Meloxicam "Stada"

tabletter 7,5 mg og 15 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MELOXICAM STADA Tabletter 7,5 mg og 15 mg

Aktivt indholdsstof: Meloxicam 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Meloxicam Stada til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Meloxicam Stada
3. Sådan skal De tage Meloxicam Stada
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Meloxicam Stada er et smertestillende og antiinflammatorisk/betændelseshæmmende lægemiddel, der tilhører en gruppe af lægemidler kaldet NSAID, som anvendes til at reducere inflammation og smerter i led og muskler.
 

Meloxicam Stada anvendes til: 

 • kortvarig behandling af symptomer ved akut forværring af osteoarthritis (betændelse i et led og den tilgrænsende knogle)
 • langvarig behandling af symptomer ved leddegigt (reumatoid arthritis) og Bekhterevs sygdom (kronisk betændelse i leddene, som medfører tab af bevægelighed).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Meloxicam STADA

Tag ikke Meloxicam Stada:

 • hvis De er gravid, planlægger at blive gravid, eller hvis De ammer (se ”Graviditet og amning”).
 • hvis De er allergisk over for meloxicam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Meloxicam Stada (angivet i punkt 6), eller over for andre lægemidler med lignende virkning (f.eks. NSAID eller acetylsalicylsyre). Meloxicam Stada bør ikke anvendes, hvis De har haft symptomer på astma (sygdom i luftvejene med stakåndethed), polypper i næsen (hævelser indvendig i næsen), væskeansamlinger eller nældefeber efter indtagelse af acetylsalicylsyre eller andre NSAID.
 • hvis De har aktivt mavesår (ulcus pepticum: betændelse og sår i mave og tarm) eller blødning i mave eller tarm (der kan vise sig som sort afføring).
 • hvis De har tilbagevendende mavesår eller blødning i mave eller tarm (to eller flere klare tilfælde af sår og blødninger).
 • hvis De har haft en hjerneblødning eller andre blødningsforstyrrelser.
 • hvis De tidligere har haft en blødning eller perforation (bristning) i mave eller tarm i forbindelse med tidligere medicinsk behandling med et NSAID (medicin i gruppen af non- steroide antiinflammatoriske midler).
 • hvis De lider af alvorligt nedsat leverfunktion.
 • hvis De lider af alvorlig nedsat nyrefunktion, der ikke behandles med dialyse.
 • hvis De lider af alvorlig nedsat hjertefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket før De bruger Meloxicam Stada:
 

Hvis De tidligere har lidt af betændelse i spiserøret (øsofagitis), mavekatar (gastritis) og/eller mavesår skal det sikres, at dette er fuldstændig helbredt, inden De starter på behandlingen med Meloxicam Stada. 

 

Blødning fra mave/tarm, mavesår eller perforation (bristning) 

Hvis De nogensinde har lidt af visse sygdomme i mave-tarmkanalen (ulcerøs kolitis (voldsom tyktarmsbetændelse) eller Crohns sygdom (kronisk betændelse i mave og tarm)), vil lægen være særlig forsigtig ved udskrivning af Meloxicam Stada, da medicinen kan forværre disse tilstande (se afsnit 4: Bivirkninger).
 

Meloxicam og anden medicin i denne gruppe (NSAID) kan føre til blødninger fra mave og tarm samt sårdannelse eller perforation, hvilket kan være livstruende. Det kan ske når som helst under behandlingen med eller uden varsel eller tidligere tilfælde af disse lidelser.
 

Hvis De nogensinde har lidt af symptomer fra mave-tarmkanalen eller tidligere har haft mave- tarmsygdomme (f.eks. ulcerøs kolitis (voldsom tyktarmsbetændelse), Crohns sygdom (kronisk betændelse i mave og tarm)) vil lægen i disse tilfælde være særlig opmærksom på fordøjelsesforstyrrelser og specielt på mave-tarm-blødning (viser sig som sort afføring). 

