Duspatal Retard

hårde depotkapsler 200 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duspatal Retard 200 mg hårde depotkapsler 

Mebeverin hydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duspatal Retard.
 3. Sådan skal du tage Duspatal Retard.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Duspatal Retard indeholder mebeverin hydrochlorid, som er et krampestillende middel (spasmolytikum). Det virker på den glatte muskulatur i mave-tarmkanalen.
 • Duspatal Retard bruges til at lindre kramper i mave-tarmkanalen hos voksne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duspatal Retard

Tag ikke Duspatal

 • hvis du er allergisk over for mebeverin hydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duspatal Retard (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Duspatal Retard  

 • hvis du lider af tarmslyng (paralytisk ileus).

Brug af anden medicin sammen med Duspatal Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Brug af Duspatal Retard sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du skal tage Duspatal Retard med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Du må ikke tage Duspatal Retard, hvis du er gravid.

 

Amning:  

 • Du bør ikke tage Duspatal Retard, hvis du ammer. Tal med lægen.

 

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder eller mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Duspatal Retard påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Duspatal Retard

Tag altid Duspatal Retard nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Kapslerne bør indtages hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). De må ikke tygges. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

1 kapsel (200 mg) to gange daglig. Tag en kapsel om morgenen og en kapsel om aftenen. 

 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Duspatal Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Duspatal Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer:  

 • Mild og forbigående hovedpine, svimmelhed og langsom puls.

Hvis du har glemt at tage Duspatal Retard

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Duspatal Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Svimmelhed (vertigo).
 • Hovedpine
 • Søvnløshed (insomni).
 • Appetitmangel/madlede (anoreksi).
 • Langsom puls (bradykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Mavebesvær (mavesmerter, kvalme, opkastninger, diaré) (Gastro-intestinale gener).

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Duspatal Retard utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Duspatal Retard efter den udløbsdato, der står på paknin- gen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsda- toen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Duspatal Retard ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevar ikke Duspatal Retard i køleskab/koldt.
 • Opbevar Duspatal Retard i original beholder, for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duspatal Retard indeholder:

Aktivt stof:  

200 mg mebeverin hydrochlorid. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Kapselindhold (granulat): Magnesiumstearat, dispergeret polyacrylat 30 %, talcum, hypromellose, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1); glyceroltriacetat. 

Kapselskal: Gelatine, titandioxid (E 171). 

Blæk: Shellac (E 904), propylenglycol, koncentreret ammoniakopløs- ning, kaliumhydroxid og sort jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Duspatal Retard 200 mg er uigennemsigtige hvide, hårde gelatinekapsler, der er mærket ”245”. 

 

Duspatal Retard fås i: 

Duspatal Retard 200 mg i pakninger med 30 depotkapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Duspatal Retard også som Duspatalin® Retard. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...