Saflutan®

øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Saflutan 15 mikrogram/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholdere  

Tafluprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Saflutan
 3. Sådan skal du bruge Saflutan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Saflutan øjendråber indeholder tafluprost, som hører til en medicingruppe, der kaldes prostaglandinanaloger. Saflutan sænker trykket i øjet. Det anvendes, når trykket i øjet er for højt. Saflutan anvendes til at behandle en glaukomtype, der kaldes åbenvinklet grøn stær (åbenvinklet glaukom) og for højt blodtryk i øjnene (okulær hypertension). Begge disse tilstande er forbundet med en stigning i trykket i øjet og kan til sidst påvirke din synsevne. 

 

Lægen kan have givet dig Saflutan for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Saflutan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Saflutan

 • hvis du er allergisk over for tafluprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Saflutan (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Saflutan. 


Bemærk at Saflutan kan have følgende bivirkninger, og at nogle af dem kan være permanente: 

 • Saflutan kan øge længden, tykkelsen, farven og/eller antallet af dine øjenvipper og kan forårsage unormal hårvækst på dine øjenlåg.
 • Saflutan kan farve huden omkring øjnene mørkere. Tør eventuel overskydende opløsning af huden. Dette reducerer risikoen for farvning af huden.
 • Saflutan kan ændre farven på iris (den farvede del af øjet). Hvis Saflutan kun anvendes i et øje, kan farven på det behandlede øje blive permanent anderledes end farven på det andet øje.
 • Saflutan kan forårsage hårvækst i områder, hvor opløsningen gentagne gange kommer i kontakt med hudens overflade.

 

Tal med lægen, hvis du: 

 • har astma
 • har andre øjensygdomme.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Saflutan. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Saflutan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Saflutan. Tal med lægen. 


Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du bruger Saflutan. Tal med lægen. 

 

Amning  

Du må ikke bruge Saflutan, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Saflutan påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Du vil måske bemærke, at dit syn er sløret i et stykke tid lige efter, du har dryppet Saflutan i øjet. Du må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, før dit syn er klart. 

3. Sådan skal du bruge Saflutan

Brug altid Saflutan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 dråbe Saflutan i øjet eller øjnene én gang dagligt om aftenen. Inddryp ikke flere dråber eller oftere end der er aftalt med lægen. Dette kan gøre Saflutan mindre effektivt. 

 

Ældre  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn og unge  

Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge Saflutan 15 mikrogram/ml øjendråber. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Brugsanvisning

Hver gang du bruger Saflutan: 

 1. Vask hænderne.
 2. Tag strimlen med beholdere ud af posen.
 3. Tag én enkeltdosisbeholder af strimlen.
 4. Læg den resterende strimmel tilbage i posen og fold kanten for at lukke posen.
 5. Kontroller, at opløsningen er i den nederste del af enkeltdosisbeholderen.
 6. Åbn beholderen ved at vride fligen af.
 7. Læn hovedet tilbage.
 8. Placér spidsen af beholderen nær øjet.
 9. Træk ned i det nederste øjenlåg og se op.
 10. Tryk forsigtigt på beholderen og lad én dråbe falde ned i rummet mellem det nederste øjenlåg og øjet.
 11. Luk øjet et øjeblik og tryk på øjenkrogen med fingeren i ca. ét minut. Dette er med til at hindre, at øjendråben løber ned i tårekanalen.
 12. Tør eventuel overskydende opløsning af huden omkring øjet.

Hvis en dråbe ikke rammer øjet, skal du forsøge igen.  

 

Hvis din læge har bedt dig bruge dråber i begge øjne, skal du gentage trinene 7 til 12 for det andet øje.  

 

Indholdet i én enkeltdosisbeholder er tilstrækkelig til begge øjne. 

 

Kassér den åbnede beholder med eventuelt resterende indhold umiddelbart efter brug. 

 

Hvis du bruger anden medicin i øjet, skal du lade gå mindst 5 minutter mellem inddrypning af Saflutan og den anden medicin.  

Hvis du har brugt for meget Saflutan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Saflutan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. Der er ikke set tilfælde af overdosering med Saflutan.  

Hvis du har glemt at bruge Saflutan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis 

Hvis du holder op med at bruge Saflutan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Øjenkløe, øjenirritation, øjensmerte.
 • Ændringer i øjenvipper (forøget længde, tykkelse og antal af vipper).
 • Tørre øjne.
 • Misfarvning af øjenvipper.
 • Fornemmelse af fremmedlegeme i øjnene.
 • Rødmen af øjenlåget.
 • Sløret syn.
 • Forøget tåredannelse.
 • Nedsat evne til at se skarpt.
 • Lysfølsomme øjne.
 • Ændring af den farvede del af øjet (iris).
 • Hovedpine.
 • Øget blodgennemstrømning i øjet.
 • Pletvis betændelse i øjets hornhinde.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Øjentræthed.
 • Hævelse i øjet.
 • Betændelse i øjenlåget, især i øjenlågskanterne.
 • Ubehag i øjnene.
 • Tegn på betændelse inde i øjet.
 • Små blærer i øjet.
 • Allergisk øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Ændring af farven i øjets bindehinde.
 • Unormal følelse i øjet.
 • Øget hårvækst på øjenlåget.
 • Ændring af hudfarven på øjenlåget (pigmentering).
 • Øjenudflåd.
 • Hævede øjenlåg.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.  

 • Forkalkning af øjets hornhinde.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.  

 • Betændelse i øjets regnbuehinde/ inflammation i øjets årehinde.
 • Øjet forekommer at være indsunket.
 • Hævelse af nethinden i øjet (makulaødem eller cystoidt makulaødem), hvilket medfører nedsat syn.
 • Forværring af astma.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Saflutan utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar de uåbnede folieposer med Saflutan i køleskab (2 °C til 8 °C). 

 

Åbn ikke folieposen, før du skal begynde at bruge øjendråberne, da ubrugte beholdere i en åben pose skal bortskaffes 28 dage efter den første åbning af posen. 

 

Efter åbning af folieposen: 

Ubrugte enkeltdosisbeholdere skal kasseres efter 28 dage fra den første åbning af folieposen. Opbevar enkeltdosisbeholderne i den originale foliepose. 

 

Opbevar ikke Saflutan ved temperaturer over 25 °C. 

 

Åbnet enkeltdosisbeholder med overskydende opløsning skal kasseres efter brug. 

 

Brug ikke Saflutan efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Saflutan indeholder:

 • Aktivt stof: 15 mikrogram tafluprost.
 • Øvrige indholdsstoffer: Glycerol, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80, saltsyre og/ eller natriumhydroxid til pHjustering, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Saflutan er en klar, farveløs opløsning i enkeltdosisbeholdere á 0,3 ml opløsning. 

 

Pakningsstørrelser  

Saflutan 15 mikrogram/ml øjendråber fås i pakningsstørrelser á 30 x 0,3 ml og 90 x 0,3 ml opløsning i enkeltdosisbeholdere. Én foliepose indeholder 10 enkeltdosisbeholdere. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Saflutan® er et registreret varemærke, der tilhører SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD 

 

Saflutan svarer til Taflotan. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...