 

Risikoen for (blødning fra mave eller tarm), mavesår eller perforation (bristning) er større hos

 • patienter, der får høje doser NSAID
 • patienter som tidligere har haft mavesår, især hvis det var forbundet med blødning eller perforation (se afsnit 2: Tag ikke Meloxicam Stada)
 • ældre

Disse patienter kan begynde behandlingen med den laveste mulige dosis. Hos disse patienter kan lægen overveje at give meloxicam sammen med en medicin, der er med til at beskytte maven. Det samme gælder for patienter, der samtidig får acetylsalicylsyre i lave doser eller anden medicin, der kan øge risikoen for mave-tarmkomplikationer. Spørg lægen til råds.
 

Hvis De nogensinde har haft bivirkninger i mave eller tarmsystemet, bør De indberette alle usædvanlige symptomer i mave og tarm, herunder især sort/blodig afføring, eller blodigt opkast, især under de første måneder af behandlingen. Dette gælder især for ældre patienter.
 

De bør udvise forsigtighed, hvis De samtidig får medicin, der kan øge risikoen for mavesår, perforation (bristning) eller blødning: 

 • kortikosteroider til indtagelse gennem munden (medicin til behandling af betændelses- tilstande såsom gigtsygdomme)
 • antikoagulantia såsom warfarin (medicin til at fortynde blodet)
 • selektive serotoningenoptagshæmmere (medicin til behandling af depression)
 • trombocytfunktionshæmmende midler såsom acetylsalicylsyre (medicin til at forebygge blodpropper)

(Se også afsnit 2: Brug af anden medicin).
 

Kontakt straks lægen, hvis De får blødning i mave eller tarm (med sort/blodig afføring eller blodigt opkast) eller mavesår under behandling med Meloxicam Stada, og hold op med at tage medicinen. Samtidig brug af Meloxicam Stada og anden medicin, der hører til gruppen af NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) inklusive COX-2-hæmmere (COX-2 = cyclooxygenase) (medicin til behandling af betændelse), bør undgås. 

  

Påvirkning af blodkar i hjerte og hjerne 

Lægemidler som Meloxicam Stada kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde (apopleksi). Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid bør ikke overskrides.
 

Hvis De har hjerteproblemer, tidligere har oplevet slagtilfælde eller mener, at De er i risiko for dette (hvis De f.eks. har forhøjet blodtryk, sukkersyge, for højt kolesterol eller er ryger), bør De tale med Deres læge eller apoteket om behandlingen.
 

Lægen vil følge Dem nøje, hvis De tidligere har haft forhøjet blodtryk (hypertension) eller hjertesvigt (hvis hjertet ikke kan pumpe nok blod gennem kroppen). 

 

Alvorlige hudreaktioner/overfølsomhedsreaktioner 

Der er ved samtidig brug af NSAID-præparater indberettet meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner, som kan være livstruende (omfattende eksfoliativ dermatitis, se afsnit 4: Bivirkninger). De vil have størst risiko for at få disse reaktioner i begyndelsen af behandlingen.
Hold op med at tage Meloxicam Stada ved første tegn på hududslæt, slimhindeskader eller andre tegn på overfølsomhed (såsom åndedrætsbesvær, tillukning af halsen, hævede læber, tunge eller ansigt eller nældefeber). Gå straks til lægen.
 

Potentielt livstruende hududslæt (eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse; se sektion 4) er rapporteret ved anvendelse af meloxicam, og ses først på kroppen som rødlige pletter eller som runde pletter (ofte med blærer i midten). 

 • Yderligere symptomer, man bør være opmærksom på, er sår i munden, i svælget, på kønsorganerne og øjenbetændelse (røde og hævede øjne).
 • Disse potentielt livstruende hududslæt er ofte ledsaget af influenzalignende symptomer. Udslættet kan udvikle sig til udbredt blæredannelse eller afskalning af huden.
 • Der er størst risiko for at udvikle alvorlige hududslæt de første uger af behandlingen.
 • Hvis du har udviklet Stevens-Johnsons Syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med Meloxicam Stada, må De aldrig begynde at tage Meloxicam Stada igen.

Hvis du udvikler hududslæt eller de nævnte hudsymptomer eller andre tegn på overfølsomhed (såsom vejrtræknings problemer, indsnævring af halsen, hævelse på læberne, tunge eller ansigt, eller nældefeber), skal De stoppe med at tage Meloxicam Stada og straks søge læge. Fortæl lægen at De tager Meloxicam Stada. 

