Synacthen®

injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml

CD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Synacthen®, 0,25 mg/ml injektionsvæske, opløsning 

Tetracosactide 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Synacthen.
 3. Sådan skal du bruge Synacthen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Synacthen består af de første 24 aminosyrer, der er til stede i det naturlige adrenalhormon (ACTH), der stimulerer produktionen af binyrebarkhormoner. Synacthen bliver primært brugt diagnostisk, specielt til undersøgelse af binyrebarkosteroidfunktionen. 

 

Lægen kan have givet dig Synacthen til et andet anvendelsesområde end angivet i denne indlægsseddel. Hvis du ikke er sikker på hvorfor du bruger synacthen, så tal med din læge. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Synacthen

Brug ikke Synacthen:

 • Hvis du er allergisk over for aktivt stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Synacthen (angivet i punkt 6).
 • Hvis du lider af akut psykose
 • Hvis du har en infektionssygdom
 • Hvis du lider af overproduktion af kortisol i binyrene (Cushings syndrom)
 • Hvis du lider af Adrenogenialt syndrom (en sygdom, der skaber en over produktion af mandlige kønshormoner).
 • Hvis du lider af hjertesvigt
 • Hvis du har mavesår (Ulcus pepticum)
 • Hvis du har brist af binybarkshormoner.
 • Hvis du er gravid eller ammer.
 • Hvis du har astma eller andre allergiske tilstande.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Synacthen. Synacthen skal gives af en læge eller sygeplejerske.
 

Vær forsigtig ved brug af synacthen, hvis: 

 • Du lider af astma eller anden allergisk sygdom.
 • Under tidligere behandling med ACTH har der været en overfølsomhedsreaktion.

 

Synacthen indeholder et aktivt stof der kan påvirke med rutinemæssig dopingkontrol hos sportsudøvere.
 

Synacthen indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. at den er i det væsentlige natriumfri. 

Brug af anden medicin sammen med Synacthen

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Synacthen, og/ eller Synacthen kan påvirke virkningen af anden medicin.
 

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

Synacthen må ikke anvendes ved graviditet. 

Amning: 

Synacthen må ikke anvendes i ammeperioden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du oplever svimmelhed mens du bruger Synacthen, må du ikke køre motorkøretøj eller arbejde med maskiner der kræver din fulde opmærksomhed. 

3. Sådan skal du bruge Synacthen

Du vil normalt få Synacthen af en læge eller sygeplejerske. 

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

Synacthen skall rystes før brug. 

Undersøgelse af binyrebarkfuntion: 1 ml (0,25 mg) 

Synachten gives som injektion ind i muskel eller blodåre. Blodprøvetagning lige før og 30 minutter efter injektion indiker, om din binyrebarkfunktion fungerer som den skal. 

Hvis du har brugt for meget Synacthen

Synacthen skal gives af en læge eller sygeplejerske. Tegn på overdosering: du oplever at vand tilbageholdes i kroppen (ses ved opsvulmethed og vægt forøgelse), eller du lider af overproduktion af kortisol i binyrene (Cushings syndrom). 

Hvis du har glemt at bruge Synacthen

Siden Synacthen skal gives af en læge eller sygeplejerske, det er usandsynligt at du glemmer en dosis. Hvis du er i tvivl eller nervøs så tal med din læge eller sygeplejerske. 

Hvis du holder op med at bruge Synacthen

Spørg lægen, eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Synacthen kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger kan forekomme: 

 

Sjælden bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Fremprovokeret hypersensivitetsreaktioner, der har tendens til at være alvorligere (anafylaktisk shock) hos patienter med allergier (specielt astma).
  Hypersensivitetsreaktioner kan inkludere hudreaktioner på injektionsstedet, rødmen og utilpashed
 • Svimmelhed
 • Åndenød
 • Kvalme og opkastning
 • Nældefeber, kløe, hævelse i huden

 

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter, inklusiv enkeltstående tilfælde) 

 • Blødning fra binyrerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (Adresse: Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk).
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Synacthen utilgængeligt for børn
 • Opbevar Synacthen i køleskab (2-8 °C).
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke Synacthen efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste i den nævnte måned

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, eller toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Synacthen® 0,25 mg/ml injektionsvæske, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof/aktive stoffer: 0,25 mg tetracosactid (1-24 - corticotrophin) pr. ampul som tetracosactidhexaacetat
 • Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): eddikesyre, natriumacetat, natriumchlorid og vand till injektion.

Udseende og pakningsstørrelser

Hver pakning indeholder 10 ampuller á 1 ml af glas med en klar farveløs vandig opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

CD Pharmaceuticals AB, Uppsala Science Park, 751 83 

Uppsala, Sweden. info@cdpharmagroup.one 

Ompakket og frigivet af:

Vepidan ApS, Østerbrogade 23, 9670 Løgstør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/09/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...