk: Lactosemonohydrat, makrogol 4000, hypromellose og titaniumdioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Zolpidem 2care4 er hvide, aflange og hvælvede filmovertrukne tabletter med en delekærv. 

 

Pakningsstørrelser 

Zolpidem 2care4 fås i pakningsstørrelser á 10, 20 og 100 filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

 

Zolpidem 2care4 svarer til Zolpidem Hexal. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...