  

Andre anvisninger 

Meloxicam virker ikke med det samme. Tal med lægen, hvis virkningen af Meloxicam Stada er for svag, eller hvis De trænger til hurtig smertelindring.
 

Meloxicam kan forhøje resultaterne af visse laboratorieundersøgelser. Disse forstyrrelser er for det meste ubetydelige og forbigående. I tilfælde af omfattende eller vedvarende forandringer vil lægen afbryde behandlingen og foretage relevante undersøgelser.
 

Ved behandlingens begyndelse eller efter dosisøgning anbefales overvågning af vandladningen og nyrefunktion hos patienter: 

 • som er ældre
 • som er i samtidig behandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister, sartaner eller vanddrivende lægemidler (lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk)
 • som har nedsat blodmængde
 • som lider af nedsat hjertefunktion
 • som har nyresygdomme (nyresvigt, nefrotisk syndrom, lupus-nefropati)
 • som har alvorlig leversygdom

Mængden af kalium i blodet bør måles jævnligt af lægen, hvis De lider af diabetes eller samtidig behandles med lægemidler, der øger mængden af kalium i blodet.
 

Meloxicam Stada kan sløre symptomerne på en underliggende infektionssygdom.
 

Meloxicam kan gøre det sværere at blive gravid. Fortæl lægen hvis De planlægger at blive gravid eller hvis De har problemer med at blive gravid.
 

I sjældne tilfælde kan NSAID være årsag til 

 • betændelse i nyrerne (nefritis, glomerulær nefritis)
 • skader på nyrerne, der kan medføre nyresvigt
 • nefrotisk syndrom; en lidelse hvor nyrerne er ødelagt, og som kan medføre nyresvigt.

Risikoen for bivirkninger kan nedsættes ved at anvende den laveste effektive dosis i så kort tid som muligt til at kontrollere symptomerne.
 

De bør ikke overskride den anbefalede maksimale daglig dosis i tilfælde af utilstrækkelig effekt, og andre NSAID præparater bør ikke gives samtidig. Hvis De ikke oplever forbedringer efter flere dages behandling, bør De tale med lægen.
 

Ældre
Risikoen for bivirkninger (især mave-tarm blødning og perforation (bristning)), der kan være livstruende, er højere hos ældre. Mave-tarm blødninger eller sårdannelse/perforation har generelt alvorligere konsekvenser hos ældre. Derfor er ekstra kontrol hos lægen påkrævet.
 

Lægen vil kontrollere Dem omhyggeligt, især hvis De lider af nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion eller hjertesvigt (når hjertet ikke er i stand til at pumpe nok blod rundt i kroppen). 

 

Brug af anden medicin sammen med Meloxicam Stada

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Følgende medicin kan øge risikoen for bivirkninger i mave-tarmkanalen:

 • andre NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen)
 • selektive COX-2-hæmmere (medicin til behandling af betændelse)
 • kortikosteroider (medicin til behandling af betændelse eller allergi)
 • trombocytfunktionshæmmende midler (medicin der opløser eller hæmmer dannelse af blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre)
 • visse midler mod depression (selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)).

Meloxicam kan også påvirke eller blive påvirket af følgende medicin: 

 • antikoagulantia til indtagelse gennem munden (midler der hæmmer blodets sammenklumpning). NSAID-præparater kan forstærke virkningen af antikoagulantia, f.eks. warfarin. De bør ikke tage NSAID såsom meloxicam sammen med antikoagulantia. Tal med lægen, hvis De anvender antikoagulantia tabletter.
 • lægemidler der undertrykker kroppens immunforsvar eller forhindrer afstødning efter transplantation (ciclosporin). De kan øge bivirkninger fra nyrerne, når de anvendes sammen med meloxicam.
 • blodtrykssænkende lægemidler (f.eks. vanddrivende lægemidler, ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister, betablokkere). Meloxicam kan nedsætte den blodtrykssænkende virkning af disse midler.
 • spiraler (små bøjelige genstande af metal eller plast til at forebygge graviditet efter indsættelse i kvindens livmoder). Meloxicam kan nedsætte virkningen af en spiral.
 • visse lægemidler mod psykiske sygdomme og depression (lithium) og
 • visse lægemidler til behandling af gigtsygdomme og kræftknuder (methotrexat). Mængden af disse lægemidler i blodet kan øges af meloxicam.
 • kolesterolsænkende lægemidler (colestyramin). De nedsætter blodmængden og dermed virkningen af meloxicam.

