Ancozan Comp

filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ancozan Comp 100 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter  

losartankalium/hydrochlorthiazid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ancozan Comp
 3. Sådan skal du tage Ancozan Comp
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Losartankalium tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes Angiotensin II-receptorantagonister. Disse lægemidler får blodkarrene til at slappe af, så blodtrykket falder. 

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes diuretika (vanddrivende lægemidler). 

 

Disse tabletter anvendes imod forhøjet blodtryk. Kombinationen af losartan og hydrochlorthiazid er et velegnet alternativ til personer, der ellers skulle have haft losartankalium og hydrochlorthiazid i form af separate tabletter med hvert indholdsstof. Ancozan Comp 100 mg/12,5 mg anvendes til personer, som har behov for ekstra blodtryksregulering og allerede tager enten 100 mg losartan eller hydrochlorthiazid alene. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ancozan Comp

Tag ikke Ancozan Comp hvis du:

 • er allergisk over for losartan, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ancozan Comp (angivet i pkt. 6 og sidst i pkt. 2)
 • er allergisk over for sulfonamidderivater (såsom andre thiazider, visse antibakterielle lægemidler, såsom co-trimoxazol. Spørg lægen, hvis du er i tvivl)
 • er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå Ancozan Comp tidligt i graviditeten - se afsnittet ”Graviditet og amning”)
 • har alvorligt nedsat leverfunktion
 • har alvorligt nedsat nyrefunktion, eller hvis dine nyrer ikke producerer tilstrækkelig urin
 • har lavt indhold af kalium, natrium eller calcium i blodet, der ikke kan korrigeres med behandling
 • har urinsyregigt
 • har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

 

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du mener, at en eller flere af ovennævnte tilstande gør sig gældende for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Ancozan Comp tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”). 


Disse tabletter frarådes generelt, hvis du: 

 • tidligere har haft hævelser af ansigtet, læberne, svælget eller tungen.
 • tager diuretika (vanddrivende lægemiddel)
 • er på saltfattig diæt
 • har eller har haft alvorlig opkastning og/eller diarré
 • har hjertesvigt
 • har nedsat leverfunktion (se pkt. 2 “Tag ikke Ancozan Comp, hvis du” og pkt. 3 “Anvendelse til personer med nedsat leverfunktion”).
 • har forsnævret nyrepulsåre (nyrearteriestenose) eller kun har én fungerende nyre, eller hvis du for nylig har fået en nyretransplantation
 • er i behandling med hæmodialyse
 • har åreforsnævring (arteriosklerose), angina pectoris (brystsmerter på grund af dårlig hjertefunktion)
 • har hjerteklapforsnævring (’aorta- eller mitralstenose’) eller en sygdom, der medfører forstørret hjertemuskel (’hypertrofisk kardiomyopati’)
 • har diabetes
 • har haft urinsyregigt
 • har eller har haft en allergi, astma eller en sygdom med ledsmerter, hududslæt og feber (systemisk lupus erythematosus)
 • har et højt indhold af calcium eller et lavt indhold af kalium i blodet, eller hvis du er på kaliumfattig diæt.
 • skal have bedøvelse (selv i forbindelse med tandlægebesøg) eller opereres. Fortæl lægen eller sundhedspersonalet, at du tager tabletter med losartankalium og hydrochlorthiazid.
 • lider af primær hyperaldosteronisme, der opstår, fordi binyren udskiller for meget af hormonet aldosteron på grund af en unormalitet i binyren
 • skal have undersøgt funktionen af dine biskjoldbruskkirtler

 

Kontakt lægen, før du tager Ancozan Comp: hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk: 

 • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge
 • aliskiren.

 

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 

 

Se også information under overskriften “Tag ikke Ancozan Comp hvis du”. 

Børn og teenagere

Sikkerheden og effekten hos børn og unge under 18 år er ikke fastslået. Ancozan Comp bør ikke gives til børn og unge. 


Hvis du skal have foretaget en dopingtest, skal du forinden fortælle, at du tager Ancozan Comp, da tabletterne indeholder et aktivt stof, der kan medføre positivt dopingresultat. 

