Dipyridamol "Actavis"

hårde depotkapsler 200 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dipyridamol Actavis 200 mg hårde depotkapsler  

dipyridamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol Actavis
 3. Sådan skal du tage Dipyridamol Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dipyridamol Actavis indeholder det aktive stof dipyridamol. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes for ’anti-trombotiske midler’, og som bruges til at forhindre dannelsen af blodpropper. 

 

Dipyridamol Actavis bruges til: 

 • at nedsætte risikoen for et nyt slagtilfælde hos personer, der har haft et slagtilfælde, der var forårsaget af en blodprop i hjernen.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol Actavis

Tag ikke Dipyridamol Actavis:

 • hvis du er allergisk over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dipyridamol Actavis (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dipyridamol Actavis 

 • hvis du har hjertekramper eller andre hjertesygdomme eller for nylig har haft et hjerteanfald
 • hvis du har myasthenia gravis (muskelsvaghed)
 • hvis du har problemer med blødninger.

Hvis du skal have foretaget undersøgelser af dit hjerte

Dipyridamol Actavis indeholder dipyridamol. Dipyridamol gives undertiden også som en indsprøjtning under undersøgelser, for at se om hjertet virker, som det skal (kaldes også ’billeddannelse af hjertet’). Det betyder, at både undersøgelsen og din medicin indeholder det samme stof. Fortæl lægen, at du tager Dipyridamol Actavis, hvis du skal have en indsprøjtning med dipyridamol. 

Børn og unge

Dipyridamol Actavis bør ikke gives til børn, da sikkerhed og virkning ikke er klarlagt. 

Brug af anden medicin sammen med Dipyridamol Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også naturlægemidler. Det er fordi, Dipyridamol Actavis kan påvirke den måde, hvorpå visse andre typer medicin virker. Visse andre typer medicin kan også påvirke måden, hvorpå Dipyridamol Actavis virker. 

 

Fortæl især lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager noget af følgende medicin: 

 • medicin mod forhøjet blodtryk
 • medicin af typen ‘cholinesterasehæmmere’ mod muskelsvaghed (myasthenia gravis)
 • adenosin, der bruges ved hjerteproblemer eller undersøgelser af hjertet
  warfarin, acetylsalicylsyre eller andre typer medicin, der forhindrer dannelsen af blodpropper
 • theophyllin (medicin til luftvejsproblemer).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Dipyridamol Actavis bør generelt ikke bruges under graviditet. 

 

Dipyridamol Actavis bør kun bruges under amning, hvis din læge anser det som altafgørende, da dipyridamol udskilles i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig svimmel, mens du tager Dipyridamol Actavis. Hvis dette sker, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Dipyridamol Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 1 kapsel 2 gange dagligt, normalt en om morgenen og en om aftenen. 

Kapslerne kan tages med eller uden mad. 

 

Synk kapslen hel. Den må ikke knuses eller tygges. 

Hvis du har taget for mange Dipyridamol Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dipyridamol Actavis, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med medicin med, også selvom der ikke er nogen kapsler tilbage. 

 

De forventelige symptomer er varmefølelse, rødmen, svedtendens, hurtigere puls, rastløshed, svaghedsfølelse, svimmelhed, blodtryksfald, og brystsmerter. 

Hvis du har glemt at tage Dipyridamol Actavis

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tid til næste dosis, skal du dog springe over den glemte dosis. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Dipyridamol Actavis

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Allergiske reaktioner 

Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage medicinen og omgående tage til lægen. Symptomerne kan være stakåndethed, løbende næse, voldsomt udslæt med kløe og hævelse og hævelse rundt om øjnene. 

 

Andre bivirkninger, der er indberettet for Dipyridamol Actavis, er beskrevet nedenfor. 

 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • hovedpine
 • svimmelhed
 • kvalme
 • diarré.

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • muskelsmerter
 • opkastning
 • udslæt
 • forværring af symptomer på hjertesygdom som f.eks. brystsmerter og åndenød.

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data) 

 • hedeture
 • lavere blodtryk eller øget hjerterytme
 • en tilstand i blodet, der kaldes thrombocytopeni, som kan medføre blå mærker og forlængede blødninger fra sår, herunder før og efter operation.

 

Hos personer med galdesten, kan medicinens indhold af dipyridamol optages af galdestenene. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. Hold beholderen tæt tillukket. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevaringstid efter første åbning: 100 dage. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dipyridamol Actavis indeholder:

 • Aktivt stof: dipyridamol. Hver depotkapsel indeholder 200 mg dipyridamol. Dipyridamol Actavis er en depotkapsel, som frigiver det aktive stof langsomt i din krop over et vist antal timer.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Kapsleindhold: vinsyre, hypromellose, talcum, hydroxypropylcellulose, methacrylsyre-methylmethacrylate copolymer (1:2), triethylcitrat.
  Kapselskal: gelatine, titandioxid (E171) og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Dipyridamol Actavis 200 mg kapsler er rødbrune (orange) hårde kapsler, 23,5 mm. 

 

Dipyridamol Actavis fås i pakninger med 30 og 60 kapsler og i multipakninger, der hver indeholder 2 beholdere med 50 kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavikurvegur 76-78, 

220 Hafnarfjördur 

Island 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Balkanpharma-Dupnitsa AD 

3 Samokovsko Shosse Str 

Dupnitsa 2600, Bulgarien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Dipyridamol Actavis  

Norge: Prespex 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...