Brug af Meloxicam Stada sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Meloxicam Stada sammen med maden og sammen med vand eller anden væske. 

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet 

De må ikke tage Meloxicam Stada, hvis De er gravid.
Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge deres læge eller apoteket til råds, før De bruger dette lægemiddel.
Meloxicam Stada kan gøre det sværere at blive gravid (se afsnit 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Meloxicam Stada). 

 

Amning 

Hvis De ammer, må De ikke tage Meloxicam Stada. 

 

Trafik og arbejdssikkerhed

Meloxicam Stada har højst sandsynligt ingen eller kun ubetydelig virkning på evnen til at køre bil og betjene maskiner. I nogle tilfælde kan forstyrrelser fra centralnervesystem (f.eks. syns- forstyrrelser, døsighed, svimmelhed, sløret syn eller andre symptomer) dog opstå. I disse tilfælde anbefales det at undlade at køre bil eller betjene maskiner. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Meloxicam Stada

Meloxicam Stada indeholder lactose og De bør derfor kontakte lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Meloxicam Stada

Tag altid Meloxicam Stada nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er:

For 7,5 mg tabletter: 

Forværring af slidgigt 

1 tablet dagligt (7,5 mg meloxicam).
I tilfælde af udebleven virkning kan dosis øges til 2 tabletter dagligt (15 mg meloxicam). 

 

Leddegigt eller Bekhterevs sygdom 

2 tabletter dagligt (15 mg meloxicam) (se også ’Særlige befolkningsgrupper’).
Afhængigt af virkningen kan Deres læge nedsætte dosis til 1 tablet dagligt (7,5 mg meloxicam). 

 

For 15 mg tabletter:  

Forværring af slidgigt 

1/2 tablet dagligt (7,5 mg meloxicam).
I tilfælde af udebleven virkning kan dosis øges til 1 tablet dagligt (15 mg meloxicam). 

 

Leddegigt eller Bekhterevs sygdom 

1 tablet dagligt (15 mg meloxicam) (se også ”Særlige befolkningsgrupper”).
Afhængigt af virkningen kan Deres læge nedsætte dosis til 1/2 tablet dagligt (7,5 mg meloxicam).
 

Dosis må ikke overskride 2 tabletter Meloxicam Stada 7,5 mg eller 1 tablet Meloxicam Stada 15 mg dagligt. 

 

Sådan tages tabletterne 

Tabletterne skal indtages gennem munden.
Den daglige dosis skal tages på én gang sammen med rigeligt væske (f.eks. 1 glas vand) i forbindelse med et måltid.
Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, og med så små doser som muligt, for at nedsætte risikoen for bivirkninger. De bør derfor jævnligt tjekkes af lægen. 

 

Særlige befolkningsgrupper 

Ældre og personer med øget risiko for bivirkninger: 

Anbefalet dosis til langtidsbehandling er 1 tablet Meloxicam Stada 7,5 mg eller ½ tablet Meloxicam Stada 15 mg (7,5 mg meloxicam) dagligt.
Hvis De har øget risiko for bivirkninger, bør De starte behandlingen med 7,5 mg/døgn. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion: 

Hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion i dialyse bør dosis ikke overskride 1 tablet Meloxicam Stada 7,5 mg eller ½ tablet Meloxicam Stada 15 mg (7,5 mg meloxicam) dagligt. Meloxicam må ikke anvendes af patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion, som ikke er i dialyse (se ”Tag ikke Meloxicam Stada”). 