Brug af anden medicin sammen med Ancozan Comp

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler, hvis du tager: 

 • lithium (lægemiddel til behandling af mani eller depression)
 • kaliumtilskud
 • kaliumholdige salterstatninger
 • kaliumbesparende lægemidler
 • andre diuretika (vanddrivende lægemidler).
 • visse afføringsmidler
 • lægemidler til behandling af urinsyregigt
 • lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser
 • diabetesmedicin (til indtagelse gennem munden eller insulin)
 • blodtrykssænkende medicin
 • steroider
 • kræftmedicin
 • smertestillende midler
 • lægemidler mod ledsmerter
 • svampemidler
 • visse lægemidler mod forhøjet kolesterolniveau (såsom colestyramin)
 • muskelafslappende midler
 • sovemedicin
 • opioider (såsom morfin)
 • såkaldte pressoraminer (såsom adrenalin)
 • glycyrrhizin (findes i lakrids)
 • en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne “Tag ikke Ancozan Comp hvis du” og “Advarsler og forsigtighedsregler”

 

Spørg lægen, hvis du er i tvivl om, hvilke lægemidler det drejer sig om. 

Fortæl også lægen, at du tager Ancozan Comp, hvis du skal have foretaget en radiografisk undersøgelse og skal have et kontraststof, der indeholder jod. 

Brug af Ancozan Comp sammen med mad og drikke

Du rådes til ikke at drikke alkohol, mens du er i behandling med Ancozan Comp. Virkningen af både alkohol og Ancozan Comp kan forstærkes ved samtidig brug. 


Hvis din kost indeholder for meget salt, kan det modvirke Ancozan Comps virkning.  

 

Du kan tage Ancozan Comp i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Graviditet
Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Ancozan Comp og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage Ancozan Comp tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader. 

 

Amning
Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Ancozan Comp, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme. 


Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke lavet undersøgelser over Ancozan Comps virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Behandling med Ancozan Comp kan forårsage svimmelhed. Hvis du oplever dette, skal du lade være med at føre motorkøretøj eller at arbejde med maskiner. 

3. Sådan skal du tage Ancozan Comp

Tag altid Ancozan Comp nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Ancozan Comp i hele den periode, som lægen har foreskrevet, for at opretholde en god regulering af dit blodtryk. 

 

Tag tabletterne med et glas vand. Du kan tage Ancozan Comp i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

 

Anvendelse til voksne 

Den sædvanlige dosis er en tablet en gang dagligt. 

 

Anvendelse til ældre 

Det er som regel ikke nødvendigt at tilpasse dosis til ældre. 

 

Anvendelse til personer med nedsat nyrefunktion og hæmodialyse 

Dosisjustering er normalt ikke nødvendig i tilfælde af moderate nyreproblemer. Du må dog ikke tage Ancozan Comp, hvis din nyrefunktion er alvorligt nedsat. 

Ancozan Comp anbefales ikke til patienter på hæmodialyse. 

 

Anvendelse til personer med nedsat leverfunktion 

Ancozan Comp skal anvendes med forsigtighed hos personer, som har eller har haft let til moderat nedsat leverfunktion. Du må ikke tage Ancozan Comp, hvis din leverfunktion er alvorligt nedsat (se pkt. 2 “Tag ikke Ancozan Comp, hvis du”). 

 

Anvendelse til børn og unge under 18 år 

Børn og unge må ikke få Ancozan Comp. 

 

Anvendelse til personer af negroid afstamning 

Dosisjustering kan være nødvendig, da Ancozan Comp kan have mindre effekt hos personer af negroid afstamning end hos andre personer

Hvis du har taget for mange Ancozan Comp

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden person) har taget mere af Ancozan Comp, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas) eller hvis du tror, at et barn har slugt nogle tabletter. Overdosering kan medføre hjerteproblemer og dehydrering. Medbring pakningen og eventuelt overskydende tabletter eller denne indlægsseddel, så lægen eller sundhedspersonalet kan se, nøjagtig hvilken medicin du har taget. 

Hvis du har glemt at tage Ancozan Comp

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Ancozan Comp

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ancozan Comp. Det kan være nødvendigt at fortsætte behandlingen med Ancozan Comp, selvom du føler dig rask. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du får en af følgende bivirkninger, skal du holde op med at tage Ancozan Comp og straks kontakte lægen eller skadestuen:

En alvorlig overfølsomhedsreaktion (hududslæt, kløe, hævelse af ansigtet, læberne, munden eller svælget, der kan give synke- eller vejrtrækningsbesvær). 

 

Dette er en alvorlig, men sjælden bivirkning, der forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 behandlede, men hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede. Du kan have brug for øjeblikkelig lægebehandling eller hospitalsindlæggelse. 