 

Patienter med nedsat leverfunktion: 

Nedsættelse af dosis er ikke nødvendigt til patienter med mild til moderat nedsættelse af leverfunktionen.
Meloxicam Stada må ikke bruges til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se ”Tag ikke Meloxicam Stada”). 

 

Børn og teenagere under 15 år: 

Meloxicam Stada bør ikke bruges til børn under 15 år.
Til børn under 15 år skal anvendes andre lægemidler med en lavere styrke og en anden doseringsform.
 

Lægen kan have anvist en anden dosering. De skal altid følge lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Hvis De har taget for mange Meloxicam Stada tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Meloxicam Stada, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas.) Symptomerne på overdosering kan være kvalme, opkastning, sløvhed, abnorm træthed og mavesmerter, der som regel forsvinder ved understøttende behandling, samt blødninger fra mave eller tarm.
Alvorlig overdosering kan f.eks. resultere i for højt blodtryk, akut nyresvigt, nedsat leverfunktion, alvorligt åndedrætsbesvær, kramper, og bevidstløshed (kollaps). Alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaktioner er også set ved brug af NSAID, og kan forekomme efter en overdosis. 

 

Hvis De har glemt at tage Meloxicam Stada

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser, men fortsæt behandlingen som ordineret af lægen. 

 

Hvis De holder op med at tage Meloxicam Stada

Behandlingen må ikke afbrydes eller stoppes uden aftale med lægen.
Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Meloxicam Stada kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Kontakt Deres læge med det samme hvis De oplever: 

 • blodig, sort eller tjæreagtig afføring
 • blodigt opkast
 • hævelser eller hurtig vægtstigning (væskeansamlinger)
 • usædvanlig træthed eller slaphed
 • gulfarvning af hud eller øjne
 • stærk kløe
 • influenzalignende symptomer
 • mavesmerter eller -ømhed

Disse symptomer kan tyde på alvorlige bivirkninger (f.eks. mavesår, perforering af tarm eller mavesæk eller blødning fra mave-tarmkanal). Bivirkningerne kan optræde når som helst i behandlingen, med eller uden advarselssymptomer eller tidligere tilfælde af alvorlige mave-tarm- symptomer. Bivirkningerne kan være særligt alvorlige hos ældre.
 

Hvis De oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal De holde op med at tage Meloxicam Stada og straks kontakte lægen: 

 • allergisk reaktion (åndedrætsbesvær, sammensnøring af halsen, hævelse af læber, tunge eller ansigt, udslæt)
 • muskelkramper, følelsesløshed eller snurrende fornemmelse
 • sår i mundhulen
 • krampeanfald
 • nedsat hørelse eller ringen for ørerne
 • mavekramper, sure opstød eller fordøjelsesbesvær

Andre mindre alvorlige bivirkninger kan også forekomme. Tal med lægen, hvis De oplever: 

 • svimmelhed eller hovedpine
 • kvalme, diarre eller forstoppelse
 • depression
 • træthed eller svaghed
 • tør mund
 • uregelmæssige menstruationer

Bivirkninger er rapporteret med følgende hyppigheder:
Meget almindelige: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

Almindelige: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede  

Ikke almindelige: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede  

Sjældne: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede  

Hyppighed ikke kendt: Kan ikke bedømmes ud fra oplysningerne
 

De hyppigst forekommende bivirkninger stammer fra mave-tarmsystemet. Mavesår, perforation (bristning) eller blødninger; i visse tilfælde livstruende, kan forekomme især hos ældre (se pkt. 2 ”Vær ekstra forsigtig med at tage Meloxicam Stada”). 

 

Meget almindelige: Mave-tarmsygdomme såsom fordøjelsesbesvær, kvalme og opkastning, mavesmerter, forstoppelse, dannelse af luft i tarmene (flatulens), diarré, mindre blodtab fra mave og tarm, der kan føre til et fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi) i meget sjældne tilfælde. 

 

Almindelige: Anæmi (lavt antal røde blodceller), ørhed, hovedpine, kløe, udslæt, væskeansamlinger (f.eks. i benene). 