Der er rapporteret om følgende bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • hoste, infektioner i de øvre luftveje, tilstoppet næse, bihulebetændelse, bihulegener
 • diarré, mavesmerter, kvalme, fordøjelsesbesvær
 • muskelsmerter eller -kramper, smerter i benene, rygsmerter
 • søvnløshed, hovedpine, svimmelhed
 • svaghed, træthed, smerter i brystkassen
 • øget indhold af kalium i kroppen (kan medføre ændret hjerterytme), nedsat hæmoglobinniveau

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • blodmangel, røde eller brunlige pletter på huden (undertiden særligt på fødder, ben, arme og balder ledsaget af ledsmerter, hævede hænder og fødder og mavesmerter), øget tendens til blå mærker, nedsat antal hvide blodlegemer, blodstørkningsforstyrrelser og blå mærker
 • manglende appetit, højt niveau af urinsyre i blodet eller regulær urinsyregigt, højt blodsukkerniveau, afvigende elektrolytniveauer i blodet
 • angst, nervøsitet, panikangst (tilbagevendende panikanfald), forvirring, depression, ændrede drømme, søvnforstyrrelser, søvnighed, nedsat hukommelse
 • sovende/prikkende fornemmelse i huden, smerter i hænder og fødder, rysten, svimmelhed, migræne, besvimelse
 • sløret syn, svien eller stikken i øjnene, øjenbetændelse, nedsat synsevne, gulfarvet syn
 • ringen for ørerne eller summen, brusen eller klikken i ørerne
 • lavt blodtryk, der kan være forbundet med kropsstillingen (fornemmelse af svimmelhed eller svaghed, når du rejser dig op), angina pectoris (smerter i brystkassen), afvigende hjerteslag, slagtilfælde (forbigående iskæmisk hændelse i hjernen), hjerteanfald, hjertebanken
 • betændelse i blodkarrene, ofte ledsaget af hududslæt eller blå mærker
 • øm hals, åndenød, bronkitis, lungebetændelse, vand i lungerne (hvilket medfører vejrtrækningsproblemer), næseblod, løbende næse, tilstoppet næse
 • forstoppelse, luft i tarmene, mavegener, mavekramper, kvalme, opkastning, mundtørhed, betændte spytkirtler, tandpine
 • gulsot (gulfarvning af det hvide i øjnene og huden), betændelse i bugspytkirtlen
 • nældefeber, kløe, betændelse i huden, hududslæt, rødfarvet hud, lysoverfølsomhed, Lyells syndrom (huden ser forbrændt ud og skaller af), tør hud, rødmen, øget svedtendens, hårtab
 • smerter i armene, skuldrene, hofterne, knæene eller andre led, hævede led, stivhed, muskelsmerter, - svækkelse eller -kramper
 • hyppig vandladning, også om natten, afvigelser i nyrefunktionen, herunder nyrebetændelse, urinvejsinfektioner, sukker i urinen
 • nedsat sexlyst, impotens
 • hævet ansigt, feber

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

 • hepatitis (leverbetændelse), unormale leverfunktionsprøver

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • muskelskader hos voksne (enhver usædvanlig ømhed eller smerte i dine muskler, som fortsætter længere tid end forventet)
 • ændret smag (dysgeusi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Ancozan Comp 100 mg/12,5 mg: 

 • OPA/Al/PVC//Al -blistere: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevares i den originale æske.
 • Hvid Aclar/PVC//Al -blistere: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevares i den originale æske.
 • HDPE beholder med PP-skruelåg: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevares i den originale æske. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. Anvendes senest 6 måneder efter åbning.
 • HDPE-beholderen indeholder tørremidlet silicagel (til at opsuge fugt), som enten er i PP-skruelåget eller i en kapsel/pose. Posen/kapslen med silicagel må ikke indtages/synkes.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ancozan Comp indeholder

 • Aktive stoffer er:
  losartankalium og hydrochlorthiazid.

 

Ancozan Comp 100 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter indeholder 100 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid. 

 • Øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne: silicificeret mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, silica, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat. 

Tabletovertræk: hypromellose, hydroxypropylcellulose, titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Ancozan Comp 100 mg/12,5 mg er hvide, runde og hvælvede filmovertrukne tabletter mærket med 100 og 12,5 på én side. 

 

Ancozan Comp 100 mg/12,5 mg er pakket i OPA/Al/PVC//Al -blistere eller Aclar/PVC//Al -blistere eller HDPE-beholdere med PP-skruelåg. 

 

Blisterpakninger: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter. 

Beholdere: 100 og 250 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, SI- 1526 Ljubljana, Slovenien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 28. februar 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...