 

Ikke almindelige: Uregelmæssigheder i antallet af blodlegemer (f.eks. leukopeni (formindsket antal hvide blodlegemer), trombocytopeni (formindsket antal blodplader), agranulocytose (mangel på hvide blodlegemer med risiko for infektioner)), svimmelhed, tinnitus (ringen for ørerne), døsighed, hjertebanken, forhøjet blodtryk, rødmen, blødning fra mave-tarmkanalen (kan give sort afføring eller blodigt opkast), betændelse i spiserøret, betændelse i slimhinden i munden, nældefeber, tilbageholdelse af vand og natrium i kroppen, forhøjet kaliumindhold i blodet, forbigående ændringer i testværdier ved undersøgelse af lever- og nyrefunktion, dannelse af blodprop i et blodkar i hjertet (myokardieinfarkt) eller hjernen, hjerneblødning (apopleksi). 

 

Sjældne: Kraftige allergiske reaktioner (med symptomer som betændelse eller blærer på huden, hævelser i læber eller tunge), åndedrætsbesvær, for lavt blodtryk og besvimelse. Kontakt straks lægen, hvis De oplever nogle af disse symptomer. Potentiel livstruende hududslæt med rødmen og blæredannelse (såsom Stevens Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse/Lyell syndrom, se sektion 2). Hævelser på huden og slimhinder (angioødem). Reaktioner på huden såsom erythema multiforme. Lysfølsomhedsreaktioner. Humørsvingninger, søvnløshed, mareridt, forvirring, synsforstyrrelser - herunder sløret syn, astmaanfald hos visse patienter der er allergiske over for acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater, perforering af væggen i mavesæk eller tarm. Dette vil forårsage betændelse og kræve omgående operation. Betændelse i mavesækkens slimhinde, betændelse i tyktarmen, leverbetændelse, akut nyresvigt hos risikopatienter. 

 

Hyppighed ikke kendt: Forværring af mave-tarmsygdomme (kolitis og Crohns sygdom: Se afsnit 2 ”Vær ekstra forsigtig med at tage Meloxicam Stada). Forhøjet blodtryk (hypertension), hjertesvigt. Dannelse af blodprop i en vene, der blokerer for blodgennemstrømningen i kredsløbet (venøs trombose). Betændelsestilstand i lungerne, der sandsynligvis skyldes en allergisk reaktion (pulmonal eosinofili).
 

Lægemidler som Meloxicam Stada kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde.
 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Anvend ikke efter udløbsdatoen, som er angivet på kartonen og blisteren. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.
Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Meloxicam Stada indeholder:

Det aktive indholdsstof er meloxicam.
Meloxicam Stada 7,5 mg: 1 tablet indeholder 7,5 mg meloxicam
Meloxicam Stada 15 mg: 1 tablet indeholder 15 mg meloxicam.
 

De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret stivelse (majs), majsstivelse, natriumcitrat, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat og lactosemonohydrat. 

 

Udseende og pakningsstørrelse

Lysegule runde tabletter med en delekærv på den ene side. Pakket i PVC/PVDC/aluminiumsblister.  

Pakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 eller 1000 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelse og fremstiller

Markedsføres i Danmark af:

STADA Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel
Tyskland 

 

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

 

Fremstiller:

Chanelle Medical Limited Loughrea, Co. Galway Irland 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne

Belgien: Meloxicam EG 7,5/15mg tabletten 

Den Tjekkiske Republik: MELOXISTAD 15 

Tyskland: Meloxicam AL 7,5 /15mg Tabletten 

Danmark: Meloxicam STADA 

Estland: MELOXISTAD 7,5/15 mg tabletid 

Spanien: Meloxicam STADA 7,5/15 mg comprimidos EFG  

Finland: Meloxicam STADA 7,5/15 tabletti 

Ungarn: MELOXISTAD 7.5/15 mg tabletta  

Italien: Meloxicam EG 7,5/15 mg Compresse  

Letland: MELOXISTAD 7,5/15 mg tabletés  

Luxembourg: Meloxicam EG 7,5/15 mg comprimés  

Litauen: MELOXISTAD 7,5/15 mg tabletes  

Polen: Meloxistad 

Portugal: Meloxicam Ciclum 7,5/15 mg comprimidos 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2012.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...